Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


СИСТЕМА ВРЕМЕН ИНДИКАТИВА
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

(итог)

1. Ad gallīnam aegrotam vulpes accessit eamque interrogavit: «Ecquid vales?» Huic illa: «Satis», inquit, «valeo; sed si tu discessĕris, multo melius me habēbo».

2. Alexander, Philippi, regis Macedŏnum, filius, benevolentiam amicorum

donis sibi conciliare studebat. Quod ubi Philippus animadvertit, eum his fere verbis

vituperavit: «Num ii tibi fidēles erunt, quos pecuniā conciliavĕris?». Amor non auro,

sed virtute comparatur.

3. Homo quidam servum genĕre Lacedaemonium interrogavit:«Probusne eris, si te emĕro?». At ille: «Etiam si non emĕris».

4. Notum est illud Ovidii:

«Dónec erís felíx, multós numerábis amícos;

Témpora sí fuerínt núbila, sólus erís».

5. Calchas sacerdos Graecis in Troiam navigantibus: «Non solventur naves», inquit, «priusquam Agamemnŏnis filia immolata erit».

6. Cárpite flórem,

Quí, nisi cárptus erít, túrpiter ípse cadét. (Ov.)

1. Кто не вспашет поля, тот напрасно будет ожидать плодов.—2. Чему (асc.) не научишься в молодости (= молодой), тому с трудом выучишься в старости (== старик).—3. Кто хорошо будет повиноваться, со временем (olim) неплохо будет приказывать.—4. Если не сохранишь малого, потеряешь большее.

§ 22.

PARTICIPIA

CONIUGATI0 PERlPHRASTĬCA ACTĪVA И PASSĪVA DATĪVUS AUCTŌRIS

 

A.

1. Quídquid id ést, timeó Danaós et dóna feréntes. (Verg.)

2. Ílle mi par ésse deó vidétur,

Ílle, sí fas ést, superáre dívos,

Quí sedéns advérsus, idéntidém te

Spéctat et áudit

Dúlce rídentém... (Cat.)

3. Quóque magís tegitúr, tectús magis aéstuat ígnis. (Ov.)

4. Nítimur ín vetitúm sempér cupimúsque negáta. (Ov.)

5. Úna salús victís—nullám speráre salútem. (Verg.)

 

B.

6. Omnibus discendum est. Mihi iam ante discendum erat. Mox tibi discendum

erit.—7. Imperatōri imperandum est, militibus parendum.—8. Bonus liber non semel

legendus, est.—9. Non multi libri legendi sunt, sed boni.—10. Patria nobis amanda et

defendenda est.—11. Cato censuit Carthagĭnem esse delendam.—12. De gustĭbus non

est disputandum.—13. Apes, cum iam evolatūrae sunt, consŏnant vehementer. (Varro)—

14. Cum his communĭca, qui te meliōrem factūri sunt. (Sen.)

15. Nunc ést bibéndum, núnc pede líberó

Pulsánda téllus. (Hor.)1

 

1. Если вы хотите видеть свои дома, родителей, жен и детей, вам нужно смело вступить в бой (pugno, 1).—2. Нужно выслушать и другую сторону.—3. Поэма — говорящая картина, а картина — говорящая поэма.—4. В войске Ганнибала было много прирученных слонов.—5. Угнетенные народы борются за свое освобождение.

1 Из оды Горация, написанной по случаю победы Октавиана над Антонием при Акциуме в 31 г. до н. э.

§ 23.

ABLATĪVUS ABSOLŪTUS

1. Reluctante naturā arduus labor est.—2. Latrante uno, latrat statim et alter canis.—3. Aliēnos agros irrĭgas tuis sitientibus.—4. Verĕ appropinquante aves advŏlant.—5. Troiā deletā Aenēas in Italiam vēnit.—6. Militibus poscentibus et studio pugnae ardentibus Caesar signum tubā dedit.—7. Graeci advenientibus Persis Thermopylas occupaverunt, sed semĭtā Persis a proditōre monstratā omnes, praeter Lacedaemonios, recesserunt.—8. Fama est philosŏphum Pythagŏram Tarquinio Superbo regnante in Italiam venisse.—9. Hostibus devictis milites nostri triumphabunt.—10. Docente naturā multae artes ab hominibus repertae sunt.—11. Verres sumptā pecuniā latrōnes dimisit.—12. Caesăre necāto triumvĭri rempublicam obtinuerunt.—13. Xerxes copiis Hellespontum traductis Athenas contendit.—14. Cyrus Asiā subactā cum Scythis bellavit.— 15. Consŭles Romāni duodĕcim lictorĭbus antecedentĭbus in publĭcum procedēbant.—16. Natūra effert anĭmi motus interprĕte linguā.—17. Mutāto nomĭne de te fabŭla narrātur.—18. Bello Helvetiōrum confecto totīus fere Galliae legāti princĭpes civitātum ad Caesărem gratulātum convenērunt.—19. Germanĭco bello confecto multis de causis Caesar statuit sibi Rhenum esse transeundum.

20. Lésbia mí, praesénte viró, mala plúrima dícit;

Haéc illí fatuó máxima laétitiá (e)st. (Cat.)

 

1. После изгнания царей в Риме избирались консулы.—2. В то время как греки огнем и мечом опустошали Трою, Эней спас своего отца из пламени.—3. Когда Аристид был изгнан из Афин, персы напали на греков.—4. При приближении персов лакедемоняне заняли Фермопилы.—5. Воины верили, что под предводительством Цезаря они всегда победят.

 

ROMA A GALLIS EXPUGNATUR

 

Anno CCCXC Galli exercitu Romano ad Alliam flumen profligato ad urbem Romam contenderunt. Ubi Romam fama venit exercitum fusum fugatumque esse, omnes fere Romani, qui in urbe erant, fugae se mandaverunt. Pauci tamen iuvĕnes cum Manlio, viro fortissimo, in arcem Capitoliumque, quo frumentum et arma comportaverant, ascenderunt. Senatores vero in ipsa urbe manere statuerunt et ibi adventum Gallorum obstinato ad mortem animo exspectaverunt. Hi, omnibus insignibus suis indūti, in foro in sellis eburneis sederunt. Intĕrim Galli nec portis urbis clausis, nec stationibus pro muris et portis disposĭtis in urbem intraverunt. Ubi senatores illos immobĭles in sellis sedēre viderunt, unus ex Gallis barbam senatoris cuiusdam manu tetĭgit et statim ab eo scipiōne eburneo afflictus est. Tum vero Galli irā incensi omnes senatores trucidaverunt, urbem ipsam concremaverunt.

Senatoribus trucidatis urbeque concrematā, in arcem, quae saxis praeruptis et muris firmis munita erat, invadĕre constituerunt, sed diu frustra eam oppugnaverunt. Tandem noctu sublevantes invĭcem et trahentes alii alios magno silentio in summum saxum ascenderunt et non solum custōdes disposĭtos fefellerunt, sed ne canes quidem, qui attente strepĭtum nocturnum animadvertĕre solent, excitaverunt. Ansĕres vero non fefellerunt, quibus Romani in magna inopia cibi abstinuerant, quia hae aves Iunōni sacrae erant.

Clangōre eorum alarumque crepĭtu ex somno excitatus est Manlius, qui ceteros ad arma vocavit et eum Gallum, qui iam in summum collem ascenderat, necavit ceterosque Gallos, qui post eum ascenderant, facile de saxo deturbavit. Ita Capitolium Romanum ab anseribus servatum est.

Paulo post dictator Camillus Romanis in arce obsessis cum exercitu auxilio vēnit et victoriā a Gallis reportatā patriam maximo periculo liberavit. Ob tanta in patriam merita Camillus a civibus pater patriae alterque urbis condĭtor appellatus est.

§ 24.

ГЛАГОЛЫ СЛОЖНЫЕ С ESSE (ВКЛЮЧАЯ POSSE) ACCUSATĪVUS EXTENSIŌNIS

1. In tria tempora tempus dividĭtur: quod fuit, quod est, quod futūrum est.—2, Ubi rerum testimonia adsunt, quid verbis opus est?—3. Ades amīcis, amici tibi adĕrunt.—4. Nobĭles Romanorum adulescentes saepe cum patribus in Foro et in iudiciis affuērunt, ubi clarissimos oratores audiverunt.—5. Vetus Roma a mari circiter sedecim milia passuum abĕrat.—6. Historia antiquissimorum tempŏrum fabulis ornata est, quae longe a veritate absunt.—7. Absentem amīcum vituperare peius est, quam praesentem laudare.—8. Non omnia possŭmus omnes.—9. Ratio et oratio conciliant inter se homines, neque ullā re longius absŭmus a natura ferarum.—10. Vir bonus est, qui patriae nostrae prodesse, hostibus nostris obesse studet.—11. Per risum multum potĕris cognoscere stultum.—12. Hominibus plurĭmum homines et prodesse possunt et obesse.—13. Nemo in sua causa iudex esse potest.—14. Consŭles Romani in bello exercitui praeĕrant.—15. Nemo duōbus domĭnis servire potest.—16. Socrătes parens philosophiae iure dici potest. (Cic.)—17. Equitatui, quem auxilio Caesări Aedui misĕrant, Dumnŏrix praeĕrat.—18. Nullus mortuis sensus supĕrest.—19. Generōsi anĭmi et magnifĭci est iuvare et prodesse.—20. Verum plus uno esse non potest.—21. Hoc intĕrest inter aĕra1 et ventum, quod inter lacum et flu-men.—22. Aristīdes interfuit pugnae navali apud Salamīna1.

23. Félix, quí potuít rerúm cognóscere cáusas. (Verg.)

24. Áut prodésse volúnt aut délectáre poétae

Áut simul ét iucúnd(a) et idónea dícere vítae. (Hor.)

25. Iámqu(e) opus éxegí, quod néc Iovis íra, nec ígnis,

Néc poterít ferrúm nec edáx abolére vetústas. (Ov.)

26. Nón amo té, Sabidí, nec póssum dícere quáre:

Hóc tantúm possúm dícere, nón amo té. (Mart.)

27. Ámissúm non flét, cum sóla (e)st, Géllia pátrem,

Sí quis adést, iussaé prósiliúnt lacrimaé,

Nón lugét quisquís laudári, Géllia, quaérit,

Ílle dolét veré, quí sine téste dolét. (Mart.)

 

1. Мильтиад, который победил персов при Марафоне, был впоследствии обвинен афинянами в измене (gen.), так как не мог завоевать остров Нарос.—2. Воинам, которым не хватает мужества, нисколько не поможет оружие.—3. Письма — это беседа (pl.) с отсутствующими.—4. Во главе друидов стоял один, который имел среди них наибольшее значение (auctorĭtas).—5. Персы не могли покорить Грецию.—6. Нельзя верить сообщениям врагов.

 

VULPES ET UVA

Famé coacta vúlpes alt(a) in vínea

Uv(am) áppetebat súmmis saliens víribus.

Quam tánger(e) ut non pótuit, discedéns ait:

«Nondúm matura (e)st, nól(o) acerbam súmere».

Qui, fácere quae non póssunt, verbis élevant,

Adscríber(e) hoc debébunt exemplúm sibi.

(Phaedrus)

1 Греческая форма accusativus sing.

§ 25.

VERBA DEPONENTIA И SEMIDEPONENTIA ГЛАГОЛЫ III СПРЯЖЕНИЯ НАIO

 

A.

1. Fruĕre vita, dum vivis.—2. Virtūtem gloria sequĭtur.—3. Nemo sine vitiis nascĭtur.—4. Vincĕre scis, Hannibal, victoria uti nescis.—5. .Scythae lacte et melle plerumque vescebantur.—6. Quousque tandem abutēre, Catilīna, patientiā nostrā.—7. Multōrum te ocŭli et aures non sentientem speculabuntur atque custodient.—8. Philippum, Macedŏnum regem, a filio suo gloriā rerum gestārum superātum esse arbitrāmur.—9. Cato pessĭmos civium mores vituperāre solĭtus est.

 

B.

10. Non progrĕdi est regrĕdi.—11. Elephantum ex musca facis. (Proverbium)—12. Qui multum habet, plus cupit.—13. Egredĕre ex Urbe, Catilīna, libĕra rem publĭcam metu, in exsilium proficiscĕre.—14. Indōrum rex breviōra itinĕra equo confĭcit; longior ubi expeditio est, elephanti vehunt currum (Curt.)—15. Multo plus mtellegĭtur, quod ocŭlis vidētur, quam quod aure percipĭtur.—16. Caesar obsidĭbus acceptis primis civitātis atque ipsīus Galbae regis duōbus filiis armisque omnĭbus ex oppĭdo tradĭtis exercĭtum in Bellovăcos ducit.

17. Túrbató meliús capiúntur flúmine písces.

18. Tú nihil ínvitā dicés faciésque Minérvā.

19. Flúmina páuca vidés de mágnis fóntibus órta.

Plúrima cóllectís múltiplicántur aquís.

 

1. Римская конница преследовала войско неприятелей.—2. В Галлии в качестве переводчиков Цезарь использовал знатных галлов.—3. Ганнибал обещал, что в скором времени Капуя будет столицей Италии.—4. Цезарь захватил в Галлии много городов.—5. Гораций говорит, что в битве при Филиппах он постыдно бросил щит и бежал.—6. Римские солдаты разграбили захваченный ими город галлов.—7. Взяв Фермопилы, Ксеркс направился к Афинам и взял город, не встретив сопротивления (=причем никто не сопротивлялся).—8. С приближением старости силы тела ослабевают.—9. Победив персов и покорив многие народы Азии, Александр отправился в Вавилон, где и умер в 323 г.

 

DE TYRIŌRUM ORIGĬNE

Tyriōrum gens orta est a Phoenicĭbus, qui, terrae motu vexāti, reliquērunt patriae solum et incoluērunt primo Assyrium stagnum, mox litus mari proxĭmum. Ibi condidērunt urbem, quam a piscium ubertāte Sidōna appellavērunt: nam piscem Phoenīces «sidon» vocant. Post multos deinde annos, a rege Ascaloniōrum expugnāti, navĭbus appulsi, Tyrum urbem ante annum Troiānae cladis condidērunt. Ibi Persārum bellis diu varieque fatigāti, victōres quidem fuēre; sed a servis suis, multitudĭne abundantĭbus, supplicia maxĭma perpessi sunt. Qui postquam conspiratiōnem fecērunt, omnem libĕrum popŭlum cum domĭnis interficiunt et civitāte potiuntur. (По Юстину.)

 

DE REBUS AB HANNIBĂLE IN ITALIA QESTIS

Hannĭbal, postquam civitātem Saguntinōrum, sociōrum populi Romani, vi expugnāvit, tres exercĭtus maxĭmos comparāre consilium cepit. Ex his unum in Afrĭcam misit, altĕrum cum Hasdrubăle fratre in Hispania relīquit, tertium in Italiam secum duxit. Saltum Pyrenaeum transgressus est; quacumque iter fecit, cum omnĭbus incŏlis conflixit et omnes superāvit. Ad Alpes posteaquam vēnit, quae Italiam a Gallia seiungunt, Alpĭcos conantes prohibēre transĭtu concīdit, loca patefēcit, itinĕra muniit. Ităque elephanti, quos secum habēbat, progrĕdi potuērunt, quā antea unus homo inermis vix potĕrat repĕre. Нāс copias traduxit in Italiamque pervēnit.

Congressus est apud Rhodănum cum P. Cornelio Scipiōne consŭle eumque pepŭlit. Cum hoc eōdem Clastidii apud Padum decernit iterumque in fugam eum coniēcit. Tertio idem Scipio cum collēga Tiberio Longo apud Trebiam adversus eum vēnit. Cum his manum conseruit utrosque profligavit. Inde per Ligŭres Apennīnum transgressus, Etruriam petit. Hoc in itinĕre gravi oculorum morbo affectus, postea nunquam dextro aeque bene usus est. Quamquam ea valetudine etiam tum premebatur lecticāque ferebatur, C. Flaminium consŭlem apud Trasumēnum cum exercĭtu insidiis circumventum occīdit.

Hinc in Apuliam pervēnit. Ibi obviam ei venerunt duo consŭles C. Terentius et L. Aemilius Paulus. Utriusque exercĭtus uno proelio (ad Cannas) fugavit, Paulum consŭlem occīdit et aliquot praeterea consulāres...

Longum est omnia enumerare proelia. Quare hoc unum satis erit dictum: quamdiu in Italia fuit, nemo ei in acie restĭtit, nemo adversus eum post Cannensem pugnam in campo castra posuit. (По К. Непоту.)

 

Postquam Romani ad Cannas devicti sunt, Mahărbal, qui equitatui Poenorum praeĕrat, Hannibălem Romanos persĕqui et urbem ipsam aggrĕdi hortatus est: «Die quinto», inquit, «victor in Capitolio epulabĕris. Sequĕre, cum equĭte praecedam». Hannibăli nimis laeta res est visa et maior: ne anĭmo quidem eam statim capĕre potuit et alĭquid tempŏris sibi ad deliberandum1 postulavit. Tum Mahărbal: «Non omnia nimīrum eīdem di dedērunt: vincĕre scis, Hannĭbal, victoriā uti nescis». Mora eius diēi saluti urbi atque imperio fuit. (По Т. Ливию.)

 

LUPUS ET AGNUS

Ad rív(um) eundem lúpus et agnus vénerant,

Sití compulsi; súperior stabát lupus

Longéqu(e) inferior ágnus: tunc fauc(e) ímproba

Latr(o) íncitatus iúrgii caus(am) íntulit.

«Cur», ínquit, «turbuléntam fecistí mihi

Aquám bibenti?». Lániger contrá timens:

«Qui póssum, quaeso, fácere, quod quererís, lupe?

A té decurrit ád meos haustús liquor».

Repúlsus ille véritatis víribus:

«Ant(e) hós sex menses mál(e)», ait, «dixistí mihi».

Respóndit agnus: «Équidem natus nón eram».

«Pater hércle tum tuus», ínquit, «maledixít mihi».

Atqu(e) íta correptum lácerat iniustá nece.

Haec própter illos scrípta (e)st homines fábula,

Qui fíctis causis ínnocentes ópprimunt.

(Phaedrus)

APTE DICTUM

Legatis Samiorum, longa oratione auxilium rogantibus, Lacedaemonii responderunt: «Prima oblīti sumus, postrēma non intellexĭmus, quia prima non meminerāmus».

1 ad deliberandum для размышления.Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2022 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных