Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


VI. Система навчаючих завдань. Завдання 1(I рівень складності)
А. Тести

Завдання 1(I рівень складності)

1. Двомембранну будову мають такі органели:

а) лізосоми

б) пластиди

в) клітинний центр

г) мітохондрії

Еталон відповіді: 1 - б, в

Завдання 2 (II рівень складності)

2. Виберіть функції, що не притаманні біомембранам:

а) транспортна

б) обмежувальна

в) рецепторна

г) участь в синтезі АТФ

д) синтез ліпідів

Еталон відповіді: 2 – д

Завдання 3

3. Речовини виводяться з клітини через комплекс Гольджі шляхом з’єднання з зовнішньою мембраною. Як називається такий процес:

а) осмос

б) активний транспорт

в) ендоцитоз

г) фагоцитоз

д) екзоцитоз

е) секреція

Еталон відповіді: 3 - е

 

Завдання 4 (III рівень складності)

4. Виберіть вірну відповідь, що характеризує аеробний етап енергетичного обміну:

а) відбувається в цитоплазмі, без участі кисню, кінцеві продукти - молочна кислота і 2АТФ;

б) відбувається в мітохондріях без участі кисню, кінцеві продукти - молочна кислота і 38АТФ;

в) відбувається в мітохондріях за участю кисню, кінцеві продукти - СО2, Н2О і 38АТФ;

г) відбувається в цитоплазмі, за участю кисню, кінцеві продукти - молочна кислота і 38АТФ;

д) відбувається в мітохондріях за участю кисню, кінцеві продукти - молочна кислота і 2АТФ;

Еталон відповіді: 4 – в

Б. Задачі

Задача 1.

В клітину поступили білки і вуглеводи, з яких в клітині синтезувались власні протеоглікоти і виділились у вигляді краплин секрету. Які органели були задіяні на кінцевому етапі транспорту вказаних сполук?

Еталон відповіді: пластинчастий комплекс Гольджі

Задача 2.

Утворення і запасання енергії проходить в мітохондріях в результаті окислювально-відновних реакцій циклу Кребса. Як називається цей хімічний процес?

Еталон відповіді: окислювальне фосфорилювання

Задача 3.

Клітину помістили в різко охолоджений фізіологічний розчин. Під дією низької темеператури метаболізм клітини практично зупинився. Скоро виявилось, що клітина швидко збільшується в об’ємі (набухає). Поступове підвищення температури до фізіологічного рівня супроводжується нормалізацією клітинного метаболізму.

1) Як відобразиться пониження температури на процесі утворення макроергічних з’єднань, частково на АТФ?

2) Як відобразиться зміна змісу макроергів на роботі калій-натрієвого насоса клітини?

3) Чому при низькій температурі клітина «набухає»?

Еталон відповіді: При зниженні температури понижується синтез АТФ, що затормозить роботу калій-натрієвого насосу. При низькій температурі клітина набухає із-за дифузії води в ній, так як вміст натрію в клітині підвищений.

 

VII. Короткі методичні вказівки до роботи студентів на

практичному занятті

а) Методика проведення заняття

Заняття починається з перевірки вихідного рівня знань. Далі розглядаються теоретичні питання даної теми, в обговоренні яких беруть участь всі студенти під керівництвом викладача, після чого необхідно виконати самостійну навчально-дослідницьку роботу.

Після проведення практичної навчально-дослідницької роботи необхідно оформити протокол.

В кінці заняття проводиться контроль кінцевого рівня знань студентів, аналіз результатів роботи з виставленням відповідної оцінки і балів.

б) Організаційна структура заняття (технологічна карта)

№ п\п Основні етапи заняття Час в хвилинах Матеріали методичного забезпечення
I Підготовчий етап  
1. Організаційна частина Перевірка вихідного рівня знань       Тести вихідного рівня  
2. Обговорення теоретичних питань   Таблиці, підручники посібники
II Основний етап  
3. Виконання самостійної навчально-дослідницької роботи Оформлення протоколу     Світлові мікроскопи, необхідне обладнання та об’єкти для виготовлення тимчасових мікропрепаратів Методичні рекомендації
III Заключний етап    
4. Контроль кінцевого рівня знань   Тести кінцевого рівня знань
5. Аналіз, підведення підсумків заняття. Домашнє завдання    

в) Зразки тестових завдань для перевірки кінцевого рівня знань

1. Більшість захворювань людини пов’язана з порушенням будови та функцій клітинних мембран Яка властивість мембрани є головною при визначенні метаболічного статусу клітини?

а) вибіркова проникливість

б) здатність до плазмолізу

в) здатність до фагоцитозу

г) утворення мікроворсинок

д) забезпечення міжклітинних контактів

 

2. При електронно-мікроскопічному вивченні клітини виявлені органели овальної та круглої форми, оболонка яких утворена двома мембранами: зовнішня – гладка, а внутрішня утворює кристи і містить фермент АТФ-синтетазу. Така будова властива для:

а) мітохондрії

б) центросоми

в) ендоплазматичного ретикулума

г) рибосоми

д) лізосоми

3. При вивченні макрофагів у хворого на черевний тиф в цитоплазмі цих клітин була виявлена велика кількість бактерій. Яким чином бактерії потрапили в клітини?

а) шляхом піноцитозу

б) шляхом фагоцитозу

в) шляхом пасивного транспорту

д) шляхом дифузії

г) шляхом К-Na насосу

4.Під час дослідження електронограми в клітині виявлено деструкцію крист мітохондрій. Які процеси окислення органічних речовин в клітині можуть бути порушені внаслідок цього в першу чергу?

а) синтез білка

б) синтез білка

в) фагоцитоз

г) поділ ядра

д) піноцитоз

5. При електронно-мікроскопічному дослідженні клітин було виявлено трьохшарову ультраструктуру, яка обмежує цитоплазму. Зовнішня поверхня ії представлена глікокаліксом, а внутрішня - лабільними білками. Яка назва цієї ультраструктури?

а) плазмалема

б) цитоскелет

в) гладенька ЕПС

г) шорстка ЕПС

д) целюлозна оболонка

6. Речовини виводяться з клітини шляхом сполучення мембранної структури апарату Гольджі з цитолемою. Вміст такої структури виділяється за межі клітини. Яка назва цього процесу?

а) ендоцитоз

б) осмос

в) екзоцитоз

г) пасивний транспорт

д) полегшена дифузія

 

7. Двомембранну будову мають такі органели:

а) лізосоми

б) пластиди

в) клітинний центр

г) мітохондрії

 

8. Виберіть функції, що не притаманні біомембранам:

а) транспортна

б) обмежувальна

в) рецепторна

г) участь в синтезі АТФ

д) синтез ліпідів

 

9. Виберіть вірну відповідь, що характеризує аеробний етап енергетичного обміну:

а) відбувається в цитоплазмі, без участі кисню, кінцеві продукти - молочна кислота і 2АТФ;

б) відбувається в мітохондріях без участі кисню, кінцеві продукти - молочна кислота і 38АТФ;

в) відбувається в мітохондріях за участю кисню, кінцеві продукти - СО2, Н2О і 38АТФ;

г) відбувається в цитоплазмі, за участю кисню, кінцеві продукти - молочна кислота і 38АТФ;

д) відбувається в мітохондріях за участю кисню, кінцеві продукти - молочна кислота і 2АТФ;

10. Назвіть органоїд клітини, де відбувається анаеробний етап енергетичного обміну?

а) мітохондрії

б) комплекс Гольджі

в) гранулярна ендоплазматична сітка

г) цитоплазма

д) ядро

11. Скільки молекул АТФ синтезується при повному окисленні однієї молекули глюкози?

а) 2 молекули АТФ

б) 18 молекул АТФ

в) 36 молекул АТФ

г) 38 молекул АТФ

д) 12 молекул АТФ

12. Виберіть функцію, яка не притаманна біологічним мембранам:

а) обмежувальна

б) рецепторна

в) транспортна

г) компартментація клітини

д) зберігання спадкової інформації

 

13. Двохмембранну будову мають такі органоїди:

а) ядро, пластиди, мітохондрії

б) митохондрії, лизосоми, рибосоми

в) комплекс Гольджі, ендоплазматична сітка

г) клітинний центр, джгутики, війки

д) вірна відповідь - а) та б)

 

14. Транспорт малих заряджених молекул та іонів крізь мембрану відбувається за допомогою:

а) активного та пасивного транспорту

б) дифузії

в) активного транспорту

г) фагоцитозом

 

15. Мембрани клітини складають з:

а) фосфоліпідів, білків та вуглеводів

б) ліпідів, білків та нуклеїнових кислот

в) клітковини, пектину та білків

г) нуклеїнових кислот, білків

 

16. Гліколіз - це процес розщеплення:

а) білків на амінокислоти

б) ліпідів на карбонові кислоти та гліцерин

в) глюкози до молочної кислоти

г) окислення глюкози в мітохондріях

 

17. Енергетичним ефектом гліколізу є утворення 2 молекул:

а) молочної кислоти

б) піровиноградної кислоти

в) АТФ

г) АТФ та молочної кислоти

 

18. Постачання речовин в клітину та виведення їх з клітини забезпечується:

а) лізосомами

б) клітинною стінкою

в) клітинною мембраною

г) ядром

 

19. Виділення речовини з клітини відбувається за допомогою комплексу Гольджі в результаті злиття пухиря комплексу Гольджі з цитоплазматичною мембраною. Вміст пухиря виливається назовні. Назва такому процесу є:

а) екзоцитоз

б) ендоцитоз

в) активний транспорт

г) полегшена дифузія

 

20. Процеси окислення відбуваються в клітинних органелах:

а) в рибосомах

б) в мітохондріях

в) в ендоплазматичної сітці

г) в хлоропластах

 

21. Внаслідок процесів асиміляції відбувається:

а) розщеплення вуглеводів та жирів

б) розщеплення білків

в) синтез білків

г) синтез жирів та вуглеводів

д) вірно в) та г)

 

22. Дисиміляція відбувається в таких органоїдах клітини:

а) хлоропластах

б) ендоплазматичної сітці

в) мітохондріях

г) ядрі

 

23. Активний транспорт речовин крізь біологічну мембрану - це:

а) транспорт речовин по градієнту концентрації з затратою енергії АТФ

б) транспорт речовин проти градієнту концентрації із затратою енергії АТФ

в) транспорт речовин по градієнту концентрації без затрати енергії АТФ

г) дифузія та полегшена дифузія

24. До пасивного транспорту речовин відноситься:

а) осмос та дифузія

б) піноцитоз

в) фагоцитоз

г) К -Na насос

д) полегшена дифузія

е) вірно - а) та д)

Заняття №4

Тема: Ядро. Морфологія хромосом. Каріотип людини

I. Актуальність теми. Хромосоми є центральним інформаційним апаратом клітини. Вивчення структурно-функціонального рівня організації спадкового матеріалу надасть можливість уявити основні принципи передачі спадкової інформації на різних рівнях існування живого - від молекулярно-генетичного рівня до організмового, а також пояснити причини порушень його функціонування у виникненні патологічних процесів у людини. Знання про сучасні об'єктивні та суб'єктивні методи вивчення каріотипу людини та принципи класифікації хромосом необхідні для розуміння патогенезу спадкових, соматичних, онкологічних, інфекційно-запальних й інших хвороб людини

 

II. Цілі навчання

Загальна ціль – уміти:

1. Пояснювати організацію та механізми функціонування спадкового апарату.

2. Можливі порушення структури на молекулярно-генетичному та клітинному рівні організації спадкового матеріалу, що пояснюють прояви спадкових, соматичних та інших хвороб людини.

Конкретні цілі - уміти:

1. Трактувати сучасні об'єктивні та суб'єктивні методи вивчення каріотипу людини та принципи класифікації хромосом.

2. Класифікувати рівні організації спадкового матеріалу в залежності від функціонального стану клітини.

3. Пояснювати значення структурно-функціонального рівня організації спадкового матеріалу, а також процесів, що відбуваються на молекулярно-генетичному та клітинному рівні організації життя для розуміння патогенезу спадкових, соматичних, онкологічних, інфекційно-запальних й інших хвороб людини.

4. Інтерпретувати значення процесів, що відбуваються на субклітинному рівні організації життя для розуміння патогенезу спадкових, соматичних, інфекційно-запальних й інших хвороб людини.

5. Визначати стуктурно-функціональні організацію спадкового апарату клітини та трактувати значення порушень основних принципів його функціонування та роль у виникненні патологічних процесів у людини на молекулярному та клітинному рівнях.

III. Забезпечення вихідного рівня знань-умінь

А. Література:

Основна:

1. Медична біологія / За ред. проф. В.П.Пішака, проф. Ю.І. Бажори. Підручник. - Вінниця: Нова книга, 2004, С. 71 - 81.

2. Биология. В 2-х кн. Кн. 1: Учеб. для медиц. спец. вузов / В. Н. Ярыгин, В. И. Васильева, И.Н. Волков, В.В. Синельщикова; Под. ред. В.Н. Ярыгина. - 6-е изд., стер. -М.: Высш. шк., 2004.- С. 43 - 44, 117 - 138.

3. Слюсарєв А.О., Жукова С.В. Біологія: Підручник / Пер. з рос. В.О.Мотузний.- К.: Вища шк., 1992, С. 24 - 31.

4. Методичні вказівки для студентів до практичних занять з медичної біології, генетики і паразитології / Під заг. ред. Р.П.Піскун, Вінниця, 1994. С. 9.

5. Збірник завдань для підготовки до ліцензійного тестового екзамену з природничо-наукових дисциплін «Крок-1. Загальна лікарська підготовка» / Кол. авт.; За ред. проф. В.Ф. Москаленка, проф. О.П. Волосовця, проф. І.Є.Булах, проф. О.П.Яворського, проф. О.В.Романенка, доц. Л.І.Остапюк.-К.: Медицина, 2004.-368 с.; С.-9-41.

Додаткова:

1. Конспекти лекцій

2. Жегунов Г.Ф., Боянович Ю.В., Жегунова Г.П. Цитогенетичні основи життєдіяльності. Харків: Харківська зооветеринарна академія, Харківський національний університет,Харківська національна фармацевтична академія,2002р.

3. В.П. Пішак, О.І. Захарчук Навчальний посібник з медичної біології, паразитології та генетики. Практикум. – Чернівці: Медакадемія, 2004. – 579с.:іл.

4. Н.Н. Мушкамбаров, С.Л. Кузнецов Молекулярная биология. Учебное пособие для студентов медицинских вузов. - М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 2003. - 544с.: ил.

5. Руководство к лабораторным занятиям по биологии / Под. ред.Ю.К. Богоявленского. - М.:Медицина, 1979.

6. Медична біологія. Посібник з практичних занять. За ред.. О.В.Романенко. Київ «Здоров’я», 2005. – 372с. з іл.

 

Б. Тести для перевірки вихідного рівня знань

1. Які клітини не мають ядер?

а) поперечносмугасті м'язи

б) генеративні

в) тромбоцити

г) еритроцити ссавців

д) еритроцити жаби

2. У ядерці відбуваються процеси:

а) синтез рибосомальних білків і складання субодиниць рибосом

б) синтез рРНК і складання субодиниць рибосом

в) синтез рРНК, рибосомальних білків і складання субодиниць рибосом

г) синтез рРНК і рибосомальних білків

 

3. В склад ядра входять наступні компоненти:

а) елементарна мембрана, хромосоми, мітохондрії

б) двохмембранна оболонка, рибосоми, пластиди

в) двохмембранна оболонка, хромосоми, нуклеоплазма, ядерце

г) ядерце, нуклеоплазма, ендоплазматична сітка, хромосоми

4. До аутосом належать:

а) У-хромосома людини

б) Х-хромосома людини

в) перша пара хромосом

г) шоста пара хромосом

 

5. Ядро характерне для клітин:

а) грибів

б) бактерій

в) рослин

г) синьо-зелених водоростей

д) тварин

 

6. З яких компонентів складається ядро:

а) центріолі

б) ядерце

в) ядерна оболонка

г) хроматин

д) ядерний матрикс

е) діктіосоми

 

7. Які хромосоми називають гетерохромосомами?

а) спіралізовані

б) деспіралізовані

в) негомологічні

г) гомологічні

д) статеві

 

8. Нуклеїнові кислоти разом з білками утворюють:

а) рибосоми

б) міозин

в) актин

г) хроматин

 

9. Ядерця формуються:

а) на зовнішньому боці мембрани ядра

6) на внутрішній мембрані ядра

в) на певних ділянках окремих хромосом

г) у ядерному соку

 

10. Найбільша концентрація РНК клітини спостерігається у:

а) цитоплазмі

б) ядерному соку

в) ядерці

г) на внутрішній поверхні ядерної мембрани

 

IV. Зміст навчання

№ пп Інформаційні блоки Головні елементи блоків
1. Ядро 1) ядерна оболонка; 2) ядерний сік; 3)ядерце; 4) хромосоми
2. Хроматин 1)гетерохроматин; 2) еухроматин
3. Типи хромосом 1)метацентричні; 2)субметацентричні; 3) акроцентричні; 4) телоцентричні
4. Хромосомний набір 1)диплоїдний; 2)гаплоїдний; 3)аутосоми і гетерохромосоми
5. Нормальний каріотип людини 1) характеристика
6. Ідіограма хромосом людини 1) групи хромосом (А, В, С, D, E, F, G); 2) методи ідентифікації хромосом
7. Ядерце 1) будова; 2) функції

Структурно-логічна схема

 

 

 


V. Орієнтовна основа дії

Для досягнення цілей заняття необхідно засвоїти теоретичні питання по даній темі і виконати самостійну навчально-дослідницьку роботу.

а) Теоретичні питання для позаурочного самостійного вивчення та обговорення на занятті.

1. Ядро – центральний інформаційний апарат клітини. Структура інтерфазного ядра.

2. Хроматин, струкрурна організація: еухроматин, гетерохроматин, статевий хроматин.

 

3. Організація спадкового матеріалу: хромосомний рівень. Структура метафазної хромосоми. Аутосоми та гетерохромосоми.

 

4. Геномний рівень організації спадкового матеріалу.

 

5. Каріотип: морфофункціональна характеристика і класифікація хромосом людини. Ідіограма.

 

6. Правила хромосом. Хромосомний аналіз.

 

7. Ядерце як похідне хромосом, роль в утворенні рибосом.

На занятті необхідно виконати самостійну частину роботи згідно алгоритму практичної роботи та методики її проведення.

б) Алгоритм самостійної навчально-дослідницької роботи:

1. Розглянути, вивчити при малому та великому збільшенні постійні мікропрепарати «Метафазні пластинки соматичних клітин» (епітеліальних клітини слизових оболонок) людини.

 

2. Ознайомитись з будовою та класифікацією хромосом, використовуючи таблиці, замалювати окремі хромосоми.

 

3. Вивчити каріотип людини, представлений у вигляді ідіограми.

 

в) Інструкції до практичної роботи:

1. Розглянути та замалювати ядра соматичних клітин людини, позначити: еу- та гетерохроматин.

 

2. Користуючись таблицями і підручником, розглянути і замалювати різні типи хромосом в залежності від положення центромери.

3. Розглянути ідіограму людини. користуючись таблицями, малюнками, фотографічними зображеннями та визначити кількісне співвідношення аутосом, гетерохромосом. Замалювати по одній хромосомі кожного типу згідно Денверської класифікації (по групам A, B, C, D, Е, F, G) та відмітити різницю, позначити тип хромосоми, звернути увагу на чергування гетеро- та еухроматичних ділянок, позначити: p- та q-сегменти, центромеру, плечі.


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных