Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Печатты баспага арналган жарнамалық хабарландырулардың жасалу ережесі.
Қысқаша мазмұны: Печатты баспага арналган жарнамальщ хабарландырулардың жасалу ережесі:

 

Ереже № І: Жарнамалық хабарландыру цысца болуы тиіс. Хабарландырудың форматы цаншальщты аз болса, форматта да соншальщты аз сөз болуы тиіс.

Ереже № 2: Жарнамальщ хабарландыру тек бір немесе біртипті тауарларга арналуы ңажет. Көптеген эр түрлі тауарларды үсынган хабарландыру әсерлі болмайды, себебі оқырман барлық ацпаратты есте сақтай алмайды. Өкінішке орай, бүл ереже көбіне жиі бүзылады, Қаржысын үнемдегісі келген жарнамалаушылар аз мөлшерлі форматқа көптеген тауардың хабарландыруларын орналастырады, бүл ацпараттардың 90-95% босқа жарнамаланганын ескермейді.

Ереже № 3: Жарнамалаушы тауарда тек ең бастысын көрсетіңіз жэне цысца текстте жазыңыз. Тауардың жагымды сапалары туралы үзын-ырқа тізімдеріне жарнамалың хабарландыруында жол берілмейді.

Ереже № 4: Көп адамдарга емес, тек бір наңты түтынушыга жарнама

жасаңыз.

Ереже № 5: Өзіңіздің үсынысыңызда нацты жэне дәл болыңыз. Оцырманга

магынасы түсініксіз жарнама эсер етпейді.

Ереже № 6: Керексіз ақпаратты цолданбаңыз. Жарнамальщ хабарландыруда тек сіздің үсынысыңызга цатысты ацпарат болуы цажет.

Ереже № 7: Жарнамалық хабарландыруга енетін өзгерістер оның ортақ стилі мен өзіндік мәнін өзгертпеуі қажет.

Ереже № 8: Жарнамалық хабарландырулардагы иллюстрация мәтінге цатысты болу қажет. Мәтіннің бетін жауып жарнамалъщ хабарландырудың мэнін жэне аргументін түсінуге тырысыңыз, егер түсінсеңіз- №8 ереже ескерілгені.

Ереже № 9:Жарнамалық хабарландыруда тауарды немесе ңосымша ацпарат алатын адрес пен телефонды жазыңыз. Тек бір адрес немесе тек

бір телефонды үсынган хабарландыру жарнаманың айцындылыгын түсіреді.

 

Буклет. Жарнамальщ буклет — бүл көркемді орналастырылган баспа. Жарнамальщ буклет көп тиражды болып басылады және тек бір немесе біртипті тауарларга арналады. Көрмелерде >жәрмеңкелерде, презентацияларда, сауда ортальщтары арцылы таратылады. Буклеттің басты крлданысы — тауарды өзіне тән слоганмен жарнамалап, тауарды фопгографиялар арцылы көрсету.

 

1. Өнердің көзбен көру түрлері және олардың ортасындағы дизайнның орны. Дизайн адам әрекетінің түрі ретінде жүйелік талдау. Полиграфиялық дизайн. Графика. Теледизайн. Дизайндық қызметтегі қазіргі заманғы графикалық пакеттердің қолданылуы. Дизайншының шығармашылық қызметінің құрылымы. Логикалық үштік- Ойлау- Сезіну- Ұйымдастыру. Дизайндық шешімнің бағалық белгісі.

Қоғамдық талап етілетін өнім: ішкі ұйымдастыру, сыртқы түрі және бейнелеудің көркемдік формасы. Тұтынушының талғамы.

2. Композициялық ұйымдастыру тәсілдері. Композициялық мәнерлік тәсілдерін сапалы, сандық және қатыстық шаралары пайдалана құрылымдық шешімін табу. Масштабтық және пропорционалдық. Метрлік және ырғақтық қатарларын, симметрия, асимметрия және диссимметрия, қарама-қарсылық пен реңк, композицияның ашық және жабық сипатын затты дайындау барысында қолдана білу.

3. Әдіс – форманың құрылымдық талдауы. Формаға деген екі көзқарас: қаз-қалпындағы зат және заттың көру образы. Ақиқат пен абстракция. Объективизм – имитация, шығармашылық ақиқаттың айнасы. Субъективизм – «заттарды қалай көрсең, солай болады».

4. Үндеу хат, каталог пен брошюра кітапша дайындау барысында компьютерлік түстік жүйелер. Аддитивтік және субтрактивтік жүйелер. CMYK, RGB, HSB, HLS жүйелерін қолдану.Графикалық материалдарды қолдану /клипарттар, иконкалар, фото суреттер/ және түпнұсқа мәтінді шебер пайдалану негізі.

 

6.ТӘЖІРИБЕЛІК САБАҚТАРҒА АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ «КОМПОЗИЦИЯ» ПӘНІ БОЙЫНША


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных