Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання у чотирибальну та шкалу ECTS
За шкалою ЕСТS За 4-бальною шкалою За шкалою навчального закладу
А Відмінно 90-100
В Добре 82-89
С 74-81
D Задовільно 64-73
E 60-63
FX Незадовільно   35-59
F 1-34

Дипломна робота до захисту не допускається, якщо:

· робота подана науковому керівникові на перевірку або на будь-який подальший етап проходження з порушенням строків, встановлених регламентом;

· робота написана на тему, яка своєчасно не була затверджена наказом по університету;

· дипломна робота виконана не самостійно;

· структура роботи не відповідає вимогам;

· у роботі відсутнє економічне обґрунтування пропонованих заходів;

· робота не переплетена у тверду палітурку, недбало оформлена.

У тих випадках, коли захист дипломної роботи визнаний незадовільним, комісія вирішує, чи може студент подати повторно цю ж роботу після її доопрацювання і усунення недоліків, чи йому необхідно розробляти іншу тему. Повторний захист дипломної роботи дозволяється протягом трьох років після закінчення ВНЗ.

Якщо студент не з'явився на засідання ДЕК для захисту дипломної роботи з неповажних причин, то в протоколі комісії відзначається, що він є не атестованим у зв'язку з неявкою на засідання комісії.

Випускникам, які не захистили дипломну роботу з поважних причин, підтверджених документально, ректор (перший проректор) може продовжити термін навчання у ВНЗ до наступного періоду роботи ДЕК за цим же профілем, але не більше ніж на один рік.

Випускникам, які успішно захистили дипломну роботу, рішенням ДЕК присвоюється відповідна кваліфікація.

 


ДОДАТКИ

 

Додаток А

 

Зразок написання заяви на закріплення теми дипломної роботи

 

 

Завідувачу кафедри

_____________________________

(назва випускової кафедри)

____________________________

(прізвище, ім’я, по батькові завідувача) студента ____ курсу ____________________________

шифр та назва спеціальності (напряму підготовки)

денної (заочної) форми навчання

_____________________________

(прізвище, ім’я, по батькові студента)

 

ЗАЯВА

 

Прошу затвердити тему дипломної роботи «Повна назва дипломної роботи» на здобуття ОКР_________________________

(назва ОКР бакалавра, спеціаліста, магістра)

та призначити науковим керівником ________________________,

(прізвище, ініціали керівника)

______________________ .

(науковий ступінь, вчене звання)

 

_________ ________________

(дата) (підпис)

 


Додаток Б

Зразок оформлення завдання на дипломну роботу

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-9.01

 

Київський університет туризму, економіки і права

Факультет (повна назва факультету)

Кафедра (повна назва випускової кафедри)

Освітньо-кваліфікаційний рівень (бакалавра, спеціаліста, магістра)

 

Напрям підготовки__________________________________________

(шифр і назва)
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных