Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
Навчальними планами підготовки фахівців економічних спеціальностей поряд з аудиторними заняттями передбачається самостійна робота студентів, яка є невіддільною складовою навчального процесу. В світовій освітній практиці самостійна робота студентів є домінуючою.

Мета самостійної роботи – закріпити знання, здобуті студентами під час аудиторних занять, самостійно оволодіти в позаурочний час теоретичними знаннями з фахових дисциплін і набути навичок вирішення практичних завдань, що виникають у процесі господарської діяльності.

Контрольна робота виконується на основі завдань, призначених для самостійної роботи студентів із даної дисципліни.

Мета контрольної роботи – закріпити теоретичні знання з бухгалтерського обліку і аудиту, набути навичок роботи з різними джерелами інформації, реферативного викладу матеріалу, що вивчається, та вирішення практичних завдань аудиторських перевірок і оформлення робочих та підсумкових документів аудитора.

У процесі виконання контрольної роботи студентам необхідно ознайомитися зі змістом законодавчих актів, нормативно – інструктивних документів, опрацювати спеціальну літературу. На основі отриманої інформації дати стислі відповіді на поставлені питання і вирішити практичні завдання.

Контрольну роботу виконують відповідно до навчального плану за одним із наведених варіантів завдань, який студент вибирає за двома останніми цифрами номера своєї залікової книжки згідно з нижче наведеною таблицею.

 

Номери завдань ......
Останні дві цифри номера залікової книжки .......
........
........
........

 

Номер залікової книжки необхідно вказати на титульній сторінці контрольної роботи. У разі відсутності цих відомостей робота повертається студенту без рецензування.

Контрольна робота повинна бути виконана із дотриманням наступних вимог:

· сучасний науковий рівень;

· достатній теоретичний рівень, вмотивоване обґрунтування висновків;

· носити дослідницький характер;

· мати грамотне оформлення;

· структура, обсяг і оформлення роботи має відповідати методичним рекомендаціям МАУП.

Контрольна робота може бути розбірливо написана студентом власноручно чи набрана на комп’ютері без помилок та виправлень. Студент виконує контрольну роботу українською мовою.

Загальний обсяг контрольної роботи без списку використаних літературних джерел та додатків не повинен перевищувати 15 сторінок.

Робота оформлюється на аркушах білого паперу формату А4. Аркуш контрольної роботи повинен мати поля: ліве, верхнє та нижнє – не менше 20 мм, праве – не менше 10 мм.

Всі сторінки контрольної роботи до останньої повинні бути пронумеровані. Першою сторінкою є титульний аркуш, він не нумерується. Загальна нумерація роботи починається з наступної сторінки, де викладається зміст роботи, і на якій ставиться номер «2». Порядковий номер сторінки проставляється у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Наприкінці роботи необхідно оформити список використаної літератури з обов’язковим включенням до нього законодавчих актів, нормативно-інструктивних документів і спеціальної літератури. Також необхідно перед списком використаної літератури поставити дату завершення роботи та особистий підпис студента.


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных