Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Порядок виконання роботи. Зібрати електричне коло за схемою, відповідно до рис
Зібрати електричне коло за схемою, відповідно до рис. 4.46.

Накреслити таблицю для результатів вимірювання і занести до неї необхідні відомості.

Пересуваючи повзунок реохорда і замикаючи вмикач досягти нульового відхилення стрілки гальванометра (Якщо "нуль" не встановлюється, слід перемкнути полярність концентраційного елемента і повторити цю операцію).

Дані про положення реохорда (довжину ділянки та показання вольтметра занести до таблиці (вимірювання провести не менше трьох разів).

Розрахувати середнє значення концентраційного елемента використовуючи середні значення величин, що входять до формули. Визначити теоретичне значення за формулою для концентраційної різниці потенціалів і порівняти експериментальний та теоретичний результати.

Зробити висновок про відповідність експерименталь­ного та теоретичного результатів, а також про можливі причини їх розходження.

 

Контрольні питання і задачі

 

1. Чому концентраційний потенціал є рівноважним? У чому полягає фізична суть рівноважного стану концентраційного елемента?

2. Для наведених на рис. 4.47 розподілів іонів у примембранному просторі і рухливостях іонів вказати величини іонних потоків речовини та іонних струмів, величину, знак і вигляд утвореного мембранногопотенціалу.

Рис. 4.47. Розподіл та рухливість іонів.

3. Визначити рівноважні потенціали для іонів для мембрани еритроцита, якщо концентрації цих іонів відповідно дорівнюють: зовні всередині

 

4.6.4. Практичне заняття "Вивчення біофізики мембран за допомогою комп'ютерних програм"

 

Схему програм з біофізики мембран наведено в таблиці:

Залежно від типу ЕОМ ці програми представлені або у вигляді одного блоку - (при наявності твердого диску), або у вигляді трьох блоків: та (при його відсутності та роботі з віртуальним диском).

Завдання 1. Вивчення структури мембрани і мембран­ного транспорту.

1. Запустити для виконання програму чи

2. Вийти у головне меню програми та вибрати курсором блок "Структура мембрани", ознайомитися з теоретичним матеріалом.

3. Після закінчення роботи з цим блоком перейти до наступного блоку "Транспорт речовини крізь мембрану", натиснувши клавішу (нижня інформаційна строчка екрана) та ознайомитись з матеріалом цього блоку.

Завдання 2. Вивчення мембранних потенціалів.

1. Запустити для виконання програму чи вибрати блок №3 "Вивчення мембранних потенціалів" при роботі з програмою

2. Ознайомитись з теоретичним матеріалом цього бло­ку.

Завдання 3. "Вивчення потенціалу дії (ПД) і досліджен­ня зміни його форми ".

1. Запустити до виконання програму (Якщо ця програма є у загальному блоці, то можна перейти до виконання програми "Дослідження потенціалу дії", запус­тивши її натиском клавіші згідно з вказівками інформаційного рядка на нижній частині екрана).

2. Вивчити теоретичний матеріал теми "Потенціал дії" (екранні сторінки 1-11), після чого перейти до виконання завдань.

Завдання 4. Дослідити зміну потенціалу дії при зміні активності лише однієї частинки, яка активує чи інактивує іонні канали.

Діапазон зміни активності частинок 0.05-25 (нормі відповідає значення активності, що дорівнює 1).

1. Змінюючи активність від мінімальної до максималь­ної, отримати на екрані потенціал дії (ПД).

2. Намалювати у зошиті отримані графіки зміни ПД.

3. Зробити висновок про вплив активності цих частинок на зміну форми ПД.

Завдання 5. Дослідити зміну форми ПД при одночасній зміні проникності та каналів (зміні активностей частинок).

1. Дослідити зміну форми ПД для таких режимів:

а) (активність залишити постійною), одночасно збільшуючи активності (діапазон зміни 1-25) та зменшуючи активність (діапазон зміни 1-0.05);

б) одночасно змінюючи активності від 1 до 0.05 та збільшуючи активність від 1 до 25;

в) одночасно збільшуючи активності за вказаними діапазонами зміни цих активностей;

г) одночасно зменшуючи активності.

Завдання 6. Одержати ПД з чіткою фазою гіперполяризації.

Враховуючи досвід роботи по зміні форми ПД залежно від активності частинок, одержати потенціал дії з чіткою фазою гіперполяризації.

Завдання 7. Одержати ПД з чітким плато, розташо­ваним вище лінії потенціалу, який дорівнює нулю.

Змінюючи активності частинок, виконати це завдання. Після закінчення роботи відповісти на контрольні запитання, запустивши програму

 

Контрольні запитання до комп 'ютерних програм з

біофізики мембран (блок 5, файл )

 

1. Вкажіть необхідні фізичні властивості, які повинен мати струк­турний елемент мембрани.

2. Чим визначається амфіфільність (амфіпатичність) структурного елемента мембрани?

3. Якими видами взаємодій можна пояснити гідрофобну та гідро­фільну поведінку структурного елемента мембрани?

4. Вкажіть основні структурні компоненти мембрани.

5. Чим забезпечується механічна міцність мембрани?

6. Які компоненти входять до складу мембранних фосфоліпідів?

7. Виконання яких функцій мембрани забезпечують глікопротеїди?

8. Які компоненти входять до складу мембранних гліколіпідів?

9. Назвіть динамічні характеристики мембрани як рідкого криста­лу.

10. Чому дорівнює товщина клітинної мембрани?

11. Чому дорівнює напруженість електричного поля мембрани?

12. Назвіть молекулярні структури, що відносяться до фосфоліпідів?

13. Яким чином можна зберегти рухливість фосфо- і гліколіпідів при зниженні температури?

14. Що таке "кінки"?

15. У мембранах яких структур і клітин переважно знаходяться гліколіпіди?

16. Чим зумовлений пасивний транспорт рідини через мембрану?

17. Чим зумовлений результуючий потік іонів при пасивному транспорті їх через мембрану?

18. Що описує рівняння Фіка?

19. Що описує рівняння Нернста-Планка?

20. Що описує рівняння Теорелла?

21. Вкажіть відмінні властивості полегшеної дифузії.

22. Вкажіть тривалість потенціалу дії в нормі для кардіоміоциту людини.

23. Якими рівняннями описується пасивний транспорт речовин че­рез мембрану?

24. Вкажіть формулу, за якою визначається проникність мембрани.

25. За рахунок чого здійснюється активний транспорт речовин через мембрану?

26. Назвіть іони, які за допомогою активного транспорту (насосів) переносяться в бік збільшення концентрації.

27. Від чого залежить проникність мембрани для електрично ней­тральних невеликих молекул?

28. Де локалізований кальцієвий мембранний насос?

29. Вкажіть функції -насоса.

30. Де локалізований протонний насос?

31. За рахунок чого протонний насос здійснює транспорт іонів водню?

32. Вкажіть загальні характеристики активного транспорту і полег­шеної дифузії.

33. Вкажіть речовини, для яких транспорт через мембрану здійсню­ється за допомогою полегшеної дифузії.

34. Як здійснюється трансмембранний перенос великих молекул (білків, глікопротеїдів тощо)?

35. Що характеризує проникність мембран Р і яку розмірність вона має?

36. Що таке потенціал дії?

37. Які умови враховуються при визначенні мембранного рівноваж­ного потенціалу Нернста?

38. Які умови враховуються при визначенні дифузійного мембран­ного потенціалу?

39. Які умови враховуються при визначенні стаціонарного мембран­ного потенціалу?

40. Які умови враховуються при визначенні рівноважного потенці­алу Доннана?

41. Вкажіть, для яких випадків доннанівський потенціал ближче всього до потенціалу клітини.

42. Вкажіть, як співвідносяться між собою у стані спокою проник­ності мембран живих клітин для іонів.

43.Вкажіть величини рівноважних потенціалів Нернста для іонів в нормі.

44. Вкажіть значення потенціалу спокою мембран для еритроцита, міоциту жаби, аксона кальмара, кардіоциту собаки у нормі.

45. Як співвідносяться в початковий момент збудження проникності мембран для іонів у живих клітинах?

46. Чому дорівнює максимальне збільшення проникності мембрани для іонів при її збудженні?

47. Вкажіть причини утворення потенціалу дії.

48. Чим визначається форма початкової фази деполяризації мем­брани при формуванні потенціалу дії?

49. Чим визначається фаза реполяризації мембрани при формуванні потенціалу дії?

50. Вкажіть тривалість потенціалу дії в нормі для аксону кальмара.


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных