Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Практичне заняття № 9. ФОРМИ БУХГАЛЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Мета:засвоїти сутність та порядок ведення облікових регістрів та форм бухгалтерського обліку; ознайомитись з формами бухгалтерської звітності підприємства та основами її складання; усвідомити взаємозв'язок між показниками бухгалтерської звітності.

Завдання:виконати завдання

Завдання 9.1.

Умова:

Відповідно до даних первинних документів та облікових регістрів бухгалтером установлено, що при відображенні в обліку операції випуску та оприбуткування готової продукції на склад на суму 120000 грн. фактично здійснено запис на суму 12000 грн.

Необхідно:

- охарактеризувати допущену помилку та можливості її усунення за допомогою способу сторнування;

- здійснити виправлення помилки за допомогою способів:

А) «Сторнування помилкового запису»;

Б) «Додаткової проводки»;

- показати, яким чином операція та її виправлення відобразиться на рахунках обліку.

Завдання 9.2.

Умова:

Відповідно до даних первинних документів та облікових регістрів бухгалтером установлено, що при відображенні в обліку операції випуску та оприбуткування готової продукції на склад здійснено такий запис:

Дебет 23 «Виробництво», Кредит 26 «Готова продукція» – 12000 грн.

Необхідно:

- охарактеризувати допущену помилку та можливості її усунення за допомогою методу сторнування;

- здійснити виправлення помилки за допомогою способу «Сторнування помилкового запису»;

- показати, яким чином операція та її виправлення відобразиться на рахунках обліку.

Завдання 9.3.

1. По приведеним нижче даним (табл. 9.1-9.4) спиртозаводу відкрити синтетичні й аналітичні рахунки і записати на них залишки на 1 квітня.

 

Таблиця 9.1 – Залишки по синтетичних рахунках

№ п/п Операція Сума в грн. по варіантах
I II
Основні засоби Статутний капітал Прибуток Запаси Паливо Розрахунки по оплаті праці Готова продукція Розрахунки з постачальниками і підрядниками Поточний рахунок Розрахунки з підзвітними особами Короткострокові позички банку

 

Таблиця 9.2 – Залишки по рахунку «Розрахунки з постачальниками і підрядниками»

Постачальник Сума в грн. по варіантах
I II
Оптова база хлібопродуктів Ждановський цукровий завод
РАЗОМ

 

Таблиця 9.3 – Залишки по рахунку «Розрахунки з підзвітними особами»

Підзвітні особи Сума в грн. по варіантах
I II
Синькевич Л. З.- експедитор Іванов М. І.- начальник цеху
РАЗОМ

 

Таблиця 9.4 – Залишки по рахунку «Запаси»

№ п/п Матеріал Одиниця виміру Ціна, грн. I варіант II варіант
  Кількість Сума, грн   Кількість Сума, грн.
Патока Кукурудза Ячмінь т т т
РАЗОМ - - - -

 

2. По господарських операціях (табл.9.5) скласти реєстраційний журнал і записати операції на рахунках синтетичного й аналітичного обліку.

 

Таблиця 9.5 – Операції за квітень

№ п/п Операція Сума в грн. по варіантах
I II
                                  Платіжна вимога №111 і прибутковий ордер №86 Надійшло на склад від оптової бази хлібопродуктів: - ячменя 20 т. по 60 грн. - кукурудзи 30 т. по 90 грн. Прибутковий касовий ордер №121 Надійшов залишок невикористаних підзвітних сум від експедитора Синькевича Л.З. Авансовий звіт № 14 Витрачено начальником цеху Івановим М.І. на потреби виробництва Прибутковий касовий ордер № 122 Надійшло з поточного рахунка в банку: - на видачу заробітної плати - на господарські витрати Лімітно-забірні картки №44-47 Відпущено зі складу у виробництво: - патоки 60т. по 120 грн. - ячменя 40т. по 60 грн. - кукурудзи 25 т. по 90 грн. Виписка банку з поточного рахунка Зарахована на поточний рахунок короткострокова позичка банку Акт № 11 приймання-передачі основних засобів Передані безоплатно іншому спиртозаводу електромотори (силові машини) Видатковий касовий ордер № 164 Видано під звіт керуючій справами Цвигуну Л.А, на господарські витрати Виписка з поточного рахунка Перераховано з поточного рахунка в погашення заборгованості по короткострокових позичках банку: - Ждановському цукровому заводу - оптовій базі хлібопродуктів Видаткові касові ордери № 165-166 Видано з каси: - на оплату праці - під звіт начальнику цеху Іванову М.І. Платіжна вимога № 112 і прибутковий ордер №87 Надійшло від Турбовского цукрового заводу: - патоки 50 т. по 120 грн. - патоки 30 т. по 120 грн. Вимога №56 Відпущено зі складу для потреб виробництва паливо Лімітно-забірні картки № 48-50 Відпущено зі складу у виробництво: - патоки 80т. по 120 грн. - кукурудзи 30т. по 90 грн. - ячменя 60т. по 60 грн. Накладні № 42-43 Повернуті на склад з виробництва залишки невикористаної сировини: - ячменя 2т. по 60 грн. - кукурудзи 3 т. по 90 грн.                 -           -       -                         -           -       -     -    

 

3. Підрахувати обороти на рахунках синтетичного й аналітичного обліку і вивести залишки на 1 травня.

4. Скласти оборотну відомість по синтетичних рахунках і оборотні відомості по аналітичних рахунках запасів, розрахунків з постачальниками і підрядниками, розрахунків з підзвітними особами за квітень.

5. Скласти баланс спиртозаводу на 1 травня.

 

Завдання 9.4.

На основі даних для виконання задачі:

1) відкрити Касову книгу і записати в ній залишок грошей у касі на 1 жовтня 201__р.;

2) зареєструвати касові операції за жовтня в Касовій книзі;

3) відкрити регістри синтетичного обліку по рахунку «Каса» і записати у Відомості №1.1 на підставі Головної книги залишок грошей у касі на 1 жовтня;

4) відбити в Журналі №1 і відомості №1.1 відповідно до Касової книги операції за жовтень;

5) вивести залишок по рахунку «Каса» на кінець місяця.

Дані для виконання задачі:

1. Залишок по рахунку «Каса» на 1 жовтня 201__р. – 4850 грн.

2. Господарські операції в табл.9.6.

 

Таблиця 9.6 – Господарські операції по рахунку «Каса» за жовтень 201_р.

№ п/п Дата Найменування документа і зміст господарської операції Сума, грн.
часткова загальна
Видатковий касовий ордер №2. Видана інженеру Петрову А. Ф. сума перевитрати по авансовому звіті № 45   -  
Прибутковий касовий ордер № 3 Зданий у касу інженером Івановим Н. Ф. залишок невикористаних підзвітних сум відповідно до авансового звіту № 40   -  
Прибутковий касовий ордер № 4 Отримано в банку по чеку № 112488 Для видачі заробітної плати на господарські витрати Для видачі депонованої заробітної плати     -  
Видатковий касовий ордер № 3 По платіжних відомостях № 60-61 видана заробітна плата робітникам та службовцям   -  
Видатковий касовий ордер № 4 Видано на господарські нестатки агенту Миколаєву В. С.   -  
Видатковий касовий ордер № 5 Видано аванс на господарські витрати комірнику Уточкину К. С.   -  
Видатковий касовий ордер №6 По платіжній відомості видана заробітна плата депонентам   -  
Видатковий касовий ордер №7 Видано аванс на відрядження інженеру Топоркіну Г. Н.   -  
Внесена на розрахунковий рахунок незатребувана заробітна плата -
Видатковий касовий ордер №8 Видано аванс на господарські нестатки друкарці Фроловій А.П.   -  
Прибутковий касовий ордер №5 Отримано в банку по чеку №112490 Для виплати заробітної плати на господарські витрати         -
Видатковий касовий ордер №9 Виплачено заробітну плату по платіжних відомостях №70-71      
Видатковий касовий ордер №10 Видано аванс на господарські витрати завідувачеві складом Максимову Р.В.   -  
Видатковий касовий ордер №11 Видано аванс інженеру Рогову В.С. на відрядження   -  
Внесена на розрахунковий рахунок незатребувана заробітна плата -
           

 

Рішення задачі здійснити в регістрах встановленої законодавством формами.

Завдання 9.5.

На основі даних для виконання задачі:

1) відкрити Журнал № по рахунку 31 «Розрахунковий рахунок» і Відомість №1.2;

2) відбити в них операції за жовтень;

3) вивести залишок на 1 листопада 201__р.

Дані для виконання задачі

1. Залишок засобів на розрахунковому рахунку підприємства на 1 листопада 201__р. – 120000 грн.

2. Господарські операції в табл.9.7.


Таблиця 9.7 – Господарські операції по розрахунковому рахунку за жовтень 201_р.

№ п.п Найменування документа і зміст господарської операції Сума, грн..
Часткова Загальна

Виписка з розрахункового рахунка за 1-19 жовтня

Залишок на 1 жовтня

Зараховано: 120000

від покупців за реалізовану продукцію 38500

короткострокова позичка банку 15000

від дебіторів у погашення заборгованості 3000

депонована заробітна плата 4000

РАЗОМ 19550

Списано:

в оплату рахунків постачальників 9000

у погашення заборгованості різним кредиторам 400

по чеку: для видачі заробітної плати за вересень 8500

на господарські нестатки 1000

Разом 180000

Залишок на 11 жовтня 135500

виписка з розрахункового рахунка 11-20 жовтня

Залишок на 11 жовтня 135500

Зараховано:

від покупців за реалізовану продукцію 150000

від різних дебіторів у погашення заборгованості 6000

РАЗОМ 15600

Списано:

по рахунках постачальників 75000 -

у погашення короткострокової позички банку 100000 -

у погашення заборгованості різним

кредиторам 7000 -

по чеку: для видачі заробітної плати

за першу половину жовтня 71000 -

на господарські нестатки 500 -

РАЗОМ 253500

Залишок на 21 жовтня 38000

Виписка з розрахункового рахунка за 21-29 жовтня

Залишок на 21 жовтня 38000

Зараховано:

від покупців за реалізовану продукцію 122000

від різних дебіторів у погашення заборгованості 5000

внесена депонована заробітна плата 3000

_______________________

РАЗОМ 130000

Списано:

У погашення заборгованості різним кредиторам 8000

РАЗОМ 8000

Залишок на 29 жовтня 160000

Рішення задачі здійснити в регістрах встановленої законодавством формами.

 

Завдання 9.6.

На основі даних для виконання задачі:

1) скласти накопичувальні відомості по приходу і витраті матеріалів;

2) відкрити Журнал №3 по кредиту рахунка 63 «Розрахунки з постачальниками»;

3) відбити в Журналі №3 операції за жовтень;

4) вивести в Журналі №3 залишок по кредиту рахунка № 63.

Дані для виконання задачі

1. Залишки по кредиту рахунка 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками» на 1 жовтня 201___р. в табл.9.8.

 

Таблиця 9.8 – Залишки по кредиту рахунка 63

Найменування підприємств-постачальників Номер рахунка постачальника Номер прибуткового документа Сума, грн.

Сталеливарний завод 128 42 50000

Моторний завод 564 43 68000

База вуглезбуту 211 44 25000

РАЗОМ 143000

 

2. Господарські операції за жовтень 201__р. в табл.9.9.


Таблиця 9.9 – Господарські операції за жовтень

№п.п Дата Зміст господарської операції Сума, грн.
            Надійшли на склад №1 основні матеріали від чавуноливарного заводу (реєстраційний номер постачальника 40, рахунок № 364, прибутковий ордер № 50) Прийнятий до оплати рахунок № 621 від Мострансагенства за доставку на склад основних матеріалів Акцептовано рахунок №134 сталеливарного заводу (реєстраційний № 45, прибутковий ордер № 53) За матеріали, що надійшли, за оптовими цінами Залізничний тариф      

УСЬОГО ПО РАХУНКУ 150000

        Акцептовано рахунок № 245 бази вуглезбуту (реєстраційний № 44, прибутковий ордер № 45) за паливо, що надійшло, за оптовими цінами Надійшли на склад від Моторного заводу № 1 комплектуючі вироби (реєстраційний № 46, рахунок № 601, прибутковий ордер 356) За оптовими цінами Залізничний тариф      

УСЬОГО ПО РАХУНКУ 400000

                    Надійшли на склад від Сталеливарного заводу (реєстраційний № 45, рахунок № 42, прибутковий ордер №57) малоцінні і швидкозношувані предмети за оптовими цінами Відпущені зі складу для виробництва продукції Основні матеріали Паливо Відпущені зі складу у виробництво: Малоцінні і швидкозношувані предмети Відпущені зі складу у виробництво комплектуючі вироби Оплачені з розрахункового рахунка платіжні документи: реєстраційний №45, прибутковий ордер №42; реєстраційний №45, прибутковий ордер №53; реєстраційний №46, прибутковий ордер №43; реєстраційний 346, прибутковий ордер №56; реєстраційний №44, прибутковий ордер №44.          

 

Рішення задачі здійснити в регістрах встановленої законодавством формами.


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных