Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Практична робота 9. Оцінка впливу автотранспорту на стан повітря

1. Визначення завантаженості ділянки вулиці автомобільним
транспортом

Автотранспорт, чисельність якого на вулицях міст і сіл України постійно зростає, негативно впливає на самопочуття їх мешканців, чинячи як пряму, так і опосередковану дію: шум, забруднення повітря й ґрунтів, ущільнення грунтів тощо. Викиди автотранс­порту, що містять вуглеводні, оксиди нітрогену, сульфуру, карбону, сажу, надзвичайно небезпечний бензпірен тощо, зумовлюють появу смогів та кислотних дощів, почастішан­ня респіраторних захворювань населення. Особливо значне забруднення спостерігається поблизу перехресть вулиць, де автомобілі змінюють швидкість або мотори працюють на холостому ходу.

Викиди шкідливих речовин у відпрацьованих газах автотранспорту регламентуються стандартами; вміст свинцю і оксидів сульфуру обмежується стандартами на пальне. Остан­нім часом із метою зменшення негативного впливу автотранспорту на довкілля і здоров'я людей вживаються заходи, серед яких і заборона на використання домішок тетраетил-плюмбуму (тетраетилсвинцю) в пальному, перехід на природний газ.

Оцінку завантаженості вулиць автотранспортом визначають за інтенсивністю руху:

низька інтенсивність руху — 2,7—3,6 тис. автомобілів за добу;

середня інтенсивність руху — 8—17 тис. автомобілів за добу;

висока інтенсивність руху — 18—27 тис. автомобілів за добу.

Хід роботи

Студенти розподіляються на групи по 3 особи (двоє підраховують з обох боків вулиці, третій оцінює ситуацію), які після інструктажу займають спостережні пункти по обидва боки вулиць (із пожвавленим рухом автотранспорту — в центрі міста; з незначним рухом; на ділян­ках, де багато транспортних розв'язок і світлофорів тощо).

Збирати матеріал можна як упродовж одного практичного заняття, так і в різні години доби протягом тривалого часу.

Інтенсивність руху автотранспорту визначають методом підрахунку автомобілів різних ти­пів — З рази по 20 хв під час кожного терміну вимірювань (о 7-й, 14-й і 19-й год). Записи заносять у таблицю 9.1.:

 

Табл. 9.1.

Кількість автомобілів в різний період доби за типами.

 

 

Тип автомобіля Кількість автомобілів в різний період доби, шт.
7 год 14 год 19 год
Легкої вантажності Середньої вантажності Важкої вантажності Автобус Легковий      

Автомобілі поділяють на три категорії: з карбюраторним двигуном, дизельні, автобус "Ікарус".

Здійснюють оцінку руху транспорту на окремих вулицях, будують графіки, обговорюють способи зменшення негативного впливу транспорту на стан довкілля. Результати можна пода­ти у вигляді графіків (рис. 2.1).


Знаючи види викидів і концентрацію окремих забруднювачів у відпрацьованих газах автотранспорту, можна розрахувати ступінь забруднення повітря на висоті людського зросту чи іншій висоті.

Звіт надають в письмовому вигляді

«звіт на практичну роботу № 9 з курсу «Моніторинг навколишнього середовища» Оцінка впливу автотранспортних засобів на атмосферне повітря м.Мелітополь (вул.Кірова Ринок)»

В додатках надають листи підрахунку середньодобової кількості автомобілів за 7 діб.

2. Оцінка ступеня забрудненості атмосферного повітря відпрацьованими газами на ділянці магістральної вулиці (за концентрацією СО)

Ступінь забрудненості повітря автотранспортом залежить не лише від інтенсивності руху, вантажності машин, кількості та характеру викидів, а й типу забудови, рельєфу місцевості, напряму вітру, вологості й температури повітря. Тому всі ці особливості слід зазначати у першому розділі звіту.

Ухил визначають візуально чи з допомогою екліметра, швидкість вітру — анемомет­ром, вологість повітря — психрометром, вміст СО, пилу, оксидів нітрогену і сульфуру, вуглеводнів визначають за стандартними методиками.

Зазначають наявність насаджень, які поглинають пил та інші забрудники, зменшують шумове навантаження, регулюють мікроклімат (вміст вологи, кисню, С02, йонів, фітонцидів).

Усі ці впливи різних чинників під час визначення концентрації СО враховує формула: Кco = (А + 0,001NKm)

де А — фонове забруднення атмосферного повітря (А = 0,5 мг/м3); N — сумарна інтенсив­ність руху автомобілів на ділянці вулиці (шт./год); Кткоефіцієнт токсичності автомо­білів за викидами в повітря СО; Кaкоефіцієнт, що враховує аерацію місцевості; КHкоефіцієнт, що враховує зміну забруднення атмосферного повітря оксидом карбону, за­лежно від величини поздовжнього нахилу; Кcте саме відносно швидкості вітру; Кв — те саме відносно вологості повітря; Кпкоефіцієнт збільшення забрудненості атмосферно­го повітря оксидом карбону біля перехресть.

Коефіцієнт токсичності автомобілів визначають як середньозалежний для потоку ав­томобілів за формулою:

де — склад руху, частки одиниці; значення визначають за таблицею:

 

Тип автомобіля Коефіцієнт К'т
Важкий вантажний Середній вантажний (мікроавтобус) Легкий вантажний Автобус Легковий 2,3 2,9 0,2 3,7 1,0

 

Значення коефіцієнта Ка, що враховує аерацію місцевості, визначають за таблицею:

 

Тип місцевості за ступенем аерації Коефіцієнт Ка
Транспортні тунелі 2,7
Транспортні галереї 1,5
Магістральні вулиці і дороги з багатоповерховою забудовою з обох боків 1,0
Вулиці та дороги з одноповерховою забудовою 0,6
Міські вулиці та дороги з однобічною забудовою, набережні,  
естакади, високі насипи 0,4
Пішохідні тунелі 0,3

Для магістральної вулиці Ка = 1

 

Значення коефіцієнта Кн, що враховує зміни забруднення повітря СО відповідно до величини повздовжнього нахилу вулиці, визначають за таблицею:

 

Повздовжній ухил, град Коефіцієнт КH
1,00
1,06
1,07
1,18
1,55

 

 

Коефіцієнт Кс, що враховує вплив швидкості вітру на вміст СО в повітрі, визначають за таблицею:

 

Швидкість вітру, м/с Коефіцієнт Кc
2,70
2,00
1,50
1,20
1,05
1,00

 

Коефіцієнт Кв (враховує вплив відносної вологості повітря на концентрацію СО) поданий у таблиці:

 

Відносна вологість повітря, % Коефіцієнт КB
1,45
1,30
1,15
1,00
0,85
0,75
0,60

 

Значення коефіцієнта Кв для різних типів перехресть наведені в таблиці:

 

Тип перехрестя Коефіцієнт К
Регульоване перехрестя:  
- світлофорами звичайне 1,8
- світлофорами регульоване 2,1
- саморегульоване 2,0
Нерегульоване:  
- зі зниженою швидкістю 1,9
- кільцеве 2,2
- з обов'язковою зупинкою 3,0

 

Підставивши значення наведених коефіцієнтів, обчисліть концентрацію оксиду карбону на певній ділянці магістралі за різних метеорологічних умов з різною забудовою. Розрахунки наведіть в 2 розділі звіту.

ГДК автотранспорта по окиси углерода равно 5 мг/м3. Зниження рівня викидів можливо наступними заходами:

- заборона руху автомобілей;

- обмеження інтенсивності руху до 300 авт/год;

- заміна карбюраторних внанжаних автомобілей дизельними;

- інші заходи.

 

У висновках визначить які чинники більше, а які менше впливають на забрудненість повітря оксидом карбону, що міститься у викидах автотранспорту.

 


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Помощь женщине в родах 4 страница | График выполнения курсовой работы


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2021 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных