Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Джерел а митног о прав а Співтовариств а
 

Як джерела первинного права Співтовариства міжнародні угоди мають виключне значенн я щодо формування митного права Співтовариства. Це, насамперед, стосується багатосторон- ніх торговельних угод CO T і митних конвенцій, підписаних у рамках РМС , Європейської економічно ї комісії ООН тощо. Адже в багатьох випадках норми вищезазначених угод мають пряму дію в правовій системі Співтовариства, фізичні та юри - дичні особи мають право посилатися на ці норми, звертаючись до національних судів. Та й багато нормативно-правових актів Співтовариства містять посилання на певні багатосторонні угоди з митних питань.

Тако ж слід виділити декілька ключових актів вторинного права Співтовариства з митних питань. До них, насамперед, слід віднести МКС . Цей нормативно-правовий акт був прий - нятий Радою Міністрів 12 жовтня 1992 p., а набрав чинності з

1 січня 1994 р.

Для забезпечення правильного застосування МК С було прий- нято Регламент про імплементаці ю МКС 1, або, як його ще

 

 

' Див.: Регламент 2454/92 від 11 жовтн я 1993 p., яки й встановлює положенн я про імплементацію Регламенту 2913/92, шо впроваджує Митни й кодекс Співто- вариства (O.J. 1993 L253).

 


 

 

називають Імплементаційний кодекс (ІК) , яки й складається з більш ніж 700 статей і 100 окремих додатків. В ІК конкретизу- ються правила і положення МК С та наводяться форми уніфі- кованих документів, які використовуються митними службами держав-членів ЄС.

Слід зазначити, що досить часто помилково вважають, що прийняття МК С викликало якісні зміни у регулюванні митних відносин в рамках Співтовариства. Насправді, таке твердження не зовсім відповідає дійсності, адже МК С фактичн о є консо- лідацією правових норм, які вже досит ь довгий час діяли в рамках Співтовариства. Взагалі, лиш е офіційний перелік назв актів вторинного права Співтовариства з питань митного союзу та вільного руху товарів займає 70 сторінок тексту1. Тож Радою Міністрів, з огляду на завершення до 31 грудня 1992 р. ство- рення Внутрішнього ринку Співтовариства, прийнят о рішення консолідувати основні норми, що регулюють митні відносини в рамках окремого МКС .

Інши м ключовим документом, безумовно, є Єдини й митний тариф Співтовариства. Окрім ставок мита Єдиний митний тариф Співтовариства містить інформацію про всі нормативні акти, що регулюють ввезення та вивезення товарів до митної те- риторії ЄС. Єдиний митний тариф Співтовариства видається Європейсько ю Комісіє ю щороку у 2 варіантах: 1) офіційн е видання (англ. Community customs tariff) та інтегроване видання (англ . Integrated tariff of the European Communities, TARIQ. Нині чинни й Єдиний митний тариф Співтовариства прийнято Радо ю Міністрі в 23 липн я 1987 p., він набра в чинност і з

1 січня 1988 рА

 


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2020 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных