Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


V. Система навчаючих завдань 1 страница
А. Тести

Завдання 1(I рівень складності)

1..У виділеній із селезінки речовині виявлено дезоксирибозу, аденін, гуанін, фосфорну кислоту, тимін, цитозин, а у гідролізаті дріжджів — рибозу, аденін, гуанін, цитозин, урацил, фосфорну кислоту.

Назвіть:

а) виділену із селезінки речовину і обґрунтуйте свою відповідь,

б) компонентами якої речовини є сполуки, виявлені у гідролізаті дріжджів?

Еталон відповіді: 1 - а) - ДНК, оскільки виявлені сполуки є компонентами мономерів цієї речовини; б) - РНК.

Завдання 2 (II рівень складності)

2. Кодуючий ланцюг фрагмента молекули ДНК має таку послідовність нуклеотидів: А-А-Ц-Г-Г-А-Т-Т-Т-Ц-А-Ц-Ц-Т-Т-А-Г-Г-Ц-Ц-Т-А. Визначте:

а) яку послідовність нуклеотидів має еталонний ланцюг цього фрагмента ДНК?

б) яка молекулярна маса цього фрагмента?

в) відсотковий вміст кожного нуклеотиду в даному фрагменті.

Еталон відповіді: 2 -. а) Т-Т-Г-Ц-Ц-Т-А-А-А-Г-Т-Г-Г-А-А-Т-Ц-Ц-Г-Г-А-Т, б) 15180 дальтон

в) А=Т=27,27%; Г=Ц=22,73%.

Завдання 3(III рівень складності)

3. Під дією мутагена в клітині А були пошкоджені обидва полінуклеотидних ланцюги однієї молекули ДНК в одній і тій же ділянці хромосоми, а в клітині В - пошкоджен лише один ланцюг молекули ДНК, але в гомологічних хромосомах. Яка з клітин постраждає більше? Відповідь обгрунтуйте.

Еталон відповіді: 3 -Клітина А постраждає більше, оскільки пошкодження обох ланцюгів ДНК унеможливлює репарацію.

Б. Задачі

Задача 1.

Скільки тімідин-фосфату в ДНК, якщо в РНК, яку вона кодує 20% уридин-фосфату, 30% - цитидин-фосфату та 10% гуанозин-фосфату.

Еталон відповіді:

1. За принципом комплементарності в молекулі ДНК кількість А=Т, аГ=Ц.

2. Визначимо вміст аденозин-фосфату в РНК
А% = 100% - 20% - 30% -10% = 40%

3. В молекулі РНК замість тимідин-фосфату (Т) включається уридин-, фосфат (У). Синтез РНК відбувається комплементарно.

Т Ц А Г

ДНК: II III II Ш

А... Г... Т... Ц

РНК: У... Ц... А... Г

20% 30% 40% 10%

4. В молекулі РНК 20% У відповідає 20% пари нуклеотидів А=Т,

тому вміст А=Т буде 20%.

5. Вмісту в РНК А (40%) буде відповідати вміст пари нуклеотидів

Т=А, тоді вміст Т=А буде 40%.

Всього: А+Т = 20% + 40% = 60%

Тоді вміст А дорівнює вмісту Т і буде становити по 30%

(відповідно комплементарної будови молекули ДНК).

Відповідь: вміст тимідин-фосфату в ДНК становить 30%.

 

Задача 2.

До складу білку бактерії входить 200 амінокислот. Яка довжина структурного гену, який кодує цей білок?

Еталон відповіді:

1. У бактерій (пракаріот) структурна частина гену включає один або декілька генів. Кожний з них кодує свій поліпептид (білок).

2. Одну амінокислоту (в ДНК, або РНК) кодує відповідний кодон-триплет нуклеотидів. Тому 200 амінокислот кодують 600 нуклеотидів.

200 х 3 = 600 (нуклеотидів).

3. Кожна пара нуклеотидів в ДНК займає в просторі 0,34 нм.
Визначимо довжину гену (L)

L = кількість пар нуклеотидів х 0,34 нм.

L = 600 х 0,34 = 204 (нм).

Відповідь: довжина гену бактерій, що визначає білок з 200 амінокислот становить 204 нм.

Задача3.

Фрагмент структурної частини ДНК включає 100 молекул дезоксиаденозин-фосфату, що становить 25% загальної кількості нуклеотидів. Яка довжина даного фрагменту.

Еталон відповіді:

1. Визначимо загальну кількість нуклеотидів фрагменту ДНК

100: 0,25 = 400 (нуклеотидів)

2. Визначимо кількість пар нуклеотидів фрагменту ДНК

400: 2 = 200 (пар нуклеотидів)

3. Визначимо довжину фрагменту ДНК (L). Одна пара нуклеотидів займає простір 0,34 нм

L = 200 х 0,34 = 68 (нм)

Відповідь: фрагмент ДНК має довжину 68 нм.

VII. Короткі методичні вказівки до роботи студентів на

практичному занятті

а) Методика проведення заняття

Заняття починається з перевірки вихідного рівня знань. Далі розглядаються теоретичні питання даної теми, в обговоренні яких беруть участь всі студенти під керівництвом викладача, після чого необхідно виконати самостійну навчально-дослідницьку роботу.

Після перевірки вихідного рівня знань, обговорення теоретичних питань, засвоєння системи контрольно-навчальних завдань студенти виконують самостійну роботу і оформлюють протокол практичної частини заняття.

В кінці заняття проводиться перевірка та аналіз результатів роботи студентів з виставленням відповідної оцінки і балів.

б) Організаційна стуктура заняття (технологічна карта)

№ п\п Основні етапи заняття Час в хвилинах Матеріали методичного забезпечення
I Підготовчий етап  
1. Організаційна частина Перевірка вихідного рівня знань   Тести вихідного рівня  
2. Обговорення теоретичних питань   Таблиці, муляжи, підручники, посібники
II Основний етап  
3. Виконання самостійної навчально-дослідницької роботи Оформлення протоколу     Таблиці, муляжи, індивідуальні завдання. Методичні рекомендації
III Заключний етап    
4. Контроль кінцевого рівня знань   Тести кінцевого рівня знань, збірник ситуаційних задач
5. Аналіз, підведення підсумків заняття. Домашнє завдання    
         

Зразки завдань для перевірки кінцевого рівня знань

Завдання №1

1. Дайте визначення поняттю “реплікація”. Опишіть умови для реплікації, а також назвіть ферменти, що необхідні для цього процесу.

2. При дослідженні скам’янілих залишків тварини вдалось виділити ланцюжок ДНК. Дослідження ЇЇ показало, що співвідношення (А+Т/Ц+Г) за правилом Чаргаффа дорівнює 1,7. Поясніть, про що це свідчить?

3. Кодуючий ланцюг фрагмента молекули ДНК має таку послідовність нуклеотидів: А-А-Ц-Г-Г-А-Т-Т-Т-Ц-А-Ц-Ц-Т-Т-А-Г-Г-Ц-Ц-Т-А. Визначте:

а) яку послідовність нуклеотидів має еталонний ланцюг цього фрагмента ДНК

б) яка молекулярна маса цього фрагмента, якщо молекулярна маса одного нуклеотиду дорівнює 345 дальтон

в) відсотковий вміст кожного нуклеотиду в даному фрагменті.

Завдання №2

1. Фрагмент молекули ДНК містить 440 гуанінових нуклеотидів, що становить 22% загальної кількості нуклеотидів. Визначте:

а) кількісне співвідношення нуклеотидів, що входять до складу ДНК, користуючись правилами Чаргаффа

б) довжину фрагмента ДНК, якщо відстань між двома нуклеотидами складає 0, 34 нм

в) молекулярну масу даного фрагмента ДНК, якщо молекулярна маса одного нуклеотиду складає 345 дальтон.

2. Один з ланцюгів ДНК складається з нуклеотидів: АТЦ-АЦЦ-ГАЦ-АЦГ-ЦАЦ. Яка послідовність нуклеотидів на другому ланцюзі цієї молекули ДНК? Дайте назву цьому процесу та ферментам, що його каталізують.

3. В результаті ультрафіолетового опромінення в клітинах шкіри людини (фібробластах) під час реплікації відбулось утворення димерів між двома тимідиновими азотистими основами. Опишіть у вигляді схеми етапи процесів, що забезпечують генетичну стабільність клітин та запобігають мутаціям. Вкажіть назву ферментів, що здійснюють ці процеси.

 

Завдання №3

1. Опишіть правила Чаргаффа. Визначте, скільки в фрагменті ДНК міститься гуанінових, цитозинових, тимінових нуклеотидів, якщо кількість аденінових нуклеотидів становить 1120, що складає 28% від загальної кількості нуклеотидів. Яка довжина даного фрагмента молекули ДНК (відстань між двома нуклеотидами складає 0,34 нм.)

 

2. Опишіть механізми автоcинтетичної функції ДНК?

 

3. Наприкінці ХХ століття в рамках міжнародної програми “Геном Людини” визначено кількість і послідовність нуклеотидів усього геному людини (загальна кількість ДНК в хромосомах). З’ясовано, що до складу геному людини входять понад 3 мільярди пар нуклеотидів. Визначте:

а) приблизну довжину ядерного генетичного матеріалу людини (відомо, що відстань між двома нуклеотидами дорівнює 0,34 нм

б) приблизну молекулярну масу генетичного матеріалу людини, якщо

молекулярна маса одного нуклеотиду дорівнює 345 дальтон

 

Завдання №4

1. Структурний ген ферменту РНК-полімерази містить 9450 пар нуклеотидів. Визначте:

а) довжину ділянки ДНК, що кодує даний поліпептид

б) яка молекулярна маса гена ферменту РНК-полімерази, якщо мол. маса одного нуклеотиду - 345 Д

2. Один з ланцюгів ДНК складається з нуклеотидів: АТЦ-АЦЦ-ГАЦ-АЦГ-ЦАЦ. Визначте, яка послідовність нуклеотидів на другому ланцюзі цієї молекули ДНК? Дайте назву цьому процесу та ферментам, що його каталізують.

3. Визначте:

а) скільки часу потрібно для реплікації ДНК в хромосомі, яка має 50 репліконів, якщо довжина кожного з них 60 мкм і вони реплікуються синхронно з швидкістю 0,6 мкм за 1хв?

б) скільки б часу тривала реплікація ДНК у цій хромосомі, якби цей фрагмент ДНК був одним репліконом?

Завдання №5

1. Наведіть приклади дослідів, що доводять генетичну роль нуклеїнових кислот.

2. Опишіть правила Чаргаффа. Визначте, скільки в фрагменті ДНК міститься гуанінових, цитозинових, тимінових нуклеотидів, якщо кількість аденінових нуклеотидів становить 1120, що складає 28% від загальної кількості нуклеотидів. Яка довжина даного фрагмента молекули ДНК (відстань між двома нуклеотидами складає 0,34 нм.). Визначте тип видової специфічності молекули ДНК.

3. Дано такий фрагмент молекули ДНК:

перший ланцюг - 5АЦЦ-ГАТ-ТАТ-ЦЦА-АЦЦ-ТГЦ-3′

другий ланцюг - 3′ ТГГ-ЦТА-АТА-ГГТ-ТГГ-АЦГ 5′ відповідно.

Визначте:

а) молекулярну масу двох ланцюгів ДНК, якщо молекулярна маса одного нуклеотиду дорівнює 345 дальтон

б) довжину фрагмента ДНК, якщо відстань між двома нуклеотидами складає 0,34 нм.

Завдання №6

1. Опишіть етапи репарації та її види у вигляді схеми

2. У процесі реалізації гена в ознаку приймають участь усі види РНК. Визначте молекулярну масу РНК і опишіть її функцію за такими ознаками: має 3000 нуклеотидів, існує у вигляді двох фракцій (зрілої і її попередниці) та розташована між двома субодиницями рибосом. Молекулярна маса одного нуклеотиду - 345 Д.

3. Відомо, що ІХ фактор зсідання крові - антигемофільний білок, що кодується геном, молекулярна маса якого складає 1431450 Д. Визначте:

скільки нуклеотидів містить ген, що кодує антигемофільний білок, якщо мол. маса одного нуклеотиду складає 345 Д?

довжину відповідної ділянки ДНК, якщо відстань між двома нуклеотидами складає 0,34 нм.

Завдання №7

1. Зобразіть етапи потоку біологічної інформації в клітині у вигляді схеми, дайте назву кожному етапу.

2. Довжина фрагмента ДНК становить 1530 нм. Визначте:

а) кількість нуклеотидного складу, якщо відстань між двома нуклеотидами складає 0,34 нм.

б) молекулярну масу відповідного фрагмента ДНК, якщо молекулярна маса одного нуклеотиду - 345 Д.

3. Кодуючий ланцюг фрагмента молекули ДНК має таку послідовність нуклеотидів: А-А-Ц-Г-Г-А-Т-Т-Т-Ц-А-Ц-Ц-Т-Т-А-Г-Г-Ц-Ц-Т-А. Визначте:

а) яку послідовність нуклеотидів має еталонний ланцюг цього фрагмента ДНК;

б) яка молекулярна маса цього фрагмента, якщо молекулярна маса одного нуклеотиду дорівнює 345 дальтон;

в) відсотковий вміст кожного нуклеотиду в даному фрагменті.

 

Завдання №8

1. Опишіть етапи реплікації у вигляді схеми, вкажіть назву ферментів, що беруть участь в кожному етапі та позначте їх функції

2. Оперон (сукупність структурних генів і гена-оператора) містить 9300 нуклеотидів. Визначте:

а) молекулярну масу оперону, якщо молекулярна маса одного нуклеотиду дорівнює 345 дальтон

б) визначте лінійні розміри оперону, якщо відстань між двома нуклеотидами дорівнює 0,34 нм.

3. Фрагмент молекули ДНК містить 440 гуанінових нуклеотидів, що становить 22% від загальної кількості нуклеотидів. Визначте кількість аденінових, цитозинових, тимінових нуклеотидів та довжину і молекулярну масу дволанцюгового фрагмента ДНК, якщо відомо, що

відстань між двома нуклеотидами дорівнює 0,34 нм і молекулярна маса одного нуклеотиду дорівнює 345 дальтон

 

Завдання №9

1. У виділеній із селезінки речовині виявлено дезоксирибозу, аденін, гуанін, фосфорну кислоту, тимін, цитозин, а у гідролізаті дріжджів — рибозу, аденін, гуанін, цитозин, урацил, фосфорну кислоту.

а) назвіть виділену із селезінки речовину і обґрунтуйте свою відповідь.

б) компонентами якої речовини є сполуки, виявлені у гідролізаті дріжджів?

2. Відомо, що молекула ДНК в конформаційній формі В утворює навколо своєї осі спіраль, діаметр якої 2 нм, довжина кроку - 3,4 нм. У кожний виток входить 10 пар нуклеотидів. Яку довжину має фрагмент молекули ДНК, до складу якого входить 100 пар нуклеотидів?

3. Ділянка ДНК, що кодує А-поліпептидний ланцюг інсуліну має таку послідовність нуклеотидів:

5’ ГГТ-АТТ-ГТТ-ГАА-ГАА-ТГТ-ТГТ-ГЦТ-АГТ-ГТТ-ТГТ-АГТ-ЦТТ-ТАТ-ЦАА-ЦТТ-ГАА-ААТ-ТАТ-ТГТ-ААТ 3’. Визначте:

а) послідовність другої ділянки ДНК, колінеарну даній

б) молекулярну масу фрагмента гена інсуліну, якщо молекулярна маса одного нуклеотиду дорівнює 345 дальтон

 

Завдання №10

1. Поясніть явище репарації та опишіть відомі види репарації і її етапи.

2. Визначте співвідношення (А+Т) / (Г+Ц), довжину і масу фрагмента ДНК, що кодується такими послідовностями нуклеотидів: Т-Т-Г-Ц-Ц-Т-А-А-А-Г-Т-Г-Г-А-А-Т-Ц-Ц-Г-Г-А-Т. Молекулярна маса одного нуклеотиду - 345Д та відстань між двома нуклеотидами дорівнює 0,34 нм

3. Ділянка структурного гена має послідовність нуклеотидів:

АТА-АЦА-ГГА-ГГА-ГТА-ГЦА-ТТА-ТГА-ТТА-ТЦА-ЦАА-ЦГА-ЦТА-ЦЦА-ААА-АГТ.

Визначте:

а) фрагмент ланцюга ДНК комплементарного даному;

б) молекулярну масу нуклеотидів, якщо відомо, що молекулярна маса одного нуклеотиду – 345 Д;

в) як називається явище синтезу ДНК?

Завдання №11

1. Дайте визначення поняттю „реплікація”. Опишіть умови, необхідні для реплікації та ферменти, що приймають участь в цьому процесі.

2. Один з ланцюгів ДНК складається з нуклеотидів: АТЦ-АЦЦ-ГАЦ-АЦГ-ЦАЦ. Визначте:

а) послідовність нуклеотидів на другому ланцюзі цієї молекули ДНК;

б) молекулярну масу комплементарного ланцюга ДНК, якщо відомо, що молекулярна маса одного нуклеотиду – 345 Д;

г) довжину двохланцюгової ділянки ДНК, якщо відстань між двома нуклеотидами дорівнює 0,34 нм

3. Скільки аденінових, тимінових і гуанінових нуклеотидів міститься у фрагменті молекули ДНК, якщо у ньому виявлено 1900 цитозинових нуклеотидів, що становить 20% від загальної кількості нуклеотидів у цьому фрагменті? Відомо, що відстань між двома нуклеотидами дорівнює 0,34 нм. Визначте:

б) довжину цього фрагмента;

в) коефіцієнт специфічності цього фрагмента;

г) чи можна коефіцієнт специфічності фрагмента прийняти за коефіцієнт видоспецифічності? Відповідь обґрунтуйте.

 

Завдання №12

1. Опишіть рівні структурної організації, що характерні для молекули ДНК?

2. Довжина структурного гену, що кодує фермент РНК-полімеразу складає 3213нм. Визначте:

а) скільки нуклеотидних пар міститься в гені РНК-полімерази, якщо відстань між двома нуклеотидами дорівнює 0,34 нм;

б) яка молекулярна маса гену? (мол. маса одного нуклеотиду - 345 Д)

 

3. Скільки аденінових, тимінових і гуанінових нуклеотидів міститься у фрагменті молекули ДНК, якщо у ньому виявлено 1900 цитозинових нуклеотидів, що становить 20% від загальної кількості нуклеотидів у цьому фрагменті? Відомо, що відстань між двома нуклеотидами дорівнює 0,34 нм. Визначте:

б) довжину цього фрагмента;

в) коефіцієнт специфічності цього фрагмента

г) чи можна коефіцієнт специфічності фрагмента прийняти за коефіцієнт видоспецифічності? Відповідь обґрунтуйте.

 

Заняття № 6

Тема: Будова гена про- та еукаріотів. Гени структурні, регуляторні, тРНК, рРНК

I. Актуальність теми. Ген є елементарною дискретною одиницею спадковості. Знання про будову генів, структурно-функціональну організацію геномів еукаріот, а також класифікацію генів дають можливість уявити взаємозв’язок дискретних одиниць та вплив продуктів генів - пептидів на формування ознак (в тому числі і патологічних) на організмовому рівні під час реалізації спадкової інформації. Ознайомлення з основними принципами генетичного коду надає можливість зрозуміти фундаментальну догму молекулярної біології - засоби кодування генетичної інформації на матеріальних носіях (нуклеїнових кислотах). Порушення, що виникають на генному рівні в подальшому можуть бути першопричиною виникнення різноманітних хвороб у людини - онкологічних, спадкових, молекулярних, алергічних, імунодепресивних станів тощо.

 

II. Цілі навчання

Загальна ціль – уміти:

1. Пояснювати та інтерпретуватизакономірностіпроявів життєдіяльності людського організму на молекулярно-генетичному рівні.

2. Трактувати біологічну сутність і механізми розвитку хвороб людини, що обумовлені різноманітною специфікою геному людини та виникають внаслідок порушень на молекулярно-генетичному рівні.

 

Конкретні цілі - уміти:

1. Засвоїти властивости генетичного коду та його основні принципи

2. Пояснювати зв’язок між молекулярною будовою гена та його експресією.

3. Засвоїти особливості організації геному людини.

4. Інтерпретувати сутність єдності цілісності й дискретності носіїв спадкової інформації - генів, їх структури і функцій.

5. З’ясувати класифікацію генів та їх роль під час реалізації спадкової інформації.

6. Трактувати функціональні характеристики генів еукаріот, їх значення для пояснення виникнення молекулярних хвороб людини

III. Забезпечення вихідного рівня знань-умінь

А. Література:

Основна:

1. Медична біологія / За ред. проф. В. П. Пішака, проф. Ю. І. Бажори. Підручник. - Вінниця: Нова книга, 2004, С. 94 - 96, 101 - 109.

 

2. Коломієць Н. Г. Молекулярні основи спадковості та мінливості. Навчальний посібник (за редакцією проф. Р. П. Піскун), Вінниця: Нова книга, 2005. – 137 с.

3. Биология. В 2-х кн. Кн. 1: Учеб. для медиц. спец. вузов / В. Н. Ярыгин, В. И. Васильева, И.Н. Волков, В.В. Синельщикова; Под. ред. В.Н. Ярыгина. - 6-е изд., стер. -М.: Высш. шк., 2004.- С. 68 - 72, 88 -89, 111 - 115.

4. Слюсарєв А. О., Жукова С. В. Біологія: Підручник / Пер. з рос. В. О. Мотузний.- К.: Вища шк., 1992, С. 38 - 39, 84, 87 - 94.

5. Методичні вказівки для студентів до практичних занять з медичної біології, генетики і паразитології / Під заг ред. Р.П.Піскун, Вінниця, 1994. С.34 - 37.

6. Збірник завдань для підготовки до ліцензійного тестового екзамену з природничо-наукових дисциплін «Крок-1. Загальна лікарська підготовка»\ Кол. авт.; За ред. проф. В. Ф. Москаленка, проф. О. П. Волосовця, проф. І. Є.Булах, проф. О. П.Яворського, проф. О. В.Романенка, доц. Л. І. Остапюк.-К.: Медицина, 2004.-368 с.; С.-9-41.

Додаткова:

 

1. Конспекти лекцій

2. Пискун Р. П., Полеся Т. Л., Василенко Г. Л., Малинковская Т.В., Стратийчук Н. С., Болоховская Т.О. Основы генетики человека. Учебное пособие для студентов-иностранцев 1 курса медицинского и стоматологического факультетов. Винница, 2004, 115с.

3. В.П. Пішак, О.І. Захарчук Навчальний посібник з медичної біології, паразитології та генетики. Практикум. – Чернівці: Медакадемія, 2004. – 579с.:іл.

4. Жегунов Г. Ф., Боянович Ю. В., Жегунова Г. П. Цитогенетичні основи життєдіяльності. Харків: Харківська зооветеринарна академія, Харківський національний університет, Харківська національна фармацевтична академія, 2002 р.

5. Н. Н. Мушкамбаров, С. Л. Кузнецов Молекулярная биология. Учебное пособие для студентов медицинских вузов. - М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 2003. - 544с.: ил.

6. Сингер М. Гены и геномы. В 2-х томах. – М.: Мир, 2001. – 391с.

7. Тейлор Д., Грин Н., Стаут У. Биология. В 3-х томах. – М.: Мир, 2002.

8. Медична біологія. Посібник з практичних занять. За ред.. О. В. Романенко. Київ «Здоров’я», 2005.- 372с. з іл.

 

Б. Тести для перевірки вихідного рівня знань

Завдання 1.

Що є дискретною одиницею спадковості і мінливості?

а) нуклеїнова кислота

б) нуклеотид

в) ген

г) амінокислота

д) пептидний ланцюг

 

Завдання 2.

Хто перший висловив думку про дискретність генетичного матеріалу?

а) М. Шлейден

б) Ч. Дарвін

в) Г.Мендель

г) В. Йогансен

д) М. Вавілов

 

Завдання 3

Хто і коли для означення дискретної одиниці генетичного матеріалу ввів поняття «ген»?

а) К. Коренс у 1900р.

б) Г.Мендель у 1865р.

в) Ч. Дарвін у 1859р.

г) В. Йогансен у 1909р.

д) М. Вавілов у 1920 р.

 

Завдання 4

З хімічної точки зору ген — це:

а) один з ланцюгів молекули ДНК

б) будь-яка послідовність нуклеотидів нуклеїнової кислоти

в) специфічна послідовність амінокислот

г) специфічна послідовність нуклеотидів нуклеїнової кислоти

д) специфічна послідовність нуклеотидів і амінокислот

 

Завдання 5

Різні види спеціалізованих клітин багатоклітинного організму мають:

а) однакову кількість генетичного матеріалу і генів

б) однакову кількість генетичного матеріалу, але різну кількість генів

в) однакову кількість генетичного матеріалу і однакову кількість генів

г) різну кількість генетичного матеріалу і генів

д) жоден варіант невірний

 

Завдання 6

В геномах різних людей у нормі ген може мати:

а) один варіант

б) два варіанти

в) чотири варіанти

г) велику кількість варіантів

д) жодна відповідь невірна

 

Завдання 6

Що є одиницею генетичного коду?

а) нуклеотид

б) ген

в) кодон

г) геном

д) амінокислота

 

Завдання 7

Генетичний код - це:

а) послідовність етапів транскрипції

б) система запису спадкової інформації в клітинах

в) сукупність генів, локалізованих у групі зчеплення

г) сукупність усіх генів клітини

д) система запису генетичної інформації в молекулах білків у вигляді послідовності амінокислот

 

Завдання 8

Які властивості притаманні генетичному коду?

а) триплетність і специфічність

б) неперервність і неперекривність

в) виродженість і наявність нонсенс-кодонів

г) універсальність

д) вірно А+В+С+D

 

Завдання 9

У процесі експресії гена в ознаку послідовність кодонів м-РНК відповідає послідовності розташування амінокислот первинного поліпептидного ланцюга. Така властивість генетичного коду має назву:

а) колінеарність

б) триплетність

в) універсальність

г) специфічність

д) виродженість

 

Завдання 10

Деякі триплети (УАА, УАГ, УГА) не кодують амінокислоти, а є термінаторами в процесі зчитування інформації. Як називаються триплети, які припиняють транскрипцію?

а) оператор

б) стоп-кодон

в) кодон

г) екзон

д) інтрон

 

IV. Зміст навчання

№ пп Інформаційні блоки Головні елементи блоків
1. Ген - одиниця генетичної інформації   1) визначення; 2) будова гена; 3) класифікація; 4)значення для медицини
2. Генетичний код 1) визначення; 2) будова; 3) локалізація
3. Властивості генетичного коду 1) триплетність; 2) універсальність; 3) специфічність; 4) виродженість; 5) колінеарність; 6) односпрямованість; 7) неперервність
4. Гени прокаріот, гени еукаріот 1) відмінності; 2) кодуючи ділянки; 3) некодуючи ділянки; 4) кластери генів, спейсерні ділянки, севдогени, сателітна ДНК
5. Класифікація генів   1) структурні гени; 2) регуляторні гени; 3) гени синтезу тРНК та рРНК; 4) мобільні генетичні елементи  
6. Теорія гена 1) дискретність; 2) локус; 3) цистрон; 4) мутон; 5) рекон; 6) транспозон

Структурно- логічна схема

 


V. Орієнтовна основа дії

Для досягнення цілей заняття необхідно засвоїти теоретичні питання по даній темі і виконати самостійну навчально-дослідницьку роботу

а) Теоретичні питання для позаурочного самостійного вивчення та обговорення на занятті.

1. Ген як одиниця генетичної інформації

 

2. Генетичний код, його основні принципи і властивості: універсальність, триплетність, специфічність, виродженість, колінеарність, односпрямованість, неперервність

 

3. Будова генів про- та еукаріотів.

 

4. Екзонно-інтронна організація геному еукаріотів.

 

5. Класифікація генів.

· структурні гени,

· регуляторні гени,

· гени синтезу тРНК та рРНК

· мобільні генетичні елементи

 

6. Сучасний стан теорії гена.

б) Алгоритм самостійної навчально-дослідницької роботи:

1. Використовуючи таблицю генетичного коду, вивчити і проаналізувати основні його принципи та властивості

2. Заповнити таблицю № 2 за даною схемою.

3. Розв’язати індивідуальні завдання.

4. Оформити протокол заняття.

 

в) Інструкції до самостійної навчально-дослідницької роботи:

1. Користуючись таблицею генетичного коду, розв’язати ситуаційні задачі на кодування амінокислот.

 

 

Таблиця № 1. Генетичний код

Перша основа Друга основа Третя основа
    У Ц А Г    
У ФЕН СЕР ТИР ЦИС У
  ФЕН СЕР ТИР ЦИС Ц
  ЛЕЙ СЕР - - А
  ЛЕЙ СЕР - ТИР Г
Ц ЛЕЙ ПРО ПС АРГ У
  ЛЕЙ ПРО ПС АРГ Ц
  ЛЕЙ ПРО ГЛН АРГ А
  ЛЕЙ ПРО ГЛН АРГ Г
А ІЛЕ ТРЕ АСН СЕР У
  ІЛЕ ТРЕ АСН СЕР Ц
  ІЛЕ ТРЕ ЛІЗ АРГ А
  MET ТРЕ ЛІЗ АРГ Г
Г ВАЛ АЛА АСП ГЛІ У
  ВАЛ АЛА АСП ГЛІ Ц
  ВАЛ АЛА ГЛУ ГЛІ А
  ВАЛ АЛА ГЛУ ГЛІ Г

 


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных