Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Комбіноване страхування рухомого та нерухомого майна фізичних осіб
 

Страхувальником може бути застраховане таке рухоме і не­рухоме майно:

• житлові будівлі та окремі житлові приміщення (квартири, кімнати);

• господарчі будівлі (гаражі, сховища, склади, навіси, криті майданчики, огорожі тощо);

• інженерне устаткування будівель і помешкань (санітарно-технічне, вентиляційне й опалювальне устаткування, га­зові й електричні плити, лічильники, електропроводка, те­левізійний і телефонний кабель, антени тощо);

• оздоблення будівель і помешкань (усі види штукатурних і малярних робіт, покриття підлоги і стелі, дверні та віконні конструкції, вбудовані меблі тощо);

• об'єкти незавершеного будівництва;

• предмети інтер'єру та меблі;

• електропобутові прилади, аудіо-, відео-, кіно-, фото-, елек­тронна техніка;

• килимові вироби, одяг, білизна, взуття, предмети домаш­нього господарства та вжитку, господарський та спортив­ний інвентар;

• вироби з дорогоцінних металів, дорогоцінного і напівдоро­гоцінного каміння, унікальні та антикварні речі, колекції приймаються на страхування тільки в розмірі їх повної вар­тості згідно експертної оцінки, підтвердженої документально.

Майно приймається на страхування тільки за умови забез­печення належного його збереження.

Не можуть бути застраховані:

• готівка в національній та іноземній валюті;

• цінні папери (акції, облігації, сертифікати, векселі, інші цінні папери), посвідчення, свідоцтва, ощадні і чекові книжки, кредитні карти, рукописи, плани, креслення, ак­ти, бухгалтерські і ділові книги, картотеки та інші офіційні або приватні документи;

• технічні носії інформації (перфокарти, магнітні стрічки, касети, дискети, магнітні диски тощо), слайди та фо­тознімки;

• дорогоцінні метали в пластинах, злитках, дроті, самород­ках або дорогоцінне та напівдорогоцінне каміння без оп­рав;

•продукти харчування, спиртні напої і тютюнові вироби;

•вибухові речовини;

• засоби транспорту, пересувні будівельні, сільськогоспо­дарські або інші машини, мотоцикли, мопеди, велосипеди, причепи і тягачі, пересувні житлові вагончики;

• тварини та рослини;

• предмети релігійного культу, ордени, медалі, монети - за винятком колекцій;

• будівлі й приміщення, конструктивні елементи, інженерні системи яких знаходяться в аварійному стані, а також ру­хоме майно, що знаходиться в них;

• майно, що знаходиться в зоні, перебуває під загрозою об­валу, зсуву, повені або іншого стихійного лиха, а також у зоні військових дій з моменту офіційного підтвердження наявності такої загрози, якщо таке підтвердження було зроблене до укладання договору страхування;

• майно, що зберігається на балконах, лоджіях;

• майно, що використовується з комерційною або про­фесійною метою.

Для укладання договору страхування потрібно обов'язково визначити страхову суму, яка встановлюється за згодою сторін у розмірі, що не перевищує дійсної вартості застрахованого майна (страхової вартості). Дійсна (страхова) вартість майна встанов­люється за згодою сторін на підставі документів, що підтверджу­ють вартість майна, експертної оцінки, або заявленої страхуваль­ником вартості майна, з урахуванням цін і тарифів, що існують на момент укладання договору страхування. Страхова сума може встановлюватися окремо по кожному застрахованому об'єкту або сукупності об'єктів (групам, категоріям майна), зазначених у до­говорі страхування.

3.1. За договоромстрахування можуть бути застраховані майнові інтереси страхувальника, пов'язні з ризикомвтрати (заги­белі) або ушкодження майна, що виникли в наслідок:

1. Пожежі- процесу горіння з відкритим полум'ям або без нього (тління) поза місцями, що спеціально для цього призначені, який може розповсюджуватися спонтанно та. довільно. Страховик також відшкодовує збитки, що ви­никли внаслідок впливу на застраховане майно продуктів горіння, гарячих газів, високої температури і заходів по­жежогасіння, застосованих з метою гасіння або запобіган­ня подальшому поширенню вогню. Не підлягають відшкодуванню збитки, що виникли:

а) внаслідок впливу корисного (робочого) вогню або тепла, необхідних для проведення плавки, зварювання, термічного опра­цювання, випалу, готування, копчення, сушіння та інших подібних цілей, поз'а установками, що використовують вогонь або тепло;

б) в результаті самозаймання, що сталося внаслідок природ­них властивостей застрахованого майна;

в) внаслідок загоряння приладів з електричним живленням, якщо дане загоряння не призвело до загибелі або пошкодження іншого майна;

в) в результаті пожежі, яка виникла внаслідок протиправ­них дій третіх осіб (підпалу), якщо інше не передбачено догово­ром страхування.

2. Вибуху- звільнення великої кількості енергії за корот­кий період часу, засноване на проникненні газів до роз­ширення. Вибухи, які виникли внаслідок протиправних дій третіх осіб, не є страховим випадком, якщо інше не пе­редбачене договором страхування.

Не підлягають відшкодуванню збитки, заподіяні двигу­нам внутрішнього згоряння внаслідок вибухів, що виникають у камері згоряння.

3. Стихійних лих: бурі, урагану, смерчу, шторму, повені, підтоплення, паводку, льодоходу, землетрусу, осідання ґрунту, зсуву, обвалу, селю, снігових лавин, каменепаду, крупного граду, сильного дощу, зливи, ожеледі, сильного снігопаду, хуртовини, сильних морозів та інших надзви­чайних руйнуючих явищ природи, якщо це передбачено договором страхування. Ознаки надзвичайних випадко­вих ситуацій визначаються державними уповноважени­ми органами з питань гідрометеорології, геології та вико­ристання надр.

Не підлягають-відшкодуванню збитки, що виникли:

а) в результаті розмокання або розчинення внаслідок дії во­ди або інших рідин;

б) від падіння конструктивних елементів і уламків (частин) застрахованого майна, спричиненого його частковою руйнацією або ушкодженням внаслідок старіння (зносу) цього майна або ви­робничих (будівельних) дефектів;

в) в результаті проведення вибухових робіт, виїмки ґрунту, засипання пустот або інших земляних робіт;

4. Дії води - аварій водопровідних, каналізаційних, опалю­вальних, протипожежних (спринклерних) систем або інших гідравлічних систем, проникнення води або інших рідин із сусідніх помешкань, раптових (не спричинених необхідністю їхнього вмикання) спрацьовувань протипо­жежних систем.

Не підлягають відшкодуванню збитки:

а) внаслідок дії води або іншої рідини, що проникла через відкриті вікна або двері, спеціально пророблені отвори, не перед­бачені проектом, або отвори, що утворилися внаслідок старіння;

¶б) внаслідок підвищеної вологості усередині помешкання;

в) внаслідок ушкодження майна, що знаходиться в підваль­них або заглиблених помешканнях на відстані менше 20 см від по­верхні підлоги;

г) внаслідок природного зносу або корозії систем.

5. Стороннього впливу:

а) наїзду наземних транспортних засобів або самохідних машин;

б) впливу водних транспортних засобів або самохідних пла­ваючих інженерних споруджень;

в) падіння на застраховане майно літаків, вертольотів, космічних апаратів, аеростатів, дирижаблів та інших літальних апаратів, їхніх частин, уламків або їхнього вантажу (предметів з них);

г) падіння на застраховане майно дерев та впливу інших об'єктів, передбачених договором страхування.

6. Протиправних дій третіх осіб- зникнення, знищення або пошкодження застрахованого майна в результаті виключ­но таких дій, вчинених з проникненням у приміщення чи інше сховище: крадіжки зі зломом, відкритого викраден­ня майна (грабежу), нападу з метою заволодіння майном, поєднаного з насильством (розбій), а також умисного знищення або пошкодження майна, вчиненого шляхом підпалу або іншим способом. Не підлягають відшкоду­ванню збитки, що виникли внаслідок шахрайства з боку третіх осіб.

7. Розбиття скла- випадкового розбиття або розбиття в ре­зультаті навмисних дій третіх осіб шибок, вітражів, скля­них стін, дзеркал, віконного і дверного скла, розмір яких вказується в договорі страхування, а також пошкодження віконних і дверних рам або інших обрамлень, у яких закріплене таке скло;

Не підлягають відшкодуванню збитки, що виникли внаслідок:

а) видалення або демонтажу скла або деталей із скла з вікон­них рам або з інших місць їхнього постійного кріплення;

б) ушкодження поверхні скла і виробів із скла (подряпини або відколи).

Не визнаються страховими випадками події, що сталися внаслідок:

• ядерного вибуху, радіації або радіоактивного зараження;

• військових дій, а також маневрів або інших військових за­ходів, якщо інше не передбачено договором страхування;

• громадянської війни, терористичних актів, народних хви­лювань усякого роду або страйків, якщо інше не передба­чено договором страхування;

• вилучення, конфіскації, реквізиції, арешту або знищення застрахованого майна по розпорядженню державних ор­ганів;

• навмисних дій страхувальника, його близьких родичів, або вжитих Днілими особами з відома страхувальника, спрямованих на настання страхового випадку; невико­нання, порушення чинних норм і розпоряджень органів відомчого і державного пожежного нагляду, неприйнят­тя заходів для попередження можливої загибелі або уш­кодження застрахованого майна;

• дефектів і недоліків застрахованого майна, що були відомі страхувальникові до настання страхового випадку, але про які не було повідомлено страховику;

• самозаймання, шумування, гниття, усушки або інших при­родних процесів, що відбуваються в застрахованому майні.

 

У разі необхідності страховик може робити запити про відо­мості, пов'язані із страховим випадком, до правоохоронних ор­ганів, банків, медичних закладів та інших підприємств, установ і організацій, що володіють інформацією про обставини страхового випадку, а також можуть самостійно з'ясовувати причини та об­ставини страхового випадку.

Страхове відшкодування виплачується тільки після того, як встановлено причини і розмір збитку від подій, передбачених до­говором страхування, і складений страховий акт.

Страхувальник (вигодонабувач) зобов'язаний надати заяву про виплату страхового відшкодування разом з всіх необхідних документів, що підтверджують права його власності на застрахо­ване майно на момент надання заяви, а також про причини і розмір збитку (довідки з органа Державного пожежного нагляду, висновки відповідного органа державної аварійної служби, повідомлення про порушення або відмову в порушенні криміна­льної справи органами МВС, довідки з місцевої гідрометеослуж­би про те, що відбулося, тощо), на підставі яких страховик зо­бов'язаний протягом 10 днів скласти страховий акт.

Непредставлення необхідних страховиком документів без об'єктивних причин дає страховику право відмовити у виплаті відшкодування в частині збитку, що не підтверджена такими до­кументами.

Якщо страховиком прийняте рішення про виплату, стра­хове відшкодування виплачується протягом 5-ти днів від дня підписання страхового акта, якщо договором не передбачений інший строк виплати.


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных