Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Єдиний митний тариф Співтовариства
 

Завдання, які виконує Єдини й митний тари ф Співтовариства під час переміщенн я товарів через митні кордони ЄС , визнача- ються в МКС . Так , згідно з ч. 1 ст. 20 МК С Збори для сплати митного боргу засновуються на Єдиному митному тарифі Спів- товариства , а ч. 2 ст. 20 МК С передбачає, що інші заходи, призначен і положенням и Співтовариства , у певни х сфера х торгівлі товарами, за необхідності, застосовуються відповідно до тарифно ї класифікації цих товарів. Таки м чином, тарифн а класифікація, що міститься в Єдином у митному тарифі Спів - товариства, використовується для застосування заходів як тариф - ного, так і нетарифног о регулювання.

Нині чинни й Єдиний митний тариф Співтовариства прийнято Регламентом Ради Міністрів 23 липн я 1987 р.1, а чинності він набрав з 1 січня 1988 р. Прийнятт я цього тарифу було обумов- лен о змінам и у міжнародно-правовом у регулюванні класифі - кації товарів у митних тарифах. Попередні й Єдини й митни й тари ф Співтовариства було заснован о на Брюссельській номен - клатурі, а нови й — на Гармонізованій системі опису і кодування товарів.

Структура Єдиног о митног о тарифу Співтовариства визна - чається ч. З ст. 20 МК С та складається з 7 елементів.

Перші 2 елементи є товарним и номенклатурами , що засто- совуються в Співтоваристві, а саме: а) комбінована номенклатура товарів (КН ) та б) "інші номенклатури, які повністю або частково грунтуються на КН", у цьому випадку йдеться про інтегровану товарну номенклатуру (TAR1C — Tarif integre des Communautes Europeennes). Інш і 5 елементі в — різні види ставо к мита , а також звільнень від ставок мита, які відповідають певним товар- ни м позиціям товарної номенклатури.

Комбінована номенклатура Співтовариства побудована на основі Конвенції про гармонізовану систему опису і кодуван- ня товарів 1988 p., прийнятої в рамках ВМО. КН складається з

21 розділу, 99 глав, 1244 груп. Призначенн я розділів полягає у забезпеченні зручності користування номенклатурою. Основними критеріями класифікації товарів за розділами, главами та групами є матеріал або функції, які виконують товари. Як додатковий критерій використовується ступінь обробк и товарів. Код КН складається з 8 цифр .

 

1 Див.: Регламент 2658/87 від 23 липн я 1987 р. про тари ф і статистичну номенклатуру та про Спільни й митни й тари ф від 23 липн я 1987 p. (O.J. 1987

L256).

 


 

 

Згідно з Регламентом Ради Міністрів 2658/87 Європейська Комісія зобов'язан а на базі КН складати інтегровану товарну номенклатуру (TARIC). Цей тари ф не поширюютьс я на осіб, що переміщують товари через митні кордони ЄС , але викорис - товується Європейсько ю Комісією та компетентним и органа- ми держав-члені в для реалізації заходів Співтовариства щодо імпорту, а також у необхідній мірі до експорту та торгівлі між державами-членам и ЄС. Код TARI C налічує 11 цифр . Додат- кові цифр и призначені для позначенн я особливих торговель- них засобів у вигляді тарифни х пільг і преференцій , антидем- пінгових, компенсаційни х і захисних мит, особливих умов для нових членів ЄС , кількісних обмежень тощо.

Основним и цілями використанн я КН та TARI C є: 1) стяг- ненн я мит; 2) позначенн я товарів, які підлягають обкладенн ю акцизами ; 3) позначенн я товарів, як і обкладаютьс я ПДВ за зниженим и ставками; 4) застосування імпортних і експортних нетарифних обмежень; 5) ведення зовнішньоторговельної ста- тистки. TARI C публікується щороку в офіційном у виданні ЄС , а також є доступни м в електронном у вигляді. КН та TARI C видаються мовами всіх держав-членів ЄС , але контрольним и вважаються англійський та французьки й варіанти.

 

 

Види мит


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных