Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Тема 10. Облік основних засобів
Зміст заняття

1. Завдання бухгалтерського обліку основних засобів

2. Класифікація основних засобів.

3. Методологія оцінки та переоцінки основних засобів.

4. Знос (амортизація) основних засобів.

5. Інвентаризація та документальне оформлення обліку основних засобів.

Мета заняття –ознайомитися з основними засадами обліку основних засобів на підприємстві, способами їх оцінки, переоцінки. Розглянути методи нарахування амортизації, методику проведення інвентаризації на підприємстві.

 

Запитання для контролю знань:

1. Назвіть основні завдання обліку основних засобів.

2. Що таке основні засоби підприємства?

3. Класифікація основних засобів.

4. На яких рахунках здійснюється облік основних засобів?

5. Як здійснюється оцінка основних засобів?

6. Назвіть види вартості основних засобів відповідно до П(С)БО 7.

7. Як здійснюється переоцінка основних засобів?

8. Що таке знос і амортизація основних засобів?

9. Які методи нарахування амортизації Вам відомі, охарактеризуйте їх.

10. Способи вибуття основних засобів.

11. Як здійснюється інвентаризація основних засобів?

12. Особливості відображення основних засобів в бухгалтерському обліку підприємства.

 

Завдання 10.1.

Для покращання умов праці ВАТ ”Вітас” вирішило встановити кондиціонер. Вартість обладнання становить 2400 грн. (в тому числі ПДВ), вартість встановлення  480 грн. (в тому числі ПДВ), транспортні витрати  60 грн. (в тому числі ПДВ). Після встановлення кондиціонер введено в дію. Відобразити операції в бухгалтерському обліку та заповнити первинні документи.

 

Завдання 10.2.

Підприємство придбало за грошові кошти верстат, який був раніше в експлуатації. Купівельна вартість верстата 35000 грн., в тому числі ПДВ. Витрати на доставку – 290 грн., в тому числі ПДВ. За даними постачальника, первісна вартість об’єкта – 42000 грн., знос – 6000 грн. Об’єкт зараховано на баланс підприємства.

Скласти акт приймання-передачі та здійснити бухгалтерські записи за операціями в постачальника та покупця.

Завдання 10.3.

Товариство з обмеженою відповідальністю придбало за гро­шові кошти об'єкти невиробничих основних засобів. Купівель­на вартість об'єктів — 12 000 грн., у тому числі ПДВ. Витрати на доставку — 540 грн, у тому числі ПДВ. Нараховано заробіт­ну плату робітникам за монтажні роботи в сумі 870 грн. Обчис­лити суму витрат на соціальні заходи. Об'єкти зараховано на баланс підприємства.

Скласти бухгалтерські записи за операціями, зробити не­обхідні розрахунки.

 

Завдання 10.4.

У підзвітному періоді підприємство придбало 10 калькуля­торів вартістю 564 грн., у тому числі ПДВ, з них шість кальку­ляторів передано зі складу в бухгалтерію. Обрати метод нарахування амортизації цих об'єктів, скла­сти бухгалтерські записи за операціями.

 

Завдання 10.5.

Державне підприємство безоплатно отримало в експлуатацію верстат. В акті приймання-передачі об'єкта зазначено, що пер­вісна вартість його становить 18000 грн., знос — 6000 грн., витра­ти на доставку — 360 грн., у тому числі ПДВ.

Скласти бухгалтерські записи за операціями в постачальни­ка та покупця.

 

Завдання 10.6.

Підприємство недержавної форми власності продало легко­вий автомобіль. Вартість продажу — 45 250 грн., у тому числі — ПДВ, первісна вартість — 45 000 грн., знос — 6500 грн.

Заповнити накладну і податкову накладну і скласти бухгалтерські записи за операціями в постачальни­ка та покупця.

 

Завдання 10.7.

На балансі підприємства числиться об'єкт основних засобів. Прийнято рішення про його ліквідацію у зв'язку з моральним зносом. Первісна вартість об'єкта — 5700 грн., знос — 485 грн. (справжня вартість об'єкта встановлена в розмірі ціни можли­вої його реалізації — 2850 грн.).

Витрати з ліквідації становлять 165 грн., вартість запасів, що отримані від ліквідації, — 120 грн.

Заповнити акт на списання, визначити фінансовий результат від ліквідації об'єкта та здійснити бухгалтерські записи зі списання основного засобу.

 

Теми рефератів;

1. Сутність, класифікація та оцінка основних засобів

2. Характеристика рахунків з обліку основних засобів

3. Первинне документування обліку основних засобів

Література

1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 ''Основні засоби''. Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 р. №92.

2. Інструкція “Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій”. Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р.№ 291, зі змінами і доповненнями

3. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 №291, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21.12.1999р. за 892/4185, зі змінами і доповненнями.

4. Податковий кодекс України.

5. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік: Підручник. – Київ: Вид-во „Центр навчальної літератури”, 2011. – 670 с.

6.Бухгалтерський облік в Україні: Навчальний посібник/Хом’як Р.Л., Лемышовський В.І., Воськало В.І., Мохняк В.С. – львів: Бух.центр «Ажур»; 2010. – 440 с.

7.Бухгалтерський облік: Навч.пос./за заг.ред. Вариги Ю.А. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 396 с.

Тести

1. За якою вартістю основні засоби відображаються в балансі:

а) залишковою;

б) первісною;

в) переоціненою

2. Відповідно до Положень бухгалтерського обліку, необоротні активи — це:

а) активи, призначені для використання у процесі виробництва;

б) активи, призначені для використання протягом періоду, що перевищує 12 місяців;

в) всі активи, що не є оборотними;

г) активи призначені для продажу.

3. Вартість об’єкта основних засобів, за якою він може бути обміняний в операції між обізнаними, незалежними сторонами – це:

а) первісна вартість;

б) залишкова вартість;

в) справедлива вартість

4. Всі витрати на придбання основних засобів відображаються на рахунку:

а) 10 „ Основні засоби”;

б) 15 „ Капітальні інвестиції”

в) 63 „ Розрахунки з постачальниками”

5. Не належать до основних засобів:

а) будівлі, споруди;

б) грошові кошти;

в) автотранспорт;

г) меблі.

6. Які активи є оборотними:

а) виробничі запаси;

б) нематеріальні активи;

в) довгострокова дебіторська заборгованість

7. Вартість основних засобів, яка амортизується – це:

а) первісна вартість;

б) залишкова;

в) первісна мінус ліквідаційна вартість

8. До основних засобів відносяться:

а) об'єкти, що використовуються в процесі виробництва, а також для цілей управління протягом періоду менше, ніж 1 рік незалежно від їх вартості;

б) активи, які утримуються для споживанні під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, а також управління підприємством більше року і вартістю більше 1000 грн;

в) матеріальні активи, якими підприємство володіє з метою використання їх в процесі виробництва або постачання товарів і послуг, надання в оренду іншим особам або для цілей управління та які, як очікується, будуть використовуватись протягом більш одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік) та вартістю більше 2000 грн..

9. Сума, яку підприємство очікує отримати за актив після закінчення строку його корисного використання за вирахуванням витрат, пов'язаних з його ліквідацією, називається:

а) чистою вартістю реалізації;

б) ліквідаційною вартістю;

в) відновлюваною вартістю;

10. Аналітичний облік основних засобів ведеться:

а) окремо щодо кожного об'єкту;

б) згідно груп, на які класифікуються основні засоби для цілей бухгалтерського обліку;

в) відповідно до місць знаходження основних засобів на підприємстві.

11 Для ведення обліку основних засобів призначено рахунки:

а) 10; 11; 13; 15;

б) 10; 40; 45; 12; 13;

в) 10; 13; 79

12. Нарахування амортизації на основні засоби виробничого призначення здійснюється:

а) по дебету рахунка 13 і кредиту рахунка 23;

б) по кредиту рахунка 10;

в) по дебету рахунка 23 і кредиту рахунка 13.

 
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных