Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Зразок написання резюме
Київський університет туризму, економіки і права

Факультет (повна назва факультету)

Кафедра (повна назва випускової кафедри)

РЕЗЮМЕ

Студент (ка) _________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

Денна (заочна) форма навчання, спеціальність (напрям підготовки) Х.ХХХХХ «Повна назва спеціальності»

Тема роботи „ГЛОБАЛЬНА РОЛЬ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТИТУТІВ У ПОДОЛАННІ КРИЗОВИХ ЯВИЩ»

Мета роботи- визначити причинно-наслідкові кризові явища у світовій економіці та сформувати систему заходів міжнародних фінансових інститутів для їх подолання.

Для досягнення мети вирішено такі завдання: визначено причинно-наслідкові кризові явища у світовій економіці, розкрито роль основних міжнародних фінансових інститутів у подоланні міжнародної фінансової кризи; розглянуто форми прояву кризи економіки, її сутність та специфіку протікання в умовах світової економіки; теоретично обґрунтовано причини виникнення і прояви кризових явищ в економіці; проаналізовано історичний аспект діяльності міжнародних фінансових інститутів у наданні кредитів у період кризових явищ; виявлено основні шляхи та форми співпраці України з МВФ у сучасних умовах.

Методи дослідження: економіко-математичні, статистичне зведення та групування, аналіз за допомогою узагальнюючих показників, вибіркове спостереження, кореляційно-регресійний аналіз, аналіз рядів динаміки та трендової компоненти, метод експертних оцінок.

Ключові слова.СВІТОВА ЕКОНОМІЧНА КРИЗА; КРЕДИТИ; КРИЗОВІ ЯВИЩА; МІЖНАРОДНІ ФІНАНСОВІ ІНСТИТУТИ; ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ; СВІТОВА ЕКОНОМІКА.

 


Додаток Г

Зразок написання відгуку керівника дипломної роботи

 

ВІДГУК

 

керівника про дипломну роботу на здобуття ОКР (бакалавра, спеціаліста, магістра) студента(ки) № групи, спеціальності Х.ХХХХХХ «Назва спеціальності» факультету (повна назва факультету) Київського університету туризму, економіки і права Павленка Юрія Павловича.

Тема роботи: «Повна назва теми дипломної роботи».

1. Актуальність теми. Дипломна робота є змістовним і комплексним науковим дослідженням, яке присвячено актуальній темі – (коротко, 2-3 реченнями показати актуальність теми).

2. Позитивним у роботі є те, що студент проаналізував розвиток …,

визначив роль України на глобальному….., дослідив перспективи розвитку ….

3. Наявність самостійних розробок. У роботі проаналізовано….., здійснено оцінку…., запропоновано шляхи…, визначено основні тенденції та нові напрями розвитку…. тощо.

4. Практична значущість висновків і рекомендацій. Результати дослідження обумовлюють практичну значущість роботи, що визначається можливістю використання запропонованих механізмів покращання…..

5. Наявність недоліків. Дипломна робота могла би містити більше…(що саме). Але ці побажання не впливають на загальну якість виконаної роботи.

6. Загальна оцінка дипломної роботи Павленка Ю.П. позитивна, відповідає вимогам, що висуваються вищою школою до випускних робіт на освітньо-кваліфікаційному рівні бакалавра (спеціаліста, магістра) зі спеціальності Х.ХХХХХХ «Повна назва спеціальності» і може бути допущена до захисту на засіданні ДЕК.

 

Науковий керівник ____________________________________________

(підпис, ініціали, прізвище, науковий ступінь, вчене звання)

___________________

(дата)

 


Додаток Д

Зразок написання рецензії на дипломну роботу

 

РЕЦЕНЗІЯ

на дипломну роботу на здобуття ОКР (бакалавра, спеціаліста, магістра) студента(ки) № групи, спеціальності Х.ХХХХХХ «Назва спеціальності» факультету (повна назва факультету) Київського університету туризму, економіки і права П.І.Б.

Тема роботи: «Повна назва теми дипломної роботи».

 

1. Актуальність теми. Дипломна робота є самостійним змістовним і комплексним науковим дослідженням, яке присвячено актуальній темі – (коротко, 2-3 реченнями показати актуальність теми). Автор аналізує….,

визначає…, досліджує….

2. Позитивним у роботі є те, що студент(ка) проаналізував(ла) розвиток …, визначила роль України на глобальному….., дослідила перспективи розвитку ….

3. Наявність самостійних розробок. У роботі проаналізовано….., здійснено оцінку…., запропоновано шляхи…, визначено основні тенденції та нові напрями розвитку…. тощо.

4. Практична значущість висновків і рекомендацій. Результати дослідження обумовлюють практичну значущість роботи, що визначається можливістю використання запропонованих механізмів покращання…..

5. Наявність недоліків. Дипломна робота могла би містити більше…(що саме). Але ці побажання не впливають на загальну якість виконаної роботи.

6. Загальна оцінка дипломної роботи.Тема дипломної роботи розкрита, основні положення та висновки достатньо обґрунтовані.

Дипломна робота П.І.Б. студента(ки) «Повна назва роботи» заслуговує позитивної оцінки. Вона може бути рекомендована до захисту відповідно до визначеної процедури.

___________________ _______ ____________________________________

(посада, повна назва установи) (підпис) (ініціали, прізвище, науковий ступінь, вчене звання)

___________________

(дата)

М.П.

 


Додаток Е

Зразок оформлення титульної сторінки дипломної роботи

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-9.02

 

___________________________________________________________________________________________

(повне найменування вищого навчального закладу)

 

___________________________________________________________________________

(повна назва факультету )

 

___________________________________________________________________________

(повна назва кафедри )

 
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных