Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Тема 4. Правовий статус та функції банків у сфері грошового обігу.
Лекція «Правовий статус та функції банків у сфері грошового обігу» (2 год.)

1. Поняття, сутність і значення банку як інституту фінансово-кредитної системи.

2. Поняття банківської діяльності. Економічні та юридичні особливості. Виключний характер банківської діяльності.

3. Питання класифікації банківських операцій. Критерії розмежування банківських та інших господарських операцій.

4. Основні функції банків у сфері грошового обігу.

Семінарське заняття (1 год.)

1. Поняття, сутність і значення банку як інституту фінансово-кредитної системи.

2. Поняття банківської діяльності. Економічні та юридичні особливості. Виключний характер банківської діяльності.

3. Питання класифікації банківських операцій. Критерії розмежування банківських та інших господарських операцій.

4. Основні функції банків у сфері грошового обігу.

Питання для самостійної роботи (6 год.)

1. Становлення та розвиток наукової думки щодо розуміння поняття «банк».

2. Специфічні риси правового положення банку, що відрізняють його від інших суб'єктів господарювання.

3. Формування теоретичних підходів до розуміння поняття «банківська діяльність» (на підставі аналізу основоположних наукових праць у сфері економіки та права).

4. «Банківська діяльність», «господарська діяльність» і «діяльність з надання фінансових послуг»: співвідношення понять.

5. Правові проблеми та критерії розмежування договору позики та кредитного договору.

6. Визначення сутності та правової природи банківських правочинів у дисертаційному дослідженні Безклубого І.А. «Теоретичні проблеми банківських правочинів» (Безклубий І.А. Теоретичні проблеми банківських правочинів : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Безклубий Ігор Анатолійович; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2006. – 486 с).

Проблемні теми для обговорення.

1. Питання концентрації владних повноважень в банківській системі України: переваги та недоліки.

2. Які гарантії прав комерційних банків передбачені чинним законодавством і які гарантії, заходи та механізми доцільно запровадити для захисту прав комерційних банків у відносинах із Національним банком України?

Рекомендована література

Нормативно-правові акти:

1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – ст. 141;

2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40. – ст. 356;

3. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18. – ст. 144;

4. Закон України «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 року № 1576-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 49. – ст. 682;

5. Закон України «Про Національний банк України» від 20 травня 1999 року № 679-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 29. – ст. 238;

6. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 5. – ст. 30;

7. Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05 квітня 2001 року № 2346-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 29. – ст. 137;

8. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 07 серпня 2001 року № 2664-III // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 1. – ст. 1;

9. Закон України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року № 514-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2008. – № 50-51. – стор. 2432. – ст. 384;

10. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні» від 28.08.2001 № 368 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 40. – стор. 83. – ст. 1813;

11. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах» від 12 листопада 2003 року № 492 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 51. – стор. 316. – ст. 2707;

12. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті» від 21 січня 2004 року № 22 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 13. – стор. 110. – ст. 908;

13. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» від 15 грудня 2004 року № 637 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 3. – стор. 55. – ст. 155;

14. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті» від 16 серпня 2006 року № 320 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 36. – стор. 32. – ст. 2507;

15. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні» від 01 червня 2011 року № 174 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 51. – стор. 379. – ст. 2046;

16. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження деяких нормативно-правових актів Національного банку України» від 08 вересня 2011 року № 306 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 84. – стор. 141. – ст. 3092;

17. Постанова Правління Національного банку України «Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою» від 6 червня 2013 року № 210 // Офіційний вісник України. – 2013. – № 54. – стор. 31. – ст. 1973;

18. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження інструкції щодо організації роботи банківської системи в надзвичайному режимі» від 22 липня 2014 року № 435 // Офіційний вісник України. – 2014. – № 99. – стор. 67. – ст. 2877.

Спеціальна література:

1. Агарков М.М. Основы банковского права. Курс лекций. Издание 2-е. Учение о ценных бумагах. Научное исследование. Издание 2-е. / М.М. Агарков – М.: Изд-во БЕК, 1994. – 350 с.

2. Агарков М. М. Проблема законодательного регулирования банковских операций. – М., 1926.

3. Безклубий І.А. Банківські правочини: цивільно-правові проблеми / І.А. Безклубий: [монографія] – К:Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2005. – 378с.

4. Вознесенский Е.П. Операции коммерческих банков. – Спб.: Типограф. «Грамотность», 1913. – 192 с.

5. Жуковский Ю.Г. Деньги и банки. – Спб., 1906.

6. Ван-Хуз Д.Д., Миллер Р.Л. Современные деньги и банковское дело. – М.: Инфра-М, 2000. – 824 с.

7. Ващенко Ю.В. Банківське право: Навч. посібник. / Ю.В. Ващенко – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 344 с.

8. Гавальда К. Банковское право (Учреждения, счета, операции, услуги) / Кристиан Гавальда, Жан Стуфле: [Пер. с фр. / Под ред. В.Я. Лисняка]- М.: АО “Финстатинформ”, 1996. - 566 с.

9. Гетьманцев Д.О. Банківське право України / Д.О. Гетьманцев, Н.Г. Шукліна – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 344 с.

10. Дзюблюк О.В. Банки у системі організації валютних відносин [Текст] : монографія / О. В. Дзюблюк, О. М. Владимир. - Тернопіль : Астон, 2014. - 263 с

11. Долан Э. Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика / Долан Э. Дж. ; [ пер. с англ. В. Лукашевич и др. ] ; под общ. ред. В. Лукашевича, М. Ярцева. – СПб. : АОЗТ «Санкт-Петербург оркестр», 1994. – 496 с.

12. Евзлин З.П. Организация банковского аппарата. – М., 1928.

13. Лифшиц Ф.Д. Место банков в системе хозяйства СССР // Финансы и народное хозяйство. – 1928. – № 45.

14. Олейник О.М. Основы банковского права: Курс лекций / О.М. Олейник – М.: Юристъ, 1997. – 424 с.

15. Орлюк О.П. Банківська система України. Правові засади організації /О.П. Орлюк – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 240 с.

16. Правовое регулирование банковской деятельности / [В.Н. Аргунов, В.А. Белов, М.И. Брагинский, В.В. Витрянский и др.]; под ред. проф. Е.А. Суханова – М.: Учебно-консультационный центр «ЮрИнфоР», 1997. – 448 с.

17. Салехов Р. А. Банки в условиях формирования рыночных отношений // Деньги и кредит. – 1990. – № 6.

18. Тосунян Г.А. Теория банковского права: в 2 т. / Г.А. Тосунян. – М.: Юристъ, 2004. – Т. 2 – 672 с.

19. Цыпкин М.С. Основные банковские операции. – М. – Л.: Центральное управление печати ВСНХ СССР, 1926. – 95 с.


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных