Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Фирмалық стиль.
Логотип ұғымы: Логотип, тауар белгісі, фирмалық стиль түсініктері батыстан шыққан. «Логотип» ұгымы фирмалық стильдің элементі ретінде түсіндіріледі.

Логотип тауарльщ фирма белгісінің бірі және цосымша бейнелеу элементтерін қажет етпейді. Тауар белгісі, логотип және фирмалық стильді регистрациялау қүқықтық ңауіпсіздіктің гарантиясы.

Фирма иммиджінің даму процесі әдеттё фирманың аты мен логотипін жасаудан басталады және ол бірнеше білім облыстарын талап етеді. Тауар маркісін жасау эдепгте біртипті тауарларда маңызды, ягни өзара айырмашылыгы аз немесе жоқ тауарларда маңызды. Ал қазіргі замангы жогаргы технологиялыц өндіріс жагдайында тауар маркасы түтынушы заттардың тек жалгыз ерекшелігі болуы мүмкін.

Медиа-агентствалардың фирма аты логотипік тауарлық белгісі мен фирмалықстиль элементін жасау процессі экономикалық ғылымда «сеймонемика» деп аталатын өз алдына бір аймақтың пайда болуына әкеліп соқтырды. Бүл аймақ әр түрлі дисциплиналардан қүралады: маркетинг, психология, филология, лингвистика және көркемдік композиция теориялары.

Жарнаманы жасап шыгаруда, оның. әр этапында эсерлі көркемдік-психологиялыц әдіс-тәсілдерді қолдану фирманың негізгі принципі. Сондъщтан логотипті жасауда біз осы күнге дейінгі бар идентификацияльщ символды білдіретін форманы табуга тырысамыз.

Логотип пен фирмалық стильді жасау процесінде, біздің дизайнерлер композиция теориясына белгілі «образды күшейту» принципіне сүйенеди Біз таңдаган форма және түстер өте ашьщ көрінуі мүмкіну егер оларга қарама-қарсылық немесе ыргаңтылыц заңдарын қолданса. Мысалга жарьщ түсу зацдылыгы, түстер гаммасы, формалар мен өлшемдер тауар белгісіне күнделікті түтынушылардың назарын аудартады. Шынында, көркемдік ңүндылыгы бар сапалы тауар белгісі мен фирмалыц стиль өпге цатты профессионалды жүмысты талап етеди

Тауар маркасы пгүтынушыларга эсер ететіні даусыз. Форма ізденісінен кейін біз түс гаммасын таңдау барысына да үлкен мән береміз. Әр кез түстерді қолдану цолдану өзіндік ерекшелігі бар және олар талапца сэйкес келуі керек.

Логотип пен фирмальщ стильді шыгаруда біз түстердің бірін-бірі цабылдау зацыщ түстердің бір-біріне сэйкес келуін есепке алуымыз керек.

Дәріс №6

Тақырыбы: Полиграфиялық өнімдерді басу барысында қолданылатын тампопо басылымын жан-жақты қолдану әдісі.

Дәрістің мақсат: Фирманың жарнамалық каталогы:

Сауда фирмасының жарнамальщ каталогы - бүл көркемді көп түсті баспа, көлемі 500 жэне одан көп бетті.

Дәрістің мазмұны:

Фирманың жарнамалық каталогы.

Қысқаша мазмұны: Фирманың жарнамалық каталогы:

Сауда фирмасының жарнамальщ каталогы - бүл көркемді көп түсті баспа, көлемі 500 жэне одан көп бетті. Ол фирма шыгаратын тауарларды жарнамалайды. Каталогтың бірінші бетінде тауарльщ белгі мен фирманың атауы / көбіне қысқартылган / орналасады. Соңгы бетінде тольщ аты мен реквизиттері көрсетіледі. Әрбір тауардың жарнама каталогына телефон номерін көрсету жарнаманың айңындылыгын көрсетеді.

Тауарды нақтылай және ұтымды саудалық ұсынысты батыл цолдану - сіздің тауарыңызды коммерциялық табысқа жеткізеді. Бүл барлық халыңаралық жарнамальщ тәжірибеден көрінеді.

Мысалга «Хаус оф Пату» фирмасы шыгаратын «Джой» иіссу жарнамасын алайық.

Ертеден белгілі әйелдер порфюмерлік заттар жэне косметиканы тек ер адамдардың назарын өзіне аударту үшін гана емес, сонымен цатар басца эйелдер арасынан бөлініп шыгу үшін ңолданады. Сонымен фирма керемет слоган тапты: «Джой - элемдегі ең цымбат иіс»

Назар аударыңыз: Джой элемдегі ең цымбат иіссу емес, ең қымбат иіс. Егер екінші вариантты цолданса,ол басңа ңымбат иіссулардың бірі болып қалар еді Бүл үтымды саудальщ үсыныстың /¥С¥/ цолданылуының керемет үлгісі еді.

Сауда фирмалары өз каталогтарын түтынушылардың үй мекен-жайларына жібереді. Көптеген үлкен шет елдік өнеркэсіптердің өз дүкендерінде каталог бөлімдері бар. Қазіргі таңда элемде каталог арқылы сауда жүргізетін фирмалар көп, АҚШ-тың өзінде олар 11 мыңнан астам, және олар жылына 5 миллиард каталог таратадьи Орташа есеппен агылшын отбасының почта жәшігіне жылына 40 каталогтан келеді Каталог бойынша сауда жүргізу тек АҚШ-та гана емес, Канадада жэне Еуропада да кең ауқым алган. Оның үтымдысы -жарнамаланган тауарга сүраныстың тез артуы.

Мысалга АҚШ-та каталог бойынша сауда жүргізу шамамен жылына 15% болса, ңарапайым дүкендер арцылы сауда жүргізу тек 3%. Каталог бойынша сауда жүргізу түтынушыга да және саудагерге де үтымды. Түтынушы өзінің уацытын үнемдесе, саудагер өзінің шыгынын жэне жүмыс күшін тек кең ауцымды заттар сатылса, ал қазір одан барльщ тауар түрін табуга болады.

Қорытында келсек:

Фирма «Ьее» деп аталады. Фирма негізінен әшекей заттарды шыгарады. Фирманы басңа эшекей фирмаларынан ерекшелейтін эмблема болып табыладьи

Фирманың эмблемасы ырғақты келген гүл сипаттас төрт бөліктен түрады және түсі жүмсақ күлгін түсті, ал түйіскен бөлігі қою күлгін түсті. Және дәл сол ырғақтағы жіңішке сызьқ салынған, ал артқы фоны алтын түсті Фирма ңыздар мен эйелдерге арналган әшекей бүйымдарын шыгарады. Сондьщтан эмблема да гүл сипаттас келген. Фирма сырга, жүзік, алқа, білезік жэне сол сияцты заттар шыгарады. Соның ішінде сіздерге алца варианты үсынылган.

Тек сәнді кештерде гана емес күнделікті қолданысқа арналган қою күлгін жэне алтын түсті шеңбер формасындагы алқа. Оныц мойынға тағатын бөлігі пластикадан жасалган жіп формасында болады.

 

Дәріс №7

Тақырыбы: Полиграфиялық өнімдерді басу барысында қолданылатын офсеттік басылымды қолдану әдісі.

Дәрістің мақсат: Түстердің сәйкестігі: Түс үйлесімділігінің түрлері, түстердің сәйкестігі композициялық үйлесімділік жасау кезінде маңызды кейбір түстер бір – біріне өте сәйкес келеді дизайнер түстердің сәйкес келуіне көңіл бөлуі керек

 

Дәрістің мазмұны:


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных