Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Практична робота та методичні поради до її виконання
Порядок виконання роботи

1. Закріплення знань по першому питанню проводиться викладачем шляхом усного опитування. Питання знаходяться у розділі “Контрольні питання”.

2. Закріплення знань по другому питанню також проводиться викладачем шляхом усного опитування. Після цього студентам необхідно освоїти методику побудови математичної моделі за завданням викладача.

3. Закріплення знань по третьому питанню проводиться викладачем шляхом видачі завдання студентам у вигляді ситуаційної задачі.

4. Вирішення четвертого питання базується на знаннях, набутих студентами при підготовці до заняття у вигляді прикладів, що наводить викладач і студенти, після чого підсумовується результат вивчення теми.

Продукція, що виготовляється, протягом певного часу проходить різні стадії технологічного процесу і з огляду на це може бути незавершеним виробництвом, напівфабрикатом чи готовим для споживання продуктом (виробом).

Відомо, що в промисловому виробництві результатом праці є продукція, на підприємствах транспорту – відповідний обсяг виконаної роботи (перевезених вантажів), а в установах зв'язку та банках – надання послуг юридичним і фізичним особам.

Усі предмети праці, що підлягають обробці в процесі виробництва, змінюючи свою форму, перетворюються на продукти праці, які розподіляються на засоби виробництва та предмети споживання. Стосовно суспільного виробництва в цілому вони називаються продукцією відповідно І та II підрозділів, а у промисловості – продукцією груп А і Б. Засоби виробництва, у свою чергу, поділяються на засоби праці та предмети праці, а предмети споживання – на продовольчі й непродовольчі товари. Такий поділ продукції характеризує Її за ознакою економічного та виробничого призначення. Зрештою, для загальної характеристики продукції (роботи, послуги) практичне значення має застосування системи вимірників її обсягу.

Міру задоволення потреб ринку можна визначити, виходячи насамперед із показників обсягу товарів (продукції тощо) певної номенклатури та асортименту в натуральному вигляді.

Вимірниками обсягу продукції у натуральному виразі є конкретні фізичні одиниці – штуки, тонни, метри тощо. У практиці планування та обліку обсягу іноді використовують умовно-натуральні показники (наприклад, виробництво сталевих труб може вимірюватись тоннами й метрами, тканин – погонними і квадратними метрами).

Обсяг продукції (особливо різноманітної за номенклатурою та асортиментом) у вартісному виразі на більшості підприємств різних галузей виробничої сфери визначається показниками товарної, валової чистої продукції, порядок визначення яких вивчається спеціальними економічними дисциплінами (економіка підприємств, облік та аудит та ін.). Будь-яка продукція за час свого виготовлення проходить різні етапи і стадії життєвого циклу – неперервного у часі процесу перетворення ідеї, матеріальних та інших ресурсів у продукцію, включаючи її реалізацію, експлуатацію й утилізацію (рис. 3.2).

Життєвий цикл, що складається з окремих стадій та етапів, може характеризуватися такими параметрами:

Повний життєвий цикл продукції, що складається з періоду її створення і життєвого циклу виробництва.

1. Період створення продукції, який включає;

- виникнення потреби або ідеї;

- проведення науково-дослідних робіт (НДР, етап І, рис. 3.2);

- виконання дослідно-конструкторських робіт (технології, виробництва, етап II); етап II може також передбачати дослідне виробництво, відпрацювання окремих процесів і технології, нових форм організації та управління.


 

 

Рис. 3.2. Основні етапи життєвого циклу продукції і виробу.

 


2. Життєвий цикл виробництва продукції включає

- період освоєння і початок виробництва (етап III, інколи довготривалий, що зумовлюється складністю процесів та інертністю ринку, системи збуту і реалізації);

- період різкого збільшення обсягів реалізації (збуту) та випуску (етап IV, короткотривалий період);

- період стихійного збуту (реалізації) та виробництва продукції (етапи V.1 і V.2). Як правило, цей період поділяють на частини:

- зону модернізації продукції А для підтримання збуту (етап V.1 на рис. 3.2 – модернізація базової продукції А);

- зону заміни базової продукції А на нову продукцію Б (етап V.2);

- період спаду збуту та виробництва продукції (етап V.I);

- період зняття з виробництва (етап VІІ).

Життєвий цикл виробу традиційно складається із наступних етапів, стадій і робіт:

І-й етап – науково-дослідні роботи (НДР):

- фундаментальні дослідження – виконують державні науково-дослідні інститути за держзамовленням або за замовленням великих підприємств. Результатом є відкриття або винахід;

- прикладні НДР – пошук вирішення конкретних комерційних проблем;

- формування технічного завдання (ТЗ) – визначаються мета проектно-конструкторських робіт, основні джерела фінансування, основні показники розроблення (проекту), терміни виконання окремих робіт та виконавці, порядок контролю й приймання робіт, орієнтовні строки виконання окремих стадій і т.п.

ІІ-й етап – дослідно-конструкторські роботи, які включають:

- розроблення технічних пропозицій варіантів виробів;

- ескізний проект (макети, принципові схеми тощо), після обговорення якого затверджується основний варіант проекту;

- технічний проект – розробляються деталі ескізного проекту, підбираються матеріали, вирішуються основні питання проектування виробу, розраховуються техніко-економічні показники (ТЄП), готується необхідна документація. Технічний проект розглядається на технічній раді та затверджується замовником;

- розроблення робочої документації, виготовлення дослідних зразків,

ІІІ-й етап – технологічна та організаційна підготовка виробництва й освоєння випуску (ТПВ), що включає:

- розроблення технологічного маршруту руху деталей і виробів;

- проектування та виготовлення нестандартного оснащення, його налагоджування й передачу цехам;

- підготовку організації виробництва: визначення порядку й часу передачі партій виробів, взаємозв'язку між окремими робочими місцями, дільницями, цехами;

- впровадження автоматизованих та поточних ліній і т.д.;

- установлення послідовності й терміну переходу на виробництво нової продукції (освоєння нових технологій, надання послуг);

- перепідготовку та навчання робочих, інженерно-технічних працівників усіх рівнів виробництва, обслуговування й управління і т.п.;

- налагодження процесів у цехах, приведення всієї інфраструктури підприємства у відповідність до виконання нових функцій.

ІV-й – власне виробництво (найбільш складний і довгостроковий процес).

V-й етап – реалізація, яка охоплює:

- зберігання продукції на складах підприємства;

- транспортування;

- монтаж продукції у споживача;

- налагодження продукції;

- передачу в експлуатацію.

VI-й етап– скорочення виробництва через спад збуту.

VII-й етап –зняття з виробництва виробу в цілому, але продовження випуску окремих вузлів та комплектуючих для сервісного обслуговування та ремонту.

VIII-й етап –експлуатація , яка включає систему сервісного обслуговування, ремонту, модернізації, постачання матеріально-технічних ресурсів.

ІХ-й етап –утилізація, що обов'язково розглядається на етапі проектування, особливо для шкідливих продуктів.

Важливо зрозуміти і запам'ятати, що кожний вид продукції має власний життєвий цикл, який включає: науково-дослідні роботи; освоєння й початок виробництва; зростання обсягу реалізації продукції та розширення виробництва; стабілізацію обсягу виробництва; спад збуту і виробництва; зняття продукції з виробництва. При організації виробничої діяльності необхідно прагнути до скорочення терміну створення й освоєння випуску продукції і максимально продовжити тривалість її конкурентоспроможного виробництва за рахунок використання новітніх прогресивних технологій.

Навчальні завдання

 

Підприємство з структурою, показаною на рис. 3.3, має намір розпочати виробництво продукції групи Б (предметів споживання).

Власники підприємства мають намір виробляти письмове приладдя для елітних споживачів. В зв’язку з цим відділу маркетингу поставлено завдання визначити прогресивні технології виготовлення письмового приладдя, що користується попитом. У якості виробу передбачається письмові ручки (згідно класифікатора):

- перові з балонами для чорнил (МКВ-В43К 5/00);

- кулькові (МКВ-В43К 7/00);

- з пишучим вістрям, відмінним за будовою від пера та кульки (МКВ-В43К 8/00).

У назві виробів:

В – розділ;

В43 – клас;

В43К – підклас;

5/00 – рубрики підкласу.

 

Завдання:

1. Вибрати напрямок розробки.

2. Оцінити прогресивність тенденції розвитку за коефіцієнтом динамічності, виходячи з даних патентного пошуку (табл. 3.1).

 

Рис. 3.3. Структура підприємства.

 

Таблиця 3.1
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных