Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Документи первинного обліку та звітність в правоохоронних органах, періодичність та способи подання статистичної звітності.
З метою ведення первинного обліку щодо роботи органів дізнання та досудового слідства розроблена „Інструкція із складання статистичного звіту про роботу органів досудового слідства та дізнання, ведення первинного обліку роботи слідчого та органів дізнання", яка затверджена наказом Генеральної прокуратури України за №32/12ок від 16 березня 2004 р. На основі цієї Інструкції видані відомчі накази зацікавлених правоохоронних органів.

Відповідно до цієї Інструкції, статистична звітність про роботу органів досудового слідства та дізнання передбачає відображення статистичних даних про результати розслідування кримінальних справ слідчими прокуратури, органів внутрішніх справ, служби безпеки, податкової міліції органів державної податкової служби України (далі податкова міліція), а також органами дізнання відповідних органів, у тому числі про протокольну форму досудової підготовки матеріалів.

Звіт форми № 1 СЛ є поштово-квартальним для органів прокуратури, включаючи військові, органів внутрішніх справ, Служби безпеки і податкової міліції. Форма № 1 СЛМ є поштово-місячною і складається наростаючим підсумком щомісяця, за винятком квартальних, піврічних і річного звітних періодів. Запровадження нової форми статистичної звітності про роботу органів слідства та дізнання викликано необхідністю її удосконалення та визначення нового підходу до формування показників роботи слідчого та органу дізнання. У новому звіті форми № 1 СЛ збережено необхідний зв'язок з попередніми формами звітності, що дає можливість порівнювати основні показники роботи.

Порядок формування показників слідчої роботи та відображення їх у звіті про роботу органів слідства та дізнання форми № 1 СЛ єдиний для органів прокуратури, внутрішніх справ, Служби безпеки та податкової міліції, які мають слідчі підрозділи та органи дізнання.

Звіти форми № 1 СЛ та № 1 СЛМ складаються окремо по кожному відомству: Генеральною прокуратурою України, Міністерством внутрішніх справ України (далі МВС), Службою безпеки України (далі СБУ) та податковою міліцією Державної податкової адміністрації України (далі ДПА). Звіт форми № 1 СЛ про роботу органів слідства та дізнання є державною статистичною звітністю.

Органам прокуратури, внутрішніх справ, Служби безпеки, податкової міліції на місцях забороняється змінювати передбачений цією Інструкцією порядок обліку і формування показників роботи слідства та дізнання. Генеральна прокуратура України за підсумками кожного року надсилає до Держкомстату України копії зведених звітів форми № 1 СЛ по Україні по кожному відомству, і окремо копію звіту про роботу слідства військових прокуратур.

Облікові дані, які підлягають включенню у звіт, перевіряються з позицій їх повноти і достовірності за документами первинного обліку, а також за журнальними записами, наглядовими провадженнями і порівнюються з наявністю кримінальних справ, які перебувають у провадженні, і справ закритих або зупинених провадженням.

Начальники міськрайорганів внутрішніх справ, податкової міліції та слідчих підрозділів передають звіти форми № 1 СЛ і № 1 СЛМ з показниками роботи слідчих і органів дізнання відповідному прокурору разом із щомісячними довідками про рух кримінальних справ. Слідчі прокуратури щомісяця складають довідку про рух кримінальних справ і передають її прокурору. Головні слідчі управління МВС, СБУ, ДПА України направляють довідки про рух кримінальних справ, що знаходились у провадженні слідчих центральних апаратів, до Генеральної прокуратури України. Статистичні звіти, передаються без супровідного листа.

Статистичні звіти про роботу органів слідства та дізнання форм № 1 СЛ і № 1 СЛМ по територіальних і транспортних органах складаються і підписуються особисто прокурором, начальниками слідчих відділів ОВС та податкової міліції, начальниками відділів внутрішніх справ, які несуть персональну відповідальність за достовірність і повноту відображених у звіті показників. Звіти військових прокуратур складаються і підписуються особисто тільки військовим прокурором. Міські, районні, міжрайонні та прирівняні до них прокурори перед поданням звіту про роботу органів слідства та дізнання в прокуратуру вищого рівня зобов'язані перевірити достовірність відображених у звіті показників не тільки слідчих прокуратури, а й слідчих органів внутрішніх справ, а також підрозділів податкової міліції. З метою забезпечення складання зведеного звіту за відповідний підрозділ органу внутрішніх справ, безпеки та податкової міліції, начальник органу дізнання надає начальнику органу досудового слідства відповідні статистичні дані про роботу органу дізнання для складання звіту за формою № 1 СЛ (№ 1 СЛМ) у визначені даною Інструкцією терміни.

Джерелом одержання даних для складання статистичної звітності форми № 1 СЛ та № 1 СЛМ є книга обліку роботи слідчих та органу дізнання, довідка про рух кримінальних справ по відомствам, наглядові провадження по закінченим кримінальним справам, а також по кримінальним справам, які знаходяться в провадженні, закриті та зупинені провадженням.

Книга обліку слідчої роботи ведеться слідчим, або особою, яка відповідає за ведення обліку, заповнюються відповідні реквізити безпосередньо після виконання слідчих дій.

Передбачені в книзі позиції фіксуються всіма слідчими накопичувальним порядком. Кожний запис має самостійне значення і відображає процесуально закінчену дію по справі, яка враховується статистичною звітністю.

Внесені до книги записи дають змогу на завершення звітного періоду підрахувати дані за кожною позицією окремо і одержати інформацію щодо розслідування слідчими кримінальних справ не тільки на кінець звітного періоду, але при необхідності - на кожен день. Книга побудована з таким розрахунком, щоб її дані можна було перевести на комп'ютерне оброблення.

Довідка про рух кримінальних справ введена для контролю за розслідуванням справ слідчими по відомствах. Кожний місяць складається слідчим довідка, в якій відображаються дані за місяць на відміну від статистичного звіту форми № 1 СЛ, який заповнюється наростаючим підсумком.

На підставі довідок слідчих міськрайпрокурори, начальники: слідчих управлінь (відділів) органів внутрішніх справ, управлінь служби безпеки, податкової міліції та начальники органів дізнання складають узагальнену довідку про рух кримінальних справ, яка підписується прокурором керівником слідчого відділу, начальником відповідного органу та надсилається разом зі звітом прокурору, який наглядає за розслідуванням кримінальних справ.

Зазначені документи первинного обліку роботи слідчого та органу дізнання є обов'язковими для всіх органів, у складі яких є слідчі підрозділи та орган дізнання.

З метою вдосконалення єдиних форм статистичного звіту про роботу органів досудового слідства та дізнання, забезпечення достовірності статистичних показників Міністерством внутрішніх справ України за погодженням з Генеральною прокуратурою виданий наказ „Про введення в дію нових форм статистичних звітів про роботу органів досудового слідства та дізнання МВС України" за № 54/12-ОК від 11.05.2004р.

Відповідно до цього наказу вводяться нові форми статистичного звіту для органів внутрішніх справ України № 1 СЛ "Звіт про роботу органів досудового слідства та дізнання" та щомісячного статистичного звіту № 1 СЛМ "Основні показники роботи органів досудового слідства та дізнання".

Збирання, опрацювання, формування зведених звітів по Україні покладається цим наказом на Департамент інформаційних технологій МВС України. Звіти за формами № 1 СЛ та № 1 СЛМ формуються та надсилаються до відповідних органів як у паперовому, так і в електронному вигляді. Звіт форми № 1 С Л "Про роботу органів досудового слідства та дізнання" складається органам внутрішніх справ, починаючи з районної ланки, чотири рази в рік: за перший квартал, перше півріччя, 9 місяців і рік, а звіт форми № 1 СЛМ "Основні показники роботи органів досудового слідства та дізнання" - щомісяця, за винятком квартальних, піврічного та річного звітних періодів, за наростаючим підсумком.

Статистичні звіти форм № 1 СЛ і № 1 СЛМ органів внутрішніх справ районного (міського), обласного рівнів складаються у чотирьох примірниках. Один примірник звіту надсилати для складання зведеного звіту у вищі органи за підлеглістю, два примірники звіту передавати для перевірки і підпису прокурору, що здійснює нагляд, один з яких він передає прокурору вищого рівня, четвертий примірник залишати у відповідному органі внутрішніх справ.

Зведені звіти по Україні за формою № 1 С Л складаються і підписуються до 10 числа, за формою № 1 СЛМ - до 7 числа за звітним періодом. Міністерство внутрішніх справ України передає до Генеральної прокуратури України три примірники підписаного зведеного звіту для подальшого направлення одного з них до Державного комітету статистики України.

З метою інвентаризації та вдосконалення форм державної і відомчої статистичної звітності з питань правової статистики та приведення статистичної звітності органів внутрішніх справ у відповідність до чинного законодавства, згідно з наказом Державного комітету статистики України від 10 грудня 2002 року №436 та у зв'язку з прийняттям Закону України від 14 липня 2000 року №1922-111 «Про внесення змін до Закону України «Про державну статистику» з 1 грудня 2003 року в структурі МВС України наказом МВС України № 1291 від 4.11.2003 р. запроваджені державні та відомчі статистичні звіти.Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2021 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных