Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Шығу шамасының уақыттан тәуелділігін

Дифференциалды теңдеудің шешімін

Тұрақсыз күйдегі шығу шамасының кіру шамасынан тәуелділігін

Реттелетін шаманың ағымдағы және берілген мәндерінің тәуелділігін

Шығу шамасының уақыттан тәуелділігін

5. Ауысу тәртібі кезінде шығу және кіру шамаларының арасындағы тәуелділігін-1 және 4 дұрыс

Cигнал нысандарының аналогты түрі келесі әріппен белгіленеді:-A

Cигнал нысандарының дискретті түрі келесі әріппен белгіленеді:-D

Cигналдың энергиясын гидравликалық түрі келесі әріппен белгіленеді:-G

Cигналдың энергиясын пневматикалық түрі келесі әріппен белгіленеді:-P

Cигналдың энергиясын электр түрі келесі әріппен белгіленеді:-E

tрег

АБЖ басқару нысанға әсеретуіне байланысты-Тікелей әрекет, тікелей емес әрекет

АБЖ басқару принципі бойынша-Кері байланысты, тұйықталмаған, аралас, адаптивті, қоздыру компенсациялайтын

АБЖ басқару сигналына байланысты-Бағдарламалық, тұрақтаушы, қадағалаушы

АБЖ жүктемеге байланысты-Статикалық, астатикалық

АБЖ математикалық сипаттамасы бойынша-Сызықты, бейсызықты

АБЖ сигнал түріне байланысты-Релелік, импульстық, сандық, үздіксіз

Авариялық сигнал беру не үшін арналған:-араласу талап ететін технологиялық процесте барлық ауытқуларды құлақтандыру, жарық және дыбыстық сигналдардан тұрады.

Автоматика дегеніміз-Автоматикалық жүйелердің құру және есептеу әдістерін қарастыратын қолданбалы ғылым

Автоматикалық құрылғы деп.-Адамның қатысуысыз өз функцияларын орындайтын құрылғы, агрегат және т.б.

Автоматикалық реттеу дегеніміз-Адамның қатысуысыз қажет заң бойынша кез келген физикалық шаманы өзгерту

Автоматикалық реттеу жүйелерінің (АРЖ) элементтері-Реттеу нысаны және автоматикалық реттеуіш

Автоматтандыру дегеніміз-Өндірісте автоматика құралдарымен тәсілдерін автоматты емес үдерістерді автоматты түрге айналдыру

Автоматтандыру деңгейіне байланысты-Кешенді, бөлшекті, толық

Автоматтандырудың мақсаты неде?-Барлық жауаптар дұрыс.

Автоматтандырудың негізгі түрлері-Дабылдау, бітеу, басқару, реттеу, қорғаныс, бақылау

Автоматты бақылау дегеніміз-Нысан жағдайы туралы ақпаратты автоматты түрде қабылдап алып оны әрі қарай нысанды басқару үшін өдеуі

Автоматты басқару дегеніміз-Басқарып отырған нысанға арнайы құрылғылармен алдын ала берілген бағдарлама бойынша пәрмен беру арқылы басқару

Автоматты бітеу дегеніміз-Жеке агрегаттармен механизмдердің үдеріс барысындағы өзара қатынасы

Автоматты дабылдау дегеніміз-Бақылаудағы нысандар жағдайы туралы қызмет көрсеткіші қызметшіге жарық немесе дыбыс дабылдарымен хабар беру жүйесі

Автоматты қорғаныс дегеніміз-Бақылаудағы үдеріс барысында тәртіп бұзылғанда тоқтатылуы

Автоматты реттеу дегеніміз-Параметрлерді белгілі немесе түраұты деңгейде ұстап тұратын жүйе

Аралас басқару принципі неде?- объектіге басқарушылық әсер ету берілген мәндер мен басқарылатын объектіге бір немесе бірнеше сыртқы әсердің шамалар координаттары ауытқу мәнінен қарай қалыптасады.

АРЖ әдістер бойынша тіке және тіке емес реттеулерге бөлінеді-Қосымша энергия көздерінің бар болуына

Аспаптың функционалдық белгілері қосымша әріптік белгіленуі бойынша Е әріпімен не белгіленеді-Сезімтал элемент

Аспаптың функционалдық белгілері қосымша әріптік белгіленуі бойынша Т әріпімен не белгіленеді-Қашықтықтан беру

Аспаптың функционалдық белгілері қосымша әріптік белгіленуі бойынша К әріпімен не белгіленеді-Басқару станциясы

Аспаптың функционалдық белгілері қосымша әріптік белгіленуі бойынша Y әріпімен не белгіленеді-Түрлендіру, есептеу функциялары

-атқарушы механизмі

Атқарушы механизмі не үшін арналған-командалық импульс қабылдау және реттеу объектінің реттеуші (жұмыс істейтін) органына әсерін тигізу

Ауысу үдерісінің қисығы нені көрсетеді:

Ауытқу бойынша АРЖ дегеніміз-Теріс кері байланысы бар АРЖ

Ауытқу бойынша АРЖ негізгі артықшылығы-Бүлік әсерлерін әртүрлі көлемде реттеуін орындау қабілеті

Байланыссыз температура датчиктарына не жатады-пирометрлер

Басқару алгоритмі деп аталады.- ТП жүйелілігінің сипаттамасы іс-әрекеттерді орындау.

Басқару жүйесінің (БЖ) бағдарламаның орындалу міндеттері – бұл...-алдын ала белгілі болған уақытта қойылған маңызы бар басқарылатын шама өзгергенде туындайтын жағдайларда БЖ міндеттері.

Басқарушы бағдарламасы деп аталады?- машинаға түсінікті тілде жазылған басқару алгоритмі.

Басқарушы орган не үшін арналған-сезімтал органынан алынған импульсті күшейту және оны қайта командалық импульске айналдыру.

Белгілі бір ыза салдарынан болған уақыт бойынша шығу шаманың өзгеруі қисығы деп аталады-объектінің динамикалық сипаттамасы

Белгілі заңдар пайдалана отырып құрылатын математикалық моделі қалай аталады-детерминделген

Беру әсері дегеніміз-Реттелетін шаманың қажетті өзгеру заңын анықтайтын жүйеге әсері

Беру элементі бұл-Әсерді түрлендіру үшін реттелетін шаманың өзгеру заңының қажеттілігін сипаттайтын элемент

БЖ бақылау міндеттері – бұл...-басқарылатын шамалардың берілген мәндерінің өзгеруі алдын-ала белгісіз және бұл шамалар басқа да шамалар мәндерін өзгеруіне тиіс байланысты туындайтын жағдайларда БЖ міндеттері.

БЖ оңтайлы басқару міндеттері – бұл...-берілген нақты шарттар мен шектеулерде оларды ең жақсы түрде орындауды талап ететін БЖ міндеттері.

Бөлшекті автоматтандыру-Өндірістік үдерістерде өзара бір-бірімен байланысы жоқ бір немесе бірнеше өндіріс үдеріс бөлімдерінің автоматтандырылуы

Бүлік әсері дегеніміз-Беру әсері мен реттелетін шаманың арасындағы қажет функционалды байланысты бұзуға тырмысатын әсер

Бүлік бойынша реттеу жүйелерінің негізгі артықшылықтары-Жайлылық

Бүлік бойынша реттеу жүйесінің жетіспеушіліктері-Көп санды бүліктердің орнын толтыра алмауы

Датчик – бұл- процесс параметрлерін, жұмыс машиналар режимін, аппараттар өзгеруіне жауаптыи және өлшенетін физикалық шаманың басқа, автоматикасы жүйелерінің келесі элементтерінде пайдалану үшін ыңғайлы, үздіксіз түрлендіруді жүзеге асыратын құрылғы.

Динамикалық сипаттамасы қандай реттеуішке сәйкес келеді-

Егер кіріс сигналы X тең 5, ал элементтің шығыс сигналы Y тең 20 статикалық беру коэффициенті Кст неге тең?-4

Егер кіріс сигналы X тең 6, ал статикалық беру коэффициенті Кст тең 5 элементтің шығыс сигналы Y неге тең?-30

Егер статикалық беру коэффициенті Кст 3-ке тең, ал элементтің шығу сигналы Y тең 30, кіріс сигнал X неге тең?-10

Жергілікті бақылау қамтамасыз етеді-үдерістерді өздері болып жатқан жерден бақылау

Жүйенің жиілік функциясы дегеніміз-Жүйенің амплитудалық – фазалық сипаттамасы (АФС)

Жүйенің жұмыс істеуі үшін сыртқы энергия пайдаланатын автоматты реттеу жүйесі қалай аталады:-жанама әрекет жүйесі

Жүйенің типті динамикалық үзбесі дегеніміз-Белгілі динамикалық қасиеті бар жүйенің элементі

Кері байланыс дегеніміз-Қарастырылған аймақтың әсерлер тізбегінің шығысынан кірісіне бағытталған АРЖ құрылымдық сұлбамен байланысы

Кешенді автоматтандыру-Өндірістік операциялардың автоматтандырылған жүйесі

көрсететін және реттейтін қысым өлшеуге арналған аспап

Күрделі жүйелердің қай басқару принципі "декомпозиция" деп аталады?-күрделі объектіні барынша қарапайымға бөлу..

Күрделі жүйелердің қай басқару принципі "иерархиялық басқару" деп аталады ?-күрделілігі әр түрлі деңгейлі белгілі бір бағыныстылығына төменгі міндетті қамтамасыз ету.

Күрделі жүйелердің қай басқару принципі "көпрежимді басқару" деп аталады ?-алдын-ала белгіленген бағдарлама бойынша операторының командаларымен жүргізілетін басқару құрылғылардың жүйелі ауыстырып қосу

Күрделі жүйелердің қай басқару принципі "орталықсыздандыру" деп аталады ?-декомпозицияланған объекті үшін меншікті басқару құрылғыларын бөлу.

Қабылдамауға болмауы бойынша басқару принципі неде?- объектіге басқарушылық әсер ету берілген мәнінен басқарылатын координаттары маңызы бар мәнінен ауытқу қарай қалыптасады.

-қалқанда белгіленген қолмен басқару үшін аппаратура

-қалқанда белгіленген қысымды реттегіші

-қалқанда белгіленген, көрсететін, тіркеуші деңгейді өлшеу үшін аспап

Қандай жабдықтар технологиялық деп аталады?-технологиялық процестер оның көмегімен жүзеге асырылатын жабдық,

Қандай пирометрлер жоқ:-түссіз

Қандай шамалар технологиялық параметрлері деп аталады?-Барлық жауаптар дұрыс.

Қашықтан бақылау қамтамасыз етюді-параметрлердің жай-күйін бақыланатын нүктеден арақашықтықта қадағалау мүмкіндігі

қашықтықтан беру сигналымен қысымның айырмасын өлшеуге арналған аспап.

МЕСТ 21.404-85 ережесіне сәйкес қабылданған белгілер элементтердің және автоматика құралдарының автоматтандырудың функционалдық сызбаларда, сонымен белгіленеді:- өлшеуге арналған аспап қысым көрсететін және тіркеуші;

МЕСТ 21.404-85 ережесіне сәйкес қабылданған белгілер элементтердің және автоматика құралдарының автоматтандырудың функционалдық сызбаларда, сонымен белгіленеді:

МЕСТ 21.404-85 ережесіне сәйкес қабылданған белгілер элементтердің және автоматика құралдарының автоматтандырудың функционалдық сызбаларда, сонымен белгіленеді:

Металлдар мен қождын химиялық құрамы немен анықталады-спектрометрлермен

Наразылық бойынша басқару принципі неде?- объектіге басқарушылық әсер ету берілетін ықпал ету шамасына және басқару объектісіне бір немесе бірнеше сыртқы әсеріне қарай қалыптасады.

Өлшеу объектісі жанында орнатылған түрлендіргіш, егер ол немесе оның бөлігі бақыланатын ортада тікелей байланыста болса, қалай аталады-бастапқы

Реттелетін параметрі деп аталады-тұрақты шамасымен қолдау немесе белгілі бір заң бойынша өзгертуге талап етілетін физикалық шама

Реттеу заңы дегеніміз-Реттеу әсерінің келіспеушілік дабылынан тәуелділігі

Реттеу объектісі деп аталады- бір немесе бірнеше физикалық шамалары реттеуге ұшырайтын құрылғы, аппарат немесе машина

-реттеуші орган

Реттеуіш деп аталады- объектіде немесе берілген заң бойынша оны өзгерту реттелетін параметрдің берілген маңызы бар автоматты ұстап тұратын құрылғы

Сапа көрсеткіші: реттеу уақытын анықтаңыз-

Сезімтал құрылғы дегеніміз-Реттелетін шаманың мндерін өлшейтін элемент

Статикалық сипаттаманы қалай көрсетуге болады-Формула, график және кесте түрінде

Технологиялық процесстің жұмыс операцияларын орындайтын технологиялық жабдықтардың жиынтығы...деп аталады-басқару объектісі.

Технологиялық процесін бақылау нені қамтиды?- ТП барысы және жабдықтың жұмысы туралы ақпаратты операторға жинау, өңдеу, талдау және беру

Технологиялық сигнал беру не үшін арналған:-технологиясында көзделген және қызмет көрсетуші персонал қатысуын қажет етпейтін процестерінде өзгерістер туралы құлақтандыру.

Толық автоматтандыру-Есептеу машинасымен өндірілетін өндірістік үдерістің негізгі және қосымша бөлімдерінің автоматтандырылған түрі

-тіркеуші, реттеуші, қалқанда белгіленген температура өлшеуге арналған аспап

Уақыттық сипаттамалар дегеніміз-Шығу және кіру шамаларының уақыттан туелділігі

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Шпаргалка по экологии для студентов | Esoterica – Silence

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных