Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Азақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі. Кәсіби, педагогикалық, ғылыми-зерттеу тәжірибелерден өту бойынша әдістемелік нұсқаулар
«Қаржы академиясы» АҚ

Кәсіби, педагогикалық, ғылыми-зерттеу тәжірибелерден өту бойынша әдістемелік нұсқаулар, есептік құжаттау нысандары

_____________ BU 2207 Бухгалтерлік есеп ___________________

пәннің атауы

 

Астана – 2015 ж.

 

«Есеп және аудит» кафедрасының мәжілісінде қарастырылды. (атауы)   «_02_»_____маусым________2015 ж   Хаттама №11   «Есеп және аудит» кафедрасы меңгерушісі __________ Аманова Г.Д. (қолы) (аты-жөні)  

Дайындаған:_э.ғ.к., доцент м.а Кажмухаметова А.А._

 

 

Құрастырған____Корабаев Бейбит Сыбанбаевич, магистр, аға оқытушы

(аты-жөні, лауазымы, атағы)

 

   
   

 
   

 

 

5В050800 «Есеп және аудит» мамандығы бойынша Студенттерды дайындаудың өндірістік тәжірибесі экономиканың барлық салаларында аудиторлық жұмыстарын орындау, бітіруші түлектердің бухгалтерлік есеп облысында білікті мамандарды дайындаудың соңғы кезеңі болып табылады. Өндірістік тәжірибе барысында кәсіпорындарда, өнеркәсіп ұйымдарында, ауылшаруашылық, құрылыста, саудада, көлік құралдары салаларында, аудиторлық ұйымдарда және т.б. Студенттер тәжірибе бағдарламаларын орындаулары қажет.

Тәжірибенің негізгі мазмұны болашақ мамандардың кәсіби қызметі сипатына сәйкес тәжірибелерді, оқу және өндірістік тапсырмаларды өндірістер мен мекемелерде орындау болып табылады. Өндірістік тәжірибе теорилық білімді тәжірибеге дайындауда өндіріс жағдайындағы студенттің білігі мен дағдысын бағыттауда таңдаған мамандығының тиімділігін көрсетеді.

Өндірістік тәжірибе бітіретін курста теориялық оқуды толық аяқтағанан кейін ұйымдастырылып, кәсіпорында жүргізіледі, университет бұйрығымен бекітіліп, жоғарғы оқу орнымен тәжірибе өту орны арасында келісім-шарт жасалады. Басқару құрылымы және қызмет ортасы қалыптасқан қазіргі бизнесті ұйымдастыруда нақтылы тәжірибесі бар кәсіпорындар таңдалып алынады.

Өндірістік тәжірибенің мақсаты болып, мамандықтарды оқытуда кәсіптік қызметтік тәжірибені өзіне тәжірибе дағдысымен құзыреттілік барысында алу.

Өндірістік тәжірибе бағдарламасы «Қаржы академиясы» АҚ «Есеп және аудит» мамандығы студенттерін оқытудың тәжірибелік кезеңдерінде тәжірибеден өтуде оқу орнындағы тәжірибе жетекшісі мен кәсіпорын жетекшісіне қолдануға арналған әдістемелік қамтамасыз ету болып табылады.

Өндірістік тәжірибені өтудің міндеттері болып табылады:

- кәсіпорынның қызмет түрлерімен танысу, заңдық-құқықтық құрылымдардың басқарылуын ұйымдастыру;

- ұйым бухгалтериясының жұмыс режимін, басқа да қызмет көрсететін кәсіпорындардың қарым – қатынасын оқу;

- бас бухгалтердің, аудитордың, бақылау ұйымдарының, тексеруші тұлғалардың міндеттері мен құқықтарымен танысу;

- талдау жұмыстарын және ішкі аудитті ұйымдастыру, кәсіпорынға бухгалтерлік есепке кіріспе нысандарын қолданылуын оқу;

- аудиторлық және талдау жұмыстарын бухгалтерлік тәжірибе дағдысында қолдану;

- теориялық білімдерін тәжірибе жүзінде қолдану.

Өндірістік тәжірибе базасы болып оқытылатын мамандық бағытына сәйкес немесе ұқсас ұйымдар болып табылады.

Магистрант өндірістік тәжірибені өндіріспен танысудан және кәсіпорынның қызметінің негізгі технологиялары бағыттарымен танысудан бастайды. Кәсіпорынның тәжірибе жетекшісі кіріспе нұсқаулық жүргізіп ұйымға аяхат жасуды ұйымдастырады. Осыдан кейін магистрант кәсіпорынның жарғысы мен басқа да нормативтік құжаттарымен танысады, кәсіпорынның қызметін қадағалайтын және кәсіпорын құрылымын, есептік-талдау қызмет мен оның функцияларының құрылуын, технологиялық процесстерге қолданылатын есептік әдістермен, ішкі аудит және оны талдаумен танысады. Жарамды құжат айналым сұлбасымен танысады, есептін берілу әдістерінің мүмкіндіктерімен, қаржылық-экономикалық талдау және аудит компьютерлермен басқада техникалық құрылғыларды қолданумен танысады.

Барлық қамтылатын ақпарат көздері магистрлік диссертация тақырбымен сәйкес болуы керек. Ғылыми жұмысты орындау барысында статисикалық материалдар, шетелдік және отандық басылымдарға жарияланған мақалалар, (негізгі және ғылыми танымал кітаптар, сөздіктер, анықтамалар, энцеклопедиялар, диссертациялар, авторефераттар, шетелдік әдебиеттер т.б.) жарияланбаған құжаттар (ғылыми ізденіс есептері және ғылыми – эксперименталды жұмыстар, шетелдік іс-сапарлар есебі, шетелдік фирмалардың материалдары т.б.) арнайы құжаттар қолданылады.

Студенттің ғылыми–зерттеу жұмысы зерттеу тәжірибесінің қорытынды кезеңі болып табылады. Студенттердің зерттеу тәжірибесі академиялық күнтізбелік кестесі негізінде бекітіліп жүргізіледі. Студенттер 5В050800 – "Есеп және аудит" мамандығының мемлекеттік жалпыға бірдей білім беру стандартына сәйкес жаңа теориялық, әдістемелік және отандық технологиялық жетістіктер мен шетелдік ғылымды, қазіргі ғылыми ізденістік өңдеу әдістері мен берілгендерді эксперименталды интерпретациялау мақсаттарымен танысады.

Зерттеу тәжірибесінің негізгі мақсаты - магистанттардың ғылыми-зерттеу жұмысына және оның кәсіби көзқарастарының қалыптасуы аймағындағы таңдаған магистрлік мәселелеріне сәйкес тәсілдерді жүргізу негізі.

Студенттің жүргізген ғылыми ізденістік тақырыбы ғылыми-ізденістік жұмысының мазмұны ұйымда қойылған кафедра отырысында қазіргі талаптарға сәйкес бекітіледі.

"Есеп және аудит" мамандығын бітіруші кафедрасында Студенттердің зерттеу тәжірибесі жүргізеді. Сонымен қатар Академияның бөлімшелерінде де, басқада ғылыми-ізденіс институттарында және басқа мемлекеттік, муниципиалдық, қоғамдық, коммерциялық және коммерциялық емес ұйымдарда тәжірибе өтіп, диссертациялық жұмыс тақырыбына сәйкес материалдарды жинау және талдау мәліметтерін жинақтайды, магистрлік диссертация жұмысын біліктілік деңгейде орындайды.

Зерттеу тәжірибесінің ұзақтығы оқу үрдісінің күнтізбелік кестесімен оқу жоспарына сәйкес қойылған мерзімде жасалады: академиялық күнтізбеге сәйкес, ғылыми– педагогикалық тәжірибе бағыты 6 аптадан кем болмауы керек.

«Есеп және аудит» кафедрасы Студенттерды жеке жұмыс жоспарымен қамтамасыз етіп, магистрлік бағдарлама жетекшісі тәжірибеден өтулеріне бақылау жасап, ортақ басшылыққа алады.

Ғылыми жетекшісі Студенттің тәжірибе жоспарының орындалуына басшылықтан тыс бақылау жасайды. Студенттің ғылыми жетекшісі:

- магистрант жеке жұмыс жоспарының күнтізбелік мерзімде жүргізілуіне ғылыми жетекшісімен келісіп жасайды;

- тәжірибе бағдарламасының орындалуына қажетті іс–шараларды ұйымдастырып өткізеді;

- тәжірибе кезеңінде Студенттің өзіндік жұмыстарына мақсаттар мен міндеттер қоюы, консультациялық көмек көрсетеді.;

- кафедрада Студенттердің тәжірибе бойынша есебінің қорғауын ұйымдастырады.

Студенттердің педагогикалық тәжірибесі жоғарғы мектепте сабақ беру практикалық дағдысын қалыптастыру мақсатында жүргізіледі. Студенттердің педагогикалық тәжірибесінің негізгі міндеттеріне жатады: дербес педагикалық қызметі үшін қажетті арнайы білім мен дағдысын жетілдіру; жоағрғы мектепте сабақ беру әдістерін игеру; оқу-әдіснамалық жұмысын ұйымдастыру мен жүргізу тәсілдерін игеру; оқу процесі мен оқу-әдіснамалық жұмысын ұйымдастыру тәжірмбесін жинау, дағдыларын дамыту жатады.

 
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных