Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Б) еухроматин; генетично активний
 

Задача 2.

Порівняйте терміни: „каріотип”, „ідіограма”. Яка між ними різниця?

Еталон відповіді: „каріотип” – хаотичне розташування хромосом; „ідіограма” – системне розташування хромосом від найбільших до найменших.

Задача 3.

Ядро клітини обробили речовиною, що руйнує гістонові білки. Які структури ядра при цьому змінюються в першу чергу?

Еталон відповіді: хромосоми

VI. Короткі методичні вказівки до роботи студентів на

практичному занятті.

а) Методика проведення заняття

Заняття починається з перевірки вихідного рівня знань. Далі розглядаються теоретичні питання даної теми, в обговоренні яких беруть участь всі студенти під керівництвом викладача, після чого необхідно виконати самостійну навчально-дослідницьку роботу.

Після проведення практичної навчально-дослідницької роботи необхідно оформити протокол.

В кінці заняття проводиться контроль кінцевого рівня знань студентів, аналіз результатів роботи з виставленням відповідної оцінки і балів.

б) Організаційна структура заняття (технологічна карта)

№ п\п Основні етапи заняття Час в хвилинах Матеріали методичного забезпечення
I Підготовчий етап  
1. Організаційна частина Перевірка вихідного рівня знань   тести вихідного рівня
2. Обговорення теоретичних питань   Таблиці, підручник посібники
II Основний етап  
3. Виконання самостійної навчально-дослідницької роботи. Оформлення протоколу   Світлові мікроскопи, необхідне обладнання, таблиці, мікропрепарати Методичні рекомендації
III Заключний етап    
4. Контроль кінцевого рівня знань   Тести кінцевого рівня знань
5. Аналіз, підведення підсумків заняття. Домашнє завдання    

в) Зразки тестових завдань для перевірки кінцевого рівня знань

 

1. Кількість яких структур збільшена в політенних хромосомах?

а) хроматиди

б) мікрофібрили

в) нейрофібрили

г) хромонеми

д) міофібрили

 

2. Набір хромосом соматичної клітини, якій притаманна їх певна кількість, розміри та форма, є:

а) каріотип

б) геном

в) генотип

г) генофонд

 

3. Яка назва генетично неактивним ділянкам хромосоми, що знаходяться в спіралізованному стані, які перешкоджають з'єднанню хромосом між собою або з їх фрагментами і забезпечують індивідуальність і дискретність кожній хромосомі?

а) центромера

б) супутники

в) кинетохор

г) теломера

д) гетерохроматин

 

4. Хроматин - це:

а) молекула ДНК

б) молекула РНК

в) комплекс ДНК-білок

г) тільки білок, здатний пов'язуватися з ДНК

 

5. Повністю гомологічні хромосоми містять:

а) ембріон людини

б) каріотип чоловіка

в) каріотип жінки

г) каріотип чоловіка і жінки

 

6. З якою структурою в ядрі пов'язано утворення всіх видів РНК

а) ядерною оболонкою

б) ядерцем

в) хроматином

г) ядерним соком

 

7. Виберіть функцію, не властиву хроматину:

а) збереження генетичної інформації у вигляді певної послідовності в ДНК

б) передача спадковій інформації за допомогою формування хромосом

в) формування ядерець, де утворюються рибосоми

г) синтез АТФ

 

8. Виберіть основні функції, що властиві ядерцям:

а) синтез рибосомальної РНК

б) синтез АТФ

в) утворення субодиниць рибосом

г) окислення органічних молекул

д) синтез ядерних білків (гістонів)

 

9. Виберіть основні процеси, що відбуваються в ядрі:

а) реплікація ДНК

б) синтез АТФ

в) транскрипція всіх видів РНК

г) утворення рибосом

д) окислення органічних молекул

 

10. Елементарною одиницею будови хроматину є:

а) центросома

б) нуклеотид

в) нуклеосома

г) нуклеїнова кислота

д) хромосома

 

11. Виберіть ознаки, що притаманні гетерохроматину:

а) ділянки, що активно сприймають барвники

б) ділянки, що слабко забарвлюються

в) виконує структурну функцію

г) містить у собі активні гени

д) займає однакові ділянки в гомологічних хромосомах

е) сприяє утворенню тільця Барра

 

12. Виберіть ознаки, які були покладені в основу:

А. Денверської класифікації хромосом людини (Денвер, США, 1960 р.) -

Б. Паризької класифікації хромосом людини (1971) -

а) диференційне забарвлення хромосом

б) порівняльна характеристика розмірів кожної з пар гомологічних хромосом

в) порядок чергування гетеро - та еухроматичних ділянок

г) кількісна та якісна характеристика генів

д) кількість еухроматичних ділянок в гомологічних хромосомах

е) характер розміщення центромери, характеристика генів

 

13. Оберіть ознаки, що характеризуються як «Правила хромосом»:

а) індивідуальність окремих пар хромосом

б) компактизація спадкового матеріалу

в) парність хромосом

г) кількісна та якісна характеристика генів

д) безперервність хромосом

е) здатність до мутацій

є) специфічність набору хромосом

 

Заняття №5

Тема: Молекулярні основи спадковості. Характеристика нуклеїнових кислот.

I. I. Актуальність теми. Знання про основні матеріальні носії спадковості та мінливості - нуклеїнові кислоти, їх структурно-фунціональну організацію та роль у зберіганні та перенесенні спадкової інформації є необхідними для подальшого розуміння процесів реалізації спадкової інформації на всіх рівнях існування живого - від молекулярного до організмового. Порушення цих процесів в подальшому може бути першопричиною виникнення різноманітних патологічних станів у людини - онкологічних, спадкових, молекулярних хвороб, імунодепресивних станів тощо.

II. Цілі навчання

Загальна ціль – уміти:

1.Пояснювати та інтерпретуватизакономірностіпроявів життєдіяльності людського організму на молекулярно-генетичному рівні.

2. Трактувати біологічну сутність і механізми розвитку хвороб людини, котрі виникають внаслідок порушень структурно-функціональної організації носіїв спадкової інформації.

 

Конкретні цілі - уміти:

1. Пояснювати роль нуклеїнових кислот у збереженні та реалізації спадкової інформації.

2. Інтерпретувати зв’язок між будовою, просторовою організацією та функціями нуклеїнових кислот.

3. Зробити висновки про значення процесів реплікації, рекомбінації та репарації ДНК в організмі людини в нормі та при патології.

4. Визначати сутність єдності цілісності й дискретності носіїв спадкової інформації, їх структури і функцій.

5. Трактувати значення процесів репарації, що відбуваються на молекулярно-генетичному рівні організації життя для пояснення виникнення молекулярних хвороб людини

 

III. Забезпечення вихідного рівня знань-умінь

А. Література:

Основна:

1. Медична біологія / За ред. проф. В.П.Пішака, проф. Ю.І. Бажори. Підручник. - Вінниця: Нова книга, 2004, С. 82 - 94.

2. Биология. В 2-х кн. Кн. 1: Учеб. для медиц. спец. вузов / В. Н. Ярыгин, В. И. Васильева, И.Н. Волков, В.В. Синельщикова; Под. ред. В.Н. Ярыгина. - 6-е изд., стер. -М.: Высш. шк., 2004.- С. 51 - 52, 61 - 68, 72 - 97.

3. Коломієць Н.Г. Молекулярні основи спадковості та мінливості. Навчальний посібник (за редакцією Р.П. Піскун), Вінниця: Нова книга, 2005. – 137 с.

4. Слюсарєв А.О., Жукова С.В. Біологія: Підручник / Пер. з рос. В.О.Мотузний.- К.: Вища шк., 1992, С. 33 - 38, 82 - 84, 88 - 90.

5. Методичні вказівки для студентів до практичних занять з медичної біології, генетики і паразитології / Під заг. ред. Р.П.Піскун, Вінниця, 1994. С.34 - 37.

6. Збірник завдань для підготовки до ліцензійного тестового екзамену з природничо-наукових дисциплін «Крок-1. Загальна лікарська підготовка»\ Кол. авт.; За ред. проф.В.Ф.Москаленка, проф. О.П. Волосовця, проф. І.Є.Булах, проф. О.П.Яворського, проф. О.В.Романенка, доц. Л.І.Остапюк.-К.: Медицина, 2004.-368 с.; С.-9-41.

Додаткова:

 

1.Конспекти лекцій

2. Жегунов Г.Ф., Боянович Ю.В., Жегунова Г.П. Цитогенетичні основи життєдіяльності. Харків: Харківська зооветеринарна академія, Харківський національний університет,Харківська національна фармацевтична академія, 2002 р.

3. В.П. Пішак, О.І. Захарчук Навчальний посібник з медичної біології, паразитології та генетики. Практикум. – Чернівці: Медакадемія, 2004. – 579с.:іл.

4. Н.Н.Мушкамбаров, С.Л. Кузнецов Молекулярная биология. Учебное пособие для студентов медицинских вузов. - М.: ООО «Медицинское информационное агенство», 2003. - 544с.: ил.

5. Сингер М. Гены и геномы. В 2-х томах. – М.: Мир, 2001. – 391с.

6. Тейлор Д., Грин Н., Стаут У. Биология. В 3-х томах. – М.: Мир, 2002.

7. Медична біологія. Посібник з практичних занять. За ред.. О.В.Романенко. Київ «Здоров’я», 2005. – 372с. з іл.

 

Б. Тести для перевірки вихідного рівня знань

 

1. При дослідженні скам’янілих залишків тварини вдалось виділити ланцюжок ДНК. Дослідження її показало, що співвідношення (А+Т/Ц+Г) за правилом Чаргаффа дорівнює 1,7. Про що це свідчить?

а) про розмір ДНК

б) про належність виду до нижчих організмів

в) про ступінь мутабільності даної групи генів

г) про кількість протоонкогенів

д) про належність виду до вищих організмів

 

2. Один з ланцюгів ДНК складається з нуклеотидів: АТЦ-АЦЦ-ГАЦ-АЦГ-ЦАЦ. Яка послідовність нуклеотидів на другому ланцюзі цієї молекули ДНК?

а) ТТГ-ЦГТ-ГТЦ-ТГГ-ТТТ…

б) ТГТ-ЦГУ-ГТЦ-ГЦГ-АТЦ…

в) ТАГ-ТГГ-ЦТГ-ТГЦ-ГТГ…

г) ТГГ-ЦГЦ-ГТЦ-ГТГ-ГГЦ…

д) ГГТ-АГЦ-ТЦГ-ГТГ-ТТЦ…

 

3. Ким і коли були відкриті нуклеїнові кислоти?

а) М.Шлейденом у 1839р.

б) Г.Менделем у 1866р.

в) І.Мішером у 1869р.

г) О.Ейвері у 1944р.

д) Дж.Уотсоном та Ф.Кріком у 1953р.

 

4. У яких організмів матеріальним субстратом спадковості і мінливості є ДНК?

а) вірусів.

б) прокаріотів.

в) еукаріотів.

г) вірусів і прокаріотів.

д) вірусів, прокаріотів і еукаріотів.

 

5. Які властивості нуклеїнових кислот визначають їх як субстрат спадковості і мінливості?

а) здатність до самовідновлення.

б) здатність до реалізації своєї інформації.

в) здатність зберігати сталість своєї організації.

г) здатність набувати змін і відтворювати їх.

д) усі варіанти вірно

 

6. Які компоненти є складниками мономерів нуклеїнових кислот?

а) амінокислота, азотиста основа, пентоза.

б) амінокислота, азотиста основа, фосфат.

в) азотиста основа, пентоза, фосфат.

г) амінокислота, три фосфати.

д) азотиста основа, три фосфати.

 

7. Які компоненти нуклеотидів входять до складу остову ланцюгів нуклеїнових кислот?

а) азотисті основи і залишки фосфорної кислоти.

б) залишки фосфорної кислоти і пентози.

в) азотисті основи і пентози.

г) амінокислоти.

д) жоден варіант невірний.

 

8. Що обумовлює видову специфічність матеріальних носіїв генетичної інформації?

а) амінокислотний склад.

б) нуклеотидний склад.

в) вуглеводний склад.

г) пентози і фосфати.

д) ліпіди.

 

9. Особливістю структурної організації ДНК є:

а) комплементарність мономерів.

б) паралельність ланцюгів.

в) антипаралельність ланцюгів.

г) комплементарність мономерів і паралельність ланцюгів.

д) комплементарність мономерів і антипаралельність ланцюгів.

10. Яке із рівнянь не відповідає правилам Чаргаффа?

а) А+Г=Т+Ц.

б) А=Т.

в) Г=Ц.

г) А=Г.

д) жодне.

 

11. Які рівні структурної організації притаманні ДНК?

а) первинний.

б) вторинний.

в) третинний.

г) вірно А+В+С.

д) жоден варіант невірний.

 

12. Відомо, що молекула ДНК в конформаційній формі В утворює навколо своєї осі спіраль, діаметр якої 2 нм, довжина кроку - 3,4 нм. У кожний виток входить 10 пар нуклеотидів. Яку довжину має фрагмент молекули ДНК, до складу якого входить 100 пар нуклеотидів?

а) 0,34 нм.

б) 0,17 нм.

в) 34 нм.

г) 17 нм.

д) 340 нм.

 

13. Де розміщений генетичний матеріал еукаріотичної клітини?

а) в ядрі.

б) в мітохондріях.

в) в хлоропластах.

г) вірно А+В+С.

д) вірно А+С.

 

14. В чому полягає автоcинтетична функція ДНК?

а) в здатності забезпечувати транскрипцію.

б) в здатності забезпечувати реплікацію.

в) в здатності забезпечувати трансляцію.

г) вірно А+В+С.

д) жоден варіант невірний.

 

IV. Зміст навчання

№ пп Інформаційні блоки Головні елементи блоків
1. Докази генетичної ролі нуклеїнових кислот   1) трансформація; 2) трансдукція; 3) кон’югація
2. Нуклеїнові кислоти   1) види; 2) будова; 3) функції
3. Реплікація ДНК 1) шлях реплікації; 2) механізм реплікації; 3) етапи реплікації
4. Репарація ДНК 1) за часом здійснення - дореплікативний - реплікативний - постреплікативний 2) за механізмом розвитку - ексцизійна - неексцизійна - рекомбінативна

Структурно-логічна схема

Види нуклеїнових

Кислот

 

 

Характеристика


V. Орієнтовна основа дії

 

Для досягнення цілей заняття необхідно засвоїти теоретичні питання по даній темі і виконати самостійну навчально-дослідницьку роботу.

а) Теоретичні питання для позаурочного самостійного вивчення та обговорення на занятті.

 

1. Молекулярні основи спадковості. Докази генетичної ролі нуклеїнових кислот (на прикладі явищ трансдукції і трансформації)

2. Характеристика нуклеїнових кислот: ДНК і РНК

- хімічна будова

- просторова організація,

- видова специфічність,

- роль у зберіганні та перенесенні спадкової інформації.

3. Реплікація ДНК.

4. Підтримування генетичної стабільності клітин: самокорекція і репарація ДНК.

На занятті необхідно виконати самостійну частину роботи згідно алгоритму практичної роботи та методики її проведення.

б) Алгоритм самостійної навчально-дослідницької роботи:

1. Використовуючи таблиці і муляжі, розглянути і проаналізувати хімічну будову, просторову організацію нуклеїнових кіслот та заповнити таблицю за поданою схемою.

2. Вирішити індивідуальні завдання.

 

в) Інструкції до самостійної навчально-дослідницької роботи:

 

1. Користуючись таблицями та муляжами, вивчити хімічну будову та просторову організацію нуклеїнових кислот, порівняти та відмітити різницю між ДНК та РНК, заповнити таблицю за поданою схемою.

 

Схема таблиці 1.

Порівняльна характеристика нуклеїнових кислот

 

Ознака ДНК РНК
Хімічна будова нуклеотиду: азотисті основи - вуглевод -    
Просторова організація    
Типи нуклеїнових кислот    
Локалізація в клітині    
Функція    

 

2. Виконати індивідуальні завдання.

3. Оформити протокол заняття.

 


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2023 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных