Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Дати визначення осадовим породам
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Відповідь: осадові породи – це осадок, який в умовах верхньої частини земної кори пройшов стадію діагенезу і утворив геологічне тіло.

10.Перерахувати провідні типи реакцій хімічного вивітрювання

Відповідь: провідними реакціями хімічного вивітрювання є: а) вилуговування; б) окислення; в) гідратація; а також гідроліз материнських мінералів під впливом води, карбонатизація тощо.

11. Яка солоність води характерна для Чорного моря?

Відповідь: Чорне море: тільки верхні шари (до 100-200 м) води насичені киснем (солоність 18...22‰, за рахунок розбавлення прісною річковою водою), а з глибини 200 м до дна (до 2000м) вода має солоність близько 35‰ (поступає з Середземного моря) і насичена сірководнем. Ці горизонти не змішуються між собою.

12.В чому відмінність елювію від інших осадків?

Відповідь: не в усіх осадках та осадових породах мінеральні складові обов’язково проходять стадію міграції та осадження. Наприклад, елювій чи кори вивітрювання, які є продуктами екзогенної діяльності і не перетерпіли процесу переносу, а залишилися на місці вивітрювання, також є осадовими породами.

13. Склад продуктів фізичного вивітрювання

Відповідь: фізичне вивітрювання – це вивітрювання, при якому породи механічно роздрібнюються, але хімічний склад їх не змінюється; фізичне вивітрювання призводить до дезінтеграції порід, їх розпаду на окремі уламки різноманітного розміру від значних брил до щебеню, піску і дрібного пилу включно.

14. Який мінеральний склад аутигенних осадків характерний для басейнів з нормальною солоністю?

Відовідь: в басейнах з нормальною солоністю можуть накопичуватися кальцит, глауконіт, фосфат.

15. Які чинники сприяють розвитку науки про осадові породи?

Відповідь: Починаючи з 30-х років XX сторіччя відбувається швидкий ріст гірничодобувної промисловості (особливо вугільної, нафтової і газової), збільшення видобутку осадових корисних копалин (залізні руди, боксити, солі, фосфорити), зростання виробництва цементу й інших будівельних матеріалів, що вимагало від геологів розробки відповідних концепцій в області теорії осадкоутворення і методів вивчення осадових порід. Це обумовило не тільки бурхливий розвиток петрографії осадових порід, але й формування нової дисципліни - літології.

16.Головні чинники фізичного та хімічного вивітрювання

Відповідь: головними чинниками фізичного вивітрювання є зміна температури та руйнівна діяльність води, льоду та вітру. В ряді випадків фіксується певний вплив тектонічних рухів. Зміна температури (добова і сезонна):1)в породах, що - то нагріваються сонцем, то охолоджуються, повільно, але неминуче йде процес руйнування зв'язків в агрегатах мінеральних зерен. У результаті породи починають тріскатися, розпадатися на окремі уламки.2) При замерзанні води (оскільки вона при замерзанні збільшує свій обсяг приблизно на 9%) в тріщинках, порах і пустотах гірських порід кристали льоду розклинюють, розривають породи. Такий самий розклинюючий вплив на породи може бути наслідком росту (переважно в умовах арідного клімату) в тріщинах кристалів розчинних з'єднань (кальцит, гіпс тощо). Тектонічні рухи: відбувається механічне дроблення порід при згинанні шарів, утворенні складок, різного роду розривних порушеннях (наприклад, тектонічні брекчії). Ударна дія води (абразія): хвилі морського прибою інтенсивно руйнують берегові породи. Ударна дія вітру (коразія): вітер, що несе частки піску, активно руйнує масиви гірських порід. Ерозійна діяльність льоду (екзарація): гірські породи дробляться під впливом пересування льодовиків.

Головними агентами хімічного вивітрювання є: підвищена температура, вода, розчинений у воді кисень, вільна вуглекислота, інші кислоти (гумінова, сірчана, азотна тощо). Підвищення температури реакцій на 10°С прискорює їх проходження у 2-2,5 раза.
Найважливішими факторами цього процесу є: розчинення у воді мінеральних сполук, їх гідроліз, окиснення – відновлення, карбонізація; коагуляція тощо. Вода – універсальний розчинник на планеті. Розчинення мінералів водою прискорюється з підвищенням температури й насиченням її вуглекислим газом, який підкислює середовище. За таких умов хімічне вивітрювання відбувається значно швидше.

17.Що таке мулова лінія? На якій глибині вона фіксується у Чорному морі?

Відповідь: в западинах дна заток та архіпелагів можуть, серед піщано-алевритових, накопичуватись і глинисті осадки. Рівень максимальної глибини взмучування осадку хвилями одержав назву “мулової лінії”. Глибина, на якій вона фіксується в Чорному морі - 30 м.

18. Назвіть основні наукові напрямки літології.

Відповідь: на сучасному етапі виділяється 6 основних напрямків розвитку літології, як науки [за Логвиненко]: 1) теригенно-мінералогічний, завданням якого є вивчення уламкових мінералів осадових порід для кореляції осадових товщ, визначення джерел знесення речовини, а також для палеогеографічних реконструкцій; 2) аутигенно-мінералогічний, який займається вивченням парагенезисів мінералів середовища осадкоутворення з метою відновлення умов формування та зміни осадків; 3) геохімічний, який вивчає умови накопичення та міграції хімічних елементів та їх комплексів в різних осадках та породах у зв'язку з різними геологічними, фізичними та хімічними факторами; 4) фаціально-формаційний, який на підставі детального вивчення осадових порід дозволяє визначити умови, фізико-географічну обстановку її формування, а визначивши їх парагенезис у розрізах - геологічну історію місцевості; 5) седиментологічний (вивчення сучасних осадків), який дозволяє встановити відповідність між параметрами середовища осаконакопичення і характерними особливостями осадків, що дозволяє робити висновки щодо умов формування осадових порід які мають подібний склад, структуру і текстуру; 6) екологічний, завданням якого є визначення стійкості геологічного середовища до антропогенного тиску, а також вивчення впливу техногенезу на утворення та існування осадків та осадових порід.

19.При яких рН розчинів можуть переноситися гідроооксиди алюмінію у розчиненому стані?

Відповідь: виніс гідроокислів алюмінію у вигляді справжніх розчинів із зони хімічного вивітрювання материнських порід практично не може реалізуватися, тому що води, які промивають зону вивітрювання (дощові, річкові і грунтові), мають pH=6-8.

20.Який характер уламкового матеріалу притаманний осадкам передгір'я?

Відповідь: серед осадків переважають делювіальні, пролювіальні та алювіальні типи. Близькість джерел уламкової речовини визначає грубий, погано окатаний характер уламкового матеріалу. Спостерігається закономірний паралельно-зональний розподіл гранулометричних фракцій осадків від псефітових до дрібноуламкових.

21. Назвіть агенти переносу продуктів вивітрювання

Відповідь: головними агентами хімічного вивітрювання є: підвищена температура, вода, розчинений у воді кисень, вільна вуглекислота, інші кислоти (гумінова, сірчана, азотна тощо). Фізичне вивітрювання: крупні уламки можуть накопичуватись на схилах і в пониженнях рельєфу. Дрібніші ж, попадаючи в річкові потоки або підхоплені вітром, переносяться іноді на сотні і тисячі кілометрів від зони руйнації материнської породи.

22.Що таке літораль?

Відповідь: літораль – це область, що охоплює пульсуючу межу між сушею та морем, яка періодично осушується та затоплюється.

23. Які тиски та температури характерні для зони катагенезу

Відповідь: процеси катагенезу відбуваються при підвищенних те­мпературах (від 30-50 до 150-200 оС) та тисках (від 10 до 120-200 МПа) в присутності підземних мінералізованих вод та грунтових розчинів.

24. У якому стані відмічається найпотужніший масоперенос осадової речовини у сучасних Річках?

25.Які осадки характерні для зони літоралі?

Відповідь: осадки відрізняються значною строкатістю та швидкою змінністю на невеликих відстанях. Як правило поблизу крутих берегів зустрічаються грубоуламкові утворення, а поблизу більш пологих – піски та алеврити. Осадки літоральної зони характеризуються: косою шаруватістю; наявністю жолобів розмиву; слідами повзаючих та риючих організмів; хвилеприбійними знаками; тріщинами висихання осадків; слідами дощових крапель тощо.

26. Які тиски та температури характерні для зони діагенезу.

27.Чим відрізняється епігенез від діагенезу

Відповідь: катагенез є безпосереднім продовженням діагенезу. Його ключовою відмінністю є суттєво неорганічний характер процесів, що відбуваються (практично повністю домінують фізико-механічні та фізико-хімічні). Вплив живої речовини, зокрема бактерій, який на етапі діагенезу є одним з провідних чинників перетворення речовини, під час катагенезу практично відсутній. Істотна різниця полягає лише в тім, що під час формування осадочних порід процеси направлені на досягнення рів­новаги в середовищі де накопичувався осадок, тоді як під час катагенезу - з оточуючим середо­вищем, в якому осадочна порода перебуває після свого утворення. Саме тому, на етапі катагенезу можуть продовжуватися ті ж процеси, що почалися на попередній стадії.

28. Перерахувати чинники осадкоутворення в крайовій частині моря.

Відповідь: в цій зоні діють і впливають на осадкоутворення чинники, що є діючими на суші і які контролюють осадконакопичення в морі. Це: клімат; солоність; рельєф суші, що прилягає до моря, і кількість уламкового матеріалу, що надходить із неї.

29. Головні чинники осідання різних типів осадків.

30. За якими особливостями можна визначити осадки неритової області?

Відповідь: в осадках переважає аутигенна компонента, можуть утворюватись оолітові залізні руди, а на глибших ділянках - фосфатні осадки та глауконіт. Для осадків неритової області характерна коса, хвиляста та лінзовидна шаруватість, і лише поблизу нижньої межі області з’являється горизонтальна шаруватість. Головна риса розподілу осадків – витриманість за простиранням та закономірна зміна в перпендикулярному до берега моря напрямку. Кількість осадочного матеріалу, який поступає в неритову область, і швидкість накопичення осадків дуже значні.

31. Які температури та тиск характерні для зони осадкоутворення

Відповідь: тиск в зоні осадкоутворення близький до 0,1 МПа. Він, щоправда, може ко­ливатись у значних межах від 100 МПа в абісальних зонах океанів (вплив гідростатичного наван­таження) до сотих долей МПа в високогір’ях. В зоні осадкоутворення на поверхні Землі вона змінюється від –88°C до +80°C. Температурні коливання активно вплива­ють на процеси утворення осадку. Там де зміни проходять швидко та в широких межах, там про­цеси осадкоутворення проходять дуже активно.

32. Як змінюється пористість пісковиків при діагенезі за рахунок тільки ущільнення?

Відповідь: пісковик, підданий тиску, що відповідає глибинам приблизно до 2-2,5 км, зменшує свою пористість лише на 1%.

33. У якій області найпоширенішим типом відкладів є турбідити?

Відповідь: в батіальній області (від батіс – глибокий) розповсюджується в межах глибин від 200 м до 2…3 км і відповідає континентальному схилу. В цій області виникають турбідитні потоки, які переносять більш грубозернисті осадки в глибоководні частини морського басейну. Осадження турбідитів призводить до утворення градаційної шаруватості.

34. Перелічіть найважливіші корисні копалини які мають осадове походження.

Відповідь: осадові утворюються в процесі осадонакопичення на дні морів і континентальних водоймищ, що формує поклади вугілля, горючих сланців, нафти, горючого газу, солей, фосфоритів, руд заліза, марганцю, бокситів, урану, міді, а також будівельних матеріалів (гравій, пісок, глина, вапняк, цементна сировина).

35. Які типи хімічних реакцій притаманні процесу діагенезу?

Відповідь: окислення, відновлення, обмін, поглинання,Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2022 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных