Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Значення багатопартійності для демократизації суспільства
Наукові дослідження становлення політичних партій в Україні

1.1. Значення багатопартійності для демократизації суспільства...................................................................................................5

1.2. Етапи встановлення багатопартійності в Україні..........................................................................................................8

Поняття політичної партії, порядок її створення та

Припинення діяльності

2.1. Загальне визначення політичної партії...................................................11

2.2. Порядок створення політичних партій в Україні...................................15

2.3. Припинення діяльності політичних партій в Україні.........................................................................................................23

3. Загальна характеристика діяльності політичних партій:

фінансування та відповідальність...................................................................24

Аналіз взаємозв’язків політичних партій з органами

державної влади та місцевого самоврядування….……………………..32

Висновки.................................................................................................................35

Список використаних джерел та літератури……………………….……...38

 

Вступ

Актуальність теми дослідження курсової роботи зумовлена політичним курсом демократичного напрямку становлення та розвитку правової держави в Україні. Таким курсом є створення політичних партій та їх кроки у формуванні органів державної влади, надбання багатьма громадськими організаціями справді самоврядної природи. Політичні партії, народившись у надрах громадянського суспільства в боротьбі за державну владу, виходять за його межі, перетворюючись на посередника між суспільством і державою.

Вони є єдиним елементом такого суспільства, який за умови оволодіння державною владою може перетворити приватні інтереси громадян, різних соціальних верств на загальний політичний інтерес. Вони відповідно до Закону України «Про об'єднання громадян» покликані задовольняти та захищати законні соціальні, економічні, творчі, національно-культурні та інші інтереси своїх членів і не мають основною метою одержання прибутків. Статус релігійних, профспілкових, молодіжних та дитячих організацій регулюється окремими законами.

Виникнення і розвиток багатопартійності, започаткування участі політичних партій у формуванні органів державної влади є,

по-перше, перешкодою узурпації влади державою;

по-друге, однією з гарантій реалізації конституційного права громадян України брати участь в управлінні державними справами;

по-третє, одним із політико-правовій засобів здійснення представницької форми народовладдя;

по-четверте, результатом втілення у життя права громадян України на свободу об'єднання у політичні партії. Закріплене у ст. 36 Конституції України це право є можливістю задовольняти первинні потреби громадян в політико-правовій сфері відносин.

Об'єктом курсової роботи є процес створення та становлення політичних партій відповідно до вимог чинного законодавства.

Предметом дослідження є правові відносини що склалися в процесі створення та становлення політичних партій.

Мета курсової роботи - отримати ґрунтовні знання розкриваючи тему „Конституційно-правовий статус політичних партій в Україні” ознайомитися з працями провідних спеціалістів по даній темі.

Завдання курсової роботи:

- вивчити загальну характеристику поняття політичної партії, порядок її створення та припинення діяльності в Україні;

- дослідити становлення політичних партій в Україні та значення багатопартійності для демократизації суспільства;

- визначити етапи встановлення багатопартійності в Україні;

- провести аналіз взаємозв’язків політичних партій з органами

державної влади та місцевого самоврядування.

Структура курсової роботи складається з вступу, 4 розділів, висновків, списку джерел та використаної літератури, разом всього 39 с.

 

Значення багатопартійності для демократизації суспільства

Функціонування й розвиток посткомуністичного суспільства в Україні характеризується ліквідацією монополії однієї партії на владу, виникненням і становленням багатопартійності, яка є важливою ознакою демократичної правової держави. Саме через політичні партії, суспільно-політичні рухи та різного роду громадські об’єднання до активної державотворчої діяльності залучаються широкі верстви населення, реалізуються й захищаються політичні й економічні інтереси різних суспільних верств[1].

Політичні події, серед яких чільне місце займає здобуття Україною державної незалежності, розгортались надзвичайно швидко й щільно. Пов’язаний з ними високий рівень напруги в суспільстві не спадає й досі. Саме ця обставина зумовила, значною мірою, той факт, що в центрі уваги політологів знаходяться передусім питання сьогодення, а також завдання перспективного розвитку[2].

Логіка життя відтіснила на периферію наукових інтересів учених ретроспективні проблеми, до числа яких слід віднести й проблему першопричин формування багатопартійної системи в Україні. Саме такий комплексний аналіз, на наш погляд, набуває все більшої актуальності у зв’язку з труднощами росту, які переживає сьогодні партійне будівництво в Україні. Ось чому без глибинного вивчення умов та особливостей розвитку феномена сучасної української багатопартійності неможливо збагнути його ідеологічні особливості, структурну специфіку й, нарешті, складно прогнозувати його подальший розвиток[3].

Перш ніж перейти до аналізу стану теорії політичних партій та партійних систем в Україні, зупинимося на кількох аспектах теоретичного характеру, які допоможуть повніше розібратися в суті досліджуваних проблем.

Насамперед слід зазначити, що серед вітчизняних дослідників сьогодні відсутня єдність щодо причин виникнення політичних партій в Україні. Частина дослідників схильна розглядати процес партійного будівництва в Україні за "лінійною" схемою, згідно з якою появі партій передувало створення політичних клубів, товариств, які згодом перетворювалися в більш численні й зорганізовані організації – рухи, фронти. На базі ж останніх пізніше формувалися власне політичні партії. Такий підхід до аналізу процесу виникнення багатопартійності в Україні зустрічаємо, зокрема, в роботах А. Білоуса, О. Гараня та інших. У його основу покладено аналогію до класичної схеми поетапного розвитку партій.

Іншу точку зору на ґенезу багатопартійності в Україні представляє М. Томенко. Згідно з поданою дослідником схемою, виникнення сучасних політичних партій в Україні безпосередньо не пов’язується з існуванням "протопартій" – клубів, гуртків, спілок та ін. Політичні партії трактуються ним як самодостатні утворення, які фактом своєї появи заперечили політичну практику поодиноких, погано зорганізованих, безперспективних політичних організацій. Початки "партійної ери" М. Томенко виводить з моменту організаційного утворення Народного Руху України (вересень 1989 р.), визначаючи тим самим характер даної організації як політичної партії.

Узагальнюючи досвід виникнення політичних партій в Україні, можна виділити наступні основні шляхи утворення структур партійного типу:

· шляхом організаційної трансформації неформальних суспільних організацій (наприклад, УГС – в УРП) або на базі певних суспільних рухів з подальшим їх окремим функціонуванням (ПЗУ, ПДВУ);

· за ініціативою групи осіб, які декларували створення партії та визначали її цілі (УНП, ДСУ, УСДП, ПРП);

· шляхом поділу чи об’єднання партійних структур (НДП, УКРП, СДПУ (о), УСДП).

Становлення багатопартійності в Україні відбувається за традиційними схемами, окресленими західними політологами.

 

 
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2018 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных