Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Клапейрон-Клаузиус теңдеуі.
Клапейрон - Клаузиус теңдеуі– заттың бір фазадан басқа бір фазаға (булану, балқу, сублимация, т.б.) ауысу процесін сипаттайтын термодинамикалық теңдеу. Клапейрон - Клаузиус теңдеуі бойынша тепе-тең күйде өтетін процестегі L фазалық ауысу жылуы (мысалы, булану жылуы, балқу жылуы) мына өрнек бойынша анықталады:

, мұндағы T – ауысутемпературасы (изотермиялық процесс), dp/dT – фазалық тепе-теңдікқисықсызығындағықысымның температура бойыншаалынғантуындысы, – 1-фазадан 2-фазаға ауысукезіндегізаткөлемініңөзгерісі. Клапейрон - Клаузиустеңдеуі француз оқымыстысы Б.П. Э.Клапейрон (1799 – 1864) сұйықтық пен жылулық тепе-теңдіктетұрғанконденсацияланғанбуғаарналған Карно циклінталдаунәтижесіндеалды (1834). 1850 ж. немісфизигі Р.Клаузиус(1822 – 1888) теңдеудіоданәріжетілдіріп, оны басқа да фазалықауысуларғаарнап, қорытындылады. Бұлтеңдеудіжылудыжұтунемесешығаруарқылыөтетінкезкелгенфазалықауысуларғақолдануғаболады. Клапейрон - Клаузиустеңдеуіншешуүшін L, V1 және V2 шамаларының температура мен қысымғабайланыстықалайөзгеретіндігінбілуқажет. Мұныңөзікүрделімәселе.Әдетте, бұлтәуелділіктәжірибежүзіндеанықталып, Клапейрон - Клаузиустеңдеуінің сан мәніесептеледі. Клапейрон - Клаузиустеңдеуі таза заттарменқатарерітінділергежәнеолардыңжекеқұраушыларына да қолданылады. СоңғыжағдайдаКлапейрон - Клаузиустеңдеуінберілгенқұраушыдағыбудыңпарциалқысымын, оныңпарциалбуланужылуыменбайланыстырады

 

 


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2023 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных