Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


ЕТАПИ РОБОТИ НАД КУРСОВОЮ РОБОТОЮ
Весь процес роботи над курсовою роботою поділяється на три основні етапи:

· підготовчий;

· етап роботи над змістом та графікою роботи;

· заключний етап – доробка та захист.


Вибирати тему курсової роботи з тематики, запропонованої кафедрою, необхідно таким чином, щоб дослідження, здійснене в процесі розробки кур­сової роботи, можливо було продовжити в подальших наукових пошуках.

Вибір теми курсової роботи

Вибрана тема погоджуються з науковим керівником і затверджується на кафедрі. Подальша її зміна або коригування можливі лише з дозволу нау­кового керівника при достатньому обґрунтуванні змін студентом.

При виборі теми студентам необхідно врахувати наявність власних розробок з обраної проблеми, актуальності її для студентів з напрямку підготовки «Графічний дизайн та реклама», можливість отримання і опрацювання відповідного практичного матеріалу.

Об'єкт, предмет, мета курсової роботи

Об'єкт дослідження - це вся сукупність історичних і практики аспектів, явище або процеси, що зумовили появу обраного виду плакату.

Предмет дослідження міститься в межах об'єкта. Іншими словами, об'єктом виступає те, що досліджується (плакати), а предметом - те, що в цьому об'єкті має наукове пояснення, тобто як категорії наукового процесу вони спів­відносяться між собою як загальне і часткове, предмет визначає тему дослі­дження (спрямованість плакатів за обраною темою).

Предмет вашого дослідження має ґрунтуватися на доробках попередніх модулів

Мета дослідження пов'язана з об'єктом і предметом дослідження, а також його кінцевим результатом і шляхами його дослідження, як вона співпадає з формулюванням теми.

Іншими словами, об'єктом виступає досліджуване явище (який саме плакат Ви досліджуєте – театральний плакат обраного періоду чи спрямування ), а предметом - те, що в цьому об'єкті має наукове пояснення, певний аспект розгляду, нові відношення, властивості, аспекти і функції досліджуваного об'єкта (які саме особливості Ви визначаєте – можливо важливі для певного періоду, чи країни, чи певного автора….)

Виявлення, підбір та вивчення літератури з теми

Виконання завдань дослідження неможливе без ознайомлення з основ­ними літературними (а можливо й архівними) джерелами з теми курсової роботи. З метою повного їх виявлення необхідно використовува­ти різні джерела пошуку: часописи, альманахи, будь-які періодичні видання та особливо Інтернет.

Під час джерелознавчих пошуків необхідно з'ясувати стан вивчення обраної теми сучасною наукою, щоб не повторювати в роботі загальновідомих істин, більш конкретно і точно визначити напрям своєї роботи.

Методи дослідження, які використовуються при написан­ні курсової роботи

Метод дослідження - це прийом або сукупність прийомів, які викори­стовуються для досягнення цілей, тобто поглиблення наявних або отримання нових знань.

При написанні курсових робіт студенти можуть застосовувати загальні методи дослідження.

Спостереження - систематичне цілеспрямоване вивчення об'єкта.

Ви­моги:

• завчасно сплановане відповідно до завдання спостереження;

• планомірне;

• цілеспрямоване (досліджуються лише певні сторони явища);

• систематичне (безперервно або за певною системою).

Порівняння - це процес встановлення подібності або відмінності предметів або явищ дійсності, а також знаходження загального, притаманно­го двом або кільком об'єктам.

Комп’ютерна модель (за необхідністю) - такий метод вивчення об'єкта, який представляє об’єкт, систему чи поняття в вигляді, відмінного від реального, але наближеного по описанню до реального об’єкта з однаковими наборами ознак, характеризуючих властивості об’єкта та динаміку їх змін за сценарієм.

Переваги:

• у процесі комп’ютерного моделювання наглядно досліджуються всі етапи створення проекту;

• досліджується етапність створення реальних проектів;

• у процесі комп’ютерного моделювання можна вивчати явища у «чистому вигляді», звільнившись від побічних факторів;

• можливість створення декількох рішень на основі комп’ютерної моделі;

• експеримент можна повторювати.

5. НАУКОВЕ КЕРІВНИЦТВО ВИКОНАННЯМ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Для керівництва курсовою роботою за студентом закріплюється науко­вий керівник - викладач відповідної дисципліни.

Основні функції наукового керівника:

• допомога студенту в остаточному виборі і формулюванні теми курсової роботи;

• поради щодо вибору літератури;

• консультації щодо змісту курсової роботи;

• контроль за своєчасним виконанням курсової роботи;

• написання відгуку про курсову роботу.

 

6. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Курсову роботу друкують за допомогою комп'ютера з одного боку аркуша білого паперу формату А4 (210x297 мм) через 1,5 міжрядкових інтерва­ли. Висота шрифту 1,4 мм. Обсяг курсової роботи повинен становити 15-25 сторінок.

Текст курсової роботи необхідно друкувати, залишаючи поля таких розмірів: лівий - не менше 20 мм, правий - не менше 10 мм верхній - не менше 20 мм, нижній - не менше 20 мм.

Шрифт друку повинен бути чітким, стрічка - чорного кольору середньої жирності. Щільність тексту курсової роботи повинна бути однаковою.

Вписувати в текст курсової роботи окремі іншомовні слова, формули, умовні знаки можна чорнилом, тушшю, пастою тільки чорного кольору, при цьому щільність вписаного тексту має бути наближеною до щільності основного тексту.

Друкарські помилки, описки і графічні неточності, які виявилися в процесі написання курсової роботи, можна виправляти підчищенням або зафарбуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого тексту (фрагменту малюнка) машинописним способом.

Текст основної частини дипломної роботи поділяють на розділи та підрозділи.

Заголовки структурних частин курсової роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИ­СОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» друкують великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою

Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом повинна дорівнювати 2 інтервалам.

Кожну структурну частину курсової роботи треба починати з нової сторінки.

Нумерація

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, малюнків, таблиць подають арабськими цифрами.

Першою сторінкою дипломної роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок. На титульному аркуші номер сто­рінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Ілюстрації (фотографії, креслення, схеми, начерки..) необхідно подавати в курсовій роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, які розміщені на окремих сторінках курсової роботи, включають до загальної нумерації сторі­нок. Таблицю, малюнок або начерки, розміри якого більше формату А4, враховують як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях після згаду­вання в тексті або у додатках.

Ілюстрації позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках.

Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад: Рис. 1.2 (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією.

Графічний матеріал

Ілюстрації

Якість ілюстрацій повинна забезпечувати їх чітке відтворення (копіювання). Ілюстрації бажано виконувати чорнилом, тушшю або пастою чорного кольору на білому непрозо­рому папері; в графічному редакторі на комп’ютері та роздруковані на монохромному або кольоровому лазерному принтері.

Ілюстрації повинні мати назву, яку розміщують після номера ілюстрації. При необхідності ілюстрації доповнюють пояснювальними даними (підрисунковий текст).

Ескізи (за необхідністю)

Ескізи виконуються графітовими простим та кольоровими олівцями від руки на білому непрозорому папері. Можна подавати ксерокопії робіт.

Ескізи повинні мати назву, яку розміщують після номера ескізу. При необхідності ескізи доповнюють пояснювальними даними (підрисунковий текст).

Експозиційний матеріал(Фінальний макет) (за необхідністю)

Експозиційний матеріал друкується на кольоровому принтері, бажано лазерному чи фотопринтері, на формату А4 та А3 щільністю не менше 100 г/м, бажано 120-140 г/м. При необхідності експозиційний матеріал можна компонувати по декілька на одному листі.

Експозиційний матеріал повинен бути чітко означеним, а при необхідності експозиційний матеріал можна доповнювати пояснювальними підписами (підрисунковий текст).

Посилання

При написанні курсової роботи студент повинен давати посилання на джерела, матеріали з яких наводяться в курсовій роботі

Посилання в тексті курсової роботи на джерела слід зазначати порядко­вим номером за переліком джерел, виділивши двома квадратними дужками, зі вказівкою через двокрапку сторінок, наприклад, «. . у праці [15, с.12]. . .».

Посилання на ілюстрації курсової роботи вказують порядковим номером ілюстрації, наприклад, «рис. 1.2».

Список використаних джерел

Джерела можна розміщувати в списку в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків.

Додатки

Додатки оформлюють як продовження курсової роботи після тексту. Кожний додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої симет­рично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово «Додаток»і велика літера, що позначає додаток.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Є, І, І, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б і т. ін. Один додаток позначається як Додаток А.

 

7. ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Підготовка студентів до захисту

До захисту студент готує стислу доповідь, в якій слід коротко викласти основні результати дослідження. Регламент доповіді: до 7 хвилин. У своїй доповіді студент висвітлює такі питання:

• теми дослідження,

• мету завдання,

• об'єкт, предмет дослідження,

• методи дослідження,

• презентація макету (за необхідністю)

• висновки.

Умови допуску студента до захисту курсової роботи:

- представлення курсової роботи на кафедру у встановлений термін;

- оформлення роботи згідно вимог;

- виконання практичного завдання в повному обсязі;

- позитивний відгук наукового керівника на роботу.

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Курсова робота з навчальної дисципліни «Дизайн проектування» оцінюється за модульно-рейтинговою системою, захищається студентом в комісії, призначеній завідувачем кафедри. До складу комісії входять науковий керівник курсової роботи, викладачі кафедри, які викладають спеціальні дисципліни.

За результатами підготовки та захисту курсової роботи студент отримує підсумкову оцінку за 100-бальною шкалою,яка розраховується як сума оцінок за зміст роботи (до 70 балів) та захист (до 30 балів).

 

№ з/п Назви виду роботи, способи набуття знань Максимальна кількість балів
1. Визначення мети і завдань курсової роботи, об’єкта та предмета дослідження
2. Розкриття змісту роботи, чіткість, повнота та послідовність розкриття кожного питання плану: Розділ І Розділ ІІ Розділ ІІІ    
3. Виконання практичної частини роботи в повному обсязі на високому художньому та професійному рівні  
4. Аргументованість висновків, обгрунтованість пропозицій, науково-дослідницький аспект
5. Відповідність вимогам щодо оформлення роботи
6. Захист курсової роботи: - вміння студента лаконічно, грамотно та аргументовано викладати матеріал; - знання тексту (оперування термінами, цифрами); - вміння чітко відповідати на поставлені запитання членів комісії 30 балів:      
  Підсумкова оцінка 100 балів

 

Трансформація рейтингової оцінки

Сума набраних рейтингових балів за підготовку та захист курсової роботи переводиться в оцінки системи оцінювання ECTS. Система передбачає семибальну шкалу (A, B, C, D, E, FX, F) та подвійне (описове та статистичне) визначення цих оцінок.

 

Підсумковий рейтинговий бал Підсумкова оцінка за шкалою ECTS Традиційна екзаменаційна оцінка Традиційна залікова оцінка
91 – 100 A – відмінно відмінно зараховано
84 – 90 B – дуже добре добре
76 – 83 C – добре
66 – 75 D – задовільно задовільно
61 – 65 E – достатньо (задовольняє мінімальні критерії)
21 – 60 FХ – незадовільно незадовільно не зараховано
0 – 20 F – незадовільно (потрібна додаткова робота) не допущено не допущено

 

Оцінка за курсову роботу вноситься в заліково-екзаменаційну відомість і в залікову книжку студента за підписами членів комісії.

Оцінка студента за курсову роботу враховується стипендіальною комісією при визначенні розміру стипендії разом з його оцінками за результатом підсумкового контролю.

 


Додаток 1

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных