Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Що означає вихідна теза філософії Декарта, що звучить латинською як «cogito ergo sum»?
O розум – це сила

O індукція основа всього

O пізнання виходить з відчуттів

O якщо я мислю, отже, я існую

76. Думка «ніколи не приймати за істину щось, що я не пізнав би таким з очевидністю» належить:

O Р.Декарту

O Ф.Бекону

O Дж.Локку

O Т.Гоббсу

77. Основне твердження сенсуалізму:

O Вищий вигляд пізнання – інтуїція

O Все знання людини ґрунтується на досвіді

O Світ в принципі не пізнаваний

O Все ставити під сумнів

78. Напрям, що вважає єдиним джерелом наших знань про світ чуттєвий досвід:

O Гностицизм

O Емпiризм

O Раціоналізм

O Інтуїтивізм

79. Основоположник емпіризму, автор гасла «Знання - це сила»:

O Р. Декарт

O Ф. Бекон

O Дж. Берклі

O Вольтер

80. Основним методом наукового пізнання, на думку Ф. Бекона, повинна стати:

O Діалектика

O Індукція

O Дедукція

O Евристика

81. Згідно з Френсісом Беконом, будь-яке пізнання повинне:

O керуватися метафізичними першопринципами

O користуватися дедуктивними методами

O сходити від абстрактного до конкретного

O спиратися на досвід і рухатися від одиничного до загального

82. Філософ, що вважав, що свідомість дитини подібна до чистої дошки- tabula rasa:

O Д. Юм

O Дж. Локк

O І. Кант

O Ж.Ж. Руссо

83. Філософ, що взяв за основу буття так звані «монади»:

O Д. Берклі

O Г. Лейбніц

O Т. Гоббс

O І. Кант

84. Представником суб'єктивного ідеалізму є:

O Дж.Берклі

O Дж.Локк

O Т.Гоббс

O Ф.Бекон

85. Основна ідея філософії французького Просвітництва:

O Пріоритет розуму як вищої інстанції при вирішенні проблем людського суспільства

O Агностицизм

O Клерикалізм

O Пріоритет чуттєвого пізнання світу при вирішенні проблем людського суспільства

86. Представник філософії французького Просвітництва:

O Ж.-Ж. Руссо

O Б. Спіноза

O Г. Лейбніц

O Т. Кампанелла

87. Центром європейського Просвітництва в середині 18-го століття була:

O Англія

O Німеччина

O Росія

O Франція

88. Хронологічні рамки німецької класичної філософії:

O XV в.

O XVII в.

O XVIII – XIX в.в.

O XVI в.

89. Філософ, автор «Критики чистого розуму»:

O Г.В.Гегель

O І.Кант

O Б.Спіноза

O О.Конт

90. Найважливіший філософський твір Іммануїла Канта :

O «Метафізика»

O «Наука логіки»

O «Критика практичного розуму»

O «Красота у природі»

91. Предметом теоретичної філософії по І.Канту має бути дослідження:

O природи і людини

O «речей в собі»

O законів розуму та його меж

O буття Бога

 

92. І.Кант вважає, що простір і час:

O існують незалежно від нашої свідомості

O є формами буття речей

O це категорії існування матерії

O є апріорними форми чуттєвості

93. У філософії І. Канта «річ у собі» - це:

O Синонім понять «Бог», «Вищий Розум»

O Те, що наявне в нашій свідомості, але нами не усвідомлюється

O Невідома першопричина всесвіту

O Те, що само не може бути пізнано

94. Твердження: «Поступай так, щоб максима твоєї волі могла в той же час стати і принципом загального морального закону» належить:

O Г.В.Ф. Гегелю

O І. Канту

O Ф. Ніцше

O К. Марксу

95. Філософ, автор «Феноменології духу», «Науки логіки», «Філософії історії», «Філософії права»:

O Г.В.Ф.Гегель

O І.Кант

O Б.Спіноза

O Р.Декарт

96. Філософії Г.Гегеля властивий:

O пантеїзм

O біхевіоризм

O панлогізм

O атеїзм

97. Теорія розвитку Гегеля, в основі якої лежить єдність і боротьба протилежностей, називається:

O софістика

O діалектика

O монадологія

O гносеологія

98. Реальність, що лежить в основі світу, по Гегелю:

O природа

O Бог

O Абсолютна ідея

O людинаНе нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2021 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных