Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА. Кафедра цивільно-правових дисциплін
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. І.І.МЕЧНИКОВА

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 

Кафедра цивільно-правових дисциплін

 

 

Програма курсу та методичні рекомендації

До вивчення навчальної дисципліни

 

 

«ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ»

 

 

Для студентів денного відділення економіко-правового факультету

Спеціальність: «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»

 

 

 

Одеса – 2016р.

 

Укладач:

Потопахіна О.М., к. ю. н., доцент кафедри цивільно-правових дисциплін

 

Рецензенти:

 

Труба В. І.,к. ю. н., доцент, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін

Канзафарова І. С., д. ю. н., професор кафедри цивільно-правових дисциплін

 

 

Затверджено:

рішенням кафедри цивільно-правових дисциплін,

протокол № 1 від « » ___________2016 р.

 

Рекомендовано до друку:

Вченою Радою економіко-правового факультету,

протокол № 1 від « » ____________2016 р.

 

 

Зміст

  1. Пояснювальна записка
  2. СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ  
  3. ПРОГРАМА КУРСУ «ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ»  
  4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ»
  5. ЗМІСТ ЛЕКЦІЙ, ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ, ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ    
  5. 6. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ”   7. ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “Основи охорони праці”    
  8. Список рекомендованої літератури до вивчення курсу навчальної дисципліни «Основи охорони праці» 9. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ    

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Основи охорони праці – нормативна дисципліна, яка вивчається з метою формування у майбутніх фахівців з вищою освітою необхідного в їхній подальшій професійній діяльності рівня знань та умінь з правових і організаційних питань охорони праці, з питань гігієни праці, виробничої санітарії, техніки безпеки визначеного відповідними державними стандартами освіти, а також активної позиції щодо практичної реалізації принципу пріоритетності охорони життя та здоров’я працівників по відношенню до результатів виробничої діяльності.

Програма дисципліни “Основи охорони праці” розроблена з урахуванням того, що вивчення питань охорони праці у вищих закладах освіти здійснюється на рівнях: при підготовці спеціалістів і бакалаврів вищих закладів освіти усіх рівнів.

Обсяг питань, що вивчається досить великий. Діюче законодавство нараховує значну кількість нормативних актів, тому важливо, щоб студент в них орієнтувався, знав найбільш важливі вузлові норми, розумів їхній зміст та зв’язок з іншими нормами, умів їх знати та застосовувати у конкретній життєвій ситуації.

Розкриваючи теоретичні питання – студенти повинні прагнути до максимально повного і чіткого викладу всіх проблем, що досліджуються. При цьому важливо показати діалектику їхнього розвитку, розкрити відмінності в трактуванні розглядуваних положень провести порівняльний аналіз питань, що висвічуються у відповідних розділах різних підручників і в спеціальній літературі.

Аналізуючи зміст правових норм, студенти мають в обов’язковому порядку давати точні і конкретні посилання на відповідні нормативно-правові акти: вказувати коли і ким вони були прийняті, відповідні статті (пункти, підпункти і т.і.). При цьому студенти повинні звертатися безпосередньо до нормативних актів, а не викладати їх зміст за навчальною, довідковою або популярною літературою.

Вирішуючи практичні завдання, потрібно давати відповідні на поставлені питання повні і обґрунтовані як нормативно, так і логічно. Потрібно уважно розбирати всі елементи задачі. Логічно-нормативному обґрунтуванню повинен відповідати кожний висновок, зроблений при відповіді на те чи інше питання і кінцевий, і проміжний. Не можна робити висновків, що лише фіксують порушення закону. Треба обов’язково показати наслідки такого порушення і способи всиновлення порушених прав.

Студенти повинні добре знати Конституцію України.

Навчання за даною програмою проводиться після вивчення студентами основних професійно орієнтованих дисциплін.

Загальний обсяг навчального часу в годинах при вивченні Дисципліни “Основи охорони праці” повинен визначатись освітньо-професійними програмами підготовки з урахуванням рівня небезпечності умов праці галузей і виробництв, для яких готуються майбутні фахівці.

Поглиблене вивчання охорони праці, техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій на виробництві передбачається надалі на етапі підготовки спеціалістів за професійно орієнтованими програмами , розробленими згідно державним стандартам освіти як продовження цієї програми і спрямованими на оволодіння студентами методами і засобами створення безпечних умов праці з урахуванням специфічних особливостей виробництв за профілем спеціальностей на базі знань дисципліни “Основи охорони праці” і профілюючих дисциплін. Методичні вказівки до семінарських та практичних занять з курсу «Основи охорони праці» призначені для студентів спеціальності «Правознавство».

Мета дисципліни — допомогти студентам оволодіти системою знань з охорони праці та виробити вміння і навички у сфері формування сучасної моделі управління умовами, охороною, безпекою праці на національному, регіональному й виробничому рівнях.

Головні завдання курсу:

― озброєння студентів знаннями з охорони праці та застосування їх на рівні підприємства, організації;

розвиток у студентів навичок науково-дослідницької діяльності.
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных