Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Мужская фамилия женская фамилия
окончание на согласный + - ová Kovář - Kovářová

- ý - á Pokorný - Pokorná

- í - í Hořejší - Hořejší

pan Havel, Čapek, Pozniak paní Havlová, Čapková, Pozniaková

pan Veselý, Bárta, Kundera paní Veselá, Bártová, Kunderová

 

Запомните некоторые чешские имена: (полное имя, уменьшительное)

 

Jan = Honza, Jiří = Jírka, Jindřích = Jindra, Jozef = Pepík, Jaroslav = Jarda

Stanislav = Standa, Otakar = Ota, Karel = Kaja, Petr = Peťa, Václav =Vá-šek, Michal = Miša, Jindřich = Jindra, Zdeněk, Tomáš, Oldřich, Bořivoj, Vlastimil, Ladislav,

 

Helena, Libuše, Markéta, Miluše, Jiřina, Růžena, Ivana, Pavla, Šárka, Jítka

Blažena, Pavla, Zlata, Milena

 

 

ЗВАТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ Vokativ (Oslovení)

Aleš Aleši! ž, ř, č, š, j + i

tatínek tatínku! k, ch + u

Adam Adame! другие согл. + e

Eva Evo! a + o

Marie Marie! e + e

paní paní í + í

--tr = tř Petře! - dr = dř Alexandře! -ec = če chlapče!

Karle! Petře! Richarde! Vladimíre! Václave! Tomáši! Pane Wagnere! Pane profesore! Paní učitelko! Dědečku! Dano! Olgo! Paní Wagnerová! Slečno! Maminko! Bratřičku! Sestro! Pane ministře!

 

 

Тема 6

 

 

-В чешском языка конструкция “у меня есть” выражается при помощи глагола “иметь” - mít:

Спряжениеглагола mít:

 

1. mám máme 1. nemám nemáme

2. máš máte 2. nemáš nemáte

3. má mají 3. nemá nemají

Mám knihu.У меня есть книга.

Máš hodinky? У тебя есть часы?

Máme volný čas. У нас есть свободное время.

Nemám peníze. У меня нет денег.

Nemáte sestru? У вас нет сестры ?

Nemájí dům. У них нет дома.

Máš kávu? У тебя есть кофе?

С глаголами mít (иметь), chtit(хотеть), vidět (видеть), znát(знать) употребляются существительные в винительном падеже.

 

. ВИНИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ единственного числа AKUZATIVKoho? Co?

 

Nominativ Akuzativ

Mž To je ten můj nový soused. Znám toho méhonového souseda.

To je ten moderní cizinec. Znám toho tvého moderního cizince.

To je náš mladý učitel. Znám toho našeho mladého učitele

 

Mn To je ten můj nový slovník. Mám ten můj nový slovník.

To je ten tvůj moderní pokoj. Mám ten tvůj moderní pokoj.

 

Fž To je ta má nová učitelka. Znám tu mounovouučitelku.

To je tá naše stará babička. Znám tu tvou starou babičku.

Fn To je ta tvá stará kniha. Mám tu tvou starou knihu.

To je moderní restaurace. Vidím tumodernírestaurace.

To je tá nová skříň. Vidím tu novou skříň.

 

Nž To je to malé ditě. Znám to malé ditě.

Nn To je tvé nové auto. Vidím to tvé nové auto.

To je staré umění. Znám to staré umění.

 

Запомните:

 

znát знать vědět знать vidět видеть chtit хотеть

1. znám známe 1. vím víme 1. vidím vidime 1. chci chceme

2. znáš znáte 2. víš víte 2. vidíš vidite 2. chceš chcete

3. zná znají 3. ví vědí 3. vidí vidí 3. chce chtějí

 

 

Предлоги, употребляемые с винительным падежом:

mezi a) между (куда?) vlezt mezi otce a Hanu. Влезть между отцом и Ганой.

mimoa) кроме Byli všichni mimo Janu. Были все, кроме Яны

b) мимо Prošel mimo nás. Он прошёл мимо нас.

c) вне mimo oblast zájmu Вне области интересов

na a) на (куда?) jet na Moravu ехать на Мораву

b) на сколько jet na týden ехать на неделю

c) для láhev na mléko бутылка для молока

o a) на сколько o dva roky starší на два года старше

b) о udeřit se o stůl удариться о стол

ob a) через ob den через день

po a) по po pás ve vodě по пояс в воде

b) в течение po celou zimu в течение всей зимы

pod a) под (куда?) pod stůlпод стол

pro a) для koupit pro babičku купить для бабушки

b) из-за pro nemoc из-за болезни

c) за что jsme pro mír мы за мир

d) за чем jít pro mléko идти за молоком

e) про číst pro sebe читать про себя

před a) перед (куда?) postavit před dům поставить перед домом

přes a) через, сквозь jít přes most идти через мост

b) больше чем Byl tam přes rok. Он был там больше года

skrz а) через, насквозь jet skrz město ехать через город

za a) за (куда?) za roh за угол

b) через сколько za měsíc через месяц

c) за сколько napsát za dva dny написать за два дня

Прошедшее время глаголов Préteritum

být byl jsem,_byla jsem byli jsme, byly jsme

byl jsi byl jste, byla jste

byl, byla, bylo byli, byly, byla

Byl jste tam? Byl jsem včera večer doma. Na stole byly knihy. Jana a Petr byli v kině. Byly dvě hodiny. Co jste dělal, pane Kundro?

 

-at, -át = -al čekat - čekal, psát - psal

-it, -ít = -il koupit -koupil, pít- pil

-et = -el myslet - myslel

-ovat = -oval studovat - studoval

Тема 7

ПРЕДЛОЖНЫЙ ПАДЕЖ LOKÁL

 

В предложном падеже единственного числа существитель- ные с твёрдой основой имеют следующие окончания:

 

1. l - z - s + -e

M časopis v časopiseв журнале

stůl na stoleна столе

mráz o mrázeо морозе

F škola ve školeв школе

váza o vázeо вазе

mísa o míse о миске

N divadlo v divadleв театре

 

 

2. b - p - v - f - d - t - m - n + -ě

M balet o baletěо балете

národ o národěо народе

dům v doměв доме

F fakulta na fakultě на факультете

sauna v sauněв сауне

káva v kávěв кофе

N kino v kiněв кино

auto v autěв машине

 

 

3. k - h - ch - r - g (M, N) и заимствованные слова + -u

M park v parkuв парке

břeh na břehuна берегу

dialog v dialoguв диалоге

rozhovor o rozhovoruо разговоре

N metro v metruв метро

Bělorusko v Běloruskuв Беларуси

 

 

F + e

taška v tašce -ka = -ceв сумке

Praha v Praze -ha = -zeв Праге

Věra o Věře -ra = -řeо Вере

socha na soše -cha = -šeна скульптуре

Riga v Rize -ga = -ze в Риге

 

4. ž - š - ř - č - ď - ť - ň - c - j + -i

M pokoj v pokoji в комнате

konec na konci в конце

talíř v talíři в тарелке

F pláž na pláži на пляже

restaurace v restauraci в ресторане

N moře v moři в море

umění o umění об искусстве

Предлоги, употребляемые с предложным падежом:

 

o = a) о ком - o učitelce, об учительнице

b) в (время) o půlnoci в полночь

c) во время - o svátku во время праздника

 

na = a) где ležet na stole лежать на столе

 

po = a) по po městě по городу

b) после po obědě после обеда

c) через po hodině через час (по истечении)

 

při = a) во время, за při obědě во время обеда

b) при při sobě при себе

v,ve= a) в v divadle в театре

b) на v práci на работе

c) по odborník v chemii специалист по химии

d) время v tomto roce, в этом году

v dubnu в апреле

 

Прилагательные и местоимения в предложном падеже имеют в единственном числе следующие окончания:

 

 

M ten moderní park v tom novémparku

můj moderné dům v mémmoderním domě

ten tvůj zelený koberec na tvémzeleném koberci

ten náš pokoj v tom našem pokoji

 

F ta stará kniha v staréknize,

má letní restaurace v letní restauraci

naše filologická fakulta na našifilologickéfakultě

 

N to staré divadlo v tomstarém divadle

naše moderné auto v našem moderním autě

Особенности употребления предложного падежа у одушевлённых существительных

В предложном падеже одушевлённые существительные мужского рода в единственном числе имеют окончание - ovi, иногда -u. Личные имена и существительные со значением лица (например, профессии, родственные отношения), как правило, имеют окончание -ovi.Фамилии имеют только окончание-ovi:

Vím o bratrovi. Mluvime o Horákovi.

Если употребляется несколько существительных со значением лица, окончание -ovi имеет только последнее слово:

Piše o panu Janu Kudláčkovi. Mluvime o panu profesorovi.

 

Тема 8

 
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных