Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Пізнавальне відношення складається з трьох основних сторін (елементів). Вкажіть, яка серед вказаних сторін тут зайва?
O Мета пізнання

O Об'єкт пізнання

O Суб'єкт пізнання

O Засоби пізнання

160. Абсолютність, відносність, конкретність, об'єктивність є основними властивостями:

O Істини

O Теорії

O Матерії

O Простору

161. Несуперечливість відноситься до наступного критерію науковості:

O Логічного

O Естетичного

O Прагматичного

O Емпіричного

162. Якщо передбачені теорією емпіричні наслідки не виявляються на практиці, то тоді говорять про:

O Апробацію знання

O Конгруентність теорії і досвіду

O Верифікацію знання

O Фальсифікацію знання

163. Неможливо фальсифікувати:

O існування Атлантиди

O існування чорних гусаків

O існування Бога

O існування життя на Марсе

164. Піддається фальсифікації гіпотеза про:

O триєдність Трійці

O існування життя на Марсе

O просвітлення Будди

O існування Бога

165. Когерентність – це:

O Естетична характеристика знання

O Неспростовність знання

O Самосогласованість знання

O Здатність знання ініціювати постановку нових проблем

166. Згідно соціології марксизму, основною рушійною силою розвитку суспільства є:

O Класова боротьба

O Воля видатних людей

O Боротьба за існування

O Природна середа

167. Знання, що відповідає реальності, адекватно відображає дійсність:

O Концепція

O Істина

O Гіпотеза

O Справедливість

168. Критерій істини в марксистській філософії:

O Наука

O Дійсність

O Практика

O Віра

169. Відповідно до прагматичної концепції істинності, істина – це:

O Властивість знання відповідати дійсності

O Те, що корисно, що допомагає нам успішно вирішувати проблеми

O Результат угоди між вченими

O Продукт наукової діяльності, відповідний попереднім знанням

170. Здатність збагнення істини шляхом безпосереднього її розсуду без звернення до логічних аргументів:

O Інтуїція

O Спостереження

O Інтелект

O Споглядання

Діалектика – це

O Теорія, що описує рух матеріальних тіл

O Наука про різноманіття світу

O Вчення про розвиток і загальні взаємозв'язки

O Вчення про структуру всесвіту

172. Філософське вчення про розвиток буття і пізнання, засноване на вирішенні протиріч:

O Софістика

O Діалектика

O Антропологія

O Метафізика

173. Назвіть філософа, якого вважають засновником античної діалектики:

O Г.В.Ф. Гегель

O Геракліт

O Гольбах

O Г. Галілей

174. Теорія розвитку Гегеля, в основі якої лежить єдність і боротьба протилежностей:

O Софістика

O Скептицизм

O Монадолоія

O Діалектика

175. Діалектичний матеріалізм — вчення:

O Ірраціоналізму

O Позитивізму

O Структуралізму

O Марксизму

176. Діалектика відрізняється від метафізики:

O Розумінням природи ідеального

O Розумінням людської природи

O Розумінням розвитку

O Розумінням природи матеріального

177. Метафізика – це:

O Філософська позиція, що стверджує наявність надприродних сил, що впливають на життя людини і суспільства

O Найбільш фундаментальний розділ сучасної фізики, що досліджує питання про походження і будову Всесвіту

O Вчення про становлення світу з хаосу згідно з єдиним принципом

O Погляд, згідно з яким світ або окрема його частина розглядаються як незмінні, якісно постійні

178. Найбільш загальні фундаментальні поняття:

O Семантика

O Синтаксис

O Категорії

O Емпіричні дані

179. Філософський принцип, що стверджує, що всі явища зв'язані один з одним причинними зв'язками і зумовлюють один одного:

O Принцип детермінізму

O Принцип єдності і боротьби протилежностей

O Принцип єдності явища і суті

O Принцип розвитку

180. Істотний, необхідний, стійкий зв'язок між явищами називається:

O Виміром

O Аналогією

O Законом

O Тенденцією

181. Існує … суспільно-економічних формацій:

O П’ять

O Три

O Десять

O Дві

182. Один з основних принципів діалектики:

O Принцип розвитку

O Принцип невизначеності

O Принцип ізоляції

O Принцип детермінізму

183. Не є законом діалектики:

O Закон заперечення запереченя

O Закон єдності і боротьби протилежностей

O Закон про єдність причин і наслідків

O Закон переходу кількості в якість

 

 

184. Діалектичне джерело саморуху і розвитку природи, суспільства і пізнання:

O Міра

O Необхідність

O Протиріччя

O Матерія

185. Ключовим моментом діалектичної логіки є принцип:

O Системності

O Заперечення

O Протиріччя

O Послідовності

186. Закон діалектики, що відповідає на питання про джерело розвитку:

O Закон про взаємозв’язок причин і наслідків

O Закон переходу кількісних змін в якісні

O Жоден із законів діалектики не може відповісти на це питання

O Закон єдності і боротьби протилежностей

187. Закон діалектики, що розкриває джерело саморуху і розвитку об'єктивного світу і пізнання:

O Заперечення заперечення

O Закон збереження і перетворення енергії

O Перехід кількісних змін в якісних

O Єдність і боротьба протилежностей

188. Закон діалектики, що розкриває найбільш загальний механізм розвитку:

O Заперечення заперечення

O Перехід кількісних змін в якісних

O Закон збереження і перетворення енергії

O Єдність і боротьба протилежностей

189. Закон діалектики, що характеризує напрям, форму і результат процесу розвитку:

O Перехід кількісних змін в якісних

O Закон збереження і перетворення енергії

O Єдність і боротьба протилежностей

O Заперечення заперечення

190. Направлена, якісна зміна:

O Рух

O Дивергенція

O Розвиток

O Конвергенція

191. Сукупність суттєвих необхідних властивостей речі складають її:

O Об’єм

O Кількість

O Масштаб

O Якість

192. Внутрішній зміст предмету в єдності всіх його властивостей виражає категорія:

O Існування

O Буття

O Сутність

O Кількість

193. Теорія самоорганізації складних систем:

O Монадологія

O Біфуркация

O Матеріалізм

O Синергетика

194. Теорія наукового пізнання називається:

O Еволюцією

O Онтологієй

O Епістемологієй

O Аксіологієй

195. Суспільно-економічна формація – це:

O Суспільство з властивим йому економічним базисом і політико-юридичною надбудовою

O Сукупність взаємин людей в конкретному просторі

O Локальна замкнута цивилизация

O Суспільство з властивою йому формою правління

196. Поняття суспільно-економічної формації належить:

O Фрейдизму

O Экзистенциализму

O Позитивизму

O Марксизму

197. Виділив соціально-економічний клас як головний елемент соціальної структури суспільства:

O Л. Фейербах

O Н.Г. Чернишевський

O К. Маркс

O М.А. Бакунін

198. Головний труд К.Маркса:

O «Критика чистого розуму»

O «Структура наукової революції»

O «Левіафан»

O «Капітал»

199. Засновник соціології як позитивної науки:

O К. Маркс

O Г. Гегель

O О. Конт

O М. Вебер

200. Філософський напрям, що абсолютизував закони механіки стосовно соціальної філософії:

O Феноменологія

O Экзистенциализм

O Постмодернизм

O Французький матеріалізм XVIII століття

201. Форма раціонального пізнання:

O Сприйняття

O Поняття

O Відчуття

O Уява

202. Думка, що виділяє і узагальнює предмети на основі їх істотних і необхідних властивостей:

O Поняття

O Висновок

O Силогізм

O Думка

203. Вислів, в якому щось затверджується або заперечується:

O Поняття

O Речення

O Спростування

O Судження

204. Елемент емпіричного пізнання:

O Факт

O Судження

O Проблема

O Гіпотеза

205. Твердження, що ґрунтується на об’єднанні великої кількості споріднених фактів:

O Гіпотетичний мультиплет

O Емпіричне узагальнення

O Раціональний синтез

O Теоретичний закон

206. Наукове припущення, яке потребує додаткового обґрунтування:

O Гіпотеза

O Інтерпретація

O Умовивід

O Верифікація

207. Найвища форма організації наукового знання, яка надає цілісне уявлення про закономірні та суттєві зв’язки певної області дійсності:

O Емпіричний базис

O Парадигма

O Апорія

O Теорія

208. Філософ, що розумів суспільній прогрес як розвиток і зміну суспільно-економічних формацій:

O О. Конт

O А. Тойнбі

O Г.В.Ф. Гегель

O К. Маркс

209. Визначальні стосунки між людьми, в марксистській філософії:

O Політичні

O Правові

O Ідеологічні

O Виробничі

210. Клас, здатний суттєво змінити суспільство, по К.Марксу:

O Селянство

O Буржуазія

O Пролетаріат

O Інтелігенція

211. У марксизмі головним чинником розвитку суспільства вважається:

O Воля особи

O Народонаселення

O Географічне середовище

O Спосіб виробництва матеріальних благ

212. Не відноситься до основних типів суспільного виробництва:

O Виробництво соціальних стосунків

O Виробництво духовних цінностей

O Виробництво матеріальних благ

O Виробництво ресурсів

213. Есхатологія – це:

O Вчення про кінцеву долю світу і людини

O Вчення про смерть

O Вчення про конвергенцію соціалізму і капіталізму

O Вчення про можливість злиття всіх релігій і конфесій

214. Згідно з Г. Гегелем дійсний двигун історії - це:

O Класова боротьба

O Воля видатних особистостей

O Природний відбір

O Світовий ДухНе нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2021 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных