Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Базові показники, що використовуються для розрахунку загального рівня суттєвості
 

Базові показники Значення базового показника фінансової звітності, тис. грн. Частка, % Значення, яке застосовується для розрахунку загального рівня суттєвості, тис. грн.
Валовий прибуток  
Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг  
Валюта балансу  
Власний капітал  
Операційні витрати  

 

2. Згідно з Положенням (Внутрішньофірмовим стандартом) 8 «Суттєвість в аудиті» показники, які використовуються при розрахунку рівня суттєвості, не повинні відхилятися від середнього значення більше, ніж на 20%.

3. Згідно професійного судження аудитора встановлено межу суттєвості статті фінансової звітності у розмірі 7%. Статті, питома вага яких менше 7%, не підлягають аудиту, на них розповсюджуються загальні висновки за суттєвими статтями.

4. Залишкова вартість нематеріальних активів складає 200тис. грн.

5. Залишкова вартість основних засобів складає 9800 тис грн.

3. Незавершене виробництво складає 1500 тис. грн.

Результати іспиту оцінюються сумою набраних балів (максимальна сума – 40 балів; мінімальна сума, що дозволяє вважати іспит складеним, – 25 балів).

Для виставлення загальної оцінки за письмовий іспит визначається підсумок балів по всім трьом складовим білету.

Завдання 1представляє собою ситуаційну вправу невисокого рівня складності, вирішення якої потребує елементарних знань та вміння робити обґрунтовані висновки у стандартних ситуаціях, визначених МСА. Максимальна оцінка – 4 бали.

Оцінка 4 бали виставляється у разі надання правильної й ви-черпної відповіді з необхідним обґрунтуванням і посиланням на діючі за-конодавчі та нормативні акти, що регулюють питання. Висновок сфор-мульовано чітко у логічній послідовності. Оформлення охайне.

Оцінка 3 бали виставляється у разі надання правильної, але невичерпної відповіді без посилання на діючі законодавчі та нормативні акти, що регулюють питання. Висновок сформульовано недостатньо чітко. Оформлення охайне.

Оцінка 2 бали виставляється у разі надання правильної відповіді без належного обґрунтування. Оформлення охайне

Оцінка 1 бал виставляється у разі надання правильної відповіді без належного обґрунтування та відсутності висновків. Допущена неохайність при оформленні відповіді.

Завдання 2 представляє собою ситуаційну вправу невисокого рів-ня складності, вирішення якої потребує елементарних знань або вміння виконувати елементарні розрахунки та вміння робити обґрунтовані висновки у стандартних ситуаціях. Максимальна оцінка – 4 бали.

Оцінка 4 бали виставляється у разі надання правильної й вичер-пної відповіді або правильного виконання розрахунку з необхідним об-ґрунтуванням і посиланням на діючі законодавчі та нормативні акти, що регулюють питання, формулу розрахунку наведено правильно, значення символів у формулах розкрито, послідовність виконання розрахунків роз’яснено. Висновок сформульовано чітко у логічній послідовності. Оформлення охайне.

Оцінка 3 бали виставляється у разі надання правильної, але неви-черпної відповіді або правильного виконання розрахунку без посилання на діючі законодавчі й нормативні акти, що регулюють питання, без роз-криття значення символів у формулах. Висновок сформульовано недостатньо чітко. Оформлення охайне.

Оцінка 2 бали виставляється у разі надання правильної відповіді без належного обґрунтування. Оформлення охайне

Оцінка 1 бал виставляється у разі надання правильної відповіді без належного обґрунтування та відсутності висновків. Допущена неохайність при оформленні відповіді.

Завдання 3 передбачає наявність знань базових положень теорії аудиту та положень відповідних законодавчих та нормативних актів з питань аудиту, вмінь щодо виконання розрахунків помірного рівня склад-ності та вміння надавати обґрунтовані висновки. Максимальна оцінка – 8 балів.

Оцінка 8 балів виставляється у разі, коли завдання виконано правильно: викладення матеріалу відповідає положенням теорії аудиту та вимогам нормативно-правових актів з питань аудит, формули розра-хунків наведено правильно, значення символів у формулах розкрито, послідовність виконання розрахунків роз’яснено. Висновки сформульова-но чітко, в логічній послідовності з належним обґрунтуванням. Оформ-лення охайне.

Оцінка 6–7 балів виставляється у разі, коли завдання виконано правильно: викладення матеріалу відповідає положенням теорії аудиту та вимогам нормативно-правових актів з питань аудиту, формули розра-хунків наведено правильно, значення символів у формулах розкрито. При формулюванні висновків допущено незначні неточності (або послідовність виконання розрахунків роз’яснено недостатньо). Оформ-лення охайне.

Оцінка 4–5 балів виставляється у разі, коли завдання виконано в цілому правильно: викладення матеріалу здійснено без належного об-ґрунтування, допущені несуттєві неточності при викладенні теоретичних положень чи вимог нормативно-правових актів, не роз’яснено значення символів у формулах. Висновки відсутні (або оформлення неохайне).

Оцінка 2–3 бали виставляється у разі, коли при викладенні мате-ріалу допущено суттєві помилки при викладенні теоретичних положень чи вимог нормативно-правових актів, допущені помилки при здійсненні розрахунків. Обґрунтування відсутнє. Допущена неохайність при оформленні відповіді.

Оцінка 1 бал виставляється у разі, коли формули розрахунків на-ведено правильно, але при викладенні матеріалу допущено суттєві по-милки при висвітленні теоретичних положень чи вимог нормативно-правових актів, допущені суттєві помилки при здійсненні розрахунків, які призвели до неправильної загальної відповіді. Обґрунтування відсутнє. Висновки не сформульовано. Допущена неохайність при оформленні відповіді.

Завдання 4передбачає наявність знань базових положень теорії аудиту та положень відповідних законодавчих та нормативних актів з питань аудиту, вмінь щодо виконання розрахунків помірного рівня складності та щодо визначення ступеню достовірності тверджень, вміння надавати обґрунтовані висновки. Максимальна оцінка – 8 балів.

Оцінка 8 балів виставляється у разі, коли завдання виконано пра-вильно: розрахунки виконано за типовим алгоритмом без помилок, об-ґрунтування відповіді здійснене згідно з положеннями теорії аудиту та вимогами нормативно-правових актів з питань аудиту, формули розра-хунків наведено правильно, значення символів у формулах розкрито, послідовність виконання розрахунків роз’яснено. Висновки сформульо-вано чітко, в логічній послідовності з належним обґрунтуванням. Оформ-лення охайне.

Оцінка 6–7 балів виставляється у разі, коли завдання виконано правильно: викладення матеріалу відповідає положенням теорії аудиту та вимогам нормативно-правових актів з питань аудиту, формули розрахунків наведено правильно, значення символів у формулах роз-крито. При формулюванні висновків допущено незначні неточності (або послідовність виконання розрахунків роз’яснено недостатньо). Оформ-лення охайне.

Оцінка 4–5 балів виставляється у разі, коли завдання виконано в цілому правильно: викладення матеріалу здійснено без належного об-ґрунтування, допущені несуттєві неточності при викладенні теоретичних положень чи вимог нормативно-правових актів, не роз’яснено значення символів у формулах. Висновки відсутні (або оформлення неохайне).

Оцінка 2–3 бали виставляється у разі, коли при викладенні матеріалу допущено суттєві помилки при викладенні теоретичних поло-жень чи вимог нормативно-правових актів, допущені помилки при здій-ненні розрахунків. Обґрунтування відсутнє. Допущена неохайність при оформленні відповіді.

Оцінка 1 бал виставляється у разі, коли формули розрахунків на-ведено правильно, але при викладенні матеріалу допущено суттєві помилки при висвітленні теоретичних положень чи вимог нормативно-правових актів, допущені суттєві помилки при здійсненні розрахунків, які призвели до неправильної загальної відповіді. Обґрунтування відсутнє. Висновки не сформульовано. Допущена неохайність при оформленні відповіді.

Завдання 5передбачає наявність вміння щодо виконання розра-хунків підвищеного рівня складності на основі застосування сукупності методів аудиту, положень теорії аудиту та нормативно-правових актів з питань аудиту. Максимальна оцінка – 16 балів.

Оцінка 16 балів виставляється у разі, коли завдання вирішено вірно. Студент володіє системними знаннями навчального матеріалу, ефективно їх застосовує. Відповідь правильна, обґрунтована, логічна, містить посилання на норми законодавчих та інших нормативних документів, що регламентують питання, значення всіх символів у форму-лах розкрито, надані пояснення всіх проміжних результатів, оформлення охайне. Висновки сформульовані чітко.

Оцінка 12–15 баліввиставляється у разі, коли завдання вирішено вірно. Студент володіє системними знаннями навчального матеріалу. Від-повідь правильна, обґрунтована, логічна. містить посилання на норми законодавчих та інших нормативних документів, що регламенту-ють питання, оформлення охайне. При формулюванні висновків допуще-но несуттєві неточності або не роз’яснені окремі проміжні розрахунки.

Оцінка 8–11 баліввиставляється у разі, коли завдання виконано в цілому правильно з використанням типового алгоритму, але при цьому студент припускається незначної арифметичної помилки або незначної неточності при викладенні теоретичних обґрунтувань. Обґрунтування не вичерпне, відсутні посилання на норми законодавчих та інших норма-тивних документів, що регламентують питання, або допущені неточності при посиланні на такі документи. Висновок сформульовано нечітко, або він відсутній Оформлення відповіді охайне.

Оцінка 4–7 балів виставляється у разі, коли завдання виконано з використанням елементів типового алгоритму, але при цьому студент в деяких розрахунках припускається арифметичної помилки та неточності при викладенні теоретичних обґрунтувань. Обґрунтування не вичерпне, відсутні посилання на норми законодавчих та інших нормативних документів, що регламентують питання, або допущені неточності при по-силанні на такі документи. Висновок сформульовано нечітко, або він відсутній. Оформлення відповіді охайне.

Оцінка 1–3 бали виставляється у разі, коли студент використовує окремі елементи типового алгоритму, припускається методологічних та арифметичних помилок у розрахунках чи викладенні теоретичних обґрунтувань. Висновок сформульовано нечітко, або він взагалі відсутній. Оформлення не охайне.

Підсумкова оцінка з дисципліни згідно з Методикою переведення показників успішності знань студентів Університету в систему оцінювання за шкалою ЕСТC конвертується в підсумкову оцінку за шкалою ЕСТS (табл. 23).

 

Таблиця 23

 
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных