Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


РОЗДІЛ 3. ЕЛЕКТРОННА МЕДИЧНА АПАРАТУРА
 

"У міру поглиблення наших знань з біології ми зіткнемося з тим, що різниця між біоло­гією і електронікою буде все більше стира­тись".

Фрімен Дайсон

 

Електронна медична апаратура - один з основних роз­ділів дисципліни "Біофізика, інформатика і медична апара­тура". Значення глибоких знань і практичних навичок, які повинні мати випускники вищих медичних навчальних зак­ладів в області використання сучасної медичної апаратури для охорони здоров'я, важко переоцінити.

Нині в Україні склалося достатньо складне положення з підготовкою лікарів, які є спеціалістами в області викорис­тання сучасної електронної медичної техніки для діагнос­тики та терапії. Вищі медичні навчальні заклади практично не готують таких спеціалістів. У навчальних планах немає спеціальної дисципліни з сучасної медичної техніки. По суті тільки в цьому порівняно невеликому розділі курсу "Біофізика, інформатика і медична апаратура" студенти знайомляться з принципами роботи медапаратури. Та ще низка питань стосовно медапаратури викладаються в таких дисциплінах, як "Факультетська терапія з фізіотерапією", "Променева діагностика і променева терапія", "Радіаційна медицина" і в спецкурсах на вибір в субординатурі "Радіо­логія", "Клінічна лабораторна діагностика" та в деяких ін­ших.

Разом з тим необхідність в таких спеціалістах існує. Доцільність поглибленої підготовки студентів-медиків в об­ласті сучасної медичної апаратури випливає з таких факто­рів:

1. Кількість спеціалістів, діяльність яких пов'язана з медапаратурою і які працюють в медичних лікувальних закладах в розвинутих країнах, становить приблизно 20-30% від загального числа медичних робітників. У нас ця цифра значно менша.

2. Швидко зростає кількість і якість сучасних медичних приладів, які використовуються при діагностиці, лікуванні та профілактиці різних захворювань. Прикро, але випускни­ки вищих медичних навчальних закладів України ще слабко уявляють собі можливості і напрямки використання сучас­них електронних медичних апаратів і систем.

3. Зростає увага різних закордонних і вітчизняних, ко­мерційних і некомерційних організацій до діяльності, по­в'язаної з використанням сучасної медичної техніки. Ве­лика увага приділяється проблемам медичної техніки (біомедичної інженерії) вченими в різних країнах. Про це гово­рить принаймні той факт, що існує Всесвітня федерація медичної і біологічної інженерії, яка кожного року прово­дить міжнародні симпозіуми, а раз на три роки - Всесвітні конгреси з медичної фізики і біомедичної інженерії. Влітку 2000 року відбудеться вже IX подібний конгрес.

У Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця спільно з іншими провідними вузами України (Національним технічним університетом України "Київський політехнічний інститут", Київським університе­том імені Тараса Шевченка, Київським міжнародним уні­верситетом цивільної авіації та іншими) розпочата велика і складна робота, яка має за свою кінцеву мету підняти рі­вень використання сучасної медичної техніки для охорони здоров'я населення України, а саме:

- забезпечити поглиблену підготовку лікарів в області використання сучасної медапаратури для діагностики, про­філактики і лікування різних захворювань;

- забезпечити поглиблену підготовку спеціалістів з ви­щою інженерно-технічною й університетською освітою в області проектування, експлуатації і ремонту сучасної мед­апаратури.

У даному розділі містяться короткі теоретичні відомос­ті про медичну апаратуру (класифікація медапаратури, техніка безпеки при роботі з нею, технічні характеристики медапаратури, питання взаємодії фізичних полів з біооб'єк­тами), методичні розробки лабораторних робіт з циклу "Електронна медична апаратура", перелік контрольних пи­тань і завдань для самостійної роботи студентів.

3.1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЕЛЕКТРОННУ МЕ­ДИЧНУ АПАРАТУРУ (ЕМА)

Медична електроніка - галузь науки і техніки, яка ви­користовує електроніку, її принципи, методи і прилади для розв'язання медичних задач.

 


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2023 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных