Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Феномен української національної культури

Змістовий модуль І.

Витоки української культури

Тема 1.

Феномен української культури та українська ментальність.

 

Терміни та поняття: культура, морфологія культури, функції культури, джерела вивчення культури, етнічна культура, національна культура, регіональна культура, світова культура, українська культура, культура України, ґенеза української культури, періодизація культури, діаспора, культурні трансформації, глобалізація, глокалізація, національна ідентичність, ментальність, менталітет, національний характер, етнопсихологія, культурний герой, поліетнічність.

 

Семінарське заняття на тему:

Феномен української національної культури

у ментальному вимірі»

План:

 1. Геополітичні чинники формування української культури
 2. Історичні чинники формування феномену української культури
 3. Соціальні чинники формування феномену української культури
 4. Духовні чинники формування феномену української культури.
 5. Стисла характеристика кожного історичного періоду української культури: ключові події і тенденції розвитку.
 6. Архетипи і символи української культури.
 7. Характерні риси українського менталітету.

 

Література:

Основна:

 1. Джерела української самосвідомості та культури // Культурне відродження в Україні. – Львів: Астериск, 1993. – С. 9-86.
 2. Кримський С.Б. Архетипи української культури / С. Кримський. // Феномен української культури: методологічні засади осмислення. – К.: Фенікс, 1996. – С. 91- 112.
 3. Основи української ментальності // Україна: філософський спадок століть. Хроніки-2000. – 2000. – № 37-38. – С. 4-96.
 4. Попович М.В. Нарис історії культури України / Мирослав Володимирович Попович. – К. : АртЕк, 1998. ‑ С. 3-5; 714-724. – (Програма «Трансформація гуманітарної освіти в Україні»). – Режим доступу: http://litopys.org.ua/popovych/narys.htm
 5. Старовойт І.С. Західноєвропейська і українська ментальність. Компаративний аналіз. – Львів-Тернопіль, 1995. – 183 с.
 6. Стражний О.С. Український менталітет.: ілюзії. Міфи. Реальність. – К.; «Книга», 2008. – 368 с.: іл.
 7. Українська та зарубіжна культура: Навчальний посібник / [За ред. М.М. Заковича]. – К.: Товариство «Знання», 2001. – С. 14-42.

Додаткова:

 1. Кримський С. Універсалії української культури [Електронний ресурс] / Сергій Кримський. – Режим доступу: http://incognita.day.kiev.ua/universaliyi-ukrayinskoyi-kulturi.html
 2. Маланчук-Рибак О. Періодизація історії української культури: становлення, методологічні підходи та теоретичні концепції / О. Маланчук-Рибак. // Вісник Львівської національної академії мистецтв. – 2009. – Вип. 20. – С. 363-377. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vlnam/2009_20/Statti/33.pdf
 3. Чижевський Д. Культурно-історичні епохи / Д. Чижевський ; Укр. Вільна АН. — [Авґсбурґ : Накладом Т-ва прихильників УВАН, 1948]. — 16 с. — (Література; Ч.1).
 4. Мірчук І. Світогляд українського народу // Ґенеза. – 1994. - № 2. – С. 18-24.
 5. Москалець В. Релігійність як риса українського національного характеру // Філософська і соціологічна думка. – 1993. – № 1. – С. 67-80.
 6. Українська культура: Лекції за ред. Д. Антоновича / Упор. С.В. Ульяновська; вст. ст. І.М. Дзюби. – К.: Либідь, 1993. – С. 17-25.

 

Самостійна робота «Українська культура в Європі і світі»:

 1. Європейські компоненти українського менталітету.
 2. Антиєвропейські складові українського національного характеру.
 3. Представники української культури в світі: провідні персоналії.
 4. Культура закордонних українців.
 5. Трансформації української культури під впливом глобалізаційних процесів.

 

Література:

1. Борщак І. Україна в літературі Західної Європи / І. Борщак. / Пер. з фр.; вст стаття П.С. Соханя; упор. та заг. ред. З. Борисик. – К., 2000. – 336 с.

2. Крячко В.І. Соціодіагностичний ракурс української ментальності: монографія / В. І. Крячко. – Київ: Вид-во ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2012. – 248 с.

3. Кульчицький О. Світовідчування українця // Українська душа. – К.: Фенікс, 1992. – 125 с.

4. Мірчук І. Етнопсихологія і культура українського народу // Народна творчість та етнографія. – 2000. – № 1-2. – С. 37-46.

5. Старовойт І.С. Західноєвропейська і українська ментальність. Компаративний аналіз. – Львів-Тернопіль, 1995. – 183 с.

6. Чмир В. Європейці без Європи: менталітет українського народу в історичному контексті // Політика і час . – 1998. - № 9. – С. 55-65.

 

Індивідуальні навчально-дослідні завдання (одне на вибір):

1) Культурологічне есе на одну із тем:

· «Три історичних герої для усієї України: великі українці без політичних дискусій»;

· «Культурні герої сучасної України»;

· «Українська культура через 20 років: перспективи і прогнози»;

· «Мовні підстави національної ідентичності»

2) Аналітична розвідка на одну із тем:

· «Дослідники української культури»;

· «Проблема національної ідентичності у персоналіях: Д. Донцов, В. Липинський, М. Міхновський».

Вимоги: обсяг – 1000 слів; обов’язкове цитування та згадування джерел відповідно оформлений список літератури; неодмінна аналітична складова та вияв авторської позиції. Будь-які прояви плагіату оцінюються в мінус 5 балів без права перездачі роботи.

 

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Розділ дев'ятий. Розповідь Казна-Що-Не-Черепахи | Интервью с Джедом МакКенной 1 страница

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных