Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Синусоидалы тоқтың тізбегіндегі қуаттар
Ші эксперимент

Жұмыстың мақсаты: Синусоидалы тоқтың тармақталған тізбегіндегі тоқты, кернеуді және қуатты өлшеп, есептік жолмен активті және реактивті қуаттардың балансын тексеру.

 

Экспериментті орындау тәртібі:

Индуктивтілігі 40 мГн орауыштың активті кедергісін омметрмен өлшейміз:

RK= Ом.

Жиілігі 500 Гц тең кездегі L=40мГн орауыштың және С=1мкФ конденсатордың реактивті кедергілерін есептеңіз:

ХL=2π· f ·L= = Ом;

ХС=1 / (2π· f ·С)= = Ом.

5.17-ші суреттегі схемаға сәйкес тізбекті жинап, мультиметрмен тоқтарды өлшеу үшін онда перемычкаларды орнатамыз. Схемаға жиілігі 500 Гц және синусоидалы кернеу беріп, генератор бере алатын максималды амплитуданы орнатамыз.

5.17 сурет –Индуктивті орауышы, резисторы және конденсаторы бар синусоидалы тоқтың тізбегі

5.1-ші кесте

Тармақ RKL R C Қуаттар балансы, мВт, мВар
I, мА      
Р=I2R     Рист   ∑Рист  
Q=I2R     Qист   ∑Qист  

 

5.1-ші кестеге қорек көзі беретін Рист қуат пен IRL, IR, IC тоқтардың мәндерін түсіріп, толық қуатты Sист=U·I және реактивті қуатты Qист=√( Sист2 – Рист2) есептеп, кестеге Qист мәнін түсіреміз.

Кестеде келтірілген формула бойынша әр тұтынушының активті және реактивті қуаттарды және тұтынушылардың активті және реактивті қуаттардың алгебралық қосындысын есептеп, қуаттар балансын тексереміз.

 

Ші эксперимент

Жұмыстың мақсаты: Резистор мен конденсатор, сонымен қатар, резистор мен индуктивтілік тізбектей қосылған тізбек үшін, тұтынатын активті қуат пен резистордағы UR және реактивті элементтегі UL, UC кернеулерді және І тоқтың әсерлесуші мәндерін өлшеп, фазаның ығысу бұрышын φ, тізбектің толық кедергісін Z, реактивті кедергісін және активті кедергісін R, векторлық диаграмманы және кедергілер үшбұрышын тұрғызу қажет.

 

Экспериментті орындау тәртібі:

5.18-ші суреттегі схемаға сәйкес тізбекті жинаймыз. Реттелетін синусоидалы кернеу көзін қосып, тізбекке жиілігі f=1 кГц максималды амплитудалы синусоидалы кернеу көзін орнатамыз.

5.2-ші кестеде көрсетілген активті қуаттың, тоқтың және кернеудің әсерлесуші мәндерін өлшейміз. Кернеуді өлшеген кезде әр элементтің қысқыштарына мультиметрді жалғаймыз.

Фазалық бұрышты φ=arctg (P/U·I), тізбектің толық кедергісін Z=U/I, тізбектің активті кедергісін R=Z·cos φ және сыйымдылықты кедергіні XC=Z·sin φ есептейміз.

Масштабты таңдап, кернеулердің векторлық диаграммаларын тұрғызамыз.

5.18 сурет –Резистор мен конденсатор тізбектей қосылған тізбек

 

Конденсаторлы тізбекте: mU=………В/бөл. Орауышты тізбекте: mU=………В/бөл.

5.19 сурет –Кернеулердің векторлық диаграммалары

 

Схемадағы конденсаторды активті кедергісі аз индуктивтілікті орауышқа (катушка) ауыстырамыз (5.20 сурет). Мұндай орауыш ретінде орамасы 300 орамды жиналатын трансформаторды пайдаланамыз. Магнитті өткізгіште магнитті емес саңылау тудыру үшін, екі бөліктің арасына оқшаулағыш (2-3 қабат парақ қағазын) қоямыз. Жиілікті 220 Гц-ке дейін азайтып, өлшеуді, есептеуді және векторлық диаграмманы тұрғызуды қайталаймыз.

5.20 сурет – Резистор мен орауышы тізбектей қосылған тізбек

 

5.2 кесте –Тізбектей қосылған резистор мен конденсатордың өлшенген және есептелген нәтижелері

  Р, Вт U, B UR, B UC, UL, B I, мА φ, град R, Ом X, Ом Z, Ом
Өлшеу нәтижесі Есептеу нәтижесі
Конденсаторлы тізбек                  
Орауышты тізбек                  

Ші эксперимент

Жұмыстың мақсаты: Резистор мен конденсатор, сонымен қатар, резистор мен индуктивтілікті орауыш параллель қосылған тізбек үшін, тұтынатын активті қуатты, тізбектегі жалпы тоқты І, резистордағы IR және реактивті элементтердегі IC, IL тоқтардың әсерлесуші мәндерін есептеп, фазалық ығысу бұрышын φ, тізбектің толық өтімділігін Y, реактивті өтімділікті В және активті өтімділікті G есептеп, векторлық диаграмманы және кедергілер үшбұрышын тұрғызу қажет.

 

Экспериментті дамыту тәртібі:

5.21-ші суреттегі схемаға сәйкес тізбекті жинаймыз. Реттелетін синусоидалы кернеу көзін жалғап, жиілігі f=1 кГц синусоидалы кернеудің максималды амплитудасын орнатамыз.

 

5.21 сурет –Резистор мен конденсаторы параллель қосылған тізбек

 

5.3-ші кестеде көрсетілген активті қуаттың, тоқтың және кернеудің әсерлесуші мәндерін өлшейміз. Тоқтарды өлшеген кезде перемычканың орнына мультиметрді миллиамперметр ретінде жалғаймыз.

Фазалық бұрышты φ=arctg (P/U·I), тізбектің толық өтімділігін Y=I/U, тізбектің активті –өтімділігін R= Y ·cos φ және сыйымдылықты кедергіні ВC= Y ·sin φ есептейміз.

Масштабты таңдап, тоқтардың векторлық диаграммаларын тұрғызамыз.

5.23 сурет –Резистор мен индуктивтілікті орауышы параллель қосылған тізбек

 

Схемадағы конденсаторды активті кедергісі аз индуктивтілікті орауышқа ауыстырамыз (5.23 сурет). Мұндай орауыш ретінде орамасы 300 орамды жиналатын трансформаторды пайдаланамыз. Магнитті өткізгіште магнитті емес саңылау тудыру үшін, екі бөліктің арасына оқшаулағыш (2-3 қабат парақ қағазын) қоямыз. Жиілікті 220 Гц-ке дейін азайтып, өлшеуді, есептеуді және векторлық диаграмманы тұрғызуды қайталаймыз.

5.3 кесте –Параллель қосылған резистор мен конденсатордың өлшенген және есептелген нәтижелері

  Р, Вт U, B I R, мА I C, I L, мА I, мА φ, град G, 1/Ом B, 1/Ом Y, 1/Ом
Өлшеу нәтижесі Есептеу нәтижесі
Конденсаторлы тізбек                  
Орауышты тізбек                  

 

Конденсаторлы тізбекте: mI=………мА/бөл. Орауышты тізбекте: mI=………мА/бөл.

5.22 сурет –Тоқтардың векторлық диаграммалары

Ші эксперимент

Жұмыстың мақсаты: Конденсатор мен индуктивтілікті орауыш тізбектей қосылған тізбектің ω= ωо, ω<ωo және ω>ωо кезіндегі І тоғы мен U, UC, UL кернеулердің әсерлесуші мәнін өлшеп, векторлық диаграммасын тұрғызу.

 

Экспериментті рындау тәртібі:

5.24-ші суреттегі схемаға сәйкес тізбекті жинап, реттелетін синусоидалы кернеу көзін жалғаймыз және оның кірісіне жиілігі 500 Гц, кернеуді 2В орнатамыз. Аз активті кедергі бар индуктивтілік ретінде 300 орамды трансформатор орамасын пайдаланамыз (магнит өткізгішке магнитті емес саңылау тудырамыз).

Берілген кернеудің жиілігін өзгертіп, максималды тоқ бойынша резонансқа жеткіземіз.

Өлшеулерді жүргізіп, f ≈ 0,75 fo және f ≈ 1,25 fo кезіндегі f=fo резонанс кезінде өлшеу нәтижелерін 5.4-ші кестеге түсіреміз.

5.24 сурет –Конденсатор мен индуктивтілікті орауыш тізбектей қосылған тізбек

 

5.4 кесте –Өлшеу нәтижелері

f, Гц I, мА U, В UL, В UC, В
fo=        
f1=        
f2=        

 

5.25-ші суретке әр қарастырылған жағдай үшін бірдей масштабта векторлық диаграммаларды тұрғызамыз.

Масштабы: mI=………мА/бөл. mU=………B/бөл.

5.25 сурет –Әр жиілік кезіндегі кернеулердің векторлық диаграммалары

Ші эксперимент

Жұмыстың мақсаты: Конденсатор мен индуктивтілікті орауыш параллель қосылған тізбектің U кернеуі мен ω=ωо, ω<ωo және ω>ωо кезіндегі І, ІC және ІL тоқтардың әсерлесуші мәнін өлшеп, векторлық диаграммасын тұрғызу.

Экспериментті рындау тәртібі:

5.26-шы суреттегі схемаға сәйкес индуктивтілікті орауыш пен сыйымдылық параллель қосылған тізбекті жинай отырып, тоқтарды өлшеу үшін перемычка жалғаймыз. Тізбекті реттелетін синусоидалы кернеу көзіне қосып, оның параметрлерін U=7B, f=500Гц тең орнатамыз. аз активті кедергісі бар индуктивтілік ретінде 300 орамды трансформатор орауышы өзекшесінің арасын оқшаулап, магнитті емес саңылау тудырамыз.

 

5.26 сурет -Индуктивтілікті орауыш пен сыйымдылық параллель қосылған тізбек

 

Берілген кернеудің жиілігін өзгертіп, І минималды тоқ бойынша резонансқа жеткіземіз.

Өлшеулерді жүргізіп, f ≈ 0,75 fo және f ≈ 1,25 fo кезіндегі f=fo резонанс кезінде өлшеу нәтижелерін 5.5-ші кестеге түсіреміз.

5.5 кесте –Өлшеу нәтижелері

f, Гц U, В I, мА IL, мА IC, мА
fo=        
f1=        
f2=        

5.27-ші суретке әр қарастырылған жағдай үшін, бірдей масштабта векторлық диаграммаларды тұрғызамыз.

Масштабы: mI=………мА/бөл. mU=………B/бөл.

5.27 сурет –Әр жиілік кезіндегі тоқтардың векторлық диаграммалары

Шы эксперимент

Жұмыстың мақсаты: Экспериментті түрде тізбектік резонанстық контурдың Q>1 кезіндегі R(ω), X(ω), Z(ω), I(ω), UL(ω), UC(ω) және φ(ω) жиіліктік сипаттамаларын алу.

 

Экспериментті рындау тәртібі:

Омметрмен 40 мГн индуктивтілікті орауыштың активті кедергісін өлшейміз.

R= Ом.

С=1 мкФ және L=40 мГн кезіндегі резонанстық контурдың беріктігін, резонанстық жиілігін және сипаттаушы кедергісін табу қажет:

fo=1/2π√(LC)= = Гц

ρ=√(L/C)= = Ом

Q=ρ/R= = Вар

5.28-ші суреттегі схеманы жинап, қосымша кедергіні Rдоб бұл жағдайда нөлге теңестіріп, ал R –индуктивтілікті орауыштың ішкі кедергісі. Реттелетін синусоидалы кернеу көзін жалғап, оның параметрін U=5B, f=fo тең орнатамыз.

5.28 сурет –Резистор, индуктивтілікті орауыш және сыйымдылық тізбектей қосылған тізбек

 

Максималды тоқ бойынша, берілген кернеудің жиілігін өзгерту арқылы дәл резонанстық режимге келтіріп, эксперименттік жиіліктік резонансты есептікпен салыстырамыз:

Эксперименттік fo= Гц

Есептік fo= Гц

Жиілікті 0,2-ден 0,2 кГц-ке дейін өзгертіп, 5.6-шы кестеге қуатты, тоқты, конденсатордағы және индуктивтілікті орауыштағы кернеуді түреміз.

Эксперименттік нәтижелер бойынша есептейміз:

φ=arcos P/(UI)=

Z=U/I=

X=Zsinφ=

P=Zcosφ=

5.6 кесте

f, Гц P, Вт I, мА UC, В URL, В φ, град Z, Ом X, Ом R, Ом
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

5.29 және 5.30 суретке сипаттамалық жиіліктердің графиктерін тұрғызамыз.

Тізбекке Rдоб=100…330 Ом тең қосымша кедергіні қосып, резонанстық жиіліктің өзгермегендігіне, ал резонанс кезіндегі тоқ І пен UL және UC кернеулердің азайғандығына көз жеткізу қажет.

 

5.29 сурет –Сипаттамалық жиіліктің тәуелділік графигі

 

5.30 сурет – Сипаттамалық жиіліктің тәуелділік графигі

 

Ші эксперимент

Жұмыстың мақсаты: Жоғары беріктікті параллельді резонанстық контурдың I(ω), X(ω), Z(ω), IL(ω), IC(ω) және φ(ω) жиіліктік сипаттамаларын эксперименттік жолмен анықтау.

Экспериментті орындау тәртібі:

5.31-ші суреттегі схемаға сәйкес, w=300 орамды трансформаторды оған аз активті кедергісі бар индуктивтілікті орауыш ретінде қосып тізбекті жинаймыз. Алынбалы өзекшенің арасына 2-3 қабат парақ қағасын салып (магнитті емес саңылау тудыру үшін), тоқты мультиметрмен өлшеу үшін тізбекке перемычка орналастырамыз.

Схемаға арнайы формадағы кернеу генераторынан U=5В синусоидалы кернеу беріп, жиілікті өзгерте отырып, тоқтың минимумы бойынша резонансқа жеткіземіз. Резонанстық жиіліктің мәні:

ХL=U/IL=

L=XL / (2πf)=

fo=1/2π√(LC)=

Есептік жолмен анықталған жиілікті эксперименттік нәтижемен салыстырамыз.

 

5.31 сурет –Эксперименттік электр схемасы

 

Жиілікті 0,22-ден 1кГц-ке дейін өзгерте отырып, 5.7-ші кестеге қуаттың Р және тоқтардың I, IC, IL мәндерін жазамыз.

 

Есептейтін параметрлер:

φ=arcos P/(U·I)=

Z=U/I=

X=Z·sinφ=

Алынған нәтижелер бойынша, жиіліктік сипаттамалардың графиктерін 5.32, 5.33 суретке тұрғызамыз.

 

5.7 кесте

f, Гц P, Вт I, мА IС, мА IL, мА φ, град Z, Ом Х, Ом
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

 

5.32 сурет

 

5.33 сурет

Резисторы, конденсаторы және индуктивтілікті орауышы бар синусоидалы тоқ тізбегіне тұжырым_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Трансформаторлар

Ші эксперимент

Жұмыстың мақсаты: Кернеуді өлшей отырып, орауыштар (катушка) арасындағы

-тұйықталған өзекше болған кездегі,

-саңылауы бар өзекше болған кездегі,

-өзекшенің жартысы болған кездегі,

-өзекше болмаған кездегі магниттік байланыс коэффициентін анықтау қажет.

 

Экспериментті орындау тәртібі:

Әр қайсысы 900 орамды бірінші реттік және екінші реттік орауыштарды алмалы екі жарты бөліктен тұратын өзекшеге орналастырамыз.

6.4 сурет –Екі жарты алынбалы өзекшеден тұратын, екі орамды трансформатор

 

Схемаға сәйкес бірінші реттік ораманың шықпасына синусоидалы кернеу көзін жалғап (6.5-ші сурет), жиілігі f=1кГц, U1 =6...7 В-қа тең кернеуді орнатамыз.

6.5 сурет

Мультиметрмен бірінші және екінші реттік орамалардың кернеуін өлшеп, нәтижелерді 6.2-ші кестеге («Тұйықталған өзекше болған кезде» жолына). kСВ –і есептейміз.

6.2 кесте

  U1, В U2, В kСВ= U2 / U1
Тұйықталған өзекше болған кезде      
Саңылауы бар өзекше болған кезде      
Өзекшенің жартысы болған кезде      
Өзекше болмаған кезде      

 

Магнит өткізгіште саңылау тудыру үшін, екі қабатты тығыз қағазды төменгі және жоғарғы жарты өзекшенің арасында салып, экспериментті қайталаймыз.

Өзекшенің бір жарты бөлігін алып, өлшеуді қайталаймыз.

Өзекшені толықтай алып, кестенің соңғы жолып толтырамыз.

Ші эксперимент

Жұмыстың мақсатын: Кернеу мен тоқты өлшеп, ораманың түрлі орам саны кезіндегі трансформациялау коэффициенттерін анықтаймыз.

 

Экспериментді орындау тәртібі:

Алынбалы өзекшеге бірінші реттік ораманы (300 орам) және екінші реттік ораманы (100 орам) орналастырамыз.

6.6-шы суреттегі схемаға сәйкес тізбекті жинап, бірінші реттік ораманың шығысына f=1кГц, U1=6В синусоидалы кернеу көзін қосамыз.

Бос жүріс кезінде 100, 300 және 900 орамды екінші реттік ораманың шықпасындағы U2 екінші реттік кернеуді өлшеп, нәтижелерді 6.3-ші кестеге түсіреміз.

 

6.6 сурет

 

6.3 кесте

w1 W2 U1, B U2, B kтр
   
   
   

 

Формула бойынша трансформациялау коэффициент мәнін есептейміз:

kтр=U1 / U2

 

6.7-ші суретте көрсетілгендей, екінші реттік орамалары 100, 300 және 900 орамдар кезіндегі бірінші және екінші реттік тоқтарды өлшеп, қысқа тұйықталу тәжірибесін жасап, нәтижелерін 6.4-ші кестеге түсіреміз. І1 тоғын өзгеріссіз 50 мА тең ұстаймыз.

6.7 сурет

 

Формула бойынша трансформациялау коэффициент мәнін есептейміз:

kтр2 / І1

6.4 кесте

w1 w2 І1, мА І2, мА kтр
   
   
   

Ші эксперимент

Жұмыстың мақсаты: Сәйкесінше түрлі орам саны мен жүктеме кедергісі Rн мәндері кезіндегі трансформатордың бірінші және екінші реттік жағындағы тоқтар мен кернеулерді өлшеп, Rвх және Rн кедергілердің шамаларын анықтау. Кіріс кедергісін ретінде анықтау және оны салыстыру.

 

Экспериментті орындау тәртібі:

w1=300 және w2=100 орамды орауыштармен алынбалы өзекшедегі трансформаторды жинаймыз.

6.8-ші суретте көрсетілген тізбекке қорек көзін жалғап, жиілігі f=1кГц, U1=6В синусоидалы кернеу көзін қосамыз (Rн=10 Ом кезінде).

6.8 сурет

 

6.5-ші кестеге сәйкес жүктемелік кедергі және ораманың орам саны кезіндегі тоқ пен кернеулерді өлшейміз.

 

6.5 кесте

w1 w2 kтр Rн2, Ом U1, В U2, В I1, мА I2, мА Rвх, Ом Rн, Ом
             
             
0,33              

 

Rвх және Rн кедергілерін және кіріс кедергілерін есептеп, арқылы анықталған нәтижелермен салыстырамыз.

 

 

Ші эксперимент

Жұмыстың мақсаты: Бос жүріс және қысқа тұйықталу тәжірибелерін жүргізіп, Т-тәрізді алмастыру сұлбасының параметрлерін анықтау, берілген жүктеме кезіндегі бірінші және екінші реттік ораманың шамаларына өлшеу жүрігізу және векторлық диаграмманы тұрғызу.

 

Жұмысты жүргізу тәртібі:

6.9 сурет –Трансформаторды сынау электр схемасы

 

w1=300, w2=100, 300 немесе 900 орамды трансформаторды жинаймыз және 6.9-шы суреттегі схема бойынша тізбекті жалғаймыз. Тізбектегі Rдоб қосымша кедергі қысқа тұйықталу тәжірибесінде тоқты шектеу қызметін атқарады және бірінші тәжірибеде оның орнына перемычка қоямыз.

Бос жүріс кезінде (Rн=∞) өлшеу жүргізіп, нәтижелерді 6.6-шы кестеге түсіреміз. Фаза айырмасын және U1/U2 қатынасымен трансформациялау коэффициентін есептейміз.

Қысқа тұйықталу тәжірибесін жүргіземіз. Ол үшін, Rдоб=22Ом қосымша кедергіні перемычканың орнына, ал перемычканы шығыс қыспағындағы Rн жүктемелік кедергінің орнына орнатамыз. Rдоб кедергіні шамамен І1 тоғы 300 орамды ораманың (200 мА) номиналды тоғына тең етіп (±5% дәлдікпен) таңдаймыз. Ол үшін, параллель немесе тізбектей қосылатын кедергілерді пайдаланамыз. Өлшеу нәтижелерін кестеге түсіреміз.

φ1 бұрышты, І21 қатынасымен трансформациялау коэффициентін есептеп, кестеге түсіреміз.

Rдоб кедергіні перемычкаға ауыстырып, тоқтары номиналдыға жуық (±20% дәлдікпен) болатындай Rн кедергілерді таңдаймыз. Өлшеу жүргізіп, φ1, U1/U2, І21 шамаларын есептейміз.

6.6 кесте

  U1, B U2, B I1, мА I2, мА Р1, Вт φ1, град U1/U2 І21
Бос жүріс тәжірибесі               -
Қысқа тұйықталу тәжірибесі             -  
Жүктемелік режим                

 

Трансформатордың Т-тәрізді алмастыру схемасының параметрлерін есептеп, нәтижелерін 6.7-ші кестеге түсіреміз.

Қажетті есептеулер жүргізіп, 6.10-шы суретке жүктемелік режимдегі векторлық диаграмманы тұрғызамыз. U1 кернеу шамасын векторлық диаграммадағы мәнімен өлшенген мәнінің нәтижесімен салыстырамыз.

Диаграммадағы: U1= Кестедегі: U1=

6.7 кесте

Бос жүріс тәжірибесінен Қысқа тұйықталу тәжірибесінен
= =
= 1/Ом = Ом
= 1/Ом = Ом
= 1/Ом = Ом

 

Масштабы: mU= В/бөлікте mI= мА/бөлікте

6.10 сурет –Трансформатордың жүктемелік режим кезіндегі векторлық диаграммасы

 

 

Ші эксперимент

Жұмыстың мақсаты: Экспериментті түрде трансформатордың сыртқы сипаттамасын және активті кедергіге жүктелген ПӘК-ң трансформатор тоғына тәуелділігін шешу.

 

Экспериментті орындау тәртібі:

w1=300, w2=100, 300 немесе 900 орамды трансформаторды жинаймыз және 6.11-ші суреттегі схема бойынша тізбекті жалғаймыз.

6.11 сурет

Жүктеменің кедергісін 6.8-ші кестеде көрсетілгендей өзгертеміз және U2, I2 және P1 шамаларын өлшеп, Р2=U2·I2, I2/I2ном, U2/U2ном, ПӘК η есептейміз және 6.12-ші суретке тәуелділік графигін тұрғызамыз (ораманың номиналды параметрлері 6.1-ші кестеде көрсетілген).

6.8 кесте

Rн, Ом U2, В I2, мА P1, мВт P2, мВт U2/U2ном I2/I2ном η ПӘК, %
х.х.              
             
             
             
             
             

6.12 сурет –Трансформатордың η және сыртқы сипаттамасының трансформатор тоғына тәуелділігі

η, U2/U2ном =f (I2/I2ном) қисық графигі

 

Трансформаторлар тақырыбында жүргізілген эксперименттерге тұжырым:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2022 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных