Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Експериментальна частина. Вимірювання рівнів шуму відбувається за допомогою шумомірів
Вимірювання рівнів шуму відбувається за допомогою шумомірів. Шумоміри мають чотири частотні характеристики: А, В, С та лінійну. Характеристика А за формою наближена до частотної характеристики сприйняття людиною звуку, Характеристика С - до лінійної. В залежності від зміни звуку в часі використовують три часові характеристики: “повільно”, “швидко” та “імпульс”. Характеристикою “повільно” користуються при вимірюванні постійного та інших видів шуму для їх усереднення, характеристикою “швидко” - при вимірюванні коливальних шумів, а “імпульс” - при вимірюванні імпульсного шуму.

 

Прилад ШУМ-1М є шумоміром 2 класу, який застосовується для вимірювання ефективних значень неімпульсних звуків в децибелах частотних характеристик А, В та С (рис. 9.1).

 

При роботі з шумоміром необхідно перемикач 5 перевести в положення “швидко” - кнопка натиснута, а перемикач 2 в положення “батарея”, якщо стрілка вимірювача 3 зупинилась в чорному секторі з написом БАТ, тоді батарея придатна до роботи і можна продовжувати підготовку приладу.

Потім перемикач 2 необхідно перевести в положення КАЛІБР та поворотом ручки 4 стрілку встановити на нуль за нижньою шкалою.

При вимірюванні рівня звуку в дБА. Якщо вимірюється постійний шум, то перемикач 5 необхідно віджати в положення “повільно”. Перемикач діапазонів виміру необхідно установити в положення 100 дБА та при вимірюванні перемикати на менші рівні (один оберт зменшує рівень на 10 дБА до тих пір, поки стрілка вимірюю чого приладу 3 не буде знаходитись між значеннями 0 та 10 верхньої шкали). Рівень шуму визначається як сума значення діапазону виміру, на якому встановлено перемикач 6 та значення, яке показує вимірюючий прилад. Наприклад, перемикач 6 стоїть на діапазоні 60 дБ, а стрілка вказує на поділку 4, тоді рівень шуму складає 64 дБ.

Виконання замірів. Виміряти за допомогою приладу ШУМ-!М ефективне значення рівня шуму на відстані 1 м від джерела шуму, не закритого кожухом. Режими включення джерела вказує викладач. Вимір виконати спочатку на характеристиці А, потім - на характеристиці С. Знайти різницю рівнів:

 

DL=LC- LA (9.8)

 

За таблицею 9.7 встановити частотну характеристику шуму.

Таблиця 9.7 - Приблизна оцінка шуму

Різниця показань, виміряних на характеристиках А та С, дБ0-22-5>5Частотна характеристика шумуВисокочастотний (>1000 Гц)Середньочастотний (400-1000Гц)Низькочастотний (<400 Гц)

Такі виміри зробити в двох різних режимах (при цьому вмикають 2 різних джерела) та одночасно ввімкнувши обидва режими. Повторити заміри з застосуванням захисту (кожуха чи огороджуючого екрану). Результати занести в таблицю 9.8.

 

Таблиця 9.8 - Результати замірів рівнів шуму

Режим роботи джерелаРівень шуму, дБ (А)Рівень шуму, дБ (С)Різниця рівнів, дБХарактеристика шумуБез захисту121+2З захистом121+2

Отримані в результати експерименту значення сумарних рівнів перевірити за допомогою розрахунків за формулами 9.4 та 9.5.

Оцінити ефективність захисту за допомогою формул 9.6 чи 9.7.

 

9.4 Висновки:Експериментально визначено рівень шуму та ефективність захисту від нього: ... Порівняти отримані результати експерименту з допустимими значеннями рівнів шуму. Зробити висновок про (не) відповідність вимогам санітарних норм та (не) ефективність захисту від шуму.

 

9.5 Тестові запитання для контролю самостійної роботи

1. Дайте визначення поняттю “шум”. Наведіть характеристики шуму.

2. Вкажіть основні джерела шуму.

3. В чому полягає небезпека шумів для людини та довкілля?

4. Яким чином нормуються допустимі рівні шуму?

5. В чому полягає різниця між інтенсивністю та рівнем шуму?

6. Як оцінити сумарний рівень шуму від декількох джерел?

7. В чому полягають архітектурно-планувальні заходи, щодо зменшення рівнів шуму в навколишньому середовищі?

8. Що відноситься до акустичних засобів захисту?

9. Які організаційно-технічні заходи проводяться з метою зменшення шумового навантаження?

10. Як оцінити звукоізолюючу здатність кожухів та огорожі?

Література: [8-15, 43, 44, 51].

 Перелік посилань

1. Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” від 26 червня 1991 р. № 1268-ХІІ.

2. Закон України “Про екологічну експертизу” від 9 лютого 1995 р. №45/95-ВР.

3. Основні напрямки державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки затверджені постановою Верховної Ради України від 5 березня 1998 р. № 189/98-ВР.

4. Указ Президента України “Про Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України” від 29 травня 2000 р. №724/2000.

5. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про Державну систему моніторингу довкілля” від 30 березня 1998 р. №391.

6. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку ведення державного обліку та паспортизації відходів” від 1 листопада 1999 р. №2034.

7. Постанова Кабінету Міністрів України “Про Положення про Державну екологічну інспекцію” від 17 листопада 2001 р. №1520.

8. Основи загальної екології/ Білявський Г. О., Падун М. М., Фурдуй Р. С. - К.: Либідь, 1995. - 368 с.

9. Злобін Ю А. Основи екології. - К.: Лібра, 1998. - 144 с.

10. Запольський А. К. Основи екології.-К.: Вища школа, 2001. - 358с.

11. Злобін Ю А., Кочубей Н. В. Загальна екологія. - Суми: Університетська книга, 2003. - 415 с.

12. Екологічне управління/ Шевчук В. Я., Саталкін Ю. М., Білявський Г. О. та ін. - К. : Либідь, 2004. - 432 с.

13. Охрана окружающей среды /Под ред. С.В. Белова. - М.: Высш. школа, 1991. - 319с.

14. Охрана окружающей среды /А.М. Владимиров, Ю.И. Ляхин и др. - Л.: Гидрометеоиздат, 1991. - 424с.

15. Охрана окружающей среды /Под ред. Г.В. Дуганова. - М.: Высш. школа, 1988. - 304с.

16. Сахаев В.Г., Щербицкий Б.В. Справочник по охране окружающей среды. -К.: Бедівельник, 1986. - 152с.

17. Охрана воздушного бассейна от загрязнений: технология и контроль /Под ред. А.Ф. Туболкина. - Л. Химия, 1989. - 288с.

18. Одум Ю. Экология: в 2-х т. - М.: Мир, 1986.

19. Химия окружающей среды /Под ред. Дж. Бокриса. - М.: Химия, 1982. - 580с.

20. Беспамятнов Г.П., Кротов Ю.А. Предельно допустимые концентрациихимических веществ в окружающей среде: Справочник. - Л.: Химия, 1985. - 460с.

21. Параметры токсикологии промышленных ядов при однократном воздействии/ Измеров Н.Ф., Саноцкий И.В., Сидоров К.К. - М.: Химия, 1977. - 160с.

22. Мельников Н.Н. Справочник по пестицидам. - М.: Химия, 1985. - 496с.

23. Мельников Н.Н. Химия и технология пестицидов. - М.: Химия, 1974. - 766с.

24. Мельников Н.Н. Химические средства защиты растений (пестициды). - М.: Химия, 1980. - 288с.

25. Вредные вещества в промышленности: в 3-х т. /Под ред. Н.В. Лазарева, Э.Н. Левиной. - Л.: Химия, 1977.

26. Вредные вещества в промышленности /Под ред. Э.Н. Левиной, И.Д. Гадаскиной. - Л.: Химия, 1985. - 464с.

27. Баженов В.С. Вредные химические вещества. - Л.: Химия, 1990. - 318с.

28. Понамарьов П. Х., Сирохман І. В. Безпека харчових продуктів та продовольчої сировини. - К.: Лібра, 1999. - 272 с.

29. ДСТУ ІSO 14001-97 “Система екологічного управління. Специфікація та настанови щодо застосування”.

30. ДСТУ ІSO 14004-97 “Система екологічного управління. Загальні керівні положення щодо принципів, систем та засобів забезпечення”.

31. ГОСТ 17.2.1.04-77. Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения.

32. ГОСТ 17.2.3.02-78. Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями.

33. ГОСТ 12.1.007-76. ССБТ. Вредные вещества. Классификация, общие требования безопасности. СанПиН №3086-84 (ВВ в атмосфері населеного пункту).

34. ГОСТ 17.4.1.02-83. Охрана природы. Почва. СниП 1.02.28-85. Захоронение отходов.

35. ГОСТ 17.1.1.01-77. Охрана природы гидросфера. Использование и охрана вод. СанПиН №4630-88 (ПДК ВВ в водоемах I, II вида). ГОСТ 2874-89, 27384-87 (требования к питьевой воде), ГОСТ 6055-86 (жесткость воды)

36. Временный классификатор токсичности промышленных отходов. - М.: Минздрав, 1987. - 31с.

37. Предельно допустимые концентрации химических веществ в почве. - М.: Минздрав, 1985. - 7с. СанПиН №4433-87 (ПДКп). СанПиН 42-128-4275-87 (пестициды в почве).

38. Базовые нормативы платы за загрязнение окружающей природной среды Украины от 16.04.1995, №35. - Мінохор НПС України.

39. СанПиН №42-123-4098-86. ПДК тяжелых металлов в продовольственном сырье и пищевых продуктах. - М.: Минздрав, 1986. - 11с.

40. Допустимое содержание нитратов в отдельных пищевых продуктах для населения УССР. - Киев: Минздрав УССР, 1988. - 6с.

41. Временная типовая методика определения экономической эффективности осуществления природоохранных мероприятий и оценки экономического ущерба, причиняемого народному хозяйству загрязнением окружающей среды. - М.: Госстрой СССР, АН СССР, 1983 (№284/134).

42. Державні будівельні норми України ДБН А.2.2-1-95 “Склад і зміст матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будівель і споруд”.

43. Нормы радиационной безопасности НРБ 76/87 и основные санитарные правила работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений ОСП 72/87.- М.: Энергоатомиздат, 1988. - 160с.

44. Определение радиационной обстановки учебных и производственных помещений: Методические указания к лабораторной работе по курсу «Охрана труда и окружающей среды» для студентов инженерно-технических специальностей /Сост. В.Г. Старчак, Л.Д. Косухина. - Чернигов: ЧТИ, 1993. - 24с.

45. Методические указания к самостоятельной работе студентов инженерно-технических специальностей при подготовке к лабораторному практикуму по курсу «Охрана труда и окружающей среды». Раздел «Охрана воздушного бассейна. Определение запыленности воздуха» /Сост. В.Г. Старчак, Л.Д. Косухина. - Чернигов: ЧТИ, 1993. - 32с.

46. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів інженерно-технічних та інженерно-економічних спеціальностей при підготовці до лабораторного практикуму з охорони навколишнього середовища. Розділ “Фізико-хімічні методи очистки стічних вод” /Уклад. В.Г. Старчак, Л.Д. Косухіна, В.О. Аніщенко. - Чернігів: ЧТІ, 1993. - 24с.

47. Методические указания к лабораторной работе "Контроль качества воды. Определение жесткости воды" / Сост. В.Г. Старчак, В.А. Анищенко, Н.А. Фортунова. - Чернигов: ЧТИ, 1996. - 25с.

48. Методичні вказівки до лабораторної роботи “Визначення вмісту токсичних органічних забруднювачів у стічній воді фотоелектроколориметричним методом”/Укл. В.Г. Старчак, В.О. Аніщенко, В.М. Челябієва. - Чернигов: ЧТІ, 1996. - 14 с.

49. Методичні вказівки до лабораторної роботи “Очистка стічних вод від міді методом електролізу”/Укл. В.Г. Старчак, В.О. Аніщенко, О.Г. Мартинюк. - Чернигов: ЧТІ, 1996. - 13 с.

50. Методичні вказівки до лабораторної роботи “Дослідження забруднення грунту”/Укл. В.Г. Старчак. - Чернигов: ЧТІ, 1995. - 12 с.

51. Збірник задач і вправ для самостійної роботи студентів інженерно-економічних, механічних та технологічних спеціальностей з дисципліни “Основи екології” /Укл.: В.Г.Старчак, С.Д.Цибуля, І.А. Костенко. - Чернігів: ЧДТУ, 2001.- 43 с.

Перелік скорочень

ГДВгранично допустимий викидГДК гранично допустима концентраціяГДС гранично допустимий скидГРН границя річного надходженняДК допустима концентраціяЕФ екологічний факторЕМ екологічний моніторингЗС загально-санітарний показникІВ іонізуюче випромінюванняКНП категорія небезпеки підприємстваЛД летальна дозаЛК летальна концентраціяЛПШ лімітуючий показник шкідливостіМА міграційно-атмосферний показникМВ міграційно-водний показникНС навколишнє середовищеОБРВ ­ орієнтовно безпечний рівень впливуОДК (ОДР) орієнтовно допустима концентрація (рівень)ПАР поверхнево-активна речовинаСЗЗ санітарно-захисна зонас.-т. санітарно-токсикологічний показникТ транслокаційний показникт.д.к тимчасово допустима концентраціяТУВ тимчасово узгоджений викидШР шкідлива речовина

Зміст

Стор.Вступ................................................................................................................3Екологічний моніторинг повітряного басейну5Лабораторна робота 1. Екомоніторинг атмосферного повітря. Методи очистки повітря............................................................................................... 6Екомоніторинг водного басейну25Лабораторна робота 2. Екомоніторинг водойм. Методи очистки стічних вод від неорганічних забруднювачів..................................................... 26Лабораторна робота 3. Екомоніторинг водойм за органічними забруднювачами ......................................................................................................... 47Лабораторна робота 4. Електрохімічні методи очистки стічних вод. Очистка стічних вод від міді методом електролізу..................................... 54Лабораторна робота 5. Контроль якості води. Визначення твердості води господарсько-питного призначення........................................................ 61Екомоніторинг харчової сировини і продуктів79Лабораторна робота 6. Екомоніторинг радіоактивності харчових продуктів. Профілактика радіаційних уражень................................................. 80Лабораторна робота 7. Екомоніторинг харчових продуктів. Визначення концентрації нітратів у продуктах харчування........................................... 92Екомоніторинг літосфери99Лабораторна робота 8. Екомоніторинг забруднення ґрунту......................100Екомоніторинг енергетичних забруднень114Лабораторна робота 9. Екомоніторинг акустичного забруднення (шум). Захист населення від шуму............................................................................ 116Перелік посилань.............................................................................125Перелік скорочень .........................................................................................128

 

 
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных