Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
Завдання 1.

1. Поняття аудиту в законодавстві України і Міжнародних стандартах аудиту.

2. Пояснити виконання яких умов дає право аудитору проводити аудит фінансової звітності.

3. Описати процедури, які необхідно виконати при аудиті основних засобів та типові помилки їх обліку.

Завдання 2.

1. Дати коротку історичну довідку про виникнення незалежного аудиту.

2. Пояснити виконання яких умов дає право надавати аудиторські послуги. Чи є обов’язковим наявність сертифіката аудитора.

3. Описати процедури, які необхідно виконати при аудиті нематеріальних активів та типові помилки їх обліку.

Завдання 3.

1. Дати перелік і короткий зміст основних видів аудиторських послуг.

2. Описати порядок організації аудиторської фірми.

3. Описати процедури, які необхідно виконати при аудиті фінансових інвестицій та типові помилки їх обліку.

Завдання 4.

1. Поняття та види обов’язкового аудиту.

2. Описати принципи професійної етики аудиторів.

3. Описати процедури, які необхідно виконати при аудиті касових операцій та типові помилки їх обліку.

Завдання 5.

1. Права та обов’язки аудитора.

2. Описати методологічні принципи аудиту.

3. Описати процедури, які необхідно виконати при аудиті валютних операцій та типові помилки їх обліку.

Завдання 6.

1. Описати як стати аудитором в Україні.

2. Описати основні етапи проведення аудиту.

3. Описати процедури, які необхідно виконати при аудиті дебіторської заборгованості та типові помилки її обліку.

Завдання 7.

1. Обмеження (спеціальні вимоги) на проведення аудиту та їх необхідність.

2. Пояснити, що спільного та особливого (відмінного) в незалежному аудиті і адміністративному контролі.

3. Описати процедури, які необхідно виконати при аудиті товарних запасів в торгівлі та типові помилки в їх обліку.

Завдання 8.

1. Поняття та умови сертифікації аудиторів і реєстрації суб’єктів аудиторської діяльності.

2. Дати коротку характеристику методичних прийомів аудиту.

3. Описати процедури, які необхідно виконати при аудиті незавершеного виробництва і готової продукції та типові помилки їх обліку.

Завдання 9.

1. Аудиторська Палата України, порядок її організації та діяльності.

2. Тести в аудиті та їх види.

3. Скласти програму аудиту капіталу акціонерного товариства.

Завдання 10.

1. Аудиторський ризик, його складові та порядок визначення.

2. Дати коротку характеристику Міжнародній федерації бухгалтерів.

3. Скласти програму аудиту праці та її оплати.

Завдання 11.

1. Особливості аудиту підприємств малого бізнесу.

2. Навести перелік відомостей, які обов’язково повинні відображатися в договорі на проведення аудиту.

3. Скласти програму аудиту витрат виробництва.

Завдання 12.

1. Поняття аудиторських доказів та джерела їх отримання.

2. Дії аудитора в разі виявлення помилок і шахрайства.

3. Скласти програму аудиту доходів.

Завдання 13.

1. Описати як проводиться оцінка достовірності інформації в аудиті.

2. Вибіркове дослідження в аудиті.

3. Скласти програму аудиту довгострокових зобов’язань.

Завдання 14.

1. Дати поняття робочих документів аудитора. Навести приклад їх оформлення.

2. Пояснити принципову різницю в організації діяльності аудиторської фірми і податкової інспекції.

3. Скласти програму аудиту витрат за економічними елементами.

Завдання 15.

1. Дати перелік і короткий зміст основних видів аудиту.

2. Дати поняття невпевненості аудитора, навести причини її виникнення, пояснити її вплив на зміст аудиторського висновку.

3. Скласти програму аудиту поточних зобов’язань.

Завдання 16.

1. Дати поняття підсумкових документів аудитора. Навести приклад їх оформлення в операційному аудиті.

2. Дати поняття незгоди аудитора, навести причини її виникнення, пояснити її вплив на зміст аудиторського висновку.

3. Скласти програму аудиту собівартості реалізованої продукції.

Завдання 17.

1. Безумовно-позитивний аудиторський висновок та можливість його надання аудитором.

2. Описати, як отримати сертифікат аудитора серії АБ.

3. Скласти програму аудиту доходів.

Завдання 18.

1. Дати поняття операційного аудиту та описати умови його здійснення.

2. Етичні норми взаємовідносин аудитора з іншими аудиторами.

3. Назвати питання, які є важливими при аудиті розрахунків з учасниками господарських товариств.

Завдання 19.

1. Дати поняття внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та внутрішнього аудиту.

2. Особливості професії аудитора та його професійна компетентність.

3. Назвати питання, які є важливими при аудиті розрахунків з Пенсійним фондом.

Завдання20.

1. Описати методичні прийоми отримання аудиторських доказів.

2. Дати перелік обов’язків замовника, які повинні бути передбаченими в договорі на проведення аудиту.

3. Описати процедури, які необхідно виконати при аудиті звіту про рух грошових коштів.

Завдання 21.

1. Умовно-позитивний аудиторський висновок та причини його надання аудитором.

2. Описати особливості методики діяльності внутрішніх аудиторів.

3. Описати процедури, які необхідно виконати при аудиті звіту про власний капітал.

Завдання 22.

1. Негативний аудиторський висновок та причини його надання аудитором.

2. Дати поняття незалежності аудитора та навести причини її порушення.

3. Описати процедури, які необхідно виконати при аудиті розрахунків з бюджетом по податку на прибуток.

Завдання 23.

1. Описати причини відмови аудитора від надання аудиторського висновку.

2. Описати, як повинна визначатися винагорода за надання аудиторських послуг.

3. Описати процедури, які необхідно виконати при аудиті розрахунків з бюджетом по прибутковому податку.

Завдання 24.

1. Дати поняття конфіденційності в аудиті та навести умови її порушення аудитором.

2. Описати процедури, які необхідно виконати при аудиті вексельних розрахунків.

3. Скласти програму аудиту балансу.

Завдання 25.

1. Дати поняття податкової практики аудитора та навести особливості її здійснення.

2. Описати процедури, які необхідно виконати при аудиті фінансової оренди основних засобів.

3. Скласти програму аудиту звіту про фінансові результати.


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных