Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


МОЛЕКУЛАЛЫҚ БИОЛОГИЯ ПӘНІНЕН ТЕСТ СҰРАҚТАРЫ.
1. Жасушаның митоздық боліну құбылысындағы реті:

телофаза

интерфаза

метафаза

анафаза

профаза

2. Жасушаның даму кезендерінің сатылары:

цитокинез

интерфаза

митоз

Нуклеин қышқьшдардың мономерлері

Құрамында 7 көміртегісі бар моноқанттар деп аталады

Рибосомалардың қүрамына кіретін заттар:

ақуыздар

липидтер

ДНҚ

4. РНҚ

6. Цитоплазманың қозғалысы:

циклоз

таксис

тропизм

7. Тұқым куалау ақпаратын тасымалдаушы:

ДНҚ

РНҚ

АТФ

8. Микроскоптың үлкейтетін болігі:

штатив

тубус

окуляр

револвер

9. Центромерлердің бөліну ұршық экваторда орналасқан митоз

кезеңі:

интерфаза

профаза

метафаза

анафаза

телофаза

10. Жасушадағы ақуыздардың орташа мөлшсрі:

80 %

20 %

1 %

11. Полисомалардың түзілетін, жіктелетін орны:

цитоплазмада

ядрода

3. вакуольде

12. Акуыздың биосинтезі кезінде рибосомада түзілетін құрылым:

полипептидті құрылым

екінші реттік құрылым

үшінші реттік құрылым

13. Хромосомалар центромерлермен екі полюскс тартыла бастаған

митоз кезеңі:

интерфаза

профаза

метафаза

анафаза

телофаза

14. Генетикалық ақпаратты бір ұрпақтан екінші ұрпаққа

тасымалдаушы:

акуыздар

рибосомалар

хромосомалар

15. Ақуыздардың күрделі құрылыстары түзелетін орын:

хлоропластарда

рибосомаларда

митохондрияларда

эндоплазмалық торда

16. Рибосомалардың түзілетін, жиналатын орны:

ядро шырынында

ядрошықга

3. ядроның жарғақшаларында

17. Ақуыз молекуласының күрделі құрылымдарға түзейтін орны:

рибосомаларда

цитоплазманың матриксінде

эндоплазмалық тордың өзекшелерінде

18. Центриольдерде бөліну ұршығы пайда болған митоз ксзеңі:

интерфаза

профаза

метофаза

анафаза

телофаза

19. Генетикалық кодтың үшөрімді екенін дәлелдеп, 1961 жылы

ұсынған ғалым:

Ф.Крик

Д.Уотсон

Э. Чаргафф

Л.Полинг

М.Уилкинс

20.Ақуыз молекуласының бірінші құрылысындағыаминқышқылдарының байланысы:

дисульфидті байланыста

пептидті байланыста

сутегілік байланыста

21.Рибосомалардың синтезделетін қосылыстар:

акуыз

майлар

АТФ

4. көмірсулар

22. Митохондриядағы ферменттердің, ДНҚ, РНҚ және рибосомалардың болатын орны:

кристаларда

матриксте

сыртқы жарғақшасында

23. Полиқанттардың мономерлері - @@ деп аталады

24. Құрамында 6 көміртегісі бар моноқаннтер

@@ деп аталады

Гликоген және целлюлоза

@@ полимерлері

ДНК молекуласы екі @@ тізбектен тұрады

27. Диссимиляция кезінде гидролиз жүретін орын
@@

28. Физикалық жэне химиялық әсерлерден ақуыздардың

ыдырауын @@ деп атайды

29. Цитохромдағы темір гемі атқаратын қызметі:

сутегіні тасымалдайды

электрондарды тасымалдайды

молекулаларды тасымалдайды

30. Ақуыз молекуласының бірінші құрылысындағы

аминқышқылдарының байланысы:

дисульфидті байланыста

пептидті байланыста

сутекті байланыста

31. Жасушалық тыныс алуда гидролиздің байланысы:

оттегімен

оттегісіз

басқа заттармен

32. Акуыздардың мономерлері:

моноқанттар

аминқышқылдар

нуклеотидтер

көмірсулар

липидтер

33. Макромолекулалардың құрылысы:

ДНҚ @@ бір орамды полипептидтік тізбек

РНҚ @@ екі орамды полипептидтік тізбек

АҮФ @@ екі орамды пептидтік тізбек

34. Табиғатта жиі кездесетін қосқанттар:

мальтоза @@ өсімдіктерде

лактоза @@ сүтте

сахароза @@ жануарлардың денесінде

35. Қарапайым акуыздар :

альбуминдер

фосфопротеиндер

гликопротеиндер

гистондар

нуклеопротеиндер

36. Гликолипидтер -қандай заттардың қосылысынан пайда болады:

протеиндер

липидтер

көмірсулар

амин қышқылдары

май қышқылдары

37. ДНҚ-ның азотты негіздерінің 4 типін түгелдеңцер: аденин, гуанин, тимин @@

38. Құрамында ДНҚ болатын орган:

цитоплазмада

эндоплазмалық торда

митохондрияда

39. РНҚ-ның құрамында тиминнің орнында болатын азотты негіз @@

40. Витаминдерді ашқан ғалым:

С.Н.Виноградский

Н.И.Лунин

И.Н.Мечников

41. Ағзадағы ферменттер түзілетін мүше:

митохондрия

лизосома

хлоропластар

эндоплазмалық тор

42. Полимерлерге жататын көмірсулар:

моноқанттар

диқанттар

полиқанттар

43. Фосфолипидтердің қүрамына липидтср жәнс @@ тобы кірсді

44. Ақуыздың полипептидтік тізбегінің синтсзі рибосомаларда өтеді, ол @@ деп аталады

45. Ядрошықтарда синтезделетін қосылыстар:

рибосомалық РНҚ

транспорттық РНҚ

матрицалық РНҚ

46. РНҚ молекуласының ДНҚ-дан айырмашылығы құрамына кіретін нуклеотидке байланысты, ол:

аденин

гуанин

цитазин

тимин

урацил

47. Көп рет қайталанып түзілген полимерлср @@ деп аталады

48. Құрамында 4 көміртегісі бар моноқанттар @@ деп аталады

49. Гликолипидтер - липидтер мен @@ қосылысынан пайда болады

50. Ферменттердің қатысуымен ДНК молекуласының белгілі

аймақтрында @@ түзіледі

51. Күрделі акуыздар:

альбуминдер

фосфолипидтер

фосфопротеиндер

липопротеиндер

гистондар

52. АҮФ (АТФ) молекуласының қүрамы:
1.2 фосфат тобынан

1 фосфат тобынан

3 фосфат тобынан

адениннің пурин тобынан

пуриннен 6* рибозадан

7. дезоксирибозадан *

53. АҮФ-тің құрамына кіретін қосылыстар:

1. азоттың негізі бар аденин

2. көмірсутегі рибоза

3. фосфор қышқылының 3 молекуласы

4. глицерин

5. амин қышқылы

54. ДНҚ болатын органеллалар:

1. ядрода

2. митохондрияда

3. рибосомада

4. цитоплазмада

5. хлоропластта

55. Ферменттер қүрамында қосылыс:

1. комірсулар

2. ақуыздар

3. майлар

56: Ферменттердің түзілуіне қолайлы жылулық:

1. 72°

2. 50°

3. 37°

57. Жасушаның заттарды тасымалдануына қатысатын мүшесі:

1. рибосомалар

2. пластидтер

3. ядро

4. митохондрия

58. Жасушаның қай мүшесінде өзінің ДНҚ-сы болады:

1. рибосома

2. эндоплазмалық тор

3. митохондрия

4. ядро

59. Жасушаның қай мүшесінде липидтер түзіледі:

1. митохондрия

2. лизосома

3. тегіс эндоплазмалық тор

4. Гольджи аппараты

60. Құрамында 5 көміртегісі бар моноқаннтер @@ деп аталады

61. Екі моноқанттың арасындағы байланысты @@ деп аталады

62. Тірі ағзалардағы тотығулардың нәтижесінде АҮФ-тың пайда болады, ол жасушалық @@ @@ деп аталады

63. Барлық ұзындығында ДНҚ молекуласы теріс зарядты, ал оған қосылған оң-зарядты ақуыздар ~ @@ деп аталады

64. Аминқышқылдарының пептидтік байланысы @@ реакциясының нөтижесінде пайда болады

65. Гистондар мен ДНҚ моншақ тәрізді тізбегінің аталуы:

1. нуклеосомалар

2. полисомалар

66: Хромосомалардың құрылысы:

1. ДНК-дан түзіледі

2. РНК-дан түзіледі

3. АҮФ~дан түзіледі

66. ДНҚ-ның кеңістіктік құрылысын ұсынғандар:

1. Р.Уотсон

2. Э.Чаргафф

3. Ф.Крик

4. Л.Полинг

5. М.Уилкинс

68*. ДНҚ-ның қүрамындағы азотты негіздер:

1. аденин

2. гуанин

3. урацил

4. рибоза

5. дезоксирибоза

69. Суда еритін көмірсулар:

1. целлюлоза

2. крахмал

3. хитин

4. глюкоза

5. фруктоза

70. Рибосомалардың компоненттері:

1. жарғақшадан

2. ақуыздардан

. 3. көмірсулардан

4. РНҚ-дан

5. майлардан

71. РНК молекуласының биосинтезі хромосомаларда ДНҚ

молекуласын да матрицалық синтезі жүреді оны @@ деп аталады

72. Ұрпақтан ұрпакқа берілетін, хромасомалардың кіші бөлігі және өзіндік ақпараты бар аймақтарды @@ деп атайды

73. Энергияны қажет ететін жарғақшадан иондар мен молекулалардың тасымалдануы:

1. эндоцитоз

2. экзоцитоз

3. диффузия

4. осмос

5. белсенді транспорт

74. Ұзын жөне молекулярлық салмағы жоғары нуклеин қышқылы:

І. ДНҚ

2. РНҚ

3. АҮФ

75. Құрамында темірі бар маңызды қосылыстар:

1. хлорофилл

2. гемоглобин

3. каротин

4. ксантофилл

5. инулин

76. Ақуыздардың синтезделуіне қатысатын аминқышқылдардыңсаны:

1. 20

2. 23

3. 26

4. 64

77. Гистондар мен ДНҚ моншақ тәрізді тізбегінің аталуы:

1. нуклеосомалар

2. полисомалар

78. Хромосомалардың құрылысы:

1. ДНК-дан түзіледі

2. РНК-дан түзіледі

3. АҮФ-дан түзіледі

79. ДНҚ-ның коды неше нуклеидтерден түрады:

1. бір

2. төрт

3. үш

80. Көмірсулардың қүрамы бойынша жіктелуі:

1. моноқанттар @@ глюкоза

2. диқанттар @@ фруктоза

3. полиқанттар @@ крахмал

@@ сахароза

@@ мальтоза

@@ гликоген

81. Конденсация реакциясының нәтижесіндс моноқанттардан қосқанттардың түзілуі:

1. глюкоза+глюкоза @@ мальтоза

2. глюкоза+галактоза @@ лактоза

3. глюкоза+фруктоза @@ сахароза

82. Құрамында 3 көміртегісі бар моноқанттар @@ деп аталады
83. Макромолекулалардың 3 түрі бар: полиқанттар, нуклеин

қышқылдары және @@ деп аталады

84. Липопротеидтердің құрамына липидтер және @@ кіреді

85. РНК молекуласының биосинтезі хромосомаларда ДНҚ

молекуласын да матрицалық синтезі жүреді оны @@ деп аталады

86. ДНҚ мен ақуыздардың қосылысы @@ деп аталады

87. Рибоза жататын топ:

1. ақуыздар

2. көмірсулар

3. майлар

4. АҮФ

88. АҮФ синтезі жүретін ағзалар мен мүшелер:

1. өсімдіктерде @@ хлоропластарда

2. жануарларда @@ митохондрияларда

@@ ядроларда

89. РНҚ-ның анализіндегі көрсеткіш:
1. ақпаратты РНҚ @@ А. 90%

2. транспорттық РНҚ @@ Б. 5%

3. рибосомалық РНҚ @@ В. 15% 90.

90.Глюкоза полимерлерінің қасиеттері:

1. крахмал @@ суда ерімейтін глюкозаның полимерлері

2. гликоген @@ суда ерімейтін глюкозаның полимері амилопектинат

3. целлюлоза @@ жануарларда синтезделетін глюкозаның полимері

91. Диссимиляция кезінде күрделі органикалық заттар қарапайым заттарға ыдырайды:

1. ақуыздар @@ глюкозага

2. майлар @@ глицеринге

3. көмірсулар @@ май қышқылына

@@ аминқышқылдарға

92. Ақуыздардың құрылымы:

1. қарапайым ақуыздар @@ глобулярлы ақуыздан

2. күрделі ақуыздар және тағы басқа материалдан түзіледі @@ тек қана аминқышқылдардан түзіледі

93. Нуклеин қышқылдарының құрамына кіретін нуклеотидтер:
1. ДНҚ @@@@ аденеин

2. РНҚ @@@@ гуанин

@@@@цитозин
@@тимин

@@ урацил

@@@@ фосфор қышқылы
@@ рибоза

@@ дезоксирибоза

94. Микроскопты бірінші рет жасаған:

1. АЛевенгук

2. Р.Гук

3. Г.Галилей

4. Ч.Дарвин

95. ДНҚмен РНҚ- ның ядродағы орны:
1. ДНҚ @@ ядрошықта

2. РНҚ @@ хромосомада

3. АҮФ @@ митохондрияда

96. Күрделі ақуыздардың қарапайым қосылыстары:

1. фосфопротеин @@ нуклеин қышқылы

2. гликопротеин @@ фосфор қышқылы

3. нуклеопротеин @@ көмірсулар

4. липопротеин @@ липидтер

97. Рибоза жататын топ:

1. ақуыздар

2. көмірсулар

3. майлар

4. АҮФ

98. Суда еритін көмірсулар:

1. целлюлоза

2. крахмал

3. хитин

4. глюкоза

5. фруктоза

99. АҮФ-тің құрамьша кіретін қосылыстар:

1. азоттың негізі бар аденин

2. көмірсутегі рибоза

3. фосфор қышқылының 3 молекуласы

4. глицерин

5. амин қышқылы

100. Құрамында ДНҚ болатын органоидтар:

1. цитоплазмада

2. эндоплазмалық торда

3. митохондрияда

 Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2021 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных