Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:






ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 4 страница




 

1.12 Знайдіть координати точки перетину прямих у - х = 2 та х + у = 4.

А)(1;3); Б)(3;1); В)(-1;3); Г)(-3;-1).

Частина друга

Розв'яжіть завдання 2.1-2.4. Запишіть відповідь у бланк відповідей.

2.1Скоротіть дріб

 

2.2Знайдіть найбільше ціле значення х, при якому різниця дробів

і є додатною.

2.3Знайдіть область визначення функції y=

 

2.4Знайдіть радіус круга, якщо площа сектора цього круга дорівнює 20 см2, а центральний кут, що відповідає цьому сектору, дорівнює 72°.

 

Частина третя

Розв'язання задач 3.1-3.3 повинно мати обґрунтування. У ньому по­трібно записати послідовні логічні дії та пояснення, зробити посилання на математичні факти, з яких випливає те чи інше твердження. Якщо по­трібно, проілюструйте розв'язання схемами, графіками, таблицями.

3.1 Турист проплив моторним човном проти течії річки 18 км, а повернувся назад на плоту. Човном турист плив на 4,5 год менше, ніж плотом. Знайдіть швидкість течії, якщо швидкість човна у стоячій воді 15 км/год.

 

3.2 Знайдіть найменший за модулем член арифметичної прогресії

-15,1; -14,4 ...

 

3.3 Основи трапеції дорівнюють 2 см і 18 см, а діагоналі - 15 см і 7 см. Знайдіть площу трапеції.

 

 

Варіант №17

Частина перша

Завдання 1.1-1.12 мають по чотири варіанти відповідей, з яких тільки одна відповідь правильна. Оберіть правильну, на Вашу думку, відпо­відь і позначте її у бланку відповідей.

1.1 Запишіть 3 год 24 хв у хвилинах.

А)27хв; Б)324хв; В) 204 хв; Г) 54 хв.

 

1.2 Виконайте множення .

А)6; Б) ; В) ; Г) 3

1.3 Знайдіть значення аргументу,при якому функція у=-5 +4х має значення 3.

А) - ; Б)2; В) 7; Г) .

 

1.4 Розв'яжіть рівняння 2 - 4(х - 1) = 2(х+ 3).

А)-2; Б)0; В)-6; Г) 2.

 

1.5 Чому дорівнює добуток коренів квадратного рівняння х2 - 7х - 6 = 0?

А) 6; Б) 7; В) -7; Г) - 6.

 

1.6Обчисліть значення виразу ( - 2)2 + .

А)7 + ; Б) -1 + ; В) 7; Г) -1.

 

1.7 Для якої нерівності число 1 є розв'язком?

 

А) 3x2 + 6x 0; В) -х2 + 2х - 2 > 0;

Б) х2 - 4х + 4 0; Г) -3х2 - 6х 0.

 

1.8 На рисунку зображено графік руху туриста.

Скільки часу тривав привал?

 

А) 1 год; В)2,5год;

Б) 3,5 год; Г) 5 год

1.9 У якій точці розміщено центр кола, вписаного в трикутник?

A)у точці перетину бісектрис трикутника;
Б) у точці перетину висот трикутника;

B)у точці перетину серединних перпендикулярів до сторін трикутника;

Г) у точці перетину медіан трикутника.

 

1.10 Промінь ОМ проходить між сторонами AОВ - 56° так, що AОМ на 18° менший від МОВ. Знайдіть градусну міру AОМ і МОВ.

А) 10° і 46°; Б) 19° і 37°; В) 47° і 29°; Г) 12° і 44°.

 

1.11 У трапеції діагоналі дорівнюють 8 см і 5 см, а кут між ними - 30°. Знайдіть площу трапеції.

А)20 см2; Б) 60 см2; В) 30 см2; Г)10 см2.

 

1.12 У рівнобедреному трикутнику основа дорівнює 12 см, а бічна сторона - 10 см. Знайдіть площу трикутника.

А) 96 см2; Б) 48 см2; В) 60 см2; Г) 120 см2.

Частина друга

Розв'яжіть завдання 2.1-2.4. Запишіть відповідь у бланк відповідей.

2.1Спростіть вираз

 

2.2Обчисліть значення виразу .

 

2.3Розв'яжіть систему рівнянь

 

2.4У ∆АВС АС = 2 см, АВ = 2 см, B = 45°. Знайдіть кут С.

 

Частина третя

Розв'язання задач 3.1-3.3 повинно мати обґрунтування. У ньому по­трібно записати послідовні логічні дії та пояснення, зробити посилання на математичні факти, з яких випливає те чи інше твердження. Якщо по­трібно, проілюструйте розв'язання схемами, графіками, таблицями.

3.1 Через одну трубу можна наповнити басейн на 3 год швидше, ніж через другу спорожнити цей басейн. Якщо одночасно відкрити обидві труби, то басейн наповниться за 36 год. За скільки годин перша труба може наповнити, а друга - спорожнити басейн?

3.2Побудуйте графік функції у = х2 - 4 + 3. Використовуючи побудований графік, укажіть найменше значення функції.

3.3 Доведіть, що чотирикутник АВСDз вершинами в точках А(0; 6), B(5; 7), С(4; 2) і D(-1; 1) є ромбом.

Варіант №18

Частина перша

Завдання 1.1-1.12 мають по чотири варіанти відповідей, з яких тільки одна відповідь правильна. Оберіть правильну, на Вашу думку, відпо­відь і позначте її у бланку відповідей.

1.1 Знайдіть корінь рівняння 2х - 17 = 53.

А) 18; Б) 72; В) 35; Г)40.

 

1.2 Скільки кілограмів сушених грибів отримають з 18 кг свіжих, якщо з 12 кг свіжих грибів отримали 1,8 кг сушених?

А) 0,9 кг; Б) 5,4 кг; В) 3,6 кг; Г) 2,7 кг

 

1.3 Знайдіть розв'язок системи рівнянь

А) (4;-2); Б) (2;-4); В) (-4; 2); Г)(-2;4).

1.4 Яке з рівнянь є лінійним?

А)х2=7х; Б)-5x = ; В)х + 7 = х2; Г) 7 = 4.

1.5 Виконайте множення

A)6x2y4; Б) B)6 x3y3; Г) .

1.6Обчисліть значення виразу 80·2-3-22.

А) 40; Б) 636; В) 14; Г) 6.

1.7 Розв'яжіть нерівність х2 < 49.

А) (-∞; 7]; Б) (-∞; 7] U [7;+∞); В) (-∞; -7]; Г) [-7; 7].

 

1.8 Знайдіть різницю арифметичної прогресії 8; 3; -2; -7; ...
А) 5; Б)-5; В) 8; Г) 3.

1.9 Який з чотирикутників завжди має рівні діагоналі?

А) паралелограм; В) ромб;

Б) прямокутник; Г) трапеція.

1.10 Знайдіть середню лінію рівнобічної трапеції, якщо її бічна сторона дорівнює 6 см, а периметр - 48 см.

А) 36 см; Б) 18 см; В) 16 см; Г)19см.

1.11 Радіус кола дорівнює 2 см. Знайдіть сторону правильного трикутника, описаного навколо цього кола.

А) 12 см; Б) 6 см; В)6 см; Г)3 см.

1.12 Знайдіть площу кругового сектора радіуса 5 см, центральний кут якого дорівнює 72°.

А)10 см2; Б)20 см2; В) см2; Г)5 см2.

Частина друга

Розв'яжіть завдання 2.1-2.4. Запишіть відповідь у бланк відповідей.

2.1 Спростіть вираз , якщо а < 0.

 

2.2Знайдіть точки параболи, що є графіком функції у = х2 - 2х - 4, у яких абсциси й ординати рівні між собою.

 

2.3Знайдіть суму нескінченної геометричної прогресії (bп),якщо

b3 = 5, q = .

 

2.4У ∆АВС C = 90°, tg В = , АВ=26 см. Знайдіть довжину меншого катета трикутника.

 

 

Частина третя

Розв'язання задач 3.1-3.3 повинно мати обґрунтування. У ньому по­трібно записати послідовні логічні дії та пояснення, зробити посилання на математичні факти, з яких випливає те чи інше твердження. Якщо по­трібно, проілюструйте розв'язання схемами, графіками, таблицями.

3.1 Катер проплив 22 км за течією річки і 36 км проти течії за час, потрібний для того, щоб проплисти 6 км на плоту. Знайдіть швидкість течії, якщо власна швидкість катера дорівнює 20 км/год.

 

3.2 Складіть квадратне рівняння, корені якого на три більші за відповідні корені рівняння х2 - 2х - 7 = 0

3.3 Сторони трикутника дорівнюють 3 см і 5 см, а кут між ними 120°. Знайдіть площу подібного йому трикутника, периметр якого дорівнює 30 см.

 

Варіант №19

Частина перша

Завдання 1.1-1.12 мають по чотири варіанти відповідей, з яких тільки одна відповідь правильна. Оберіть правильну, на Вашу думку, відпо­відь і позначте її у бланку відповідей.

1.1 Яку частину круга на рисунку заштриховано?

1.2 Яка з числових нерівностей є правильною?

А) -37,5 > 3,5; В) -5000 > -400;

Б)-475 < -375; Г)0 < -20,7.

1.3 Яка пара чисел є розв’язком системи ?

А)(2;1); Б)(-1;-2); В)(-1;2); Г)(1;2).

1.4 Знайдіть точку перетину графіка функції у = 5х - 20 з віссю абсцис.

А)(0;4); Б) (0;-20); В)(4;0); Г) (-4; 0).

1.5Виконайте ділення

А) ; Б) ; В) ; Г) .

1.6 Знайдіть значення виразу 30 + 3 -4 · (3 -2) -3 - (0,5) -2.

А) 5; Б) 14; В) 6; Г) 10,25

1.7Розв'яжіть систему нерівностей .

А)(-6;-3); Б)(-∞; 2); В)( -6; -3]; Г)(-∞: -6).

1.8 Знайдіть порядковий номер члена an арифметичної прогре­сії, якщо а1= 5, d = 3, ап = 29.

А) 8; Б) 9; В) 7; Г) 10.

1.9 Яка градусна міра кута, якщо суміжний з ним кут дорівнює 110°?

А) 10°; Б) 110°; В) 70°; Г)90°.

1.10 Знайдіть міру вписаного кута, який спирається на дугу, що становить

кола.

А) 60°; Б) 15°; В) 30°; Г) 120°.

1.11 Запишіть рівняння кола з центром у точці O(-2; 1) та радіусом, що дорівнює 4.

А) (х - 2)2 + (у+ 1)2 = 16; В) (х + 2)2 + (у - 1)2 = 16;

Б) (х + 2)2 + (у- 1)2 = 4; Г) (х - 2)2 + (у - 1)2 = 16.

1.12 У ∆АВС знайдіть міру кута В, якщо АВ = см, АС = см, С = 60°.

А) 75°; Б) 45°; В) 135°; Г)65°.

Частина друга

Розв'яжіть завдання 2.1-2.4. Запишіть відповідь у бланк відповідей.

2.1Обчисліть .

 

2.2Задайте формулою лінійну функцію, графік якої прохо­дить через точки (1; -5) і (-3; -13).

 

2.3Вкладник поклав до банку 10 000 гривень під 16 % річних. Скільки відсоткових грошей матиме вкладник через два роки?

 

2.4Сторони чотирикутника відносяться як 2 : 3 : 3 : 4. Знай­діть периметр подібного йому чотирикутника, найбільша сторона якого дорівнює 20 см.

 

 

Частина третя

Розв'язання задач 3.1-3.3 повинно мати обґрунтування. У ньому по­трібно записати послідовні логічні дії та пояснення, зробити посилання на математичні факти, з яких випливає те чи інше твердження. Якщо по­трібно, проілюструйте розв'язання схемами, графіками, таблицями.

3.1 З міста А в місто В виїхав велосипедист. Через 3 год у тому самому напрямі з міста А виїхав мотоцикліст і прибув у міс­то В одночасно з велосипедистом. Знайдіть швидкість ве­лосипедиста, якщо вона менша за швидкість мотоцикліста на 45 км/год, а відстань між містами дорівнює 60 км.

3.2 Побудуйте графік функції y= .

3.3 Знайдіть площу трапеції, основи якої дорівнюють 10 см і 14 см, а бічні сторони - 13 см і 15 см.

 

 

Варіант №20

Частина перша

Завдання 1.1-1.12 мають по чотири варіанти відповідей, з яких тільки одна відповідь правильна. Оберіть правильну, на Вашу думку, відпо­відь і позначте її у бланку відповідей.

1.1 З поля площею 6,4 га зібрали 320 ц зерна. Який урожай зерна зібрали в середньому з кожного гектара?

А) 50 ц; Б) 20 ц; В) 25 ц; Г) 64 ц.

1.2 Чому дорівнює найменше спільне кратне чисел 12 і 16?

А) 48; Б) 2; В) 96; Г)4.

1.3 Спростіть вираз7х - (2а - х).

А) 6x - 2а; Б)8х - 2а; В)6х+2а; Г) 6ха.

1.4 Розкладіть на множники вираз 3m + mk - 3n - kn.
А) (3 + k)(m - п); В) (m + n)(3 - k);

Б) m(3 + k) - n(3 - k); Г) (m - n)(3 - k).

1.5 Подайте у вигляді квадрата двочлена вираз 2 - 6аb + b2.

А)(3а + b)2; Б)(9а + b)2; В) (3а - b)(3а + b); Г)(3а-b)2.

1.6Виконайте додавання .

А) ; Б) ; В) ; Г) .

1.7 Оцініть значення виразу х + 3, якщо 2 < х < 7.

А)2< x+3 <7; В) 5< х + 3 <10;

Б)2> х + 3 >7; Г) 5< х <10.

1.8 Вкладник поклав до банку 1500 грн. Під який відсоток річних покладено гроші, якщо через рік на рахунку вкладника було 1725 грн.?

А) 115%; Б) 85%; В) 15%; Г) 25 % .

1.9 На рисунку зображено паралельні прямі а і b, які перетинає січна с. Користуючись рисунком, знайдіть 1, якщо 2 = 50°.

 

А) 50°; Б) 140°; В) 40°; Г) 130°.

 

1.10. У прямокутному трикутнику з кутом та ка­тетами 6 см і 7 см знайдіть cos (див. рис).

А) ; Б) ; В) ; Г) .

 

 

1.11 Обчисліть скалярний добуток векторів (6; - 5) і (3;4).

А) 38; Б) 2; В)-2; Г) .

1.12 При якому значенні х вектори (3; 9) та (3; х) перпендикулярні?

А)1; Б) 9; В)-1; Г) 3.

Частина друга

Розв'яжіть завдання 2.1-2.4. Запишіть відповідь у бланк відповідей.

2.1Розв'яжіть рівняння (х2 + х)2 + 2(х2 + х) - 8 = 0.

 

2.2Складіть квадратне рівняння з цілими коефіцієнтами, корені якого дорівнюють числам і 5.

 

2.3При яких значеннях р і q графік функції у = х2 +рх + q про­ходить через точки (1; -2) і (-4; 3)?

 

2.4Знайдіть на осі абсцис точку, рівновіддалену від точок A(1; 5) i В(3; 1).

 

Частина третя

Розв'язання задач 3.1-3.3 повинно мати обґрунтування. У ньому по­трібно записати послідовні логічні дії та пояснення, зробити посилання на математичні факти, з яких випливає те чи інше твердження. Якщо по­трібно, проілюструйте розв'язання схемами, графіками, таблицями.

3.1 Автомобіль мав проїхати 1200 км із певною запланованою швидкістю. Після того як він проїхав третину шляху із цією швидкістю, автомобіль витратив на зупинку 2 год. Збільшивши швидкість на 20 км/год, автомобіль прибув у пункт призначення вчасно. Якою була швидкість автомо­біля до зупинки?

 

3.2 Доведіть, що значення виразу

є додатним при всіх допустимих значеннях змінної.

3.3. Бісектриса гострого кута паралелограма ділить його сторону у відношенні 3 : 4, рахуючи від вершини тупого кута. Периметр паралелограма дорівнює 80 см. Знайдіть довжини його сторін.

Атестаційний бланк

для державної підсумкової атестації

з математики учня (учениці)______ класу

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №9

__________________________________________________

П.І.Б.

Варіант №_____

Перша частина

№ завдання 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12
Набрані бали                        

 

Загальна кількість набраних балів______

Друга частина

№ завдання 2.1 2.2 2.3 2.4
         

 

Загальна кількість набраних балів________

Третя частина

 

Загальна кількість набраних балів______

 

Оцінка досягнень учня (учениці)(всього балів)______________

 

Підписи:

Голова комісії: Члени комісії:

_______ ________________ ________ _________________

________ _________________

 

Вчитель:

________ ________________

РОБОТА

на державну підсумкову атестацію

З математики

за курс основної школи

учня (учениці)_________ класу

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №9

__________________________________________________________

(Прізвище, ім’я, по-батькові у родовому відмінку)

Варіант___________

Завдання 1.1 – 1.12 правильну відповідь позначте тільки так:

А Б В Г А Б В Г А Б В Г

1.1 1.5 1.9

1.2 1.6 1.10

1.3 1.7 1.11

1.4 1.8 1.12

У завданнях 2.1 – 2.4 упишіть відповідь.

2.1    
2.2    
2.3    
2.4    

 

 

Щоб виправити відповідь до завдань, запишіть його номер у спеціально відведеній клітинці, а правильну, на вашу думку, відповідь – у відповідному місці.

Завдання 1.1 – 1.12

А Б В Г

1.

1.

1.

1.

Завдання 2.1 – 2.4.

Номер завдання Виправлена відповідь
2.  
2.  

 






Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных