Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Оформлення курсової роботи. Курсова робота відкривається титульним аркушем, на якому вказані: назва закладу освіти, тема, прізвище автора (форма титульного аркуша наведена у додатку 1)
Курсова робота відкривається титульним аркушем, на якому вказані: назва закладу освіти, тема, прізвище автора (форма титульного аркуша наведена у додатку 1). Після титульного аркуша вміщується завдання (видається викладачем) та сторінка змісту, в якому наводиться перелік заголовків частин курсової роботи та вказуються номери сторінок, з яких вони починаються.

Курсова робота виконується на папері стандартного формату А4, текст її може бути як рукописним так і машинописним (через 1,5 інтервалу). Робота пишеться чи друкується на одній стороні стандартного формату, при виконанні рукописного варіанту текст має бути розбірливим та чітким. Заголовки структурних частин –„ЗМІСТ”, „ВСТУП”, „РОЗДІЛ” – пишуться великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів пишуться маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу, крапку в кінці заголовка не ставити. Кожну структурну частину роботи необхідно починати з нової сторінки.

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, рисунків, таблиць чи формул проводити арабськими цифрами без знака №. Порядковий номер сторінки ставиться у правому верхньому куті. Нумерація сторінок починається з першої сторінки „ВСТУПу”, на якій проставляється порядковий номер „4” (титульний аркуш, завдання та зміст не нумеруються), та завершується останньою сторінкою - списком літератури чи додатками.

Таблиці нумеруються послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) в межах розділу.

Стиль викладання повинен бути строгим, стриманим. Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, кожна таблиця повинна мати назву, при переносі частини таблиці на іншу сторінку назву пишуть лише над першою її частиною, над іншими частинами пишуть слова „Продовження табл.” і вказують номер таблиці.

При написанні курсової роботи студент повинен давати посилання у квадратних дужках на літературні джерела за порядковим номером переліку списку літератури, наприклад „...у праці [7] ..”. Якщо використовуються відомості та матеріали монографій, оглядових статей, тоді в посиланні необхідно вказати номери сторінок, ілюстрацій чи таблиць, на які посилається студент.

Список використаної літератури подається після висновків у такій послідовності:

- закони та законодавчі акти України;

- нормативні акти міністерств та відомств;

- спеціальна література в алфавітному порядку авторів монографій, статей у журналах, тощо.

Після списку використаної літератури розміщуються додатки з позначенням їх послідовно великими літерами.

При викладанні матеріалу слід використовувати загальновизнану термінологію, звертаючи увагу та точність її застосування та чіткість формулювань. Скорочення слів у тексті та ілюстраціях, крім загальновизнаних абревіатур, не допускається.

Курсова робота повинна мати певну логічну побудову, послідовність та завершеність розгляду означеного кола питань. Не допускається перехід до розглядання іншого питання, доки висвітлення попереднього не завершено.

 
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных