Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Первісна оцінка та облік поточної дебіторської заборгованості
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Оцінка поточної дебіторської заборгованості ґрунтується на первісній вартості, яка залежить від виду дебіторської заборгованості та особливостей її визнання.

Виділяють наступні види поточної дебіторської заборгованості:

- дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги (забезпечена та не забезпечена векселями);

- дебіторська заборгованість за розрахунками (з бюджетом, за виданими авансами, з нарахованих доходів, із внутрішніх розрахунків);

- інша поточна дебіторська заборгованість.

6.3.1. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги виникає, коли підприємство реалізує продукцію (товари, роботи, послуги) в кредит (з відстрочкою платежу).

Особливістю визнання поточної дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги є те, що вона визнається одночасно з визнанням доходу від реалізації продукції, товарів, робіт чи послуг. Таким чином, для визнання поточної дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги необхідно, щоб виконувалися такі критерії визнання доходу (П(С)БО 15, п. 8):

- покупцеві передані ризики й вигоди, пов'язані з правом власності на продукцію (товар, інший актив);

- підприємство не здійснює надалі управління та контроль за реалізованою продукцією (товарами, іншими активами);

- сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена;

- є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод підприємства, а витрати, пов'язані з цією операцією, можуть бути достовірно визначені.

Момент передачі ризиків й вигод, пов'язаних з правом власності на продукцію, товари, роботи, послуги визначається на основі вивчення угоди поставки продукції (товару, послуг), яка укладена між підприємством та покупцем, та обставин операції.

Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги оцінюється за первісною вартістю.

Сума доходу від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг визначається угодою між продавцем та покупцем як справедлива вартість компенсації, яку отримали, чи яка підлягає отриманню.

На первісну вартість дебіторської заборгованості за реалізовану продукцію, товари, роботи, послуги впливають такі події, як:

- надання покупцеві торговельної знижки або знижок з обсягу реалізації;

- надання покупцеві знижок після реалізації;

- повернення товарів від покупців.

Торговельні знижки або знижки з обсягу реалізації визначаються у відсотках до базової (основної) ціни. Супровідні й платіжні документи виписуються за чистою вартістю продажу (за вирахуванням торгової знижки та знижки з обсягу). На рахунках бухгалтерського обліку такі знижки не відображаються, а тільки зменшують первісну вартість дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги. Знижки після реалізації – це знижки за дострокову оплату. Повернення товарів від покупців також зменшує суму дебіторської заборгованості.

Документальне оформлення розрахунків з покупцями та замовниками представлено на рисунку 6.2.

Облік поточної дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги ведеться на субрахунках 361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями" та 362 "Розрахунки з іноземними покупцями" рахунка 36 "Розрахунки з покупцями і замовниками".

За дебетом рахунка 36 "Розрахунки з покупцями і замовниками" відображається вартість реалізованої продукції, товарів, виконаних робіт, наданих послуг, яка включає податок на додану вартість, акцизи та інші податки, збори (обов'язкові платежі), що підлягають перерахуванню до бюджетів та позабюджетних фондів і включені до вартості реалізації.


Рис. 6.2. Документальне оформлення розрахунків

з покупцями та замовниками


За кредитом – сума платежів, що надійшли на рахунки підприємства в банківських установах, в касу, та інші види розрахунків. Сальдо рахунка 36 "Розрахунки з покупцями і замовниками" відображає заборгованість покупців та підрядників за отриману ними продукцію (роботи, послуги). Отримання кредитового сальдо за цим рахунком не допускається, тому облік попередніх оплат, отриманих від покупця, ведеться окремо на рахунку 681 "Розрахунки за авансами одержаними".

Поточна дебіторська заборгованість за відвантажену продукцію, товари, виконані роботи та надані послуги, яка забезпечена векселями, обліковується на рахунку 34 "Короткострокові векселі одержані".

Короткострокові векселі відображаються у балансі за номінальною вартістю. До статті "Векселі одержані" включається заборгованість за векселями, строк оплати за якими не настав.

Сума нарахованих відсотків за звітний період по векселю, який підлягає оплаті в наступному періоді, переноситься до статті "Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів". Відповідно до цієї суми повинен бути визнаний доход за відсотками.

Бланки векселів є бланками суворої звітності, для їх обліку використовується позабалансовий рахунок 08 "Бланки суворого обліку".

Бухгалтерські записи, що відображають операції з визнання та погашення дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги, наведено в таблиці 6.3.

Таблиця 6.3

Відображення в обліку господарських операцій

з дебіторською заборгованістю за товари, роботи, послуги

№ г/о Зміст господарських операцій Кореспонденція рахунків Первинний документ
дебет кредит
Відвантажено (виконано, надано) продукцію, товари (роботи, послуги) покупцю (замовнику) 701, 702, Видаткова накладна, товарно-транспортна накладна, акт виконаних робіт
Нараховано ПДВ 701,702703 Податкова накладна
Погашена дебіторська заборгованість грошовими коштами 31,30 Банківська виписка, прибутковий касовий ордер
Погашена дебіторська заборгованість взаєморозрахунками 63,68, 51,62 Бухгалтерська довідка
Погашена дебіторська заборгованість цінними паперами та іншими активами 35,20, 28,10 Договір поставки, акт приймання-передачі цінних паперів, прибуткові накладні, акт приймання-передачі необоротних активів
Повернення продукції або товарів протягом звітного періоду від покупців 361,30 Прибуткові накладні, акт повернення товарів, податкова накладна
Одночасно сторно на суму ПДВ
Отримано короткостроковий вексель у забезпечення дебіторської заборгованості Договір поставки товару, акт приймання-передачі векселів
Погашено вексель Банківська виписка

6.3.2. Дебіторська заборгованість за розрахунками та інша поточна дебіторська заборгованість

До дебіторської заборгованості за розрахунками відноситься заборгованість за розрахунками з бюджетом, за виданими авансами, з нарахованих доходів, із внутрішніх розрахунків.

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом – це дебіторська заборгованість фінансових і податкових органів, а також переплата за податками, зборами та іншими обов’язковими платежами до бюджету. Облік такої заборгованості ведеться на субрахунку 641 "Розрахунки за податками" та частково на субрахунку 642 "Розрахунки за обов'язковими платежами" рахунка 64 "Розрахунки за податками й платежами". Крім платежів до бюджету, на 642 субрахунку ведеться облік платежів до позабюджетних фондів.

Аналітичний облік розрахунків за податками і платежами ведеться за їх видами, що передбачені дійсним законодавством.

Рахунок 64 "Розрахунки за податками й платежами" може мати як дебетове, так і кредитове сальдо. При цьому показники за цим рахунком не згортаються, а сальдо синтетичного рахунка визначається розгорнуто за дебетом та за кредитом. Таким чином, в обліку підприємства одночасно значиться як дебіторська, так і кредиторська заборгованість по розрахунках з бюджетом. Наявність саме дебетового сальдо по рахунках 641 "Розрахунки за податками" та 642 "Розрахунки за обов'язковими платежами" свідчить про те, що за деякими податками та платежами підприємство переплатило певну суму, яку потрібно або зарахувати в рахунок майбутніх платежів, або повернути на розрахунковий рахунок підприємства.

Дебіторська заборгованість за виданими авансами показує суму авансів, наданих іншим підприємствам у рахунок наступних платежів.

Облік розрахунків за виданими авансами ведеться на субрахунку 371 "Розрахунки за виданими авансами" балансового активно-пасивного рахунка 37 "Розрахунки з різними дебіторами". Видані постачальникам та підрядникам аванси під постачання продукції, виконання робіт, надання послуг відображаються за дебетом субрахунка 371 "Розрахунки за виданими авансами". За кредитом – відображається сума заліку за отримані від постачальника товарно-матеріальні цінності або повністю чи частково виконані (надані) роботи (послуги).

Дебіторська заборгованість з нарахованих доходів являє собою суму нарахованих дивідендів, відсотків, роялті та інших, що підлягають надходженню. Дебіторська заборгованість з нарахованих дивідендів визнається активом в період їх нарахування. Дебіторська заборгованість з нарахованих відсотків – в тому звітному періоді, до якого вони відносяться виходячи з бази їх нарахування та терміну користування відповідними активами. Роялті визнаються за принципом нарахування у відповідності до економічного змісту орендної угоди.

Для обліку розрахунків за нарахованими доходами передбачений субрахунок 373 "Розрахунки за нарахованими доходами" рахунка 37 "Розрахунки з різними дебіторами". За дебетом даного субрахунка відображається виникнення дебіторської заборгованості за нарахованими відсотками, дивідендами, роялті, які підлягають отриманню, а за кредитом – її погашення чи списання. Сальдо субрахунка 373 відображає дебіторську заборгованість перед підприємством за нарахованими на його користь відсотками, дивідендами, роялті.

Аналітичний облік по субрахунку 373 "Розрахунки за нарахованими доходами" організується по кожному дебітору, по видах нарахованих доходів, по строках їх отримання.

Дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків це сума заборгованості пов'язаних сторін та дебіторська заборгованість із внутрішньовідомчих розрахунків. ЇЇ вартість визначається як дебетове сальдо по субрахунках 682 "Внутрішні розрахунки" та 683 "Внутрішньогосподарські розрахунки" рахунка 68 "Розрахунки за іншими операціями". Характеристика інформації, що узагальнюється на рахунках обліку внутрішніх розрахунків, наведена в таблиці 6.4.

Таблиця 6.4

Рахунки обліку внутрішніх розрахунків

Код субрахунка Найменування субрахунка Зміст інформації, що узагальнюється на субрахунку
Внутрішні розрахунки Ведеться облік усіх видів поточних розрахунків з дочірніми й асоційованими підприємствами
Внутрішньо-господарські розрахунки Ведеться облік внутрішньогосподарських розрахунків з виробничими одиницями й господарствами, відокремленими на окремий баланс, за взаємним відпуском матеріальних цінностей; з реалізації продукції, робіт, послуг; з передачі витрат із загальноуправлінської діяльності; з виплати заробітної плати робітникам цих господарств; по інших видах розрахунків

 

Поняття іншої поточної дебіторської заборгованості включаєзаборгованість дебіторів, яка не може бути віднесена до попередніх статей дебіторської заборгованості і відображається в складі оборотних активів підприємства. До іншої поточної дебіторської заборгованості належать наступні види дебіторської заборгованості:

- дебіторська заборгованість по розрахунках з підзвітними особами;

- дебіторська заборгованість по розрахунках за претензіями;

- дебіторська заборгованість по розрахунках за відшкодуванням завданих збитків;

- дебіторська заборгованість по розрахунках за позиками членам кредитних спілок;

- дебіторська заборгованість по розрахунках з іншими дебіторами;

- дебіторська заборгованість по розрахунках з державними цільовими фондами.

Для обліку операцій з підзвітними особами передбачений субрахунок 372 "Розрахунки з підзвітними особами" рахунка 37 "Розрахунки з різними дебіторами". Він відкривається для обліку операцій по видачі готівкових грошових коштів з каси підприємства підзвітним особам для здійснення загальногосподарських й відрядних витрат. По дебету субрахунка відображається виникнення боргу підзвітної особи при отриманні коштів від підприємства, по кредиту – надання авансового звіту про використання отриманих коштів чи повернення коштів до каси. Сальдо субрахунка 372 може бути як дебетовим, так і кредитовим. Такі показники відображаються розгорнуто: дебетове сальдо – в складі оборотних активів, кредитове сальдо – в складі зобов'язань балансу підприємства.

Згідно з діючим законодавством України робітники підприємства можуть отримувати готівкові кошти в касі підприємства для здійснення загальногосподарських витрат: оплата послуг (комунальних, юридичних, нотаріальних, поштових, митних та ін.), оплата податків чи зборів, придбання матеріальних цінностей (товарів, виробничих запасів, бланків документів, методичної літератури та ін.). Наступного дня після отримання коштів співробітник підприємства повинен відзвітувати про їх використання, тобто, надати на затвердження до керівництва авансовий звіт з прикладеними оригіналами документів, які підтверджують витрати, чи повернути гроші до каси.

Самостійно розібрати питання щодо відрядження.

У випадку виробничої необхідності робітники підприємств можуть направлятися до службових відряджень (поїздка робітника за розпорядженням керівництва на певний термін задля виконання службового доручення в іншому населеному пункті). Обов’язково оформляється наказ керівництва підприємства (як підстава поїздки), відрядне посвідчення (в якості документа, який підтверджує повноваження робітника, який відряджається, маршрут та терміни його переміщень), видається з каси аванс на здійснення відрядних витрат.

Відрядні витрати, як правило, включають наступні позиції:

- проїзд до пункту призначення та назад;

- проживання у готелі за місцем призначення;

- добові.

Проїзд до пункту призначення і назад дозволяється усіма видами суспільного та міжміського транспорту. Відшкодування витрат здійснюється на підставі оригіналів проїзних документів.

Проживання за місцем призначення і понесені в зв’язку з цим витрати підтверджуються оригіналами рахунків готелів, гуртожитків та ін. Можуть бути також відшкодовані витрати за комплексом послуг, наданих за місцем проживання, наприклад, за службові телефонні розмови.

Добові за термін відрядження нараховуються на усі дні перебування у від'їзді. День від'їзду та день приїзду рахуються окремо, враховуються також вихідні та святкові дні. Розмір добових встановлено окремо для відряджень в межах України і за кордон. Термін відрядження встановлюється по відмітках у відрядному посвідченні.

Керівники підприємств (організацій) сумісним рішенням з колективом підприємства (під час підготовки та укладення колективного договору) можуть пом'якшити регламентовані державою умови відряджень: збільшити розмір добових, дозволити проїзд легковим транспортом чи таксі, відшкодовувати витрати без надання оригіналів документів та ін. У цьому випадку відшкодування наднормативних витрат повинно здійснюватись за рахунок прибутку підприємства, а співробітнику, який був у відрядженні, зараховується до сукупного доходу зі всіма наслідками оподаткування та нарахування страхових внесків.

При поверненні з відрядження співробітник (підзвітна особа) надає до затвердження авансовий звіт в термін перших трьох робочих днів. Невикористана сума авансу здається до каси підприємства. Якщо у відрядженні були здійснені загальногосподарські витрати (придбання канцтоварів, літератури, інструментів та ін.), підзвітна особа оформляє щодо них окремий авансовий звіт та здає разом зі звітом про відрядні витрати.Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2022 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных