Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Постатейний аналіз Балансу (Звіту про фінансовий стан) (форма № 1) за змістом та джерелом отримання інформації

 

Найменування статті Код рядка Джерело інформації для заповнення Примітка
АКТИВ БАЛАНСУ
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи Різниця між значеннями рядків 1001 і 1002 Відображається залишкова вартістьоб’єктів, уключених до складу нематеріальних активів відповідно до П(С)БО 8. Також окремо показуються:
первісна вартість Сальдо за Дт рах. 12 — первісна (переоцінена) вартість. Не включається до підсумку Балансу
накопичена амортизація Сальдо за Кт субрах. 133 — нарахована в установленому порядку сума накопиченої амортизації. Наводиться в дужках. Не включається до підсумку Балансу
Незавершені капітальні інвестиції Сальдо за Дт рах. 15 Відображається вартість незавершених на дату Балансу капітальних інвестицій у необоротні активи на будівництво, реконструкцію, модернізацію (інші поліпшення, що збільшують первісну (переоцінену) вартість), виготовлення, придбання об’єктів необоротних активів (уключаючи необоротні матеріальні активи, призначені для заміни діючих, та устаткування для монтажу)
Основні засоби Різниця між значеннями рядків 1011 і 1012 Відображається залишкова вартістьвласних та отриманих на умовах фінансового лізингу об’єктів та орендованих цілісних майнових комплексів, що включені до складу основних засобів відповідно до П(С)БО 7; вартість основних засобів, отриманих у довірче управління, на праві господарського відання або праві оперативного управління; вартість інших необоротних матеріальних активів. Також окремо показуються:
первісна вартість Сальдо за Дт субрах. 101 — 109 і рах. 11 — первісна (переоцінена) вартість. Не включається до підсумку Балансу
знос Сальдо за Кт субрах. 131 і 132 — нарахована в установленому порядку сума зносу. Наводиться в дужках. Не включається до підсумку Балансу
Інвестиційна нерухомість     Відображається вартість об’єктів, віднесених до інвестиційної нерухомості відповідно до П(С)БО 32. У цій статті наводяться:
Сальдо за Дт субрах. 100 (у частині інвестиційної нерухомості, що обліковується за справедливою вартістю) — справедлива вартість інвестиційної нерухомості (якщо облік ведеться за справедливою вартістю)
Різниця між значеннями рядків 1016 і 1017 — залишкова вартість інвестиційної нерухомості (якщо облік ведеться за первісною вартістю)
Додатковий рядок(Первісна вартість інвестиційної нерухомості) Сальдо за Дт субрах. 100 (у частині інвестиційної нерухомості, що обліковується за первісною вартістю) Відображається первісна вартість інвестиційної нерухомості, що обліковується за первісною вартістю. Не включається до підсумку Балансу
Додатковий рядок(Знос інвестиційної нерухомості) Сальдо за Кт субрах. 135 Відображається сума зносу інвестиційної нерухомості, що обліковується за первісною вартістю. Показник наводиться в дужках і не включається до підсумку Балансу
Довгострокові біологічні активи Відображається вартість довгострокових біологічних активів, облік яких ведеться відповідно до П(С)БО 30. У цій статті наводяться:
Сальдо за Дт субрах. 161, 163 і 165 — справедлива вартість (якщо облік ведеться за справедливою вартістю)
Різниця між значеннями рядків 1021 і 1022 — залишкова вартість (якщо облік ведеться за первісною вартістю)
Додатковий рядок (Первісна вартість довгострокових біологічних активів) Сальдо за Дт субрах. 162, 164 і 166 — первісна (переоцінена) вартість. Не включається до підсумку Балансу
Додатковий рядок (Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів) Сальдо за Кт субрах. 134 — сума накопиченої амортизації. Наводиться в дужках. Не включається до підсумку Балансу
Довгострокові фінансові інвестиції: Відображаються фінансові інвестиції на період понад один рік, а також усі інвестиції, які не може бути вільно реалізовано в будь-який момент. При цьому окремо виділяються:
Ті, що обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств Сальдо за Дт субрах. 141 — фінансові інвестиції, які відповідно до П(С)БО 12 обліковуються за методом участі в капіталі
інші фінансові інвестиції Сальдо за Дт субрах. 142 і 143 — інші фінансові інвестиції (інвестиції пов’язаним сторонам та непов’язаним сторонам)
Довгострокова дебіторська заборгованість Сальдо за Дт субрах. 181, 182 і 183 Відображається дебіторська заборгованість фізичних та юридичних осіб, що не виникає в ході нормального операційного циклу і буде погашена після 12 місяців з дати Балансу
Відстрочені податкові активи* (визначені згідно з П(С)БО 17) Сальдо за Дт рах. 17 Відображається сума податку на прибуток, що підлягає відшкодуванню в наступних періодах, у результаті виникнення тимчасової податкової різниці між обліковою та податковою базами оцінки
Додатковий рядок(Гудвіл) Сальдо за Дт субрах. 191 і 193 Відображається величина гудвілу, що виник у результаті придбання підприємства та визначений відповідно до П(С)БО 19
Інші необоротні активи Сальдо за Дт субрах. 184 Відображаються суми необоротних активів, які не може бути включено до наведених вище статей розділу I «Необоротні активи» Балансу
Усього за розділом I Ряд. 1000 + ряд. 1005 + ряд. 1010 + ряд. 1015 + ряд. 1020 + ряд. 1030 + ряд. 1035 + ряд. 1040 + ряд. 1045 + ряд. 1050 + ряд. 1090
II. Оборотні активи
Запаси* Сальдо за Дт рах. 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28 (без урахування субрах. 286) Відображається загальна вартість запасів, для розгорнутого відображення якої передбачено додаткові рядки
* Якщо підприємство розшифровує дані про всі запаси в додаткових рядках 1101 — 1104, то ряд. 1100 = ряд. 1101 + ряд. 1102 + ряд. 1103 + ряд. 1104. Якщо за наявності відповідних показників розшифровуються не всі зазначені рядки, то значення ряд. 1100 перевищуватиме таку суму.
Додатковий рядок (Виробничі запаси) Сальдо за Дт рах. 20 і 22 Відображається вартість запасів малоцінних та швидкозношуваних предметів, сировини, основних та допоміжних матеріалів, палива, купованих напівфабрикатів та комплектуючих виробів, запасних частин, тари, будівельних матеріалів та інших матеріалів, призначених для споживання у процесі нормального операційного циклу. Не включається до підсумку Балансу
Додатковий рядок (Незавершене виробництво) Сальдо за Дт рах. 23 і 25 Відображаються витрати на незавершене виробництво та незавершені роботи (послуги), а також вартість напівфабрикатів власного виробництва та валова заборгованість замовників за будівельними контрактами. Не включається до підсумку Балансу
Додатковий рядок (Готова продукція) Сальдо за Дт рах. 26 і 27 Відображаються запаси виробів на складі, обробка яких завершена та які пройшли випробування, приймання, укомплектовані відповідно до умов договорів із замовниками та відповідають технічним умовам і стандартам. Продукція, що не відповідає наведеним вимогам (крім браку), та роботи, не прийняті замовником, наводяться у складі незавершеного виробництва. Не включається до підсумку Балансу
Додатковий рядок (Товари) Згорнуте сальдо за Дт рах. 28 без урахування субрах. 286 (сальдо за Дт субрах. 281, 282, 283 і 284 за вирахуванням сальдо за Кт субрах. 285) Відображається вартість придбаних підприємством для подальшого продажу товарів без суми торговельних націнок. Не включається до підсумку Балансу
Поточні біологічні активи Сальдо за Дт рах. 21 Відображається вартість поточних біологічних активів тваринництва (дорослі тварини на відгодівлі та в нагулі, птиця, звірі, кролі, дорослі тварини, вибракувані з основного стада для реалізації, молодняк тварин на вирощуванні та відгодівлі) в оцінці за справедливою або первісною вартістю, а також рослинництва (зернові, технічні, овочеві та інші культури) в оцінці за справедливою вартістю, облік яких ведеться за П(С)БО 30
Додатковий рядок (Векселі одержані) Сальдо за Дт рах. 34 Відображається забезпечена векселями заборгованість покупців, замовників та інших дебіторів за відвантажену продукцію (товари), інші активи, виконані роботи та надані послуги. Показник дебіторської заборгованості в разі створення щодо неї резерву сумнівних боргів наводиться в Балансі за чистою реалізаційною вартістю
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги Різниця між сальдо за Дт рах. 36 та сальдо за Кт рах. 38 (у частині, що стосується заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги) Відображається дебіторська заборгованість покупців або замовників за надані ними продукцію, товари, роботи або послуги (крім заборгованості, забезпеченої векселем). У цьому рядку повинна відображатися чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості, тобто за мінусом нарахованого резерву сумнівних боргів
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами Сальдо за Дт субрах. 371 Відображається сума авансів, наданих іншим підприємствам у рахунок майбутніх постачань
з бюджетом Сальдо за Дт субрах. 641 і 642 Відображається дебіторська заборгованість фінансових та податкових органів, а також переплата за податками, зборами та іншими платежами до бюджету
  Ряд. 1135 ³ ряд. 1136
у тому числі з податку на прибуток Сальдо за Дт субрах. 641 у частині податку на прибуток Відображається дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом у частині податку на прибуток, яка може виникнути, зокрема, завдяки щомісячним авансовим внескам*. Не включається до підсумку Балансу
Додатковий рядок(Дебіторська заборгованість щодо розрахунків за нарахованими доходами) Сальдо за Дт субрах. 373 Відображається сума дивідендів, процентів, роялті тощо, які нараховані та підлягають отриманню
Додатковий рядок(Дебіторська заборгованість щодо розрахунків за внутрішніми розрахунками) Сальдо за Дт субрах. 682 і 683 Відображаються заборгованість пов’язаних сторін та дебіторська заборгованість за внутрішньовідомчими розрахунками
Інша поточна дебіторська заборгованість Сальдо за Дт субрах. 372, 374, 375, 376, 377, 378 і 685, рах. 65 і 66 Відображається заборгованість дебіторів, яку не може бути включено до інших статей дебіторської заборгованості та яка підлягає відображенню у складі оборотних активів. Показник дебіторської заборгованості в разі створення щодо неї резерву сумнівних боргів наводиться в Балансі за чистою реалізаційною вартістю
Поточні фінансові інвестиції Сальдо за Дт субрах. 352 Відображаються фінансові інвестиції на строк, що не перевищує одного року, які може бути вільно реалізовано в будь-який момент (крім інвестицій, що є еквівалентами грошових коштів)
Гроші та їх еквіваленти Сальдо за Дт рах. 30, 31, субрах. 333, 334 і 351 Відображаються кошти в касі, на поточних та інших рахунках у банках, які можуть бути використані для поточних операцій, а також еквіваленти грошових коштів. Кошти, які не можна використовувати для операцій протягом одного року починаючи з дати Балансу або протягом операційного циклу внаслідок обмежень, слід виключати зі складу оборотних активів та відображати як необоротні активи. У додаткових рядках цієї статті окремо можуть наводитися:
Ряд. 1165 ³ ряд. 1166 + ряд. 1167
Додатковий рядок(Готівка) Сальдо за Дт рах. 30 — грошові кошти в готівковій формі. Не включається до підсумку Балансу
Додатковий рядок(Рахунки в банках) Сальдо за Дт рах. 31 — грошові кошти на банківських рахунках підприємства. Не включається до підсумку Балансу
Витрати майбутніх періодів Сальдо за Дт рах. 39 Відображаються витрати, понесені протягом поточного або попередніх звітних періодів, але відносяться до майбутніх звітних періодів
Інші оборотні активи Сальдо за Дт субрах. 331, 332, 643 і 644 Відображаються суми оборотних активів, які не можуть бути включені до наведених вище статей розділу II «Оборотні активи», зокрема: — вартість грошових документів (поштових марок, оплачених проїзних документів, оплачених путівок до санаторіїв, пансіонатів, будинків відпочинку тощо) у національній валюті; — вартість грошових документів в іноземній валюті. Крім того, до цього рядка включається сальдо за дебетом субрах. 643 і 644
Усього за розділом II Ряд. 1100 + ряд. 1110 + ряд. 1120 + ряд. 1125 + ряд. 1130 + ряд. 1135 + ряд. 1140 + ряд. 1145 + ряд. 1155 + ряд. 1160 + ряд. 1165 + ряд. 1170 + ряд. 1190
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття Сальдо за Дт рах. 286 Відображається вартість необоротних активів та груп вибуття, утримуваних для продажу, яка визначається відповідно до П(С)БО 27
Баланс Ряд. 1095 + ряд. 1195 + ряд. 1200
ПАСИВ БАЛАНСУ
I. Власний капітал
Зареєстрований капітал Сальдо за Кт рах. 40, 41 Наводиться зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, що є внеском власників (учасників) до капіталу підприємства. Імовірно, у цій статті тепер відображатиметься також сума пайових внесків членів спілок та інших підприємств, передбачена установчими документами
Капітал у дооцінках Сальдо за Кт субрах. 423 Найімовірніше, у цій статті відображатиметься сума дооцінки необоротних активів, що раніше включалася до складу іншого додаткового капіталу
Додатковий капітал Сальдо за Кт субрах. 421 Акціонерними товариствами показується сума, на яку вартість реалізації випущених акцій перевищує їх номінальну вартість
Сальдо за Кт субрах. 422 Іншими підприємствами відображається сума капіталу, вкладеного засновниками понад статутний капітал
Сальдо за Кт субрах. 424, 425 Наводиться вартість безоплатно отриманих підприємством від інших юридичних або фізичних осіб необоротних активів та інші види додаткового капіталу, зокрема, капітал у сумі вартості необоротних активів, отриманих за договором оренди цілісних майнових комплексів
Додатковий рядок(Емісійний дохід) Сальдо за Кт субрах. 421 Акціонерними товариствами окремо довідково може показуватися сума емісійного доходу (сума, на яку вартість реалізації випущених акцій перевищує їх номінальну вартість). Не включається до підсумку Балансу
Резервний капітал Сальдо за Кт рах. 43 Наводиться сума резервів, створених відповідно до чинного законодавства або установчих документів за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Сальдо за Кт субрах. 441 та рах. 79 (сальдо за Дт субрах. 442, 443 і рах. 79) Відображається або сума нерозподіленого прибутку (сальдо за кредитом субрах. 441 та рах. 79), або сума непокритого збитку (сальдо за дебетом субрах. 442 та рах. 79). При цьому сума непокритого збитку наводиться в дужках та віднімається при визначенні підсумку власного капіталу
Неоплачений капітал Сальдо за Дт рах. 46 Відображається сума заборгованості власників (учасників) за внесками до статутного капіталу. Ця сума наводиться в дужках та віднімається при визначенні підсумку власного капіталу
Вилучений капітал Сальдо за Дт рах. 45 Господарськими товариствами відображається фактична собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених товариством у його учасників. Сума вилученого капіталу наводиться в дужках та віднімається при визначенні підсумку власного капіталу
Додатковий рядок (Інші резерви) Сальдо за Кт субрах. 426 Наводиться сума інших резервів підприємства, які не знайшли відображення в інших статтях розділу. Це може бути, наприклад, спрямування підприємствами державного та комунального секторів економіки частини чистого прибутку на створення фондів спеціального призначення
Усього за розділом I Ряд. 1400 + ряд. 1405 + ряд. 1410 + ряд. 1415 + ряд. 1435 + ряд. 1420 (прибуток) (- ряд. 1420 (збиток)) - ряд. 1425 - ряд. 1430
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання* (У цьому рядку відображаються відстрочені податкові зобов’язання, визначені згідно з П(С)БО 17) Сальдо за Кт рах. 54 Відображається сума податку на прибуток, що підлягають сплаті в майбутніх періодах унаслідок утворення тимчасової податкової різниці між обліковою та податковою базами оцінки
Додатковий рядок(Пенсійні зобов’язання) Сальдо за Кт субрах. 472 Відображаються нараховані у звітному періоді витрати на додаткове пенсійне забезпечення співробітників
Довгострокові кредити банків Сальдо за Кт субрах. 501, 502, 503 і 504 Відображається сума заборгованості підприємства банкам за отриманими від них позиками, що не є поточними зобов’язаннями
Інші довгострокові зобов’язання Сальдо за Кт субрах. 505 і 506, рах. 51, 52, 53, 55 Наводиться сума довгострокової заборгованості підприємства щодо зобов’язань із залучення позикових коштів, а також сума інших довгострокових зобов’язань, які не можуть бути включені до інших статей розділу
Довгострокові забезпечення Сальдо за Кт субрах. 473, 474, 478 (у частині довгострокових забезпечень) Відображається залишок коштів на довгострокові забезпечення майбутніх витрат та платежів (на забезпечення гарантійних зобов’язань, на суму зобов’язання, яке відповідно до законодавства виникає в підприємства щодо демонтажу, переміщення об’єкта основних засобів та приведення земельної ділянки, на якій він розташований, у стан, придатний для подальшого використання, тощо), у тому числі довгострокові забезпечення виплат персоналу
Додатковий рядок (Довгострокові забезпечення виплат персоналу) Сальдо за Кт субрах. 474 (у частині довгострокових забезпечень виплат персоналу) Відображаються нараховані у звітному періоді майбутні витрати та платежі, що стосуються довгострокових виплат персоналу відповідно до норм П(С)БО 26, величина яких на дату складання Балансу може бути визначена тільки шляхом попередніх (прогнозних) оцінок. Не включається до підсумку Балансу
Цільове фінансування Сальдо за Кт рах. 48 Відображаються залишки коштів цільового фінансування та цільових надходжень, отриманих з бюджету та інших джерел, у тому числі коштів, вивільнених від оподаткування у зв’язку з наданням пільг з податку на прибуток підприємств
Додатковий рядок (Благодійна допомога) Сальдо за Кт субрах. 483 Відображається сума коштів (вартість товарів, робіт, послуг), отриманих як благодійна допомога, що відповідно до законодавства звільняється від обкладення ПДВ. Не включається до підсумку Балансу
Усього за розділом II Ряд. 1500 + ряд. 1505 + ряд. 1510 + ряд. 1515 + ряд. 1520 + ряд. 1525
III. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків Сальдо за Кт рах. 31 (овердрафт) та 60 Відображається сума поточних зобов’язань підприємства перед банками за отриманими від них позиками
Додатковий рядок (Векселі видані) Сальдо за Кт рах. 62 Відображається сума заборгованості, на яку підприємство видало векселі у забезпечення постачання товарів (робіт, послуг) постачальників, підрядників та інших кредиторів
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями Сальдо за Кт рах. 61 Відображається сума довгострокових зобов’язань, що підлягає погашенню протягом 12 місяців із дати Балансу
за товари, роботи, послуги Сальдо за Кт рах. 63 Відображається сума заборгованості постачальникам та підрядникам за матеріальні цінності, виконані роботи та отримані послуги (крім заборгованості, забезпеченої векселями)
розрахунками з бюджетом Сальдо за Кт субрах. 641 і 642 Відображається заборгованість підприємства за всіма видами платежів до бюджету, уключаючи податки з працівників підприємства
у тому числі з податку на прибуток Сальдо за Кт субрах. 641 Відображається заборгованість підприємства перед бюджетом за поточним податком на прибуток. Не включається до підсумку Балансу
розрахунками зі страхування Сальдо за Кт рах. 65 Відображається сума заборгованості за відрахуваннями на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхування майна підприємства та індивідуальне страхування його працівників
розрахунками з оплати праці Сальдо за Кт рах. 66 Відображається заборгованість підприємства з оплати праці, уключаючи депоновану заробітну плату
Додатковий рядок(Поточна кредиторська заборгованість за отриманими авансами) Сальдо за Кт субрах. 681 Відображається сума авансів, отриманих від інших осіб у рахунок наступного постачання продукції, виконання робіт (послуг)
Додатковий рядок(Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками) Сальдо за Кт рах. 67 Відображається заборгованість підприємства його учасникам (засновникам), пов’язана з розподілом прибутку (дивіденди тощо), за виплатами за користування майном (земельним та майновим паєм) та виплатами у зв’язку з отриманням частини активів підприємства, що належить учаснику (засновнику), який вибув
Додатковий рядок(Поточна кредиторська заборгованість за внутрішніми розрахунками) Сальдо за Кт субрах. 682 і 683 Відображається заборгованість підприємства пов’язаним сторонам та кредиторська заборгованість за внутрішньовідомчими розрахунками (наприклад, заборгованість за розрахунками з виробничими одиницями та господарствами, виділеними на окремий баланс, за взаємним відпуском матеріальних цінностей; реалізацією продукції, робіт, послуг; передачею витрат загальноуправлінської діяльності; виплатою заробітної плати працівникам цих господарств тощо)
Поточні забезпечення Сальдо за Кт субрах. 471, 477, 473, 474 (у частині поточних забезпечень) Відображається залишок коштів на поточні забезпечення майбутніх витрат та платежів (забезпечення виплат відпусток, забезпечення матеріального заохочення та інші поточні забезпечення)
Доходи майбутніх періодів Сальдо за Кт рах. 69 Відображаються доходи, отримані протягом поточного або попередніх звітних періодів, що відносяться до майбутніх звітних періодів
Інші поточні зобов’язання Сальдо за Кт субрах. 372, 378, 643, 644, 684 і 685 Відображаються суми зобов’язань, які не можуть бути включені до інших статей, наведених у цьому розділі
Усього за розділом III Ряд. 1600 + ряд. 1605 + ряд. 1610 + ряд. 1615 + ряд. 1620 + ряд. 1625 + ряд. 1630 + ряд. 1635 + ряд. 1640 + ряд. 1645 + ряд. 1660 + ряд. 1665 + ряд. 1690
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття Сальдо за Кт субрах. 680 Відображаються зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу, що визначаються відповідно до П(С)БО 27
Баланс Ряд. 1495 + ряд. 1595 + ряд. 1695 + ряд. 1700

Примітка. В таблиці незазначені деякі додаткові статті, призначені для вузького кола підприємств (наприклад, для підприємств страхової діяльності), а також додатковий розділ V пасиву Балансу, виділений для відображення чистої вартості активів недержавного пенсійного фонду (рядок 1800).

 

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
ПРОВЕДЕНИЕ ТУРНИРА. | Характеристики механических свойств


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2020 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных