Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Фінансування спільної аграрної політики Співтовариства
 

Аграрна політика є найбільш інтегрованою поміж політик

Співтовариства, а також найбільш затратною. У 70-х роках

 

 

1 Див.: Справа 5/67, W. Beus GmbH & Co. v. Hauptzollamt Mtinchen (1968) EC R

83, а також справа 5/73, Balkan-Import-Export GmbH v. Hauptzollamt Berlin-Packhof

(1973) ECR 1091.

 


 

XX ст. на неї витрачалос я близьк о 70% бюджету Співтова - риства. Надалі, у зв'язк у з реформування м аграрної політики, планується, що видатки на неї до 2013 р. не перевищуватимуть

34,9% бюджету Співтовариства.

Дл я досягненн я цілей і завдань спільної аграрної політики Співтовариства ч. З ст. 34 Договору про Співтовариство перед- бачає утворення фондів спрямуванн я і гарантування сільського господарства. Однак замість 2 окремих фондів Рада Міністрів вирішила утворити єдини й Європейськи й Фон д Гарантування і Спрямуванн я Сільського Господарства (англ. European Agricul- tural Guidance and Guarantee Fund), поділивши його на 2 секції (секція гарантуванн я — для фінансуванн я доходно-ціновог о

елемента спільної аграрної політик и Співтовариства і секція спрямуванн я — для фінансуванн я структурального елемента спільно ї аграрно ї політик и Співтовариства) , згідно з Регла- менто м 17/64 про умови надання допомог и з Європейського Фонд у Гарантування і Спрямуванн я Сільського Господарства від 5 лютого 1964 р.1. Секція спрямуванн я розвитку сільського господарства отримала відносно незначн у частку коштів ЄС , призначени х на розвито к сільського господарства. Найбільшу вигоду від діяльност і Європейськог о Фонд у Гарантуванн я і Спрямуванн я Сільського Господарства до розширенн я ЄС у

2004 р. отримувала Франція .

Згідн о з Регламенто м Ради Міністрі в 1290/2005 у справі фінансуванн я спільної аграрної політик и Співтовариства від

21 червня 2005 р.2 Європейськи й Фон д Гарантування і Спря - мування Сільського Господарства було поділено на 2 окремих фонди :

а) Європейський Фонд Гарантування Сільського Господарства (англ . European Agricultural Guarantee Fund) — дл я фінансу - вання діяльності з регулювання ринкі в сільськогосподарської продукції та підтримання доходів сільськогосподарських товаро- виробників;

б) Європейський Сільськогосподарський Фонд Сприяння Розвит- ку Села (англ. European Agricultural Fund for Rural Development). Він утворени й дл я фінансуванн я підтримк и розвитк у села і спеціальни х сільськогосподарськи х програ м з а простішо ю процедурою фінансування , ніж інші фонди . Порядо к фінан - сування визначається Регламентом Ради Міністрів 1698/2005 у

 

 

1 Див.: Регламент 17/64 про умови надання допомог и з Європейськог о Фонду

Гарантування і Спрямуванн я Сільського Господарства від 5 лютого 1964 p. (O.J.

1964 L34).

2 Див. : Регламент 1290/2005 у справі фінансуванн я спільної аграрної політи- ки Співтовариства від 21 червня 2005 p.(O.J. 2005 L209).

 


 

 

справі підтримки сільського розвитку з Європейського Сільсько- господарського Фонду Сприянн я Розвитку Села від 20 вересня

2005 р.1.

 

 

14.2. Понятт я "сільськогосподарськ а продукція " і "сільськогосподарськи й товаровиробник "
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных