Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти. на засіданні кафедри фінансового права
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ФІНАНСОВОГО ПРАВА

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

на засіданні кафедри фінансового права

зав. кафедри фінансового права

_________________ Н.Ю. Пришва

«__» вересня 2015 року

РОБОЧА ПРОГРАМА

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ЕМІСІЙНЕ ПРАВО

Для студентів

галузь знань – 0304 «Право»

напрям підготовки – 8.03040201 «Правознавство»

 

КИЇВ – 2015

Робоча програма навчальної дисципліни «Емісійне право»для студентів галузі знань «Право», напряму підготовки «Правознавство».

«____» ______________ 2015 року. – 105 с.

 

 

Розробники: Ковалко Наталія Миколаївна,

кандидат юридичних наук, доцент кафедри фінансового права

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Емісійне право» затверджена на засіданні кафедри фінансового права

 

Протокол № ___ від «_____» ________________ 20___ року

 

Завідувач кафедри фінансового права ____________ Пришва Н.Ю.

«___» __________ 20___ року

 

Схвалено науково - методичною комісією юридичного факультету

 

Протокол №___ від «___» __________ 20___ року

 

Голова науково-методичної комісії _____________ Безклубий І.А.

«___» __________ 20___ року

 

 

Схвалено предметною комісією з економічних та юридичних наук при Науково-методичній раді Університету

 

Протокол №___ від «___» __________ 20___ року

 

Голова предметної комісії _____________ Луцишин З.О.

«___» __________ 20___ року

 

 

© Ковалко Н.М., 2015

ВСТУП

Дисципліна «Емісійне право» є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» галузі знань «Право» з напряму підготовки «Правознавство», спеціальності – «Правознавство».

Дана дисципліна є спецкурсом за спеціальністю «Правознавство», який викладається для студентів 2-го курсу магістратури у 3-му семестрі в обсязі 4 кредитів, у тому числі лекцій – 34 години, семінарських занять – 17 годин, самостійна робота – 93 години. У спецкурсі передбачено 4 змістових модулі та 4 модульні контрольні роботи. Форма підсумкового контролю – іспит у 3-му семестрі.

Метою навчальної дисципліни є отримання теоретичних знань, а також практичних навичок у сфері функціонування грошової системи України.

Завданнями навчальної дисципліни є:

- опанування та засвоєння студентами теоретичних знань щодо основних понять, пов’язаних із функціонуванням грошової системи України;

- формування у студентів практичних навичок, зокрема щодо самостійного вивчення і використання законодавчих актів та спеціальної літератури.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: положення Конституції України, міжнародних актів, законів та підзаконних нормативних актів, у сфері регулювання грошової системи України. Студентам також необхідно знати теоретичні та доктринальні підходи до розуміння основних понять спецкурсу. Студент повинен вміти:орієнтуватися в законодавстві, самостійно формулювати та висловлювати думки при розгляді актуальних питань, вміти застосовувати набуті теоретичні знання при обґрунтуванні своєї позиції під час участі у дискусіях та обговореннях.

Місце дисципліни в структурно-логічній схемі спеціальності:є складовою циклу освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр».

Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти.

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою.

До змістовного модулю 1 (ЗМ1) входять теми 1 – 5, до змістовного модулю 2 (ЗМ2) – теми 6 – 10, до змістовного модулю 3 (ЗМ3) – теми 11 – 13, а до змістовного модулю 4 (ЗМ4) – теми 14 – 16. Обов’язковим для допуску до складання іспиту є набрання студентом за підсумками чотирьох модулів не менше 11 балів.

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий мінімум – 11 балів, обов’язково необхідно відпрацювати пропущені заняття.

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі МКР здійснюються у відповідності до «Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу» від 1 жовтня 2010 року.

Форми поточного контролю:

Усна відповідь: 2 бали;

Доповнення: 1 бал;

Участь у дискусії: 1 бал;

Експрес опитування: 2 бали;

Колоквіум: 2 бали;

Самостійна робота: 2 бали;

Наукове повідомлення: 3 бали;

Наукова доповідь: 5 балів.

Модульний контроль:

4 модульні контрольні роботи (по 1 роботі після завершення вивчення кожного модуля). Проводяться модульні роботи викладачами на семінарських заняттях. Студент може отримати за модульну контрольну роботу максимально 5 балів.

Підсумковий контроль – іспит у 3-му семестрі. Студент за результатами іспиту може максимально отримати 60 балів.

За результатами вивчення дисципліни «Емісійне право» студент отримує підсумкову оцінку за 100-бальною шкалою, яка розраховується за накопичувальною системою як сума балів, отриманих студентом за кожен з чотирьох змістовних модулів та за іспит, за наступною схемою:

 

  Змістовний модуль 1 Змістовний модуль 2 Змістовний модуль 3 Змістовний модуль 4 Іспит Підсумкова оцінка (бали)
Максимальна кількість балів

При цьому, кількість балів:

· 90 - 100 відповідає оцінці «відмінно»;

· 85 - 89 відповідає оцінці «добре» («дуже добре»);

· 75 - 84 відповідає оцінці «добре»;

· 65-74 відповідає оцінці «задовільно»;

· 60-64 відповідає оцінці «задовільно» («достатньо»);

· 35-59 відповідає оцінці «незадовільно» з можливістю повторного складання;

· 1-34 відповідає оцінці «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни.

 

Шкала відповідності:

За 100 – бальною шкалою За національною шкалою
90 – 100 «Відмінно»
85 – 89 «Добре»
75 – 84
65 – 74 «Задовільно»;
60 – 64
1 – 59 «Незадовільно»

 

 


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных