Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Винятки (дозволені обмеження) з принципу свободи руху капіталу та їх застосування
 

Згідно зі ст. 56 Договору про Співтовариство свобода руху капіталу та платежів має забезпечуватися в межах положень, передбачених Договором , а отже, не є абсолютною. Допустимі обмеженн я на свободу руху капіталу передбачаються подаль- шим и нормам и Договору про Співтовариство.

По-перше , згідно зі ст. 57 Договор у пр о Співтовариство , Європейськ е Співтовариство та окремі держави-член и мають право застосовувати щод о інших країн будь-які обмеження , що існували на 31 грудня 1993 р. (а у випадку Естонії та Угор- щин и — на 31 грудня 1999 р.) згідно з національни м правом чи правом Співтовариства, щодо руху капіталу до чи з інших країн із залученням прямих інвестицій, інвестицій у нерухоме майно , щод о підприємницько ї діяльності , надаванн я фінан - сових послуг чи допуску цінних паперів на ринк и капіталу.

Крім того, сама Рада Міністрів може, діючи на пропозиці ю Європейської Комісії, кваліфіковано ю більшістю запровадити обмежувальні заходи щодо руху капіталу до чи з інших країн із залученням прямих інвестицій, зокрема інвестицій у нерухоме майно, щодо підприємницької діяльності, надавання фінансових послуг чи допуску цінних паперів на ринк и капіталу. У разі, якщ о запроваджуван і заходи є кроко м наза д у праві Спів - товариства з питань лібералізації руху капіталу до чи з інших країн , дл я прийнятт я відповідног о рішенн я Ради Міністрі в потрібна одностайність.

Далі, ст. 58 Договору про Співтовариство передбачає, що принци п вільного руху капіталу та платежів у Співтоваристві не впливає на право жодної держави-член а ЄС відповідно реагу- вати за наявності зазначених у Договорі про Співтовариство обставин, а саме:

а) застосовувати відповідні положенн я свого податкового права, що вирізняють платників податків із відмінним стано - вищем, з огляду на місце їх перебування чи місце, де інвестовано їх капітал;

б) вживати всіх належних заходів для запобігання порушенню національни х законі в та підзаконни х актів, зокрем а у сфері оподаткуванн я та пруденційного нагляду за фінансовим и ус- тановами , або запровадженн я процедур и декларуванн я руху капіталу з метою збиранн я адміністративної чи статистичної інформації, або вживати інших заходів, виправданих з точк и зору забезпечення суспільного порядку та безпеки.

 


 

Такі обставини називаються дозволеним и обмеженням и та застосовуються за умови збереження балансу між забезпечення м свободи руху капіталу та іншим и принципам и і нормам и Спів - товариства (передусім, свободи ділового заснування). Водночас ч. З ст. 58 Договор у про Співтовариство передбачає, що застосу- вання дозволених обмежень не може бути засобом свавільної дискримінаці ї або прихованого обмеження .
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных