Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


V. Система навчаючих завдань 4 страница
№ п\п Основні етапи заняття Час в хвилинах Матеріали методичного забезпечення
I Підготовчій етап  
1. Організаційна частина Перевірка вихідного рівня знань   Тести вихідного рівня  
2. Обговорення теоретичних питань   Таблиці, підручники, посібники  
II Основний етап  
3. Виконання самостійної навчально-дослідницької роботи Оформлення протоколу   Таблиці, світлові мікроскопи, необхідне обладнання, мікропрепарати Методичні рекомендації
III Заключний етап    
4. Контроль кінцевого рівня знань   Тести кінцевого рівня знань
5. Аналіз, підведення підсумків заняття. Домашнє завдання    
           

в) Зразки тестових завдань для перевірки кінцевого рівня знань

Завдання 1.

Завдяки мейозу гамети (статеві клітини) отримують гаплоїдний набір хромосом. Яка фаза профази і мейозу може вважатися ключовою у виникненні гаплоїдного набору в гаметах?

а) лептонема (спіралізації хромосом)

б) діакінез (відштовхування гомологічних хромосом)

в) пахінема (кросинговер)

г) диплонема (початок відштовхування гомологічних хромосом)

д) зигонема (злиття гомологічних хромосом)

 

Завдання 2.

При мейозі у профазі 1 відбудеться перехрест хромосом (кросинговер), що призводить до перекомбінації генетичного матеріалу. На якій стадії профази і відбувається кросинговер?

а) лептонема

б) діакінез

в) пахінема

г) диплонема

д) зигонема

 

Завдання 3.

В анафазі мітозу до полюсів розходяться однохроматидні хромосоми. Скільки хромосом і молекул ДНК має клітина людини в анафазі мітозу?

а) 92 хромосоми 92 молекули ДНК

б) 46 хромосом 92 молекули ДНК

в) 46 хромосом 92 молекули ДНК

г) 23 хромосоми 23 молекули ДНК

д) 46 хромосом 46 молекул ДНК

Завдання 4.

Розходження однохроматидних хромосом до протилежних полюсів клітини, що редукційно ділиться, відбувається в:

а) анафазі першого мейотичного поділу

б) анафазі другого мейотичного поділу

в) профазі першого мейотичного поділу

г) метафазі першого мейотичного поділу

д) профазі другого мейотичного поділу

 

Завдання 5.

Гаплоїдна кількість двохроматидних хромосом знаходиться в екваторіальній площині клітини в:

а) анафазі першого мейотичного поділу

б) метафазі другого мейотичного поділу

в) телофазі першого мейотичного поділу

г) телофазі другого мейотичного поділу

д) інртерфазі першого мейотичного поділу

 

Завдання 6.

Пахінема - це стадія профази І мейозу, під час якої:

а) хромосоми слабко спіралізовані, мають вигляд довгих тонких ниток, на них є потовщення - хромомери;

б) гомологічні хромосоми попарно сполучені між собою (відбувається кон’югація);

в) хромосоми сполучені в біваленти й мають вигляд товстих ниток (відбувається кросинговер);

г) гомологічні хромосоми, які були сполучені в біваленти, починають відштовхуватись одна від одної.

д) гомологічні хромосоми розходяться до полюсів дочірніми хроматидами

 

Завдання 7.

У інтенсивно функціонуючих клітинах (наприклад печінки) часто спостерігається збільшення числа хромосом. Яки зміни на рівні ядра відбуваються у клітині?

а) ендомітоз

б) політенія

в) амітоз

г) мітоз

д) мейоз

 

Завдання 8.

Відомо, що клітинний цикл включає декілька послідовних перетворень в клітині. На одному з етапів відбуваються процеси, що призводять до підготовки до синтезу ДНК в клітині. У який період життя клітини це відбувається?

а) синтетичний

б) власне мітоз

в) пресинтетичний

г) премітотичний

д) постсинтетичний

 

Завдання 9.

Соматична диплоїдна клітина вступила у мітоз, нормальний хід якого був перерваний колхіцином. На якому етапі буде перервано нормальний процес мітозу і який хромосомний набір буде мати утворене ядро?

а) метафаза, 2n

б) метафаза, 4n

в) анафаза, 2n

г) телофаза, 2n

д) анафаза, 4n

 

Завдання 10.

Для лабораторних досліджень шпателем узятий зкрібок клітин слизової оболонки ротової порожнини. Проаналізуйте вірогідний стан цих клітин:

а) діляться тільки мітотично

б) тільки збільшуються в розмірах

в) діляться мітотично і шляхом амітозу

г) діляться шляхом мейозу і амітозу

д) діляться мітотично і спостерігається політенія

 

Заняття №9

Тема: Контроль засвоєння змістового модуля 1 „Біологічні особливості життєдіяльності людини”.

1. Перелік контрольних питань для підготовки до підсумкового модульного контролю №1

1. Визначення біології як науки. Місце та завдання біології в підготовці лікаря.

2. Визначення поняття життя на сучасному рівні розвитку біологічної науки. Форми й основні властивості живого.

3. Структурні рівні організації життя, їх значення для медицини.

4. Клітина – елементарна структурно-функціональна одиниця живого. Про- та еукаріотичні клітини.

5. Клітинна теорія, її сучасний стан і значення для медицини.

6. Морфофізіологія клітини. Цитоплазма і органоїди.

7. Клітинні мембрани. Хімічний склад. Просторова організація та значення.

8. Ядро клітини в інтерфазі. Хроматин: рівні організації (упаковки) спадкового матеріалу (еухроматин, гетерохроматин).

9. Хромосомний і геномний рівні організації спадкового матеріалу під час мітотичного поділу клітини.

10. Хімічний склад, особливості морфології хромосом. Динаміка їх структури в клітинному циклі (інтерфазні та метафазні хромосоми).

11. Каріотип людини. Морфофункціональна характеристика та класифікація хромосом людини. Значення вивчення каріотипу в медицині.

12. Молекулярний рівень організації спадкової інформації. Нуклеїнові кислоти, їх значення.

13. Будова гена. Гени структурні, регуляторні, синтезу тРНК і рРНК.

14. Реплікація ДНК, її значення. Самокорекція та репарація ДНК.

15. Генетичний код, його властивості.

16. Основні етапи біосинтезу білка в клітині.

17. Трансляція: ініціація, елонгація, термінація. Посттрансляційні перетворення білків – основа їх функціонування.

18. Особливості реалізації генетичної інформації в еукаріотів. Екзонно-інтронна організа­ція генів у еукаріотів, процесинг, сплайсинг.

19. Особливості регуляції роботи генів у про- та в еукаріотів.

20. Генна інженерія та біотехнологія.

21. Часова організація клітини. Клітинний цикл, його можливі напрямки та періодиза­ція.

22. Поділ клітини. Поняття про мітотичну активність. Порушення мітозу.

23. Мейоз. Механізми, що зумовлюють генетичну різноманітність гамет.

24. Життя клітин поза організмом. Клонування клітин. Значення методу культури тканин для медицини.

2. Орієнтовний перелік практичних навичок і умінь до модуля 1

Оволодіти:

- технікою мікроскопування;

- виготовленням тимчасових мікропрепаратів;

- вмінням диференціювати компоненти клітин;

- технікою складання ідіограми хромосом людини;

- вмінням ідентифікувати первинну структуру, кількість амінокислот, молекулярну масу поліпептида за структурою гена, що його кодує;

- вмінням проаналізувати послідовність етапів регуляції експресії генів

 

3. Оцінювання засвоєння модуля 1

Розподіл балів, які виставляються студентам
при вивченні модуля І

№ з.п. Модуль 1 Кількість балів
1. Змістовий модуль 1  
  Тема 1  
  Тема 2  
  Тема 3  
  Тема 4  
  Тема 5  
  Тема 6  
  Тема 7  
  Тема 8  
  Разом  
  Тема 9  
РАЗОМ сума балів  

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент при вивченні модуля І, вираховується шляхом множення кількості балів (15), що відповідають оцінці “5” на кількість тем (8) і становить 120 балів.

Мінімальна кількість балів, яку може набрати студент при вивченні модуля І є критерієм допуску до модульного підсумкового контролютема 9, вираховується шляхом множення кількості балів (5), що відповідають оцінці “3”, на кількість тем у модулі (8) і становить 40 балів.

Зміст

Передмова...........................................................................................................3

Структура залікового кредиту - модулю 1-„Біологічні

особливості життєдіяльності людини”

Змістовий модуль 1 “Молекулярно-клітинний

рівень організації життя ..............................................................5

Заняття №1 Тема: Рівні організації живого. Оптичні системи в біологічних дослідженнях............................................................7

Заняття №2 Тема: Морфологія клітини. Структурні компоненти

цитоплазми.....................................................................................17

Заняття №3 Тема: Клітинні мембрани. Транспорт речовин через

плазмалему.....................................................................................29

Заняття №4 Тема: Ядро. Морфологія хромосом. Каріотип людини............................................................................................42

Заняття №5 Тема: Характеристика нуклеїнових кислот................................53

Заняття №6 Тема: Будова гена про- та еукаріотів. Гени структурні, регуляторні, тРНК, рРНК.............................................................69

Заняття №7 Тема: Організація потоку інформації у клітині. Регуляція експресії генів. Молекулярні механізми мінливості в

людини............................................................................................84

Заняття №8 Тема: Життєвий цикл клітини. Поділ клітин...........................100

Заняття №9 Тема: Контроль засвоєння модуля 1 “Біологічні особливості життєдіяльності людини”...........................................................113

 

 


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных