Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


влади та місцевого самоврядування
Процес становлення України як демократичної, правової і соціальної держави, насамперед, передбачає налагодження ефективної взаємодії органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування із структурними утвореннями політичних партій та інститутами громадянського суспільства. Така взаємодія повинна базуватися на партнерстві, взаємозацікавленості у досягненні цілей, пов'язаних з процесом демократизації усіх сфер державного управління і суспільного життя, соціально-економічним і духовним прогресом, всебічним забезпеченням захисту прав і свобод людини та громадянина[22].

До інститутів громадянського суспільства належать громадські організації, професійні і творчі спілки, організації роботодавців, благодійні організації, релігійні організації, недержавні засоби масової інформації та інші непідприємницькі товариства і установи.

Так, Дніпровська міська, Обласна рада (м.Дніпро) та облдержадміністрація розглядають структурні утворення політичних партій та інститути громадянського суспільства, як рівноправних партнерів у вирішенні питань місцевого значення. Саме стан розвитку відносин між місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та структурними утвореннями політичних партій, інститутами громадянського суспільства засвідчує демокра­тичність і публічність процесів та реалістичність кроків становлення грома­дянського суспільства в області.

Традиційними формами взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування із структурними утвореннями політичних партій та інститутами громадянського суспільства є співпраця в рамках діяльності політично-консультатив­ної ради при голові облдержадміністрації, громадської ради при облдержадміністрації, політич­но-консультатив­них рад, громадських рад при райдержадміністраціях та міськвиконкомах (міст обласного значення), головною метою яких є сприяння формуванню і реалізації ефективної політики з питань соціально-економічного та суспільно-політич­ного життя в області.

Продовжується взаємодія місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування з структурними утвореннями політичних партій та інститутами громадянського суспільства в ході „круглих столів”, робочих зустрічей, нарад, участі представників громадського активу у сесіях місцевих рад та заходах з нагоди відзначення державних, професійних, релігійних свят і пам’ятних дат.

Не зважаючи на зростаючу роль політичних партій у розбудові незалежної демократичної України, активізацію інститутів громадянського суспільства та структурних утворень політичних партій, позиція громадян в області щодо членства в них залишається пасивною[23].

Як наслідок, замість конструктивного діалогу представників владних структур та громадськості у вирішенні соціальних проблем домінуючою формою впливу громадян на перебіг політичного процесу залишається колективна мітинговість, що не сприяє досягненню легітимації владних ініціатив. А тому основне завдання органів влади - змінити ситуацію на краще і створити сприятливі умови для розвитку та активної діяльності структурних утворень політичних партій, інститутів громадянського суспільства, підвищення їх ролі у подолані соціальних проблем регіону, побудові засад громадянського суспільства. Адже це величезний інтелектуальний потенціал, потужна організуюча сила, що може і повинна вести за собою людей, постійно активізовувати їх на досягнення загального благополуччя.

Якщо провести аналіз Українського законодавства щодо взаємозв’язків політичних партій з органами державної влади та місцевого самоврядування, то політичні партії мають право:

1) вільно провадити свою діяльність у межах, передбачених Конституцією України, цим Законом та іншими законами України; 2) брати участь у виборах Президента України, до Верховної Ради України, до інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб у порядку, встановленому відповідними законами України; 3) використовувати державні засоби масової інформації, а також засновувати власні засоби масової інформації, як передбачено відповідними законами України; 4) підтримувати міжнародні зв'язки з політичними партіями, громадськими організаціями інших держав, міжнародними і міжурядовими організаціями, засновувати (вступати між собою у) міжнародні спілки з додержанням вимог цього Закону; 5) ідейно, організаційно та матеріально підтримувати молодіжні, жіночі та інші об'єднання громадян, подавати допомогу у їх створенні.Політичним партіям гарантується свобода опозиційної діяльності, у тому числі: -можливість викладати публічно і обстоювати свою позицію з питань державного і суспільного життя;-брати участь в обговоренні та оприлюднювати і обґрунтовувати критичну оцінку дій і рішень органів влади, використовуючи для цього державні і недержавні засоби масової інформації в порядку, встановленому законом; -вносити до органів державної влади України та органів місцевого самоврядування пропозиції, які обов'язкові для розгляду відповідними органами в установленому порядку.

 

Висновки

Працюючи над темою курсової роботи було опрацьовано багато літературних джерел: нормативних документів, Законів, проводилося детальне дослідження посібників інформаційних довідників, з метою детального вивчення всіх правових аспектів, що стосуються визначення поняття політичних партій та їх Конституційно-правового статусу в Україні.

Отже маємо зробити такі висновки :

1. Політичні партії є головними інститутами політичної системи громадянського суспільства, без яких демократія не є дієздатною. Кожна партія повинна мати:

– ідеологію;

– політичну платформу;

– організаційну структуру;

– певні методи й засоби діяльності;

– соціальну базу;

– електорат (виборців, які голосують за неї).

2. Основна мета діяльності політичної партії — здобути політичну владу в державі та реалізовувати свої програмні цілі — економічні, політичні, ідейно-теоретичні, моральні за допомогою законодавчої, виконавчої та судової гілок влади.

3. Базовими законодавчо-нормативними актами України, якими регулюються питання утворення та функціонування політичних партій, на сьогодні є Конституція України, закони України “Про політичні партії в Україні”, “Про вибори народних депутатів України”, “Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів”, “Про комітети Верховної Ради України”, “Про Кабінет Міністрів України”, про Державний бюджет України на відповідний рік, постанова Верховної Ради України від 16 березня 2006 р. № 3547 “Про Регламент Верховної Ради України”, інші нормативно-правові акти, які визначають питання взаємодії політичних партій з іншими органами виконавчої влади4. Політичні партії є неприбутковими організаціями.5. Політичні партії для здійснення своїх статутних завдань мають право на власне рухоме і нерухоме майно, кошти, обладнання, транспорт, інші засоби, набуття яких не забороняється законами України. Політичні партії можуть орендувати необхідне рухоме та нерухоме майно.6. Не допускається фінансування політичних партій:- органами державної влади та органами місцевого самоврядування, крім випадків, зазначених законом; - державними та комунальними підприємствами, установами і організаціями, а також підприємствами, установами і організаціями, у майні яких є частки (паї, акції), що є державною чи комунальною власністю, або які належать нерезидентам;- іноземними державами та їх громадянами, підприємствами, установами, організаціями;- благодійними та релігійними об'єднаннями та організаціями;- анонімними особами або під псевдонімом;- політичними партіями, що не входять до виборчого блоку політичних партій.

7. Щодо взаємозв’язків політичних партій з органами державної влади та місцевого самоврядування, то політичні партії мають право:

- вільно провадити свою діяльність у межах, передбачених Конституцією України, цим Законом та іншими законами України; - брати участь у виборах Президента України, до Верховної Ради України, до інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб у порядку, встановленому відповідними законами України; - використовувати державні засоби масової інформації, а також засновувати власні засоби масової інформації, як передбачено відповідними законами України; - підтримувати міжнародні зв'язки з політичними партіями, громадськими організаціями інших держав, міжнародними і міжурядовими організаціями, засновувати (вступати між собою у) міжнародні спілки з додержанням вимог цього Закону; - ідейно, організаційно та матеріально підтримувати молодіжні, жіночі та інші об'єднання громадян, подавати допомогу у їх створенні.

 

Список використаних джерел та літератури:

1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. - К., 1996.

2. Закон України "Про політичні партії в Україні" від 05.04.2001 р. № 2365-III // Відомості Верховної Ради України, 2001, N 23

3. Закон України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації" від 23.09.1997 р. № 539/97-ВР // Відомості Верховної Ради України, 1997, № 49.

4. Гейда О.В. Легалізація політичних партій в Україні // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених: Збірка наукових праць. – 2003. – С. 97 – 98.

5. Гейда О.В. Поняття політичної партії як правового інституту та її ознаки // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – Вип. 11. – 2009. – С. 306 – 309.

6. Деякі аспекти правової відповідальності політичних партій України // Самостійна Україна. – 1999. – квітень–червень. – С. 34-37.

7. Конституційна відповідальність політичних партій в Україні // Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / В.І. Полевий; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2004. — 20 с.

8. Теоретико-правові основи організації та діяльності політичних партій в Україні Автореф. дис... канд. юрид. наук О.В. Гейда; Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2010. — 20 с.

9. Ярмоленко В. // Правові засади створення та діяльності політичних партій // «Юридичний журнал», № 11, 2008.

10. Білоус А. Політичні об'єднання України : монографія. — К., 1993 - 137с.

11. Гелей С. Політологія: Навчальний посібник/ Степан Гелей, Степан Рутар. - 5-є вид., перероб. і доп.. - К.: Знання , 2004. - 645 с.

12. Дробінка І. Г. Політологія: Навчальний посібник/ І. Г. Дробінка, Т. М. Кришталь, Ю. В. Підгорецький; Мін-во освіти і науки України. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 289 с.

13. Рябов С. Політичні партії та їх фінансова діяльність // Нова політика, 2011, № 17.

14. Шумельда О. Джерела фінансування політичних партій // Аналітика. – 2016. – № 27. – С. 29–33.

15. Іщенко М. Політологія: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Черкаський національний ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси : Видавництво ЧНУ, 2004. — 387с.

16. Кирилюк Ф. Політологія Нової доби: Посібник для студ. вищ. навч. закл./ Федір Кирилюк,. - К.: Академія, 2003. - 303 с.

17. Кузь О. Політологія: Навч. посібник / Харківський національний економічний ун-т. — Х. : ХНЕУ, 2009. — 340с.

18. Обушний М. Політологія: Довідник/ Микола Обушний, Анатолій Коваленко, Олег Ткач; За ред. Ми-коли Обушного; КНУ ім. Т. Г.Шевченка. - К.: Довіра, 2010. - 599 с.

19. Політологія: Навчальний посібник/ Валентина Штанько, Наталія Чорна, Тетяна Авксентьєва, Лідія Тіхонова,; Мін-во освіти і науки України, Науково-методичний центр вищої освіти. - 2-є вид., перероб. і доп.. - К.: Фирма "ИНКОС": Центр учбової літератури, 2007. - 287 с.

20. Політологія: терміни, поняття, персоналії, схеми, таблиці: Навчальний словник-довідник для студентів вищих закладів освіти/ Укл.: В.М. Піча,Н.М. Хома,; Наукова ред. В.М. Пічі. - К.: Каравела; Львів: Новий Світ-2000, 2001. - 311 с.

21. Холод В. Політологія: Навчальний посібник/ Володимир Холод,. - Суми: Університетська книга, 2001. - 405 с.

22. Шляхтун П. Політологія: Теорія та історія політичної науки: Підручник для студентів вищих навчальних закладів/ Петро Шляхтун,; Ред. В. М. Куценко. - К.: Либідь, 2002. – 573 с.

23. Примуш М. Політико-правове регулювання діяльності політичних партій. – Донецьк, 2001. – 338 с.

24. Бульба С. С. Утворення багатопартійної системи в Україні: досвід, проблеми, перспективи // Український час. - 1993. - №4. - С.18-20.

25. Бойко О. Україна у 1985 - 1991 рр.: основні тенденції суспільно-політичного розвитку 6 Монографія. - К.: ІПІЕНД, 2002. - 306 с.

 


[1] Гейда О.В. Поняття політичної партії як правового інституту та її ознаки // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – Вип. 11. – 2002. – С. 306 – 309.

[2] Іщенко М. Політологія: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Черкаський національний ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси : Видавництво ЧНУ, 2004. — 387с.

[3] Холод В. Політологія: Навчальний посібник/ Володимир Холод,. - Суми: Університетська книга, 2001. - 405 с.

 

[4] Бойко О. Україна у 1985 - 1991 рр.: основні тенденції суспільно-політичного розвитку 6 Монографія. - К.: ІПІЕНД, 2002. - 306 с.

 

[5] Шляхтун П. Політологія: Теорія та історія політичної науки: Підручник для студентів вищих навчальних закладів/ Петро Шляхтун,; Ред. В. М. Куценко. - К.: Либідь, 2002. – 573 с.

[6] Іщенко М. Політологія: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Черкаський національний ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси : Видавництво ЧНУ, 2004. — 387с.

[7] Холод В. Політологія: Навчальний посібник/ Володимир Холод,. - Суми: Університетська книга, 2001. - 405 с.

[8] Шляхтун П. Політологія: Теорія та історія політичної науки: Підручник для студентів вищих навчальних закладів/ Петро Шляхтун,; Ред. В. М. Куценко. - К.: Либідь, 2002. – 573 с.

[9] Холод В. Політологія: Навчальний посібник/ Володимир Холод,. - Суми: Університетська книга, 2001. - 405 с.

[10] Політологія: Навчальний посібник/ Валентина Штанько, Наталія Чорна, Тетяна Авксентьєва, Лідія Тіхонова,; Мін-во освіти і науки України, Науково-методичний центр вищої освіти. - 2-є вид., перероб. і доп.. - К.: Фирма "ИНКОС": Центр учбової літератури, 2007. - 287 с.

[11] Іщенко М. Політологія: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Черкаський національний ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси : Видавництво ЧНУ, 2004. — 387с.

[12] Холод В. Політологія: Навчальний посібник/ Володимир Холод,. - Суми: Університетська книга, 2001. - 405 с.

[13] Закон України "Про політичні партії в Україні" від 05.04.2001 р. № 2365-III // Відомості Верховної Ради України, 2001, N 23

[14] Кузь О. Політологія: Навч. посібник / Харківський національний економічний ун-т. — Х. : ХНЕУ, 2009. — 340с.

 

[15] Закон України "Про політичні партії в Україні" від 05.04.2001 р. № 2365-III // Відомості Верховної Ради України, 2001, N 23

 

[16] Закон України "Про політичні партії в Україні" від 05.04.2001 р. № 2365-III // Відомості Верховної Ради України, 2001, N 23

 

[17] Кузь О. Політологія: Навч. посібник / Харківський національний економічний ун-т. — Х. : ХНЕУ, 2009. — 340с.

 

[18] Гейда О.В. Легалізація політичних партій в Україні // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених: Збірка наукових праць. – 2003. – С. 97 – 98.

 

[19] Кузь О. Політологія: Навч. посібник / Харківський національний економічний ун-т. — Х. : ХНЕУ, 2009. — 340с.

[20] Кузь О. Політологія: Навч. посібник / Харківський національний економічний ун-т. — Х. : ХНЕУ, 2009. — 340с.

[21] Кузь О. Політологія: Навч. посібник / Харківський національний економічний ун-т. — Х. : ХНЕУ, 2009. — 340с.

 

[22] Кузь О. Політологія: Навч. посібник / Харківський національний економічний ун-т. — Х. : ХНЕУ, 2009. — 340с.

[23] Кузь О. Політологія: Навч. посібник / Харківський національний економічний ун-т. — Х. : ХНЕУ, 2009. — 340с.
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2018 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных