Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Розділ 2 Концепція комерційної діяльності роздрібного підприємства
2.1 Організаційно-комерційна характеристика діяльності торгівельного підприємства ТОВ «MAESTRO»

 

 

Об’єктом дослідження є товариство з обмеженою відповідальністю «MAESTRO». Діяльність підприємства регулюється Господарським Кодексом України, Кодексом законів про працю України, та іншим чинними законодавством.

ТОВ «MAESTRO» створено відповідно рішення установчих зборів учасників, згідно протоколу №15 від 01 лютого 2011р. Засновниками товариства є фізичні особи Денис Білий та Дмитро Черних. Повна назва підприємства – товариство з обмеженою відповідальністю «MAESTRO». Місце розташування товариства:Україна Херсонська область м. Херсон ул. Кримська 136. Джерелом формування майна товариства є грошові та майнові внески учасників; доходи від реалізації продукції, послуг, і інших видів господарської діяльності; доходи від цінних паперів; кредити банків, та інше.

Головна мета, з якою було створено товариство – отримання прибутку шляхом найбільш повного задоволення потреб громадян, підприємств у товарах та послугах, які надає товариство. Підприємство є офіційним дистриб’ютором виробників торговельних марок, збутом яких займається.

Вищим органом товариства є загальні збори учасників, які мають кількість голосів, пропорційну до розмірів їх паїв. При проведенні загальних зборів трудового колективу і присутності на них не менш 2/3 складу трудового колективу, з’являється правомочність вирішувати питання відкритим голосуванням за більшістю голосів.

На підприємстві виробничі, трудові та економічні стосунки трудового колективу з адміністрацією, питання охорони праці та соціального розвитку регулюються колективним договором.

Місце розташування підприємства було обрано таким, що відповідає вимогам для великого збутового підприємства – великі площі, недорога оренда складських та офісних приміщень в цьому районі.

Підприємство має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в банках, які затверджені правлінням товариства і зареєстровані в торгово-промислові палаті, печатку зі своєю назвою.

Воно є самостійним господарським об'єктом з правами і обов'язками юридичної особи, має право займатися господарською діяльністю, виходячи з цілей і завдань, складати договори, нести відповідальність згідно своєї обов'язків.

Підприємство діє на принципах повного господарського розрахунку, самофінансування і самоокуповування, забезпечує соціальний розвиток і стимулювання працівників за рахунок накопичених засобів, несе повну відповідальність за результати власної господарської діяльності і виконання покладених на себе зобов'язань перед постачальниками і споживачами, бюджетом, банками, а також перед трудовим колективом згідно чинному законодавству.

Для розробки стратегічної програми маркетингу, аналізу наявної діяльності підприємства (економічної, фінансової, маркетингової та збутової) оцінки ефективності діяльності підприємства необхідно зробити аналіз виробничо-господарської діяльності за основними техніко-економічними показниками: динаміка доходів від реалізації продукції, рівня собівартості продукції, валового прибутку, рентабельності підприємства та чистого прибутку його діяльності.

Динаміка показників виробничо-господарської діяльності підприємства ТОВ «MAESTRO» за 2013 -2015 рр. наведена у табл. 1.1.

Таблиця 1.1. - Динаміка показників виробничо-господарської діяльності підприємства ТОВ «MAESTRO» за 2013 -2015 рр.

 

Показники 2014 у % до 2013 2015 у % до 2014
Дохід від реалізації продукції, тис. грн. 15288,0 17985,9 19784,5 117,7 110,0
Податок на додану вартість, тис. грн. 2473,6 2910,2 3201,2 117,7 110,0
Чистий дохід від реалізації продукції, тис. грн. 12814,4 14927,5 16419,9 117,7 110,0
Собівартість реалізованої продукції, тис. грн. 8110,0 14239,2 15662,4 175,6 110,0
Валовий прибуток, тис. грн. 586,0 688,3 757,5 117, 5 110,1
Рентабельність, % 3,8 3, 9 3,8 102,6 97,4
Адміністративні витрати, тис. грн. 377,5 473,3 530,6 125,4 112,1
Фінансові результати від звичайної діяльності до податкообкладання, тис. грн. 61,2 68,3 75,9 111,6 111,1
Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток, тис. грн. 41,6 46,2 50,8 111,1 110,0
Чистий прибуток, тис. грн. 41,6 46,2 50,8 111,1 110,0

Дохід від реалізації продукції ТОВ «MAESTRO», у 2014 р. склав 17985,9 тис. грн., що на 17,7% більше за попередній рік, а у 2015 р. – 19784,5 тис. грн., що склало 110% від 2014 р. Чистий прибуток, виріс з 46,2 тис. грн. у 2014 р. (що склало 11,1% від рівня 2013 р.) до 50,8 тис. грн. і зріс, таким чином, на 10%. Зростання собівартості продукції та зниження асортименту також обумовили зменшення рівня зростання прибутків і рентабельності. Собівартість продукції у 2015 р. виросла на 10%.

Дані про стан активів підприємства ТОВ «MAESTRO» за основними показниками за 2013 – 2015 рр. надані в таблиці 1.2.

Таблиця 1.2. - Динаміка активів підприємства ТОВ «MAESTRO» за основними техніко-економічними показниками за 2013 – 2015.

 

Показники 2014 у % до 2013 2015 у % до 2014
Власний капітал, тис.грн. 122,1 169,3 186,3 138,66 110,0
Статутний капітал, тис.грн. 41,7 46,3 51,0 111,1 110,0
Необоротні активи, тис.грн. 252,7 280,8 308,9 111,2. 110,0
Оборотні активи, тис.грн. 2153,2 2392,4 2631,6 111,2 109,9

 

Власний капітал підприємства, як і статутний, збільшувався у аналізованому періоді. Він зріс на 38,66% у 2014 р. і на 10% у 2015р. Темпи зростання знизилися майже у 3,5 рази, причини цього явища були викладені вище. Статутний капітал у 2015 р. склав 51,0 тис. грн., у 2014 р. – 46,3 тис. грн. З метою оцінки фінансового стану підприємства, проведемо оцінку даних, наведених у табл. 1.1 і 1.2. Для цього розрахуємо основні фінансові показники.

 

Таблиця 1.3 - Ключові фінансові показники діяльності підприємства ТОВ«MAESTRO»,в динаміці, за 20013 – 2015 рр.

 

Фінансовий показник 2014 у % до 2013 2015 у % до 2014
Коефіцієнт фінансової стійкості 0,063 0,062 0,065 98,41 104,84
Коефіцієнт структури капіталу 14,78 14,78 14,81 100,0 100,2
Коефіцієнт зносу основних засобів 0,1357 0,1358 0,1357 100,07 99,93
Чистий оборотний капітал 519,4 577,0 634,7 111,09 110,0
Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами 0,318 0,318 0,317 100,0 99,7
Коефіцієнт оборотності активів 5,96 5,88 5,85 98,66 99,49
Коефіцієнт оборотності основних засобів (фондовіддача) 46,17 48,36 48,13 104,74 99,52
Коефіцієнт оборотності власного капіталу 87,72 92,80 92,35 105,80 99,52
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу 0,2876 0,2871 0,2857 99,83 99,51
Коефіцієнт рентабельності діяльності 0,0040 0,0031 0,0025 77,31 81,86
Коефіцієнт рентабельності продукції 0,0132 0,0146 0,0259 177,4 110,61

 

За даними табл. 1.1 і табл. 1.2 проведена оцінка ключових фінансових показників діяльності підприємства, у динаміці. Наведені дані складені у табл. 1.3. З вищенаведеного слідує, що показники рентабельності є доволі низькими.

Підприємство розвиваються не так швидко, як могло б. Хоча доходи постійно зростали, і рівень їх приросту склав 17,7% у 2014 р., порівняно із 2013 р., і 10% у 2015 р., порівняно із 2014 р., приріст зменшився, намітилася тенденція до застою. Прибутки зросли, але зрослі й собівартість продукції.

Приріст валового прибутку у 2014 р., від 2013 р. склав 11,1% і 10,0% у 2015. Як показує необхідність застосування нових методів управління підприємством, зокрема, маркетингового управління, бо діяльність підприємства тісно з ним пов’язана.

Дані, представлені в табл. 1.1 і табл. 1.2, характеризують загальні результати й ефективність виробничо-господарської діяльності товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «MAESTRO» за роки, що аналізуються, і є основою для економічного аналізу. Аналіз виробничо-господарської діяльності товариства провадиться з метою виявлення динаміки основних техніко-економічних показників, на підставі даних річних балансів підприємства.

Щоб оцінити якість управління кадровим потенціалом підприємства, оглянемо динаміку основних показників з управління персоналом ТОВ «MAESTRO» за 2013– 2015 рр., а зокрема: кількість працюючих на підприємстві працівників, та їх склад – кількість та динаміка кадрів адміністративно – управлінського апарату, виробничих кадрів; рівень середньої заробітної плати і продуктивність праці. Дані наведені у табл. 1.4.

Таблиця 1.4. - Динаміка основних показників з управління персоналом підприємства ТОВ «MAESTRO» за 2013 – 2015 рр.

 

  Показник 2014 у % до 2013 2015 у % до 2014
Кількість працюючих, чол. 100,0 96,5
В т.ч. адміністративно управлінського персоналу, чол. 90,2 100,0
Виробничого персоналу, чол. 112,5 100,0
Середня заробітна плата, грн. 3890,7 4200,5 4970,3 107,9 118,3
Продуктивність праці, тис.грн./чол. 2680,21 3150,54 3590,72 117,7 114,0

 

Згідно наведених даних, кількість працівників підприємства знизилася лише на 2 особи. При цьому кількість працівників адміністративно – управлінського персоналу склала у 2013 – 2015 рр. 41, 37 і 37 чоловік, відповідно. Організаційна структура наведена на рис. 2.1. Кількість виробничого персоналу за той же період часу складала 16, 18 і 18 чоловік. У зв’язку з інфляцією та зростанням середньої заробітної платні по Україні, на підприємстві підвищилась середня заробітна плата з 3890,7 у 2013 р. до 4200,5 у 2014 р. і 4970,3 у 2015 р.

Рис. 2.1 - Організаційна структура ТОВ «MAESTRO» (з філіями)

Динаміка зростання заробітної плати склала 107,9% у 2014 р. від 2013 р. і 118,3 у 2015 р. від 2014 р. Продуктивність праці мала невелике збільшення у 2013 – 2015 рр. відповідно – 2680,21 тис грн./чол. У 2013 р., 3150,54 тис. грн./чол. У 2014 р. і 3590,72 тис.грн./чол. у 2015 р. Динаміка склала, таким чином, 117,7% у 2014 р. від 2013 р. і 114,0% у 2015 р. від 2014 р.

На підприємстві працює 55 працівників. Ще 16 працівників – у Запорізькій філії і 19 працівників – у Мелітопольській. Необхідно провести аналіз кадрового складу працівників, згідно з рівнем їх освіти та кваліфікації в динаміці та відсоткове співвідношення працівників із вищою, середньо спеціальною та середньою освітою на підприємстві. Порівняльна характеристика кадрового складу працівників ТОВ «MAESTRO» на 2013 – 2015 рр. надана у табл. 1.5.

 

Таблиця 1.5. - Порівняльна характеристика кадрового складу працівників ТОВ «MAESTRO» на 2013-2015 рр.

Посада Із них з освітою, на 31.12.12, чол. Із них з освітою, на 31.12.13, чол. Із них з освітою, на 31.12.14, чол. Кількість на 31.12.14, чол.
Вища Середньо-спеціальна Середня загальна Вища Середньо-спеціальна Середня загальна Вища Середньо-спеціальна Середня загальна
Директор - - - - - -
Заступник директора - - - - - -
Бухгалтерія -
Секретаріат - - - - - -
Оператор ЕОМ - - - - - -
Товарознавець - - - -
Супервайзери - - - -
Мерчедайзери - - - -
Торговельні агенти - -
Завідуючий складом - - - - - -
Комірник - - - - -
Експедитор - - - - - -
Сторож - - - - - -
Прибиральниця - - - - - -
Механіки -
Разом:
Разом, %: 17,5 7,9 24,6 8,1 50,9 21,0 8,2 52,7 9,1

 

З порівняльної характеристики кадрового складу працівників можна побачити, що відсоток працівників з вищою освітою на 31.12.12 р. складав 17,5%, на 31.12.13 р. – 28,13%, а на 31.12.14 р. вже 38,20%.

Рівень працівників з середньо-спеціальною освітою залишився майже незмінним – на рівні 50-57%. Працівників із загальною середньою освітою стало менше – з 21% у 2014 р. до 9,1% у 2015 р. Таким чином, загальний рівень освіти підприємства за аналізує мий період підвищився за рахунок суттєвого збільшення працівників з вищою освітою і зменшення кількості працівників із загальною середньо освітою. Але в цілому рівень освіти можна вважати недостатнім.

На великих підприємствах застосування простої лінійної організації несе значне навантаження для окремих проміжних інстанцій, і чим вона вище, тим більше навантаження. Керівництво підприємством переобтяжене, накази виконуються і передаються насилу і поволі. Але під впливом зростання та диверсифікації підприємство змушене було перебудували структуру підприємства на основі принципу виділенні відділів, що орієнтуються на збут певної продукції.

Цей вид організації перетворює складну, систему, що складно керується, в рухомі, легко пристосовуванні підсистеми. Інші переваги полягають в кращому розмежуванні відповідальності і в розвитку більшого відчуття відповідальності у начальників відділів, в результаті розширення підприємницької компетенції на ухвалення рішень в рамках виробничої політики, визначуваної одним керівництвом.

 

2.2 Структура комерційної діяльності підприємства ТОВ «MAESTRO»

? 7

?

7
??
???
?
?
??
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных