Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Викиди шкідливих речовин стаціонарними джерелами забруднення в атмосферне повітря за видами економічної діяльності у 2003 р.
Галузь Кількість підприємств, які робили викиди Обсяги викидів, тис. т У тому числі газоподібних та рідких Викинуто в середньому одним підприємством
тис. т відсотків до загальної кількості
Усього 15 123 4 087,8 3394,6 83,0 270,4
Сільське госпо­дарство, мислив­ство та лісове господарство 12,7 9.1 71,1 13,5
Рибне господар­ство 0,4 0,3 75,0 8,7
Промисловість 7 680 3 730,6 3118,1 83,6 485,8
Добувна промисловість 902,7 827,7 91,7 1794,6
Видобування енергетичних матеріалів 734,1 701,9 95,6 2631,3
Видобування неенергетичних матеріалів 168,6 125,8 74,6 752,4
Обробна промисловість 6 226 1 540,7 1319,6 85,6 247,6
Харчова промис­ловість та перероб­ка сільськогоспо­дарських продуктів 2 049 56,7 49,9 88,0 27,7
Виробництво коксу та продуктів наф­топереробления 139,8 122,9 87,9 2853,3
Хімічне виробництво 71,4 64,7 90,6 341,6
Виробництво інших неметалевих мінеральних виробів 76,9 42,5 55,3 107,6
Металургія та оброблення металу 1 135,7 990,0 87,2 2 598,8
Виробництво машин та устаткування 24,7 20,9 84,6 28,5
Виробництво електроенергії, газу та води 1 287,2 970,8 75,4 1 354,9
Будівництво 1 496 32,2 26,3 81,7 21,5
Транспорт і зв’язок 1 756 140,6 132,5 94,2 80,1
У тому числі наземний 1 049 116,4 114,1 98,0 111,0
Інші види еконо­мічної діяльності 3 196 171,3 108,3 63,2 53,6

Понад третину всіх промислових викидів шкідливих домішок у повітрі припадає на теплові станції, які використовують паливо (табл. 5.3).

Найбільше викидів сірчистого ангідриду роблять підпри­ємства енергетики, чорної металургії та вугільної промисловості (їхня частка становить 80 % усіх викидів).

У викиди оксидів азоту найбільше – 72 % – роблять підприємства енергетики та металургії.

Підприємства хімічної, нафтохімічної і газової промисловості дають найбільше – 43 % – викидів вуглеводнів.

Більше третини загального обсягу шкідливих викидів в атмосферу робить автотранспорт – 6,5 млн тонн на рік. У Євпаторії та Ужгороді згаданий показник становить 91 % від загальної кількості викидів.

Установлено два нормативи забруднення повітря: максималь­но-разова й середньодобова гранично допустимі концентрації (ГДК).

Максимально-разова ГДК необхідна для запобігання рефлек­торним реакціям у людини (відчуття запаху, зміни біоелект­ричної активності головного мозку, світлової чутливості очей тощо) при короткотривалому впливі забруднювачів (до 20 хв), а середньодобова – з метою запобігання їхньому резорбтивному (загальнотоксичному, канцерогенному, мутагенному та ін.) впливу.

Для оцінки впливу забруднювачів на здоров’я населення потрібно користуватися не лише максимально-разовими й середньодобовими ГДК, які регламентують вміст хімічних речовин у повітрі населених пунктів, але й показниками, які характеризують уміст шкідливих речовин за тривалий період (місяць, рік). Підставою для цього є те, що невеликі кон­центрації речовин при тривалій дії мають такий же негативний ефект, як і висока концентрація за короткий проміжок часу.

Установлено, що довготривале забруднення атмосферного повітря сірчистим газом, окисами вуглецю, азоту та іншими речовинами шкідливо впливає на здоров’я людей. При цьому може збільшуватися загальна захворюваність населення, обумовлена ураженням окремих органів і систем організму.

На території України функціонують 1 500 підприємств, що викидають в атмосферу шкідливі речовини. Загальна кількість відходів щороку збільшується на 12 млн т.

Найбільш високе забруднення атмосферного повітря харак­терне для Донецького й Придністровського регіонів України, а також навколо обласних центрів.

У нашій державі вживаються заходи щодо зниження викидів в атмосферу шляхом оснащення джерел викидів шкідливих речовин пилогазоочисними установками. Здійснюється заміна або реконструкція застарілих пилогазоочисних установок, упровадження мало- та безвідходних технологічних процесів та ін. Одне з провідних місць у забрудненні атмосфери займає транспорт. Так, 40 % оксиду вуглецю, 46 % вуглеводнів і близько 30 % окисів азоту від загальної кількості цих речовин, які потрапляють в атмосферу, припадає на транспорт. Загальний обсяг шкідливих викидів автотранспорту – 2,7 млн т на рік. В Україні викиди автотранспорту становлять близько 27 % від усього об’єму викидів забруднюючих речовин.Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2021 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных