Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ. 1. Аудит як форма економічного контролю
1. Аудит як форма економічного контролю

2. Поняття аудиту, його сутність

3. Користувачі аудиторських послуг, їх вимоги до аудиту

4. Етапи розвитку аудиту в світі

5. Етапи розвитку аудиту в Україні

6. Предмет та об’єкти аудиту

7. Суб’єкти аудиту

8. Методичні прийоми аудиту

9. Етапи проведення аудиту

10. Відмінність аудиту від ревізій

11. Класифікація аудиторських послуг відповідно до МСА

12. Класифікація аудиторських послуг відповідно до Закону України «Про аудиторську діяльність»

13. Обов’язковий та добровільний аудит

14. Господарський кодекс України і аудит.

15. Порядок формування Аудиторської палати України, її повноваження.

16. Склад і групи міжнародних стандартів аудиту

17. Кодекс професійної етики аудиторів, його призначення та роль

18. Порядок сертифікації аудиторів

19. Права, обов’язки, відповідальність аудитора

20. Необхідність планування аудиту та загальний план аудиту

21. Вимоги МСА щодо планування аудиту

22. Характеристика програм аудиту, що стосується конкретної перевірки

23. Знання бізнесу замовника аудиторських послуг: використання отриманої інформації

24. План та програма аудиту, їх зв’язок та відмінності.

25. Законодавче та нормативне забезпечення аудиторської діяльності.

26. Методичне забезпечення аудиту, роль Аудиторської палати України в методичному забезпеченні

27. Стадії (етапи) та загальні процедури аудиту

28. Аналітичні процедури. Вимоги МСА щодо використання аналітичних процедур

29. Вивчення системи внутрішнього контролю з метою планування процедур

30. Роль підрозділів внутрішнього контролю замовника в оцінці звітної інформації

31. Анкети і тести систем внутрішнього контролю, їх використання

32. Аудиторські докази та їх класифікація.

33. Джерела доказів, прийоми їх отримання

34. Фактори достовірності доказів

35. Зовнішні та внутрішні підтвердження: використання в аудиті

36. Аудиторська перевірка облікових оцінок та пов’язаних сторін

37. Прийоми документального та фактичного контролю

38. Аудиторські тести: види і форми

39. Види відхилень в інформації, норм обліку та їх трактування

40. Вибірка як метод отримання доказів. Види вибірок

41. Процедури та методи вибірки даних у процесі аудиту

42. Вимоги МСА до аудиторських доказів та вибірок

43. Сутність та складові аудиторського ризику

44. Методика визначення аудиторського ризику

45. Поняття суттєвості в аудиті

46. Поняття та оцінка помилок в обліку та звітності замовника

47. Поняття та оцінка шахрайства в обліку та звітності замовника

48. Вимоги МСА щодо оцінки ризиків і суттєвості

49. Призначення та функції робочої документації аудитора

50. Класифікація робочої документації аудитора

51. Склад робочої документації аудитора

52. Форми і зміст робочої документації аудитора. Вимоги МСА до документування аудиту

53. Підсумкові документи аудитора

54. Компоненти та елементи фінансових звітів, що підлягають аудиту

55. Вимоги МСА до мети та загальних принципів аудиту фінансових звітів

56. Загальні підходи до аудиту фінансової звітності за формальними ознаками

57. Поняття аудиту подальшого функціонування замовника

58. Аудит виправлення помилок в обліку та звітності

59. Аналіз систем електронної обробки даних замовника

60. Процедури аудиту з використанням електронних систем

61. Аудит статутного та додаткового капіталу

62. Аудит капітальних вкладень

63. Аудит орендних операцій

64. Аудит основних засобів

65. Аудит довгострокової та короткострокової дебіторської заборгованості

66. Аудит довгострокових фінансових інвестицій

67. Аудит нематеріальних активів

68. Аудит короткострокових фінансових інвестицій

69. Аудит довгострокової та короткострокової комерційної кредиторської заборгованості

70. Аудит запасів виробничого підприємства

71. Аудит запасів торгівельного підприємства

72. Аудит розрахунків з бюджетом

73. Аудит розрахунків з оплати праці

74. Аудит грошових коштів та їх еквівалентів

75. Аудит резервів та інших облікових оцінок

76. Аудит доходів від реалізації продукції (робіт, послуг)

77. Аудит інших операційних та інших доходів підприємства

78. Аудит витрат виробництва та собівартості продукції (робіт, послуг)

79. Аудит загально-виробничих витрат

80. Аудит адміністративних витрат

81. Аудит витрат на збут

82. Аудит інших операційних витрат, фінансових витрат

83. Аудит витрат від участі в капіталі та інших витрат

84. Аудит витрат з податку на прибуток

85. Аудит відстрочених активів та зобов’язань

86. Аудит фінансових результатів діяльності підприємства

87. Особливості програми та методики аудиту торгівельних підприємств

88. Особливості програми та методики аудиту сільськогосподарських підприємств

89. Особливості програми та методики аудиту підприємств промисловості

90. Особливості аудиту малих підприємств. Вимоги ПМПА 1005.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных