Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Регулювання кількісних обмежень
 

Регулювання кількісних обмежен ь імпорту до ЄС здійсню- ється в рамках спільної політики квотування та ліцензування. Кількісні обмеженн я є одни м з дієвих захисних заходів нета-

 


 

 

рифног о регулювання експорту з ЄС (наприклад, при критич - ному дефіциті певних товарів в ЄС ) або імпорту до ЄС (заходи проти імпорту, що завдає шкоди "зростаючого" імпорту та заходи прот и торговельни х бар'єрів) , а тому заслуговують окремо ї уваги. Правово ю осново ю цього є Регламент 520/94, яки й вста- новлю є "комунітарну процедуру" адмініструванн я кількісних квот1.

Я к правило , квот и мають розподілятис я між заявникам и одразу ж після відкриття, хоча можливи й їх розподіл поступово декількома траншами. За загальним правилом, якщ о встановлено квоту дл я певних товарів, їх експор т або випуск у вільний обіг при імпорті обумовлюються наявніст ю імпортної або експорт - ної ліцензії. Така ліцензія надаєтьс я імпортеру чи експортеру адміністративним органом, визначени м державою-члено м ЄС. Про відкриття квот публікується з офіційному виданні ЄС із зазначення м методу розподілу квот , умов, що висуваються до ліцензійних заяво к і часу їх подан ня та переліку національних органів , куди такі заявк и надсилаються . Усі імпортер и т а експортери Співтовариства, незалежн о від місця їх заснуванн я у Співтоваристві, можуть подати де» компетентного органу будь- якої держави-член а ЄС за їх виборо м одну заявку на кожну квоту. Видача ліцензі ї може обумовлюватис я гарантіє ю або іншим забезпеченням . Як правило , ліцензія діє на всій терито- рії Співтовариства незалежно від місця імпорту чи експорту, але у деяки х випадках може обмежуватис я певни м регіоном тієї чи іншої держави-член а ЄС. Періо д дії ліцензії становить

4 місяці. Ліцензії мають, як правило , іменни й характер і не можуть передаватись іншим особам .

Адміністрування квот здійснюєтьс я таким и методами (або їх комбінацією):

а) метод, базований на традиційни х торговельних потоках;

б) метод, базовани й на черговості, відповідно до яко ї по- давалися заявк и (принци п "хто перши й прийшов , перши м й обслуговується");

в) метод, за яки м квоти розподіляютьс я пропорційн о кіль- кості товарів, зазначеній у заявках .

Метод базований на традиційни х торговельних потоках поля - гає в тому, що при розподілі одна частина квоти резервується для традиційних імпортерів чи експортерів , а друга відкладається для інших імпортерів чи експортерів . Як традиційні розгляда-

 

1 Див.: Регламент Ради Міністрів 520/9 4 від 7 березня 1994 p., яки м вста- новлюється процедура Співтовариства щод.о адміністрування кількісних квот (O.J. 1994 L66).

 


 

ються імпортери чи експортери , що протягом минулого ("до- відкового") періоду імпортували до Співтовариства або експор - тували з нього товари, які на разі підпадали би під таку квоту.

Європейськ а Комісія на основі узагальнення інформації від держав-члені в пр о подан і та м заявк и встановлю є наступн і критерії, згідно з яким и задовольняються заявк и традиційних імпортерів чи експортерів:

а) якщ о сукупни й обсяг заяво к є рівни м або менши м за розмір частини квоти, зарезервованої для традиційних імпор- терів чи експортерів, заявки задовольняються повністю;

б) якщ о сукупний обсяг заявок перевищує розмір, зарезер- вовани й для традиційни х імпортері в ч и експортерів , заявк и останніх задовольняються на пропорційні й основі відповідно до частки кожног о заявник а у загальному обсязі імпорту чи експорту за "довідковий" період;

в) коли обсяги, що розподіляються, є більшим и за заявлені, надлишков а кількість має бути знову розподіленою.

За методом черговості розподіляєтьс я частин а квоти, від- кладена для "нетрадиційних" імпортерів чи експортерів. Таки й же метод застосовується у випадку, якщ о від традиційних імпор- терів чи експортерів не отриман о жодної заявки , то інші заяв- ник и отримують доступ до "традиційної" частини квоти. При застосуванні методу черговості Європейськ а Комісія визначає кількість, на яку імпортери чи експортер и мають право, док и квоту не буде вичерпано . Кол и користувачі ліцензі й імпор - тували чи експортували усю кількість, на яку отримали ліцензію, вони вправі подати нову ліцензійну заявку. Процедура повто- рюється, док и квоту не буде вичерпано. Задля рівності можли - востей усіх заявникі в Європейськ а Комісія вказує дату та час, кол и буде відкрито доступ до квоти , у об'яв і про відкриття квоти або доступу до нерозподіленого залишку.

При застосуванні методу розподілу квоти пропорційн о за- явленим кількостям держави-члени ЄС інформують Європейську Комісію щодо кількості та сукупного обсягу заявок. Європейська Комісія, у свою чергу, визнача є обсяг квоти , згідно з яко ю уповноважені органи держав-члені в ЄС у встановлені строки починают ь видавати ліцензії. Якщ о сукупний обсяг заяво к є рівним або менши м за розмір квоти, заявк и задовольняються повністю . Якщ о ж сукупни й обся г заяво к перевищу є обся г квоти, вони задовольняються пропорційн о кількостям, на які було подано заявки .

Питання , пов'язан і з квотуванням та ліцензуванням , роз - глядаються Європейсько ю Комісією та спеціальним комітетом у складі представників держав-члені в ЄС та Європейської Ко- місії. Комітет розглядає надані Європейсько ю Комісією про-

 


 

екти рішен ь пр о ті чи інші заходи, і формулю є сво ю позиці ю т а переда є ї ї д о Європейсько ї Комісії. Якщ о останн я н е погод - жуєтьс я з позиціє ю Комітету , вон а відклада є своє остаточн е рішенн я на стро к до 1 місяц я та інформу є пр о це Раду Міністрів , яка , у сво ю чергу, вправі у це й стро к винест и сво є остаточн е рішення .

"Імплементаційним " Регламентом 738/94' встановлен о перелік компетентни х органі в держав-члені в ЄС , докладни й опи с вимо г д о заявки , правил а відкликанн я заявки , форм и ліцензі ї т а виписк и з неї, заходи у разі наданн я неправдиво ї інформації , порушенн я умо в видачі ліцензії .

Зазначен і вищ е правил а н е застосовуютьс я щод о текстильни х товарі в т а щод о окреми х товарів , кол и кількісн і обмеженн я встановлен о або спеціальним и положенням и законодавств а Спів - товариства , аб о у договірном у порядк у з окремим и країнами . Так , наприклад , угодою від 29 липн я 2005 р. встановлен о кіль - кісн і обмеженн я українськог о експорт у д о Є С деяки х виді в сталевог о прокату 2, а відповідн о д о цієї угод и Регламенто м

1871/2006 визначен о перелі к видів прокат у та квот и на 2007 p., форм у сертифікат у походженн я товарі в тощо 3.

 

Контрольні питання

1. Як і відносин и регулює торгов е прав о Співтовариства ?

2. Назвіть вид и кількісни х обмежен ь щод о експорт у товарі в з ЄС .

3. Як і країн и можут ь бути користувачам и режим у генералі - зовани х тарифни х преференцій ?

4 . З а яки х умо в у процес і визначенн я антидемпінговог о мит а щод о товару , яки й імпортуєтьс я д о ЄС , застосовуєтьс я я к чинни к категорі я "країна-сурогат"?

5. Як і країн и розглядаютьс я як "країн и з державно ю торгів - лею " пр и здійсненн і заходів проти імпорт у д о ЄС , щ о завда є шкоди , т а прот и "зростаючого " імпорт у д о ЄС ?

 

1 Див.: Регламент Європейсько ї Комісії 520/94 від ЗО березня 1994 p., яки м встановлюються деякі правила для імплементації Регламенту Ради Міністрів, яки м встановлюється процедура Співтовариства шодо адміністрування кількісних квот (O.J. 1994 L87).

2 Див.: Угода між Урядом Україн и та Європейськи м Співтовариством про торгівлю деяким и сталеливарним и виробам и від 29 липн я 2005 p. — http:/ / zakon.rada.gov.u a

3 Див.: Регламент Ради Міністрів 1870/2006 від 11 грудня 2006 р. шодо торгівлі деяким и сталеливарним и виробам и між Співтовариством та Україною (O.J. 2006

L360).

 


 

Тема 11


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2020 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных