Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


В. Легкоусвояемые углеводы 5 страница
Е Глікозильований гемоглобін

В процесі метаболізму в організмі людини виникають активні форми кисню, у тому числі супероксидний аніон-радикал 02(. Цей аніон інактивується за допомогою ферменту:

А * Супероксиддисмутази

В Каталази

С Пероксидази

D Глутатіонпероксидази

Е Глутатіонредуктази

Центральним проміжним подуктом всіх обмінів (білків, ліпідів, вуглеводів) є:

А * Ацетип-КоА

В Сукциніл-КоА

С Щавелево-оцтова кислота

D Лактат

Е Цитрат

При малярії призначають препарати - структурні аналоги вітаміну В2 (рибофлавіну). Порушення синтезу яких ферментів у плазмодія викликають ці препарати?

А *ФАД-залежних дегідрогеназ

В цитохромоксидаз

С пептидаз

D НАД- залежних дегідрогеназ

Е амінотрансфераз

Для лікування урогенітальних інфекцій використовують хінолони - інгібітори ферменту ДНК-гірази. Укажіть, який процес порушується під дією хінолонів у першу чергу.

А *реплікація ДНК

В репарація ДНК

С ампліфікація генів

D рекомбінація генів

Е зворотна транскрипція

У больной 63 лет вследствие кровоизлияния в желудочно-кишечный тракт белки крови оказались доступными для действия микроорганизмов кишечника, т.е. подверглись гниению. Выберите из нижеперечисленных веществ продукт, концентрация которого увеличилась у данной больной.

А * Индол

В Креатин

С Цианкобаламин

D Тиамин

Е Триптофан

После заживления раны на ее месте образовался рубец. Какое вещество является основным компонентом этой разновидности соединительной ткани?

А * Коллаген

В Эластин

С Гиалуроновая кислота

D Хондроитин -сульфат

Е Кератансульфат

Хворий страждає на гіпертонію, атеросклеротичне ураження судин. Укажіть, вживання якого ліпіду йому необхідно знизити в добовому раціоні.

А *Холестерин.

В Олеїнову кислоту.

С Лецитин.

D Моноолеатгліцерид.

Е Фосфатиділсерин.

Хворий знаходиться у стані гіпоглікемічної коми. Укажіть передозування якого гормону може привести до такої ситуації.

А * Інсулін.

В Прогестерон.

С Кортизол.

D Соматотропін.

Е Кортікотропін.


 

У хворого явна прогресуюча м’язова дистрофія. Назвіть показник обміну азоту сечі, характерний для такого стану.

А *Креатин.

В Амонійні солі.

С Креатинин.

D Сечова кислота.

Е Сечовина.

У дитини спостерігається затримка росту і розумового розвитку, з сечею виділяється велика кількість оротової кислоти. Ця спадкова хвороба розвиваєтья внаслідок порушення:

А *Синтезу піримідинових нуклеотидів

В Розпаду піримідинових нуклеотидів

С Синтезу пуринових нуклеотидів

D Розпаду пуринових нуклеотидів

Е Перетворення рибонуклеотидів у дезоксирибонуклеотиди

Тестовим показником на розвиток пухлини мозкової частини наднирників є рівень гормонів: А *Катехоламінів.

В Мінералокортікоїдів.

С Глюкокортікоїдів.

D Статевих гормонів.

Е Кортиколіберинів.

При алкаптонурії у сечі хворого знайдено велику кількість гомогентизинової кислоти (сеча темніє на повітрі). Вроджений дефект якого ферменту має місце.

А *Оксидази гомогентизинової кислоти.

В Аланінамінотрансферази

С Тирозинази

D Фенілаланін-4-монооксигенази

Е Тирозинамінотрансферази

Концентрація глюкози в плазмі крові здорової людини знаходиться в таких межах:

А *3,5-5,5 ммоль /л

В 2-4 ммоль/л

С 10-25 ммоль/л

D 6-9,5 ммоль/л

Е 1-2 ммоль/л

Яка сполука є попередником в синтезі простагландинів в організмі людини?

А * Арахідонова кислота

В Пальмітинова кислота

С Ліноленова кислота

D Олеїнова кислота

Е Ліноленова кислота

Знешкодження хвороботворних бактерій та розщеплення чужерідних тіл в лейкоцитах здійснюється за типом реакції окислення:

А * пероксидазного

В оксидазного

С оксигеназного

D перекисного

Е анаеробного

У чоловіка 35 років феохромоцитома. В крові виявляється підвищений рівень адреналіну та норадреналіну, концентрація вільних жирних кислот зростає вії разів. Вкажіть, активація якого ферменту під впливом адреналіну підвищує ліполіз.

А *ТАГ-ліпази

В Ліпопротеїдліпази

С Фосфоліпази А2


D Фосфоліпази С

Е Холестеролестерази

Для серцевого м"яза характерним є аеробний характер окислення субстратів. Основним

з них є:

А *Жирні кислоти

В Триацилгліцероли

С Гліцерол

Б Глюкоза

Е Амінокислоти

У немовляти спостерігаються епілептиформні судоми, викликані дефіцитом вітаміну Вб.

Це спричинено зменшенням у нервовій тканиніі гальмівного медіатора - гамма-аміномасляної кислоти. Активність якого ферменту знижена:

А *Глутаматдекарбоксилази

В Аланінамінотрансферази

С Глутаматдегідрогенази

D Піридоксалькінази

Е Глутаматсинтетази

У хворих на колагеноз має місце процес деструкції сполучної тканин.Зростання вмісту яких сполук в крові це підтверджує?

А *Вміст оксипроліну та оксилізіну в крові

В Вміст креатину та креатиніну

С Активність ізоферментів ЛДГ

D Активність трансаміназ

Е Рівень уратів в крові

У чоловіка 53 років діагностована хвороба Педжета. В добовій сечі різко підвищений рівень оксипроліну, що свідчить передусім про посилення розпаду :

А * Колагену

В Кератину

С Альбуміну

D Гемоглобіну

Е Фібриногену

При розтині трупу 40 річної жінки судовий експерт встановив, що смерть настала в результаті отруєння цианідами Блокування якого процесу цианідами є найбільш вірогідною причиною смерті?

А *Тканинного дихання

В Розпаду глікогена

С Гліколізу

D Циклу трикарбонових кислот

Е Глюконеогенеза

У 6-ти місячної дитини спостерігались часті та сильні подшкірні кровотечі Призначення синтетического аналога вітаміну К (вікасола) дало позитивний ефект . В гама-карбоксилюванні глутамінової кислоти якого з перерахованих нижче білків згортаючої системи крові приймає участь цей вітамін?

А *Протромбіну

В Фібриногену

С Фактора Хагемана

D Антигемофільного глобуліну А

Е Фактора Розенталя

У чоловіка 32 років з ураженням печінки при проведенні проби Квіка на детоксикаційну здатність спостерігали низький рівень в сечі:

А *Гіпурової кислоти

В Оксипроліну

С Бензоату натрію

D Креатинину

Е Амінокислот

Хворому поставили попередній діагноз інфаркт міокарда. Характерною ознакою для даного захворювання є суттєве підвищення в крові активності:

А *Кретинфосфокінази

В Каталази

С Г-6-ФДГ

D а-амілази

Е Аргінази

У хворого швидко розвиваються набряки. Зниження яких білків сироватки крові призводить до їх виникнення ?

А *Альбумінів

В альфа-1 -глобулінів

С альфа-2-глобулінів

D бета-глобулінів

Е фібриногену

У хворого виявлена серповидноклітинна анемія. Заміна якої амінокислоти в полі пептидному ланцюгу НЬ на валін призводить до цього захворювання?

А *Глутамінової кислоти

В Аспарагінової кислоти

С Лейцину

D Аргініну

Е Треоніну

При обтурационной желтухе и желчных свищах часто наблюдается протромбиновая недостаточность. С дефицитом какого витамина это связано ?

А *К

В вб

С А

D С

Е Е

Аспирин обладает противовоспалительным действием, так как подавляет активность циклооксигеназы. Уровень каких биологически активных веществ будет снижаться?

А *Простагландины

В Лейкотриены

С Катехоламины

D Биогенные амины

Е Иодтиронины

При исследовании крови у больного выявлена выраженная гипогликемия натощак. В биоптатах печени снижено количество гликогена. Недостаточность какого фермента является причиной заболевания

А *Гликогенсинтетазы

В Фосфорилазы а

С Фруктозодифосфатазы

D Пируваткарбоксилазы

Е Альдолазы

У 4-хмесячного ребенка ярко выражено явление рахита. Расстройств пищеварения не отмечается. Ребенок много находится на солнце. В течение 2-х месяцев ребенок получал витамин ДЗ, однако проявление рахита не уменьшились. Чем можно объяснить развитие рахита у этого ребенка

А *Нарушение синтеза кальцитриола

В Нарушение синтеза кальцитонина

С Нарушение синтеза паратгормона

D Нарушение синтеза тироксина

Е Нарушение синтеза инсулина

При операції на щитовидній залозі з приводу захворювання на Базедову хворобу, помилково були видалені паращитовидні залози. Виникли судоми, тетанія. Обмін якого біоелемента було порушено?

А * Кальція

В Магнія

С Калія

D Заліза

Е Натрія

При цукровому діабеті і голодуванні в крові збільшується вміст ацетонових тіл, що використовуються в якості енергетичного матеріалу. Назвіть речовину, з якої вони синтезуються:

А *Ацетіл-КоА

В Сукциніл-КоА

С Цитрат

D Малат

Е Кетоглутарат

Окуліст виявив у хворого збільшення часу адаптації ока до темряви. Неостаність якого вітаміну може бути причиною такого симптому?

А *Вітаміну А

В Вітаміну Е

С Вітаміну С

D Вітаміну К

Е Вітаміну Б

Хворий скаржився на загальну слабкість та кровотечу з ясен. Недостатність якого вітаміну можна припустити?

А *Вітамін С

В Вітамін Е

С Вітамін РР

D Вітамін Б

Е Вітамін Ві

При обстеженні хворого виявлені дерматит, діарея, деменція. Вкажіть, відсутність якого вітаміну являється причиною цього стану.

А *Нікотінаміду.

В Аскорбінова кислота.

С Фолієва кислота.

D Біотин.

Е Рутин.

У хворого діагностовано мегалобластичну анемію.Вкажіть сполуку, недостатня кількість якої може приводити до розвитку цієї хвороби.

А *Ціанокобаламін.

В Гліцин.

С Мідь.

D Холекальціферол.

Е Магній.

Яке похідне гемоглобіну виявляється в крові при отруєнні чадним газом (монооксидом вуглецю)

А *Карбоксигемоглобін.

В Метгемоглобін.

С Оксигемоглобін.

D Карбгемоглобін.

Е Вердогемоглобін.

При дослідженні крові хворого виявлено значне збільшення активності МВ-форм КФК (креатинфосфокінази ) та ЛДГ-1. Зробіть припущення можливої патології.

А *Інфаркт міокарду.

В Гепатит.

С Ревматизм.

D Панкреатит.

Е Холецистит.

У новонародженої дитини після годування молоком спостерігалися диспептичні розлади (диспепсія, блювота). При годуванні розчином глюкози ці явища зникали. Вкажіть фермент, що бере участь в перетравленні вуглеводів, недостатня активність якого приводить до вказаних розладів.

А * Лактаза.

В Амілаза.

С Сахараза.

D Ізомальтаза.

Е Мальтаза.

Хворий напередодні операції знаходився в стані стресу. Збільшення концентрації якого гормону в крові супроводжує цей стан.

А * Адреналін.

В Інсулін.

С Пролактин.

D Прогестерон.

Е Глюкагон.

В психіатрії для лікування ряду захворювань ЦНС використовують біогенні аміни. Вкажіть препарат цієї групи, який являється медіатором гальмування.

А *Гама-аміномасляна кислота.

В Гістамін.

С Серотонін.

D Дофамін

Е Таурин..

При обстеженні хворого виявили застій жовчі в печінці та жовчні камені в жовчному міхурі. Вкажіть основний компонент жовчних каменів, які утворюються в цьому стані.

А *Холестерин.

В Тригліцериди.

С Білірубінат кальцію.

D Білок.

Е Мінеральні солі.

На судово-медичну експертизу надійшла кров дитини та передбачуваного батька для встановлення батьківства. Вкажіть ідентифікацію яких хімічних компонентів необхідно здійснити в дослідній крові.

А *ДНК.

В т-РНК.

С р-РНК.

D м-РНК.

Е мя-РНК.

На основі клінічних даних хворому поставлено попередній діагноз - гострий панкреатит. Вкажіть біохімічний тест, який підтверджує цей діагноз.

А *Активність амілази кровіі.

В Активність кислої фосфатази крові.

С Активність лужної фосфатази крові.

D Активність амінотрансфераз крові.

Е Рівень креатиніну в крові.

Електрофоретичне дослідження сироватки крові хворого пневмонією показало збільшення одної з білкових фракцій. Вкажіть її.

А *Гама-глобуліни.

В Альбуміни.

С Альфа 1-глобуліни.

D Альфа2-глобуліни.

Е Бета-глобуліни.

При анализе крови у больного остаточный азот составил 48 ммоль/л, мочевина 15,3 ммоль/л. О заболевании какого органа свидетельствуут результаты этого анализа?

А *Почки

В Печень

С Желудок

D Кишечник

Е Селезенка

При анализе крови больного определены остаточный азот и мочевина. Доля мочевины в остаточном азоте существенно уменьшена. Для заболевания какого органа характерен данный анализ?

А *Печень

В Почки

С Желудок

D Кишечник

Е Сердце

Пролонгированное действие ряда антибиотиков и сульфаниламидов обусловлено тем, что они циркулируют в крови длительное время в комплексе с

А *Альбумином

В Трансферрином

С Гемоглобином

D Гаптоглобином

Е Гемопексином

Наличие белка в растворе можно выявить с помощью цветных реакций. Какая из нижеперечисленных реакций даст отрицательный результат при полном гидролизе белка

А *Биуретовая

В Нингидриновая

С Ксантопротеиновая

D Фоля

Е Сакагучи

Процесс синтеза АТФ, идущий сопряженно с реакциями окисления при участии системы дыхательных ферментов митохондриий, называется:

А *Окислительным фосфорилированием

В Субстратным фосфорилированием

С Свободным окислением

D Фотосинтетическим фосфорилированием

Е Перекисное окисление

Аспирин обладает противовоспалительным и анальгезирующим действием, так как подавляет биосинтез простагландинов. Какой фермент ингибируется аспирином?

А * Циклооксигеназа

В Диоксигеназа

С Гидроксилаза

D Декарбоксилаза

Е Дезаминаза

У хворого 50 років діагностовано подагру, а в крові виявлено гіперурикемію. Обмін яких речовин порушений:

А * Пуринів

В Жирів

С Амінокислот

D Вуглеводів

Е Піримідину

У дитини грудного віку спостерігається потемніння склер, слизових оболонок, вушних раковин, виділена сеча темніє на повітрі. У крові та сечі виявлено гомогентизинову кислоту. Який найбільш імовірний симптом.

А *Алкаптонурія

В Альбінізм

С Цистинурія

D Порфірія

Е Гемолітична анемія

При хронічному панкреатиті спостерігається зменшення синтезу і секреції трипсину. Травлення яких речовин порушене?

А * Розщеплення білків

В Розщеплення полісахаридів

С Розщеплення ліпідів

D Розщеплення нуклеїнових кислот

Е Розщеплення жиророзчинних вітамінів

У дитини в крові підвищена кількість фенілпіровіноградної кислоти. Який вид лікування потрібен при фенілкетонемії?

А *Дієтотерапія.

В Вітамінотерапія.

С Ферментотерапія.

D Антібактеріальна терапія.

Е Гормонотерапія.

У хворого гострий приступ жовчно-кам'яної хвороби. Як це може бути відображено при лабораторному обстеженні?

А *Негативна реакція на стеркобілін в калі.

В Позитивна реакція на стеркобілін в калі.

С Наявність сполучної тканини в калі.

D Наявність перетравлюваної клітчатки в калі Е Наявність крохмальних зерен в калі.

Для нормального метаболізму клітинам необхідні макроергічні сполуки. Що належить до макроергів?

А *Креатинфосфат.

В Креатин.

С Креатинин.

D Глюкозо-6-фосфат.

Е Аденозінмонофосфат.

У чоловіка 53 років діагностовано сечокам’яну хворобу з утворенням уратів. Цьому пацієнту призначено аллопурінол, який є конкурентним інгібітором фермента:

А * Ксантиноксидази

В Уреази

С Уратоксидази

D Дигідроурацилдегідрогенази

Е Уридилілтрансферази

Мати зауважила занадто темну сечу у її 5-річної дитини. Дитина скарг ніяких не висловлює. Жовчних пігментів у сечі не виявлено. Поставлено діагноз алкаптонурія. Дефіцит якого ферменту має місце?

А * Оксидази гомогентизинової кислоти

В Фенілаланінгідроксилази

С Тирозинази

D Оксидази оксифенілпірувату

Е Декарбоксилази фенілпірувату

У пацієнта після вживання сирих яєць з’явилися дерматити. Який розвився авітаміноз?

А *Авітаміноз біотіну

В Авітаміноз фолієвої кислоти

С Авітаміноз пантотенової кислоти

D Авітаміноз параамінобензойної кислоти

Е Авітаміноз інозиту

У клініку поступив хворий з підозрою на подагру. Який біохімічний аналіз слід назначити для уточнення діагнозу?

А *Визначення сечової кислоти в крові та в сечі

В Визначення сечовини в крові та сечі

С Визначення креатіну в крові

D Визначення активності урікази в крові

Е Визначення амінокислот в крові


На основі лабораторного аналізу, у хворого підтверджено діагноз - подагра. Який аналіз був проведений для постановки діагноза?

А *Визначення сечової кислоти в крові та сечі

В Визначення креатинину в сечі

С Визначення залишкового азоту в крові

D Визначення сечовини в крові та сечі

Е Визначення аміаку в сечі

У хворого виявлено різке похудання, підвищену подразливість, невелике підвищення температури тіла, екзофтальм, гіперглікемію, азотемію. Яке це захворювання ?

А * базедова хвороба

В бронзова хвороба

С невроз

D туберкульоз наднирників

Е мікседерма

Ціаністий калій є отрутою, смерть організму наступає миттєво. Назвіть, на які ферменти в мітохондріях діє цианистий калій:

А *цитохромоксидазу [ааЗ]

В флавінові ферменти С цитохром В5

D НАД+ - залежні дегідрогенази

Е цитохром Р-450

Який з перелічених гормонів знижує швидкість ліполізу в жировій тканині?

А * інсулін

В адреналін

С гідрокортизон

D соматотропін

Е норадреналін

Перетравлення білків у шлунку є початковою стадією розщеплення білків у травному каналі людини. Назвіть ферменти, які беруть участь в перетравлені білків у шлунку:

А * пепсин та гастриксин

В трипсин та катепсини

С хімотрипсин та лізоцим

D ентеропептидаза та еластаза

Е карбоксипептидаза та амінопептидаза

У хворого на цукровий діабет після ін’єкції інсуліну настала втрата свідомості, судоми. Який результат дав біохімічний аналіз крові на вміст глюкози?

А *2,5 ммоль/л

В 3,3 ммоль/л

С 8,0 ммоль/л

D 10 ммоль/л

Е 5.5 ммоль/л

Біогенні аміни: гістамін, серотонін, ДОФамін та інші - дуже активні речовини, які впливають на різноманітні фізіологічні функції організму. В результаті якого процесу утворюються біогенні аміни в тканинах організму ?

А * декарбоксилювання амінокислот

В дезамінування амінокислот

С трансамінування амінокислот

D окислення амінокислот

Е відновного реамінування

До лікаря звернулися батьки з 5-річною дитиною. При обстеженні виявлено: відставання розумового розвитку та росту, дитина малорухлива. Загальний обмін знижений. Яке захворювання у дитини?

А * кретинізм

В синдром Леша-Ніхана

С фенілкетонурія

D гіперпаратиреоз

Е ендемічний зоб

Універсальною біологічною системою окислення неполярних сполук [багато лікарських засобів, токсичних сполук], стероїдних гормонів, холестерину являється мікросомальне окислення. Назвіть, який цитохром входить до складу оксигеназного ланцюгу мікросом:

А * цитохром Р 450

В цитохром Аз

С цитохром в


D цитохром с

Е цитохром а

После выполнения тяжелой мышечной работы хронический алкоголик потерял сознание. Назовите возможную причину потери сознания.

А * Гипогликемия

В Гипергликемия

С Кетонемия

D Азотемия

Е Гипераммониемия

У больного циррозом печени появились отеки. Какова возможная причина их появления?

А * Уменьшение содержания альбуминов в крови

В Уменьшение содержания в крови гаптоглобина

С Увеличение содержания в крови трансферрина

D Увеличение содержания гама-глобулинов в крови

Е Снижение содержания глюкозы в крови

Повышение уровеня ЛПВП ведет к снижению риска заболевания атеросклерозом. Каков механизм антиатерогенного действия ЛПВП?

А *Извлекают холестерин из тканей

В Поставляют тканям холестерин

С Участвуют в распаде холестерина

D Активируют превращение холестерина в желчные кислоты

Е Способствуют всасыванию холестерина в кишечнике

Для лечения некоторых инфекционных заболеваний, вызываемых бактериями, применяются сульфаниламидные препараты, блокирующие синтез фактора роста бактерий. Выбрать механизм действия сульфаниламидных препаратов:

А * Являются антивитаминами п-аминобензойной кислоты

В Ингибируют всасывание фолиевой кислоты

С Являются аллостерическими ингибиторами ферментов

D Участвуют в окислительно-восстановительных процессах

Е Являются аллостерическими ферментами

В моркови, тыкве и других красных овощах содержатся каротины. Недостаток какого витамина восполняют эти растительные пигменты?

А * Ретинола В Нафтохинона С Рибофлавина Б Токоферола Е Кальциферола

Встановлено, що до складу пестициду входить арсенат натрію, який блокує ліпоєву кислоту. Вкажіть, активність яких ферментів порушується

А * ПВК - дегідрогеназного комплексу

В Мікросомального окислення

С Метгемоглобінредуктази

D Глутатіонпероксидази

Е Глутатіонредуктази

У відділення інтенсивної терапії доставлено жінку 50 років з діагнозом інфаркт міокарду. Активність якого ферменту буде найбільш підвищена на протязі перших двох діб?

А *Аспартатамінотрансферази

В Аланінамінотрансферази

С Аланінамінопептидази

D ЛДГ4

Е ЛДГ5

У хлопчика 2 років спостерігається збільшення в розмірах печінки та селезінки, катаракта. В крові підвищена концентрація цукру, однак тест толерантності до глюкози в нормі. Вкажіть, спадкове порушення обміну якої речовини є причиною цього стану?

А *Галактози

В Фруктози

С Глюкози

D Мальтози

Е Сахарози

У лікарню поступила робітниця хімічного підприємства з ознаками отруєння. У волоссі цієї жінки знайдено підвищену концентрацію арсенату, який блокує ліпоєву кислоту. Вкажіть, порушення якого процесу є найімовірною причиною отруєння

А *Окислювального декарбоксилювання ПВК

В Мікросомального окислення

С Відновлення метгемоглобіну

D Відновлення органічних перекисей

Е Знешкодження супероксидних іонів

 

У чоловіка 42 років, який страждає на подагру в крові підвищена концентрація сечової кислоти. Для зниження рівню сечової кислоті йому призначено аллопуринол. Вкажіть, конкурентним інгібітором якого ферменту є аллопуринол.

А * Кса і іт и но кси даз и

В Аденозиндезамінази

С Аденінфосфорибозилтрансферази

D Гіпоксантинфосфорибозилтрансферази

Е Гуаніндезамінази

В організмі людини основним місцем депонування триацилгліцеролів (ТАГ) є жирова тканина. Разом з тим їх синтез відбувається в гепатоцитах. У вигляді чого проходить транспорт ТАГ із печінки в жирову тканину?

А *ЛПДНЩ

В Хіломікронів

С ЛПНЩ

D лпвщ

Е Комплексу з альбуміном

Вторинним посередником в механізмі дії адреналіну є:

А *цАМФ

В цГМФ

С УМФ

D ТМФ

Е ЦМФ

При різноманітних захворюваннях рівень активних форм кисню різко зростає, що призводить до руйнування клітинних мембран. Для запобігання цьому використовують антиоксиданти. Найпотужнішим природнім антиоксидантом є:

А *Альфа-токоферол

В Глюкола

С Вітамін

D Б Жирні кислоти

Е Гліцерол

У новонародженої дитини з’явились симптоми гемморагічної хвороби в зв’язку з гіповітамінозом К. Розвиток захворювання обумовлений особливою біологічною роллю вітаміну К, який:

А *Є кофактором гама-глутамат-карбоксилази

В Є кофактором протромбіну

С Є специфічним інгібітором антитромбінів

D Впливає на протеолітичну активність тромбіну

Е Інгібує синтез гепарину

Молекулярний аналіз гемоглобіну пацієнта, що страждає на анемію, виявив заміну бГлу на бВал бета-ланцюга. Який молекулярний механізм патології?

А *Генна мутація

В Хромосомна мутація

С Геномна мутація

D Ампліфікація генів

Е Трансдукція генів

В організмі людини хімотрипсин секретується підшлунковою залозою і в порожнині кишечника піддається обмеженому протеолізу з перетворенням в активний хімотрипсин під дією:

А *Трипсину

В Ентерокінази

С Пепсину

D Амінопептидази

Е Карбоксипептидази

У хворого виявлена болючість по ходу крупних нервових стволів та підвищенний вміст пірувата в крові. Недостатність якого вітаміну може викликати такі зміни?

А *Ві

В В2

С РР

D Пантотенова кислота

Е Біотин

У добовому раціоні дорослої здорової людини повинні бути жири, білки, вуглеводи, вітаміни, мінеральні солі та вода. Вкажіть кількість білку, яка забезпечує нормальну життєдіяльність організму.

А *100- 120.

В 50 - 60.

С 10-20.

D 70-80.

Е 40 - 50.

З метою аналгезії можуть бути використані речовини, що імітують ефекти морфіну, але виробляються в ЦНС. Вкажіть їх.

А *Бета-Ендорфін.

В Окситоцин.

С Вазопресин.

D Кальцитонін.

Е Соматоліберин.

При обстеженні хворого виявлено підвищено вмісту в сироватці крові ліпопротеінів низької щільності. Яке захворювання можна передбачити у цього хворого ?

А *атеросклероз;

В ураження нирок

С гострий панкреатит

D гастрит

Е запалення легень

У пациентки с постоянной гипогликемией анализ крови после введения адреналина существенно не изменился. Врач предположил нарушение в печени. Об изменении какой функции печени может идти речь?

А * Гликогендепонирующей

В Холестеринообразующей

С Кетогенной

D Гликолитической

Е Экскреторной

У пацієнта, що проживає на специфічній геохімічній території, поставлено діагноз ендемічний зоб. Який вид посттрансляційної модифікації тиреоглобуліну порушений в організмі хворого?

А *Йодування

В Метилування

С Ацетилування

D Фосфорилювання

Е Глікозилювання

У хворого встановлено підвищення у плазмі крові вмісту кон'югованого (прямого) білірубіну при одночасному підвищенні некон'югованого (непрямого) і різкому зниженні в калі і сечі вмісту стеркобіліногену. Про який вид жовтяниці можна стверджувати ?

А *Обтураційну

В Паренхіматозну (печінкову)

С Гемолітичну

D Жовяницю немовлят

Е Хворобу Жильбера

Больного с явлениями энцефалопатии госпитализировали в неврологический стационар и выявили корреляцию между наростанием энцефалопатии и веществами, поступающими из кишечника в общий кровоток. Каки соединения, образующиеся в кишечнике, могут вызвать эндотоксимию?

А * И идол

В Бутират

C Ацетоацетат

D Биотин

Е Орнитин

У больного сахарным диабетом изменилось значение pH крови и стало равным 7,3. Определение компонентов какой буфферной системы используется для диагностики расстройств кислотно-щелочного равновесия?

А *Бикарбонатной

В Фофатной

С Гемоглобиновой

D Оксигемоглобиновой

Е Белковой

У работника химчистки обнаружена жировая дистрофия печени. Нарушение синтеза какого вещества в печени может привести к данной патологии?

А *Фосфатидилхолина

В Тристеарина

С Мочевины

D Фосфатидной кислоты

Е Холевой кислоты

Яка речовина є основним джерелом енергії для мозкової тканини?

А *Глюкоза

В Жирні кислоти

С Гліцерин

D Амінокислоти

Е Молочна кислота
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных